Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland

Ministerie

Artikelonderdeel

Instrument

2017

realisatie

2018

begroting

2019

2020

2021

2022

2023

IV Koninkrijksrelaties

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

             
 

Artikel 4 Bevorderen sociaal economische structuur

Subsidies

707

522

0

0

0

0

0

   

Opdrachten

1.014

1.063

3.630

5.113

5.113

5.113

5.113

   

Inkomensoverdracht

1.385

4.073

1.382

1.283

1.283

1.283

1.283

   

Bijdragen aan medeoverheden

10.045

1.920

1.220

1.220

1.220

1.104

1.104

   

Bijdragen aan agentschappen

392

210

0

0

0

0

0

   

Bijdragen aan andere hoofdstukken

250

0

0

0

0

0

0

VI Justitie en Veiligheid

Artikel 31 Nationale Politie

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

23.074

23.379

23.358

23.355

23.363

23.361

23.362

 

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.324

6.879

4.607

4.606

4.607

4.608

4.608

 

Artikel 34 Straffen en beschermen

Bijdragen aan agentschappen

8.501

8.880

9.875

9.930

9.931

9.928

9.914

   

Bijdragen aan medeoverheden

1.050

1.069

1.068

1.067

1.067

1.067

1.067

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 6 Dienstverlenende overheid

Bijdragen aan agentschappen

1.809

1.793

1.729

1.664

1.665

1.665

1.665

   

Bijdragen aan medeoverheden

75

75

75

75

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 1 Primair Onderwijs

Bekostiging

17.299

14.330

14.330

14.330

13.948

13.948

13.948

   

Subsidies

457

500

500

500

500

500

500

 

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

Bekostiging

15.582

17.454

15.192

15.093

15.108

15.108

15.108

 

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Bekostiging

6.109

7.938

7.408

7.458

7.481

7.381

7.381

   

Subsidies

304

0

0

0

0

0

0

   

Opdrachten

8.511

0

0

0

0

0

0

   

Bijdragen aan medeoverheden

1.049

10.406

14.297

12.783

14.760

6.645

5.947

 

Artikel 11 Studiefinanciering

Inkomensoverdracht

3.491

3.671

3.860

4.059

4.268

4.488

4.719

 

Artikel 14 Cultuur

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

50

50

50

50

50

50

 

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Bekostiging

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

 

Artikel 25 Emancipatie

Subsidies

201

143

0

0

0

0

0

IX Financiën

Artikel 1 Belastingen

Apparaatsuitgaven

13.283

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

 

Artikel 2 Financiële markten

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

2.139

1.923

1.705

1.780

1.815

1.808

1.825

   

Garanties

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

X Defensie

Artikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen

             

XII Infrastructuur en Waterstaat

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

Opdrachten

35

95

95

95

95

95

95

   

Bijdragen aan medeoverheden

0

144

0

0

0

0

0

   

Subsidies

4.114

6.435

4.823

2.211

2.211

2.211

2.211

 

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Opdrachten

0

0

644

0

0

0

0

 

Artikel 17 Luchtvaart

Opdrachten

418

1.683

7.790

7.277

429

430

436

   

Bijdragen agentschappen

0

4.082

1.210

0

0

0

0

 

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opdrachten

141

9.712

12.400

12.900

100

100

100

   

Subsidies

0

151

0

0

0

0

 

Artikel 21 Duurzaamheid

Opdrachten

1.450

0

0

0

0

0

0

   

Subsidies

 

4.291

3.559

1.374

1.374

1.375

0

 

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

Opdrachten

0

385

200

1.004

0

0

0

   

Subsidies

0

           
 

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Bijdragen agentschappen

1.055

955

855

745

635

635

635

 

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Bijdragen agentschappen

672

950

950

950

950

950

950

 

Artikel 26 Bijdrage aan Investeringsfondsen

Bijdragen IF

390

9.477

10.240

7.690

5.390

5.390

5.390

 

Artikel 97 Algemeen departement

Opdrachten

34

100

100

100

100

100

100

XIII Economische Zaken

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

651

651

651

651

651

651

651

   

Opdrachten

106

           
 

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: duurzaam en innovatief ondernemen

Opdrachten

190

3.572

1.237

1.071

1.071

1.071

1.071

   

Subsidies

105

100

100

100

100

100

100

 

Artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Subsidies

573

2.319

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel 12 Natuur en Biodiversiteit

Opdrachten

443

423

419

423

464

464

464

   

Bijdragen aan medeoverheden

1.459

600

200

0

0

0

0

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

Inkomensoverdrachten

2.729

5.127

5.740

6.103

6.169

6.299

6.431

 

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Inkomensoverdrachten

804

789

797

813

829

844

860

 

Artikel 5 Werkloosheid

Inkomensoverdrachten

24

100

100

100

100

100

100

 

Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap

Inkomensoverdrachten

3.070

3.148

3.208

3.270

3.328

3.389

3.383

 

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Inkomensoverdrachten

19.794

19.329

20.962

20.672

21.418

22.190

22.962

 

Artikel 9 Nabestaanden

Inkomensoverdrachten

1.111

1.132

1.198

1.218

1.239

1.260

1.282

 

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Inkomensoverdrachten

2.050

1.982

2.871

2.982

2.978

2.974

2.971

 

Artikel 98 Algemeen

Inkomensoverdrachten

4.010

4.299

5.251

3.044

2.662

2.662

2.662

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1 Volksgezondheid

Bijdragen aan medeoverheden

865

900

900

900

900

900

900

   

Bijdragen aan agentschappen

322

300

300

300

300

300

300

 

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Bekostiging

125.422

118.729

124.095

127.457

131.392

135.332

139.119

 

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Personeel/materieel

10.046

9.247

8.680

8.681

8.679

8.681

8.679

Totaal

   

306.634

333.985

343.360

335.996

319.243

316.061

318.947

Licence