Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Belastingen
Opbouw uitgaven artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

2.886.061

2.704.445

2.606.078

2.584.073

2.591.079

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

160.786

143.928

101.997

91.370

90.627

 
             

Nieuwe mutaties

           

Beheerst vernieuwen

7.048

190.051

184.997

85.550

74.160

 

Vertrekregeling

 

50.400

       

Loonbijstelling

57.457

54.084

52.211

51.807

51.855

 

Oprichting begrotingsartikel Douane

 

– 416.151

– 427.177

– 422.267

– 421.987

 

Uitvoeringskosten fiscale wetgeving

10.718

13.271

10.301

11.481

11.481

 

Bijdrage Rijksbrede problematiek

– 40.000

– 6.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

 

Panama Papers

 

2.000

5.000

5.000

5.000

 

Overig & extrapolatie

– 14.602

40.400

52.394

24.622

26.000

2.386.072

             

Stand ontwerpbegroting 2019

3.067.468

2.776.428

2.581.801

2.427.636

2.424.215

2.386.072

Opbouw ontvangsten artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

136.740.112

146.025.892

154.896.669

162.090.824

169.526.160

 

Mutatie nota van wijziging 2018

2.992.703

6.280.544

4.492.202

3.865.596

4.346.870

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

2.132.183

0

0

0

0

 
             

Nieuwe mutaties

           

Belastingontvangsten

– 100.198

1.840.985

– 1.138.471

– 1.625.534

– 3.100.206

 

Overig & extrapolatie

19.546

11.271

11.136

10.277

11.390

177.536.426

             

Stand ontwerpbegroting 2019

141.784.346

154.158.692

158.261.536

164.341.163

170.784.214

177.536.426

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Beheerst vernieuwen

In de brief «Beheerst vernieuwen53» is aangegeven dat de Belastingdienst overgaat op de Rijksbrede werkwijze met het indienen van bestedingsplannen voor budgetoverheveling van de Aanvullende Post. Zoals in de bijlage van deze brief is vermeld, staat budget voor Beheerst vernieuwen op de Aanvullende Post gereserveerd. Naar aanleiding van de ingediende bestedingsplannen zijn in de begroting 2019 middelen overgeboekt vanuit de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van Financiën. Dit betreft budget voor:

  • investeringen in vernieuwing: nieuwe en lopende vernieuwingsprojecten, en (het bouwen van) de generieke voorzieningen;

  • investeringen in personeel: het aantrekken van hooggekwalificeerde medewerkers en het borgen van de stabiliteit van de uitvoering door het op niveau houden van de capaciteit;

  • modernisering van het IV-Landschap: hiermee wordt beoogd de technische schuld van de ICT van de Belastingdienst te verkleinen, waardoor de wendbaarheid en efficiency van de ICT wordt verbeterd;

  • verbetering van de bedrijfsvoering: zowel op het gebied van ICT als op het gebied van managementinformatie en personeel.

Met deze budgetten kan de Belastingdienst een invulling geven aan het beheerst vernieuwen van de organisatie. De op de Aanvullende Post resterende budgetten worden op een later begrotingsmoment aangevraagd.

Vertrekregeling

Er zijn voor Switch en premies middelen overgeheveld van artikel 10 (Nog onverdeeld) naar artikel 1 (Belastingen).

Loonbijstelling

De ontvangen loonbijstelling bestaat voor ca. € 8 mln. per jaar (0,4%) uit compensatie voor stijgende sociale lasten en voor ca. € 44 mln. per jaar (2,2%) uit compensatie voor stijgende loonkosten met name als gevolg van de – op het moment van de Voorjaarsnota nog af te sluiten – CAO 2018.

Oprichting begrotingsartikel Douane

Met ingang van deze begroting is een nieuw beleidsartikel geïntroduceerd op begrotingshoofdstuk IX: artikel 9 Douane. Per 2019 staat het direct toerekenbare budget van de Douane op het nieuwe begrotingsartikel. Het budget van artikel 1 van de Belastingdienst is daarom vanaf 2019 verminderd met het budget dat naar artikel 9 is verplaatst. Zie ook de Groeiparagraaf en de toelichting in artikel 1 en 9.

Uitvoeringskosten fiscale wetgeving

De uitvoeringskosten fiscale wetgeving betreft de wetgeving die van kracht wordt in het begrotingsjaar 2019. Het gaat om uitvoeringskosten volgend uit het regeerakkoord (in stand houden papieren dienstverlening) en het pakket Belastingplan 2019.

Bijdrage Rijksbrede problematiek

Om ervoor te zorgen dat de uitgaven binnen het uitgavenplafond blijven en interdepartementale problematiek, vooral op het gasdossier, gedekt wordt, leveren alle departementen een bijdrage. De bijdrage van het Ministerie van Financiën aan de problematiek bedraagt cumulatief € 115 mln., hiervan is de bijdrage van de Belastingdienst cumulatief € 62 mln. (€ 4 mln. valt onder extrapolatie in 2023), waarvan € 40 mln. in 2018.

