Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Deze bijlage55 bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de vorige begroting, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de vorige begroting zijn afgehandeld. De bijlage bestaat uit twee delen: een fiscaal deel56 en een niet-fiscaal deel.

Fiscaal

Moties waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2015–2016

Van Vliet verzoekt de regering een maas in de wet te dichten met als uitgangspunt dat afwaardering van vorderingen ten laste van de fiscale winst mogelijk blijft, maar zonder dat dubbele verliesneming optreedt

Kamerstukken II 2015–2016, 34 323, nr. 14. Aangenomen 27 september 2016

Afgerond

2

2016–2017

De Vries verzoekt de regering de evaluatie van de werkkostenregeling een jaar te vervroegen en in 2017 uit te voeren in plaats van in 2018

Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 51. Aangenomen 17 november 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 5

3

2016–2017

Omtzigt verzoekt aan de Europese Commissie voor te leggen of natuurlijke vormen van innovatie toegang kunnen krijgen tot de innovatiebox conform actiepunt 5 van het BEPS-project en de Kamer hierover vóór 2 april 2017 te informeren

Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 73. Aangenomen 17 november 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 september 2017. Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 87

4

2016–2017

Groot verzoekt de regering in constructief gesprek te blijven over geleidelijke harmonisering van de grondslag voor de Europese winstbelasting

Kamerstukken II 2016–2017, 34 604, nr. 11. Aangenomen 1 december 2016

Afgerond. De besprekingen binnen de Raad over een gemeenschappelijke grondslag CCTB resp. CCCTB zijn nog steeds gaande. Beide Kamers zijn kritisch over dit voorstel gezien de «gele kaarten» die zij getrokken hebben

5

2016–2017

Van Rooijen c.s. verzoekt de regering bij het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de afbouw van de hoge naar de lage ouderenkorting geleidelijk te laten verlopen, zodanig dat het inkomensniveau waarbij de korting eindigt zeer aanzienlijk hoger uitkomt dan het huidige jaarinkomen van € 36.057

Kamerstukken I 2016–2017, 34 552, nr. I. Aangenomen 20 december 2016

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 5 april 2018 (verzamelbrief moties en toezeggingen) Kamerstukken I 2017–2018, 34 785, nr. H

6

2016–2017

Omtzigt verzoekt de regering om navorderingsaanslagen, beslissingen op bezwaar, reacties op verzoeken voor een voorlopige aanslag en teruggaven bij middeling zowel digitaal als op papier te verzenden zonder dat de gewenningsperiode van twee jaar aanvangt

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 329. Aangenomen 24 januari 2017, de brief van de Staatssecretaris van 19 september 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 775 IX, nr. 5

Afgerond 16 april 2018

7

2016–2017

Schouten en van Weyenberg verzoeken de regering in het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de grondslag van de vennootschapsbelasting te verbreden en bij de terugsluis van de opbrengsten het evenwichtiger maken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen mee te nemen

Kamerstukken II 2016–2017, 25 087, nr. 144. Aangenomen 24 januari 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 5

8

2017–2018

Snels c.s. verzoekt de regering om, ook zolang de wettelijke bescherming niet expliciet wettelijk is vastgelegd, de beslagvrije voet bij elke vorm van invordering te respecteren

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 46. Aangenomen 23 november 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 april 2018 (verzamelbrief toezeggingen voorjaar 2018). Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22

9

2017–2018

Omtzigt c.s. constaterende dat vele ondernemers in de schuldhulpverlening terechtkomen door terugvorderingen over de afgelopen drie jaar, verzoekt de regering een oplossing te vinden voor alle gevallen van problemen die zijn ontstaan door vaststelling van het inkomen na verschijnen van het rapport van de Ombudsman en verzoekt verder oplossingsrichtingen in de eerste drie maanden van 2018 aan de Kamer te sturen

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 49. Aangenomen 23 november 2017

Brief aan de Kamer is verzonden 8 juni 2018, Kamerstukken II 2017–2018, 34 819, nr. 20, loopt mee met Belastingplan 2019

10

2017–2018

Leijten en Bruins verzoeken de regering in de fiscale beleidsagenda 2018 aan te geven hoe zij wil omgaan met substance-eisen om brievenbusconstructies tegen te gaan

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 50. Aangenomen 23 november 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 februari 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 188

