Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

De Miljoenennota 2019 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten op kasbasis voor 2019. Dat overzicht bevat ook het totaal van de belasting- en premieontvangsten uit Caribisch Nederland. In onderstaande tabel wordt het totale bedrag van de voor 2019 geraamde belasting- en premieontvangsten op kasbasis uit Caribisch Nederland op gedetailleerdere wijze gepresenteerd door de geraamde kasontvangsten voor 2019 uit te splitsen over alle in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen en premies.

Raming belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 2019 in miljoenen euro’s (op basis van Miljoenennota 2019)
 

Raming 2019

Indirecte belastingen

52,2

– Algemene bestedingsbelasting

39,3

– Accijnzen

7,1

– Overdrachtsbelasting

5,8

Directe belastingen

88,4

– Loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen

79,1

– Inkomstenbelasting

–0,5

– Vastgoedbelasting

6,9

– Opbrengstbelasting

2,0

– Kansspelbelasting

0,8

– Ontvangsten oude belastingstelsel

0,1

Totaal

140,6

Licence