Panama Papers

Naar aanleiding van de «Panama Papers» is in het regeerakkoord afgesproken dat de informatiepositie en de opsporingscapaciteit van de Belastingdienst inzake verborgen vermogens in het buitenland versterkt wordt. Hiervoor wordt incidenteel cumulatief € 17 mln. geïnvesteerd.

Ontvangsten

Belastingontvangsten

Zie de Miljoenennota voor een toelichting op de belastingontvangsten.

Artikel 2 Financiële markten
Opbouw uitgaven artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

28.769

22.499

22.399

22.399

22.389

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 6.827

– 397

– 1.738

– 1.738

– 1.738

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig & extrapolatie

1.118

2.921

2.771

2.671

2.671

23.312

             

Stand ontwerpbegroting 2019

23.060

25.023

23.432

23.332

23.322

23.312

Opbouw ontvangsten artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

13.021

11.020

11.020

11.020

11.020

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 984

– 2.584

– 2.584

– 2.584

– 2.584

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig & extrapolatie

2.130

– 995

1.005

1.005

1.005

9.441

             

Stand ontwerpbegroting 2019

14.167

7.441

9.441

9.441

9.441

9.441

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector
Opbouw uitgaven artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

366.932

296.932

15.288

12.132

12.132

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 282

– 3.082

– 3.582

– 3.582

– 3.582

 
             

Nieuwe mutaties

           

Invest-NL

2.309

         

Overig & extrapolatie

200

200

200

200

200

8.750

             

Stand ontwerpbegroting 2019

369.159

294.050

11.906

8.750

8.750

8.750

Opbouw ontvangsten artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

984.550

973.550

1.066.906

1.068.750

1.068.750

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

619.796

265.750

– 46.250

– 30.250

114.750

 
             

Nieuwe mutaties

           

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

365.000

– 5.000

20.000

15.000

20.000

 

Winstafdracht DNB

 

– 30.000

161.000

13.000

– 140.000

 

Overig & extrapolatie

         

1.432.500

             

Stand ontwerpbegroting 2019

1.969.346

1.204.300

1.201.656

1.066.500

1.063.500

1.432.500

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Invest-NL

Omdat het aandeelhouderschap Invest-NL is overgegaan van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Financiën, is € 13,8 mln. aan opstartbudget overgeheveld. Van dit bedrag wordt verwacht dat in 2018 € 2,3 mln. zal worden uitgegeven – dit bedrag wordt nu op artikel 3 geplaatst. Het resterende bedrag van € 11,5 mln. is bestemd voor latere jaren en staat voorlopig op artikel 10 Nog onverdeeld.

Ontvangsten

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

Naar aanleiding van vernieuwde winstramingen van staatsdeelnemingen wordt de raming voor dividenden en afdrachten bijgesteld. In 2018 zijn de dividendontvangsten hoger vanwege het in augustus 2018 aangekondigde interimdividend van ABN AMRO.

Winstafdracht DNB

Naar aanleiding van de meest recente winstraming van DNB wordt de raming voor de winstafdracht bijgesteld.

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen
Opbouw uitgaven artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

419.328

347.336

280.469

218.238

273.425

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 63.928

– 38.119

– 28.349

17.519

17.994

 
             

Nieuwe mutaties

           

Wereldbank

 

50.000

 

– 50.000

   

Overig & extrapolatie

4

3

4

4

4

341.423

             

Stand ontwerpbegroting 2019

355.404

359.220

252.124

185.761

291.423

341.423

Opbouw ontvangsten artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

7.032

13.057

22.995

31.953

30.534

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

500

2.200

4.800

5.900

13.600

 
             

Nieuwe mutaties

           

Terugbetaling lening Griekenland

   

41.956

124.696

159.919

 

Extrapolatie

         

201.753

             

Stand ontwerpbegroting 2019

7.532

15.257

69.751

162.549

204.053

201.753

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Wereldbank

Om het kasritme van de Staat te optimaliseren is besloten om een gedeelte van de Nederlandse betalingen aan de Wereldbank voor de 18e middelenaanvullingsronde van IDA, die gepland stonden voor 2021, al in 2019 te betalen.

Ontvangsten

Terugbetaling lening Griekenland

De Nederlandse overheid heeft in totaal voor € 3,2 mld. aan bilaterale leningen aan Griekenland verstrekt. Vanaf 2020 zal Griekenland deze leningen gaan aflossen.