11

2017–2018

Nijboer c.s. verzoekt de regering te onderzoeken hoe het belastingstelsel aangepast kan worden, zodat ook digitale diensten op een redelijke wijze in de belastingheffing kunnen worden betrokken

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 57. Aangenomen 23 november 2017

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 februari 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 188

12

2017–2018

Ploumen c.s. verzoekt de regering zich internationaal in te zetten om een race naar de bodem in de belastingtarieven voor bedrijven te voorkomen

Kamerstukken II 2017–2018, 21 501–20, nr. 1277. Aangenomen 13 december 2017

Afgerond bij Kamerstukken II 2017–2018, 34 819, nr. 20 op 8 juni 2018

13

2017–2018

Snels en Dijkgraaf verzoeken de regering de mogelijkheden en gevolgen te onderzoeken van het beperken van de aflossingsverplichting tot een restschuld van bijvoorbeeld 30% van het geleende bedrag

Kamerstukken II 2017–2018, 34 819, nr. 14. Aangenomen 23 november 2017

Afgerond, bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 8 juni 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 819, nr. 20

Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2015–2016

Neppérus verzoekt de regering de opbrengst van de nieuwe dieseltoeslag in de MRB in te boeken en terug te sluizen door verdere generieke verlaging van de motorrijtuigenbelasting bij het Belastingplan 2017

Kamerstukken II 2015–2016, 34 391, nr. 24. Aangenomen 12 april 2016

De invoering van de fijnstoftoeslag in de MRB is uitgesteld omdat de automatisering bij de Belastingdienst niet tijdig gereed is. Zoals aangegeven in de beantwoording van de feitelijke vragen n.a.v. de 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst zal de Staatssecretaris van Financiën in samenspraak met zijn collega van Infrastructuur en Waterstaat de Kamer eind 2018 informeren over de voortgang rondom de invoering van de MRB-toeslag. Daarbij zal tevens worden ingegaan op de wijze van uitwerking van de aangenomen moties

2

2015–2016

Schouten en Groot verzoeken de regering een opkoopregeling uit te werken voor oude dieselbestelauto’s die te maken krijgen met de MRB-toeslag en de opbrengsten van de toeslag te bestemmen voor de financiering van de regeling en indien de opkoopregeling niet tijdig tot stand komt, de opbrengst van de MRB-toeslag terug te sluizen in een lagere MRB

Kamerstukken II 2015–2016, 34 391, nr. 29. Aangenomen 12 april 2016

De invoering van de fijnstoftoeslag in de MRB is uitgesteld omdat de automatisering bij de Belastingdienst niet tijdig gereed is. Zoals aangegeven in de beantwoording van de feitelijke vragen n.a.v. de 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst zal de Staatssecretaris van Financiën in samenspraak met zijn collega van Infrastructuur en Waterstaat de Kamer eind 2018 informeren over de voortgang rondom de invoering van de MRB-toeslag. Daarbij zal tevens worden ingegaan op de wijze van uitwerking van de aangenomen moties

3

2015–2016

Van Vliet verzoekt de regering bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting, de economische effecten zo veel mogelijk mee te nemen en de Kamer dan daarover te rapporteren

Kamerstukken II 2015–2016, 32 545, nr. 49. Aangenomen 19 april 2016

Bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting in 2021

4

2015–2016

Schouten en Groot verzoeken de regering de verdragen met landen op een zwarte lijst te heroverwegen, zodra de zwarte lijst is vastgesteld door de EU

Kamerstukken II 2015–2016, 25 087, nr. 122. Aangenomen 28 juni 2016

Afhankelijk van wanneer de zwarte lijst is vastgesteld door de EU

5

2016–2017

Groot verzoekt de regering bij de implementatie van de CFC-regels een variant van model A (bestrijding van grondslaguitholling en kunstmatige winstverplaatsing) in de Nederlandse wetgeving op te nemen

Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 56. Aangenomen 17 november 2016

Planning afronding per 1-1-2019 bij de implementatie van de ATAD-1 richtlijn

6

2016–2017

Leijten verzoekt de regering zich in te spannen voor bindende afspraken tussen het VK en de EU om belastingontwijking te voorkomen

Kamerstukken II 2016–2017, 21 501–20, nr. 1222. Aangenomen 20 april 2017

Wordt meegenomen in de Brexit-onderhandelingen

7

2017–2018

Aukje de Vries c.s. verzoekt de regering om in overleg met de besturen van de Waddeneilanden en betrokken rederijen te komen tot een plan met concrete maatregelen die rekening houden met de situatie van de eilandbewoners

