Base description which applies to whole site

4.1 Inkomstenbronnen van provincies

De uitgaven van provincies worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. In tabel 4.1 staat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de provincies voor de periode 2013–2018. De cijfers tot en met 2016 zijn op basis van de jaarrekeningen. De cijfers 2017 en 2018 zijn op basis van de begrotingen.

Tabel 4.1 Inkomsten provincies (in mln. euro’s)
 

Rekening 2013

Rekening 2014

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Inkomsten vanuit het Rijk

           

Provinciefonds

1.553

1.296

952

2.494

2.200

2.188

Specifieke uitkeringen

2.299

2.138

1.945

39

51

42

             

Inkomsten uit eigen bronnen

           

Motorrijtuigenbelasting

1.415

1.534

1.567

1.557

1.597

1.632

Heffingen en rechten

25

33

30

30

30

29

Onttrekkingen reserves

3.554

3.390

4.278

5.101

2.656

2.254

Overige middelen

1.429

1.488

1.475

2.542

1.167

990

             

Totaal

10.275

9.879

10.247

11.763

7.701

7.135

Bron: CBS (Statline) met uitzondering van:

> Provinciefonds

Bron rekeningcijfers: Ministerie van BZK jaarverslagen provinciefondsfonds

Bron begrotingscijfers: Ministerie van BZK begrotingen provinciefonds

> Specifieke uitkeringen

Bron rekeningcijfers 2013–2015: CBS: informatie aangeleverd door provincies en gecorrigeerd door het CBS (Informatie voor Derden)

Bron rekeningcijfers 2016 Ministerie van BZK, Onderhoudsrapporten Specifieke uitkeringen 2017

Bron begrotingscijfers: Ministerie van BZK: Bijlagen specifieke uitkeringen in de ontwerpbegroting 2018 van het Mministerie van BZK (met bewerking door het Ministerie van BZK).

> Overige middelen: CBS (Statline) en bewerking BZK

Inkomsten vanuit het Rijk

Een inkomstenbron voor de provincies is het provinciefonds. Het opgenomen bedrag betreft de verplichtingenbedragen van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het provinciefonds is verantwoordelijk voor 31% van de totale inkomsten in 2018.

Een tweede inkomstenbron wordt gevormd door de specifieke uitkeringen (1% in 2018). Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2 nader ingegaan.

Inkomsten uit eigen bronnen

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de provincies inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting (23% in 2018). Hierop wordt in paragraaf 4.3 dieper ingegaan.

Licence