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen
Opbouw uitgaven artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

75.442

83.344

83.344

83.344

88.144

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig & extrapolatie

100

100

100

100

100

88.144

             

Stand ontwerpbegroting 2019

75.542

83.444

83.444

83.444

88.244

88.144

Opbouw ontvangsten artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

280.422

256.172

235.622

88.144

88.144

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig & extrapolatie

         

88.144

             

Stand ontwerpbegroting 2019

280.422

256.172

235.622

88.144

88.144

88.144

Artikel 6 Btw-compensatiefonds
Opbouw uitgaven artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

3.160

0

0

0

0

 
             

Nieuwe mutaties

           

Aanpassing BCF

208.884

214.292

214.758

214.758

214.758

 

Overig & extrapolatie

2.714

466

     

3.225.010

             

Stand ontwerpbegroting 2019

3.225.010

3.225.010

3.225.010

3.225.010

3.225.010

3.225.010

Opbouw ontvangsten artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

3.160

0

0

0

0

 
             

Nieuwe mutaties

           

Aanpassing BCF

208.884

214.292

214.758

214.758

214.758

 

Overig & extrapolatie

2.714

466

     

3.225.010

             

Stand ontwerpbegroting 2019

3.225.010

3.225.010

3.225.010

3.225.010

3.225.010

3.225.010

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Aanpassing BCF

Deze mutatie betreft een bijstelling van de raming van het BCF op basis van de beschikking van het afgelopen jaar, aangevuld met het voorschot van het vierde kwartaal van het afgelopen jaar en driemaal het voorschot van het eerste kwartaal uit het lopende jaar.

Artikel 9 Douane
Opbouw uitgaven artikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

 
             

Nieuwe mutaties

           

Oprichting begrotingsartikel Douane

0

416.151

427.177

422.267

421.987

 

Extrapolatie

         

421.487

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

416.151

427.177

422.267

421.987

421.487

Opbouw ontvangsten artikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

 
             

Nieuwe mutaties

           

Oprichting begrotingsartikel Douane

0

605

605

605

605

 

Extrapolatie

         

605

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

605

605

605

605

605

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Oprichting begrotingsartikel Douane

Met ingang van deze begroting is een nieuw beleidsartikel geïntroduceerd op begrotingshoofdstuk IX: artikel 9 Douane. Per 2019 staat het direct toerekenbare budget van de Douane op het nieuwe begrotingsartikel. Het budget van artikel 1 van de Belastingdienst is daarom vanaf 2019 verminderd met het budget dat naar artikel 9 is verplaatst. Zie ook de Groeiparagraaf en de toelichting in artikel 1 en 9.

Artikel 8 Apparaat kerndepartement
Opbouw uitgaven artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

233.707

233.040

232.714

232.893

232.995

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

2.457

2.450

2.217

2.157

2.152

 
             

Nieuwe mutaties

           

Versterking kerndepartement

5.584

10.584

11.584

11.584

11.584

 

Loonbijstelling

4.429

4.420

4.411

4.413

4.412

 

Overig & extrapolatie

– 2.506

5.997

3.265

3.286

3.236

254.397

             

Stand ontwerpbegroting 2019

243.671

256.491

254.191

254.333

254.379

254.397

Opbouw ontvangsten artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

53.355

53.351

53.237

53.237

53.237

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

186

186

186

186

186

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig & extrapolatie

– 584

– 584

– 584

– 584

– 584

52.839

             

Stand ontwerpbegroting 2019

52.957

52.953

52.839

52.839

52.839

52.839

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Versterking kerndepartement

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Onderzoek Belastingdienst (COB)54 wordt het kerndepartement kwalitatief en kwantitatief versterkt.

Loonbijstelling

Dit betreft de toegekende loonbijstelling.

Artikel 10 Nog onverdeeld
Opbouw uitgaven artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

97.019

119.180

167.305

63.738

91.357

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 45.894

90.176

68.804

65.696

67.268

 
             

Nieuwe mutaties

           

Vertrekregeling

 

– 50.400

       

Invest-NL

 

11.500

       

Distributie loon- en prijsbijstelling

– 58.971

– 58.071

– 56.168

– 55.757

– 55.816

 

Uitvoeringskosten fiscale wetgeving

– 10.718

– 13.271

– 10.301

– 11.481

– 11.481

 

Bijdrage Rijksbrede problematiek

60.000

15.000

10.000

10.000

10.000

 

Overig & extrapolatie

– 41.436

– 15.703

7.090

– 5.150

– 5.150

66.571

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

98.411

186.730

67.046

96.178

66.571

Opbouw ontvangsten artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

           
             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Vertrekregeling

Er zijn voor Switch en premies middelen overgeheveld van artikel 10 (Nog onverdeeld) naar artikel 1 (Belastingen).

Invest-NL

Omdat het aandeelhouderschap Invest-NL is overgegaan van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Financiën, is € 13,8 mln. aan opstartbudget overgeheveld. Van dit bedrag wordt verwacht dat in 2018 € 2,3 mln. zal worden uitgegeven – dit bedrag wordt nu op artikel 3 geplaatst. Het resterende bedrag van € 11,5 mln. is bestemd voor latere jaren en staat voorlopig op artikel 10 Nog onverdeeld.