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 10. Aangenomen 23 november 2017

Tussentijds stand van zaken gegeven in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen voorjaar 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22. De leden hebben verzocht om uw Kamer vóór 1 juli 2018 te informeren over de uitkomsten van de overleggen. Momenteel wordt overleg gevoerd met de sector en de eilanden

8

2017–2018

Aukje de Vries verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre de huidige regeling belastingrente redelijk, billijk en rechtvaardig is, de gehanteerde percentages marktconform zijn en waar eventuele aandachts- en verbeterpunten zitten

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 11. Aangenomen 23 november 2017

Planning na zomerreces 2018

9

2017–2018

Bruins verzoekt de regering, de voorgenomen herziening van de kleineondernemersregeling zodanig vorm te geven dat deze aantrekkelijker wordt voor agrariërs die tot op heden gebruik hebben gemaakt van de landbouwregeling, en daartoe uiterlijk in het Belastingplan 2019 een voorstel aan de Kamer voor te leggen

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 14. Aangenomen 23 november 2017

Tussentijds stand van zaken gegeven in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen voorjaar 2018. Gemeld dat het voornemen is het wetsvoorstel mee te laten lopen in het pakket Belastingplan 2019. Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22

10

2017–2018

Bruins en Omtzigt verzoeken de regering jaarlijks op gestandaardiseerde wijze te rapporteren over het verschil in belastingdruk tussen eenverdieners en tweeverdieners en de ontwikkeling van dat verschil te analyseren

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 59. Aangenomen 23 november 2017

Doorlopend. Tussentijds stand van zaken gegeven in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen voorjaar 2018. Gemeld dat de kabinetsreactie zo snel mogelijk aan de Kamer zal worden gezonden

11

2017–2018

Snels verzoekt de regering nauwlettend te monitoren of er alsnog onvoorziene of onwenselijke consequenties voor specifieke groepen mensen optreden n.a.v. de uitfasering van Hillen en verzoekt bij constatering de Kamer daarover te rapporteren

Kamerstukken II 2017–2018, 34 819, nr. 15. Aangenomen 23 november 2017

Planning 2020 of later

12

2017–2018

Wegnemen van pijnpunten in de marginale druk, motie Stoffer c.s. De regering wordt verzocht, opties te schetsen voor de langere termijn om de pijnpunten in de marginale druk, bijvoorbeeld voor eenverdieners, weg te nemen en hierover binnen een jaar te rapporteren aan de Kamer

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 86

In behandeling. Planning is om in het voorjaar 2019 het onderzoek naar de Kamer te verzenden

13

2017–2018

Motie van het lid Leijten over de conclusie uitwerken in de volgende rapportage over het rulingbeleid (t.v.v. Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 412); meer inzicht kunnen worden gegeven in het gevoerde beleid rond de afgifte van APA’s en ATR’s (bijvoorbeeld de vraag wie, onder welke voorwaarden, voor een bepaalde exemplarische APA of ATR in aanmerking komt)

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 417

In behandeling, nog niet bekend

Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2009–2010

Toegezegd om de regeling voor ANBI’s en SBBI’s na een aantal jaren te evalueren

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wijziging van de Successiewet in de EK op 15 december 2009. Handelingen I 2009–2010, EK nr. 13, blz. 456

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 26 april 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 84

2

2014–2015

Toegezegd de Werkkostenregeling te evalueren

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van het Belastingplan 2015 op 12 november 2014. Handelingen II 2014–2015, TK nr. 23, blz. 23-7-6

Afgerond bij Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 80

3

2015–2016

Toegezegd de Wet uitwerking Autobrief II in 2018 te evalueren en vooruitlopend op deze evaluatie in het voorjaar van 2018 bij wijze van tussentijdse monitoring de Kamer te informeren over het aantal nulemissieauto’s dat in 2017 nieuw is verkocht

Toegezegd in de brief van 5 april 2016 als reactie op vragen en amendementen wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II. Kamerstukken II 2015–2016, 34 391, nr. 15

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 april 2018 (verzamelbrief toezeggingen voorjaar 2018). Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22

