Base description which applies to whole site

Bijlage 9: Overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland

Conform artikel 89 van de wet Financiën BES kunnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) een verzoek tot een renteloze lening indienen bij een vakdepartement ten behoeve van het doen van investeringen die dienen voor de uitoefening van de publieke taak. Een dergelijk verzoek wordt door een openbaar lichaam ingediend door tussenkomst van het College financieel toezicht (Cft). Het Cft voorziet de aanvraag van zijn advies. Volgens lid 4 van artikel 89 stelt de Ministerraad jaarlijks vast welk bedrag ieder van de openbare lichamen verschuldigd is aan aflossing van de renteloze leningen. Deze vaststelling geschiedt bij de behandeling van het Besluitvormingsmemorandum in de Ministerraad.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de renteloze leningen en de bijbehorende aflossingsbedragen voor 2019, zoals die tot op heden aan Caribisch Nederland zijn verstrekt. Het risico van de wisselkoers euro-dollar ligt bij het vakdepartement.

Tabel 1 Overzicht reeds aangegane renteloze leningen aan Caribisch Nederland (in mln. dollars1)

Eiland

Leningverstrekkend departement

Onderwerp

Oorspronkelijke omvang lening

Looptijd lening

Af te lossen in 2018

Af te lossen in 2019

Openstaand na aflossing in 2018

Bonaire

OCW

Onderwijshuisvesting

25

2013–2037

1

1

19

St. Eustatius

OCW

Onderwijshuisvesting

4,4

2013–2033

0,2

0,2

3,2

Saba

OCW

Onderwijshuisvesting

1,3

2013–2018

0,1

0

0

Saba

OCW

Onderwijshuisvesting

0,3

2019–2020

0

0,1

0,3

Saba

I&M

Infrastructuur Saba

2,5

2015–2025

0,3

0,3

1,5

1

Het risico van de wisselkoers euro-dollar ligt bij het departement

Infrastructuur Saba

In 2015 is door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) een renteloze lening verstrekt aan Saba voor de weginfrastructuur.

Onderwijshuisvesting

Met elk van de eilanden zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat alle scholen kunnen beschikken over fatsoenlijke onderwijshuisvesting. Dat is een randvoorwaarde voor het realiseren van de basis onderwijskwaliteit. In 2013 en 2014 zijn renteloze leningen door het Ministerie van OCW aan elk van de drie eilanden verstrekt opdat de openbare lichamen de grote achterstanden in de huisvesting van het onderwijs op de BES-eilanden op korte termijn weg te werken. Het Ministerie van OCW verstrekt de leningen.

In 2017 is de renteloze lening vanuit het Ministerie van OCW aan Bonaire verhoogd met $ 5,9 mln. en verlengd tot en met 2037 en aan Sint Eustatius verhoogd met $ 0,430 mln. en verlengd tot en met 2033.

Licence