Distributie loon- en prijsbijstelling

De jaarlijkse loon- en prijsbijstelling is verdeeld binnen de begroting.

Uitvoeringskosten fiscale wetgeving

Op artikel 10 is met de eerste suppletoire begroting 2018 budget gereserveerd voor de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen. De uitvoeringskosten die gepaard gaan met de wijzigingen in fiscale wetgeving 2019 worden nu beschikbaar gesteld aan artikel 1.

Bijdrage Rijksbrede problematiek

Op artikel 10 is met de eerste suppletoire begroting 2018 een bijdrage aan Rijksbrede problematiek onder het uitgavenplafond geboekt. De bijdrage van het Ministerie van Financiën aan de problematiek bedraagt cumulatief € 115 mln. (€ 10 mln. valt onder extrapolatie in 2023). Deze bijdrage wordt nu verdeeld over de beleids- en apparaatsartikelen.

Artikel 11 Financiering staatsschuld
Opbouw uitgaven artikel 11 (bedragen x € 1 mln.)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

46.566

36.567

36.065

21.976

36.323

 

Mutatie nota van Wijziging 2018

79

179

365

558

898

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 1.536

– 533

– 160

– 181

– 518

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente vaste schuld

8

– 128

– 148

– 159

– 170

 

Rente vlottende schuld

0

0

– 4

– 31

– 49

 

Uitgifte en aflossing vaste schuld

493

– 434

– 98

0

0

 

Overig & extrapolatie

– 7

4

– 3

– 3

– 3

35.008

             

Stand ontwerpbegroting 2019

45.604

35.655

36.017

22.160

36.481

35.008

Opbouw ontvangsten artikel 11 (bedragen x € 1 mln.)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

35.569

23.164

20.592

5.652

18.732

 

Mutatie nota van wijziging 2018

2.753

4.235

8.885

10.879

11.947

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 2.124

– 1.354

– 278

1.393

674

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente derivaten lang

– 166

– 365

– 365

– 308

– 242

 

Rente vlottende schuld

– 96

1

0

0

0

 

Voortijdige beëindiging

1.889

0

0

0

0

 

Uitgifte en aflossing vaste schuld

0

– 1.503

– 258

– 1.180

– 669

 

Mutatie vlottende schuld

– 5.390

0

0

0

0

 

Extrapolatie

         

29.273

             

Stand ontwerpbegroting 2019

32.435

24.178

28.576

16.436

30.442

29.273

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

De ramingen voor rente en uitgifte schuld zijn bijgesteld als gevolg van een veranderde financieringsbehoefte, nieuwe schulduitgiftes en aangepaste rentepercentages.

Artikel 12 Kasbeheer
Opbouw uitgaven artikel 12 (bedragen x € 1 mln.)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.532

1.545

1.651

1.769

3.824

 

Mutatie nota van wijziging 2018

0

1

6

606

1.141

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

– 14

– 59

394

– 1.309

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentelasten

0

0

13

68

147

 

Mutaties in rekening-courant en deposito

0

0

0

– 1.106

– 1.948

 

Verstrekte leningen

250

0

0

0

0

 

Extrapolatie

         

1.888

             

Stand ontwerpbegroting 2019

1.782

1.532

1.611

1.731

1.855

1.888

Opbouw ontvangsten artikel 12 (bedragen x € 1 mln.)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

10.641

7.679

3.780

1.367

1.228

 

Mutatie nota van wijziging 2018

881

806

– 123

– 193

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 887

– 1.143

71

– 57

– 63

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentebaten

3

– 5

– 13

– 18

– 33

 

Aflossingen leningen

504

– 29

– 378

– 25

227

 

Mutaties in rekening-courant en deposito

– 178

2.186

4.219

4.910

4.745

 

Extrapolatie

         

4.994

             

Stand ontwerpbegroting 2019

10.964

9.494

7.555

5.985

6.105

4.994

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Rentelasten

De toename van de rentelasten wordt vooral verklaard door de toename van het rekening-courantsaldo van de sociale fondsen.

Ontvangsten

Rentebaten

De mutatie van de rentebaten wordt vooral veroorzaakt door de verwachte afname van de roodstand op de rekening-courant van de sociale fondsen.

Aflossingen leningen

De mutaties in de aflossingen op leningen zijn voornamelijk het gevolg van het verwerken van realisaties van nieuw aangegane leningen.

Mutaties in rekening-courant en deposito

De mutaties in de rekening-courant en deposito worden vooral veroorzaakt door mutaties in de rekening-courantstand van de sociale fondsen.

53

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 403.

54

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 330.

Licence