Base description which applies to whole site

Bijlage 8: Overzicht eilandelijke inkomsten

De lokale heffingen worden vastgesteld door de openbare lichamen. De afweging en de verantwoording over de hoogte van de tarieven vindt plaats in de eilandraden. De doorberekening van de rechten, de rioolheffing en de reinigingsheffing mag maximaal 100 procent kostendekkend zijn. Het bedrag van de inkomsten voor de openbare lichamen kan fluctueren, zoals dat ook bij Europees-Nederlandse gemeenten het geval is.

Net als bij de begroting van het gemeentefonds, verstrekt het kabinet jaarlijks een overzicht van de ontwikkeling van de begrote opbrengsten uit lokale heffingen als bijlage bij de begroting van het BES-fonds. De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde begrotingen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De tabellen bevat een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het gaat op basis van de meest recent ingediende en vastgestelde eilandelijke begrotingen en begrotingswijzigingen. In de tabellen A t/m C is te zien dat de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aanmerkelijk van elkaar verschillen voor wat betreft de samenstelling van de eigen belastingen.

Tabel A Opbrengsten lokale heffingen Bonaire (in $)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Motorrijtuigenbelasting

2.500.000

2.700.000

2.680.000

3.000.000

3.000.000

Logeergastenbelasting

1.700.000

2.100.000

2.037.000

2.500.000

2.500.000

Verhuurautobelasting

650.000

600.000

690.000

650.000

650.000

Erfpacht en huur

3.564.000

2.590.082

2.590.082

2.520.382

2.520.382

Reinigingsrechten

1.160.000

1.167.000

1.167.000

1.243.300

1.243.300

Leges en retributies

4.087.000

1.224.000

1.789.100

1.659.900

1.659.900

Havenbelasting

2.000.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

2.000.000

Grondbelasting

1.200.000

1.400.000

1.617.000

1.810.000

1.810.000

Opcenten

1.200.000

1.300.000

750.000

750.000

750.000

Precariorechten

700.000

600.000

610.000

300.000

300.000

Cruisepax1

     

500.000

500.000

Totale opbrengst

18.761.000

16.181.082

16.430.182

16.433.582

16.433.582

1

Splitsing van de Post Precario in Precario en Cruisepax per 1 januari 2016.

Tabel B Opbrengsten lokale heffingen Sint Eustatius (in $)
 

2014

2015

20161

2017

2018

Erfpachten

60.000

       

Huurgronden

35.000

       

Verkoop gebouwen en terreinen

25.000

       

Vergunningsrechten

18.000

       

Directeurs vergunningen

24.000

       

Vestigingsvergunningen

33.000

       

Lig- en meergelden

267.000

       

Overige havengelden

220.000

       

Ankergelden

157.000

       

Loodsgelden

335.000

       

Landingsgelden

62.000

       

Parkeergelden

9.000

       

Luchthavenbelasting

371.000

       

Beveiliging

45.000

       

Paspoorten

31.000

       

Uittreksels

17.000

       

Bouwleges

         

Identiteitsbewijzen

11.000

       

Overige leges

7.000

       

Rijbewijzen

15.000

       

Diverse opbrengsten/inkomsten

212.000

       

Motorrijtuigbelasting

259.000

       

Logeergastenbelasting

60.500

       

Autoverhuurbelasting

6.000

       

Verhuurautobelasting

6.000

     

417.325

Onroerend goed exploitatie

     

159.815

159.815

Luchthaven

     

460.992

460.992

Zeehaven

     

2.846.177

3.522.834

Leges

     

98.640

98.685

Vergunningen

     

195.178

195.178

Overige opbrengsten

     

98.595

100.614

Totale opbrengst

2.285.500

300.000

307.000

3.859.397

4.538.118

1

In de begroting van 2015 en 2016 zijn alleen de totalen van de lokale heffingen vermeld.

Tabel C Opbrengsten lokale heffingen Saba (in $)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Motorrijtuigenbelasting

130.000

130.000

136.000

136.000

136.000

Havengelden

80.000

100.000

104.000

109.000

109.000

Erfpacht/Verhuur

115.000

95.000

85.000

90.500

90.500

Logeergastenbelasting

60.000

70.000

72.000

72.000

72.000

Kinderopvang

45.000

55.000

50.000

55.000

55.000

Luchthaventoeslag

125.000

125.000

135.000

135.000

135.000

Landingsgelden

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Afvalstoffenheffing

110.000

110.000

110.000

135.000

135.000

Burgerzaken

38.000

33.000

38.200

43.500

43.500

Bouwleges

175.000

175.000

8.000

8.000

8.000

Vervoer studenten

125.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Rijbewijzen

9.000

9.000

10.000

12.000

12.000

Handel en industrie

50.000

60.000

57.000

61.000

61.000

Horecavergunningen

60.000

75.000

73.800

75.500

75.500

Verkoop zaden

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Totale opbrengst

1.147.000

1.097.000

939.000

992.500

992.500

Licence