4

2016–2017

Toegezegd de Kamer te informeren zodra duidelijk is wat de uitkomst is van de procedure m.b.t. fiscale eenheid die bij de Hoge Raad loopt

Staatssecretaris tijdens het debat over het wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid op 6 september 2016. Handelingen II 2016–2017, TK nr. 107, blz. 107-12-11

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 22 februari 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 323, nr. 22

5

2016–2017

Toegezegd om de tijdelijke goedkeuring om één middelloonfranchise te hanteren bij combinatie-pensioenregelingen, om te zetten in een permanente aanwijzing

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 70, blz. 93

Afgerond bij besluit van de Staatssecretaris van 24 november 2017. Stcrt. 2017, 70301. Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22. Over de jaren 2018 en 2019 zal de Kamer ook weer na afloop van elk kalenderjaar tegen het einde van het eerste kwartaal geïnformeerd worden

6

2016–2017

Toegezegd zodra duidelijk is of er ook in Nederland CO2-sjoemelauto’s bestaan, dit aan de Kamer mee te delen

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer op 16 november 2016 m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016–2017, TK nr. 23, blz. 23-9-10

Verschillende brieven verstuurd omtrent de sjoemelsoftware bijvoorbeeld Kamerstukken II 2017–2018, 31 209, nr. 215

7

2016–2017

Toegezegd om terug te komen op de mogelijkheden die het IMF noemt m.b.t. ongelijke behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen

Minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 22 november 2016. Handelingen I 2016–2017, EK nr. 8, blz. 8-6-38

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2017. Kamerstukken I 2017–2018, 34 785, nr. A

8

2016–2017

Toegezegd dat de fictieve dienstbetrekking voor niet uitvoerende bestuurders kan worden betrokken bij de presentatie van het Belastingplan 2018

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan in de Eerste Kamer op 13 december 2016. Handelingen I 2016–2017, EK nr. !!, blz. 11-7-36

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2017. Kamerstukken I 2017–2018, 34 785, nr. A

9

2016–2017

Toegezegd inzicht te geven in welke verdragen met welke wijzigingen onder de MLI gaan vallen. Dit wordt meegenomen bij het wetsvoorstel ratificering MLI

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat op 1 juni 2017 over belastingafspraken met multinationals. Handelingen II 2016–2017, TK nr. 82, blz. 82-8-48

Afgerond bij indiening van het wetsvoorstel ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving op 20 december 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 853, nr. 2

10

2017–2018

Toegezegd om i.v.m. voorstellen voor de btw, de inbreng van ondernemers recht te doen in de BNC-fiche

Staatssecretaris tijdens de AO Ecofin op 4 oktober 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1466, blz. 36

Afgerond bij het BNC-fiche dat op 10 november 2017 is verzonden

11

2017–2018

Toegezegd om de Kamer te informeren over hoe de Belastingdienst het toezicht op de substance-eisen zal vormgeven en of sprake is van reële economische activiteit

Staatssecretaris tijdens het WGO over het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling op 6 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 11, blz. 35

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 12

12

2017–2018

Toegezegd de vraag m.b.t. buitenlandse stamboeken en Nederlandse paardenpaspoorten over te brengen aan de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

13

2017–2018

Toegezegd m.b.t. het leggen van derdenbeslag en de beslagvrije voet, contact op te nemen met de Nationale Ombudsman

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24, blz. 41

Afgerond. Op 9 november 2017 is contact opgenomen met de Nationale ombudsman, die in een brief van 16 november heeft gereageerd

14

2017–2018

Toegezegd schriftelijk terug te komen op de gevolgen van het afschaffen van de wet Hillen voor de toeslagen

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24, blz. 82

Afgerond in de Nota n.a.v. het nader verslag. Kamerstukken II 2017–2018, 34 819, nr. 8, blz. 3

15

2017–2018

Toegezegd schriftelijk terug te komen op het antwoord m.b.t. het evenredigheidsbeginsel pandhouders, hypotheekhouders en executanten voor de btw

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

16

2017–2018

Toegezegd een overzicht te geven van de energiebelasting en de verdeling lasten tussen huishoudens en bedrijven

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

17

2017–2018

Toegezegd terug te komen op de vraag hoe groot de budgettaire effecten zijn en wat de uitvoeringsgevolgen zijn als er voor de voorgestelde 10%-regeling in de Awir geen grens gehanteerd wordt

