Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5 PRORAIL

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in Bijlage 4 (instandhoudingsbijlage) en de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • A. Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail: Aansluiting tussen de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2019–2023.

  • B. Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail: Een schematische weergave van de financiële stromen van de spoorinfrastructuur in 2019.

Onderdeel A – Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail

Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanleg-projecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven van ProRail voor de periode 2019–2023.

Bedragen x € 1 miljoen
 

2019

2020

2021

2022

2023

13.02: Beheer, onderhoud en vervanging

1.379

1.343

1.262

1.306

1.271

13.03: Aanlegprojecten

460

547

481

429

369

13.07: Rente

10

10

10

10

10

17.02: Betuweroute

5

1

1

   

17.07: ERTMS

218

225

309

307

275

17.10: PHS

262

218

386

423

417

14.03: RSP-projecten

41

1

1

   

Rijksbijdragen, inclusief BTW

2.375

2.345

2.450

2.475

2.342

Waarvan BTW

472

469

487

491

468

Rijksbijdragen, excl. BTW

1.903

1.876

1.963

1.984

1.874

Gebruiksvergoeding vervoerders

343

356

356

354

357

Bijdragen derden aanleg en onderhoud

29

29

29

29

29

Bijdragen derden aanleg

225

225

225

200

180

Totaal inkomsten ProRail

2.500

2.486

2.573

2.567

2.440

           

Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging

1.113

1.096

1.031

1.067

1.041

Uitbesteed werk nieuwbouwinvesteringen

934

940

1.098

1.058

958

Apparaatskosten

444

441

435

433

431

Rentelasten

9

9

9

9

9

Totaal uitgaven ProRail

2.500

2.486

2.573

2.567

2.440

Onderdeel B – Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail

Financiële kasstromen spoorinfrastructuur 2019

Financiële kasstromen spoorinfrastructuur 2019
Licence