Base description which applies to whole site

4.2 Specifieke uitkeringen

De belangrijkste informatiebron voor specifieke uitkeringen is het Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU). Het doel van het OSU is inzicht geven in het stelsel van specifieke uitkeringen en in het onderhoud van het stelsel. Het rapport bevat een overzicht van de specifieke uitkeringen en de daarmee gemoeide bedragen. Het OSU wordt op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden. Het OSU bevat de definitieve cijfers (rekeningcijfers) over aantal en omvang van de specifieke uitkeringen, op basis van de jaarverslagen van de betreffende departementen.

Het OSU kijkt sinds 2015 niet meer vooruit, maar terug. Het OSU bevat daardoor geen informatie over specifieke uitkeringen in het lopende begrotingsjaar. De cijfers voor het lopende begrotingsjaar zijn daarom afkomstig uit de bijlage specifieke uitkeringen in de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van BZK. Die bijlage bevat een overzicht van de bedragen die de diverse departementen in hun ontwerpbegrotingen hebben opgenomen voor specifieke uitkeringen.

Tabel 4.2 geeft inzicht in het aantal specifieke uitkeringen in de periode 2013–2018 en omvat niet alleen de specifieke uitkeringen aan gemeenten, maar ook die aan provincies en gemeenschappelijke regelingen.

Tabel 4.2 Aantal specifieke uitkeringen per departement (2013–2018)

Ministerie

Begroting 2013

Rekening 2014

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

3

         

Economische Zaken en Klimaat

8

6

4

2

5

4

Financiën

           

Infrastructuur en Waterstaat

20

15

9

5

4

3

Justitie en Veiligheid

2

2

2

1

1

1

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2

2

3

3

3

4

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5

5

2

2

2

2

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5

4

2

2

2

2

             

Totaal

45

34

22

15

17

16

Bron 2013–2016: Onderhoudsrapporten Specifieke uitkeringen (OSU)

Bron 2017 en 2018: Ontwerpbegroting BZK 2018 (met bewerking BZK)

Het OSU is in 2015 van methodiek veranderd. In plaats van begrotingscijfers wordt vanaf het OSU 2015 gebruik gemaakt van rekeningcijfers. Het OSU 2017 bevat de rekeningcijfers 2016.

Licence