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

18

2017–2018

Toegezegd terug te komen op de vraag m.b.t. mogelijkheden van de toepassing van de hardheidsclausule bij de maatregel in het kader van het huwelijksvermogensrecht

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

19

2017–2018

Toegezegd schriftelijk terug te komen op vragen m.b.t. accijnzen en de inspecteur en de bevoegdheid van binnentreden en rondkijken

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

20

2017–2018

Toegezegd schriftelijk terug te komen op vragen m.b.t. ontpartnering

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

21

2017–2018

Toegezegd schriftelijk terug te komen op de vraag waarom het belastingdeel van de algemene heffingskorting bij buitenlandse belastingplichtigen niet in de VA kan worden opgenomen

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

22

2017–2018

Toegezegd een afschrift van het beleidsbesluit eigen woning naar de Kamer te sturen

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24, blz. 99

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 februari 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 76

23

2017–2018

Toegezegd terug te komen op de vraag m.b.t. een voogdijsituatie in relatie tot de IACK

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

24

2017–2018

Toegezegd om na overleg met de Minister van SZW terug te komen op de vragen m.b.t. de leenbijstand

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

25

2017–2018

Toegezegd terug te komen op de indicatie schijfgrenzen voor AOW-gerechtigden na de invoering van het twee tarievenschijvenstelsel

Staatssecretaris tijdens het WGO op 6 november 2017 over het pakket Belastingplan 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 24

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

26

2017–2018

Toegezegd te bekijken hoe de lijst met belastinguitgaven in een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, zich verhoudt tot de lijst met fiscale regelingen in bijlage 6 van de Miljoenennota

Staatssecretaris tijdens de AFB op 9 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 20, blz. 20-16-82

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 27 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 775, nr. 77

27

2017–2018

Toegezegd de aanpak van het kabinet om belastingontwijking te bestrijden integraal in beeld te brengen in een apart document of als onderdeel van de fiscale beleidsagenda

Staatssecretaris tijdens de AFB op 9 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 20, blz. 20-16-40

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 februari 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 188

28

2017–2018

Toegezegd om vóór het debat met de Minister President over de dividendbelasting, een brief te sturen met aanvullende informatie

Staatssecretaris tijdens de AFB op 9 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 20, blz. 20–16

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 14 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 700, nr. 54

29

2017–2018

Toegezegd de vraag hoe de lastenverzwaring van het beperken van het aftrektarief tot het tarief eerste schijf is verdeeld over de verschillende aftrekposten, schriftelijk te beantwoorden

Staatssecretaris tijdens de AFB op 9 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 20, blz. 20–16

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 25

30

2017–2018

Toegezegd in 2018 onderzocht te hebben of het voor de Belastingdienst mogelijk is de beslagvrije voet op bankbeslagen, zonder verzoek al vooraf toe te passen en op welke wijze. De Kamer zal hierover worden geïnformeerd

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer op 22 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 25, blz. 25-8-14

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 april 2018 (verzamelbrief toezeggingen voorjaar 2018) Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22

31

2017–2018

Toegezegd schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Mulder hoeveel Nederland gaat betalen via de ODE aan het akkoord van Parijs

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer op 22 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 25, blz. 25-8-21

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 23 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 819, nr. 72

32

2017–2018

Toegezegd terug te komen op de vraag van mw. De Vries m.b.t. trouwen halverwege het jaar en dan een deel van de toeslagen kwijtraken

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer op 22 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 25, blz. 25-8-23

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 april 2018 (verzamelbrief toezeggingen voorjaar 2018). Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22

33

2017–2018

Toegezegd te bezien of de informatie op de website van de Belastingdienst m.b.t. partnerbegrip bij toeslagen, duidelijk is

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer op 22 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 25, blz. 25-8-35

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 april 2018 (verzamelbrief toezeggingen voorjaar 2018). Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22

34

2017–2018

Toegezegd om de brief die 14 november 2017 (met voorbeelden van niet-verrekenbare dividendbelasting) naar de Tweede Kamer is gestuurd, inclusief toelichting, ook met de Eerste Kamer te delen

Minister tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12-7-68

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2017. Kamerstukken I 2017–2018, 34 788, nr. E

35

2017–2018

Toegezegd aan de Minister van EZK te vragen om de brief over de energierekening die naar de Tweede Kamer is gestuurd, ook aan de Eerste Kamer te sturen

