Base description which applies to whole site

4.1 Inkomstenbronnen van gemeenten

De uitgaven van gemeenten worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. Tabel 4.1 bevat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de gemeenten voor de periode 2013–2018. De cijfers tot en met 2016 zijn op basis van de jaarrekeningen. De cijfers 2017 en 2018 zijn op basis van de begrotingen.

Tabel 4.1 Inkomsten gemeenten (x € 1 mln.)
 

Rekening 2013

Rekening 2014

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

             

Inkomsten vanuit het Rijk

         

Gemeentefonds

17.972

18.695

28.060

28.125

27.051

28.279

Specifieke uitkeringen

9.558

9.392

6.216

6.281

6.598

6.566

             

Inkomsten uit eigen bronnen

         

OZB

3.446

3.542

3.690

3.758

4.022

4.117

Overige belastingen

1.042

1.101

1.198

1.183

1.295

1.428

Retributies

3.929

4.019

4.124

4.116

4.246

4.336

Bouwgrondexploitatie

5.562

5.430

5.536

5.268

3.251

3.179

Onttrekkingen reserves

8.127

7.044

6.762

7.084

3.346

3.826

Overige middelen

10.708

10.208

8.802

9.093

6.325

6.120

             

Totaal

60.343

59.432

64.388

64.908

56.134

57.851

Bron: CBS (Statline) met uitzondering van:

> Gemeentefonds

Bron rekeningcijfers: Ministerie van BZK jaarverslagen gemeentefonds

Bron begrotingscijfers: Ministerie van BZK begrotingen gemeentefonds

> Specifieke uitkeringen

Bron rekeningcijfers 2013–2015: CBS: informatie aangeleverd door gemeenten en gecorrigeerd door het CBS (Informatie voor Derden)

Bron rekeningcijfers 2016: Ministerie van BZK, Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen 2017

Bron begrotingscijfers: Ministerie van BZK, Bijlagen specifieke uitkeringen in de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van BZK (met bewerking door het Ministerie van BZK)

> OZB

Bron begrotingscijfers: COELO; Atlas van de lokale lasten 2017 en 2018

> Overige middelen

Bron CBS (Statline) en bewerking BZK

Inkomsten vanuit het Rijk

De grootste inkomstenbron van gemeenten (49% in 2018) is – zeker sinds de decentralisaties in het sociale domein- het gemeentefonds. Het bedrag in tabel 4.1 betreft het totale verplichtingenbedrag voor het gemeentefonds en omvat de algemene uitkering, de integratie-uitkering sociaal domein (vanaf 2015), de overige integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

De specifieke uitkeringen vormen een andere inkomstenbron die vanuit het Rijk afkomstig is. Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2 dieper ingegaan.

Inkomsten uit eigen bronnen

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de gemeenten inkomsten uit de Onroerende zaakbelasting (OZB), retributies en overige belastingen en heffingen. Op deze opbrengsten uit lokale belastingen en heffingen wordt in paragraaf 4.3 ingegaan.

Licence