Staatssecretaris tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12-7-55

Afgerond bij brief van de Minister van EZK van 18 december 2017

36

2017–2018

Toegezegd de brief die aan de Tweede Kamer is toegezegd over de combinatie van bitcoins en witwassen, ook aan de Eerste Kamer te sturen

Staatssecretaris tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12–7

Minister heeft op 8 maart 2018 de toegezegde brief naar de Eerste Kamer gestuurd

37

2017–2018

Toegezegd de fiscale beleidsagenda, waarin ook de adviezen van de commissie van Dijkhuizen worden meegenomen, ook aan de Eerste Kamer te sturen

Staatssecretaris tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12–7

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 23 februari 2018. Kamerstukken I 2017–2018, 34 785 nr. G

38

2017–2018

Toegezegd een brief te sturen met betrekking tot belastingontwijking en vestigingsklimaat

Staatssecretaris tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12–7

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 februari 2018. Kamerstukken I 2017–2018, 34 785, nr. F

39

2017–2018

Toegezegd er naar te streven om de cijfers 2017 m.b.t. parallelimport auto’s vóór het meireces 2018 te versturen

Staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst op 14 december 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 394, blz. 52

Afgerond, zie halfjaarsrapportage Belastingdienst

40

2017–2018

Toegezegd om schriftelijk te reageren op de

goedkeuringsprocedure van de «zwarte lijst» in de Code of Conduct

Minister tijdens het AO Ecofin op 18 januari 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1483

Afgerond in het verslag van de AO Ecofin van 23 januari 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1483

41

2017–2018

Toezegging informeren over toepassing van heffingskortingen voor buitenlandse belastingplichtigen

Kamerstukken II 2017–2018, nr. 12. EK Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018, 12 december 2017

Afgerond in 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst en per brief donderdag 17 mei aan BZK

42

2017–2018

Voor het zomerreces naast Kamervragen Lodders ook update in een Kamerbrief

Staatssecretaris tijdens AO Europese Fiscale Onderwerpen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, kamerstuknummer nog niet bekend

Afgerond per brief op 29 juni 2018

43

2017–2018

Daarnaast is er toegezegd dat de Staatssecretaris zou inbrengen bij Algemene Zaken om dit onderwerp onder aandacht van de Minister President te brengen die binnenkort naar de Verenigde Staten gaat

Staatssecretaris tijdens AO Europese Fiscale Onderwerpen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, kamerstuknummer nog niet bekend

Doorgegeven aan AZ en BHOS. In procedurevergadering van 6 juli heeft men besloten om Minister President na te vragen of het punt daadwerkelijk aan de orde is gekomen

44

2017–2018

Toegezegd een kabinetsreactie te sturen op de evaluatie van de 30%-regeling

Staatssecretaris tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12–7

Afgerond, op 20 april 2018 heeft de Staatssecretaris een brief aan Tweede Kamer gestuurd over stand van zaken evaluatie, Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 83

45

2017–2018

Op het gebied van de vliegbelasting is de toezegging gedaan dat er binnenkort nader zal worden gerapporteerd over de stand van zaken

Staatssecretaris tijdens AO Europese Fiscale Onderwerpen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, kamerstuknummer nog niet bekend

Afgerond, stand van zaken met fiscale vergroeningsbrief gegeven

Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2013–2014

Toegezegd in het voorjaar 2014 of wanneer meer inzicht bestaat in de gemeentelijke maatwerkvoorziening Wmo, dat de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten verder zal worden vereenvoudigd en in samenspraak met VWS tegen het licht worden gehouden

Staatssecretaris tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II 2013–2014, TK nr. 15, blz. 7–2. De Staatssecretaris heeft de toezegging herhaald tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013–2014, 33 752, nr. 78, blz. 8

Wordt opgenomen in de verkenning tegemoetkoming zorgkosten, die niet eerder dan in 2018 wordt verwacht

2

2014–2015

Toegezegd verslag te doen over de praktische toepassing van de wet naar aanleiding van informatie van belastingplichtigen en de Belastingdienst, nadat het eerste gehele belastingjaar is verstreken

Staatssecretaris tijdens het wetgevingsoverleg Vpb-plicht overheidsondernemingen op 15 december 2014. Kamerstukken II 2014–2015, 34 003, nr. 14, blz. 30

Onvoldoende betrouwbaar beeld, naar verwachting wel een betrouwbaar beeld bij de volgende halfjaarsrapportage

3

2015–2016

Toegezegd vóórdat de implementatiefase is afgelopen aan de Kamer terug te koppelen wat er gebeurt in de zorg op het gebied van het inschakelen van tussenpersonen

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in de Eerste Kamer op 26 januari 2016. Handelingen I 2015–2016, EK nr. 17, blz. 17-7-42

Planning afronding in de 20ehalfjaarsrapportage Belastingdienst.

4

2015–2016

Toegezegd dat bij de evaluatie van de wet over drie jaar een poging gedaan kan worden om het aandeel schijnzelfstandigheid opnieuw in te schatten

Staatssecretaris tijdens de plenaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in de Eerste Kamer op 26 januari 2016. Handelingen I 2015–2016, EK nr. 17, blz. 17-7-45

Planning 1 mei 2019

5

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen over het begrip vermogen en betalingscapaciteit. De regeling waarin dit wordt uitgelegd zal als concept aan de Kamer worden voorgelegd

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 70, blz. 110

Planning 4e kwartaal 2018

6

2016–2017

Toegezegd begin 2017 terug te komen op de wens van de Kamer in het licht van vereenvoudiging op een eventuele vrijstelling van btw bij de toelatingsexamens in het beroepsonderwijs

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 70, blz. 122

Tussentijds stand van zaken gegeven in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen voorjaar 2018. Gemeld is dat het voornemen is het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 per 1 januari 2019 aan te passen

7

2016–2017

Toegezegd bij te gaan houden of de directe en indirecte belangen van minder dan 5% al niet onder de BOR vielen en dus ook met deze reparatie geen problemen oplevert voor de continuïteit van ondernemingen

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer op 16 november 2016 m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016–2017, TK nr. 23, blz. 23-9-10

Planning afronding niet eerder dan 2018

8

2016–2017

Toegezegd aan mw. Schouten bij de besprekingen voor het volgende Belastingplan 2018, in het voorjaar van 2017, haar voorstel conform amendement nr. 45 (o.a. om de kloof tussen een- en tweeverdieners kleiner te maken) in te brengen en te overwegen

Staatssecretaris tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer op 16 november 2016 m.b.t. het pakket Belastingplan 2017. Kamerstukken II 2016–2017, TK nr. 23, blz. 23-9-10

Tussentijds stand van zaken gegeven in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen voorjaar 2018. Gemeld dat de kabinetsreactie zo snel mogelijk aan de Kamer zal worden gezonden

9

2017–2018

Toegezegd de Kamer te informeren over het reële aantal coöperaties die door het voorliggende wetsvoorstel geraakt kunnen worden

Staatssecretaris tijdens het WGO over het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling op 6 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 11, blz. 35

Planning afronding Prinsjesdag 2018. In de brief van 16 november 2017, Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 12, is aangegeven dat de Kamer geïnformeerd zal worden op Prinsjesdag 2018

10

2017–2018

Toegezegd te monitoren hoe het aantal coöperaties en het aantal houdstercoöperaties zich ontwikkelt

Staatssecretaris tijdens het WGO over het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling op 6 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 11, blz. 35

Planning afronding voorjaar 2020. In de brief van 16 november 2017, Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 12, is aangegeven dat de Kamer geïnformeerd zal worden in het voorjaar van 2020

11

2017–2018

Toegezegd om bij de dividendbelasting de vraag mee te nemen wanneer er gekeken zal worden naar het verdragsbeleid

Staatssecretaris tijdens het WGO over het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling op 6 november 2017. Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 11, blz. 35

Planning 3e kwartaal 2018

12

2017–2018

Toegezegd om samen met de Minister van SZW aan de slag te gaan met de vervanging van de wet DBA

Staatssecretaris tijdens de AFB op 9 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 20, blz. 20-16-83

Planning 1 januari 2020

13

2017–2018

Toegezegd om bij een volgende evaluatie van de eigenwoningregeling ook de werking van de wet afschaffen wet Hillen mee te nemen

Staatssecretaris tijdens de behandeling van de wet tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld op 22 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 25, blz. 25-9-34

Bij een volgende evaluatie van de eigenwoningregeling in 4e kwartaal 2019

14

2017–2018

Toegezegd aan de heer Dijkgraaf om te kijken naar de kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners (niet overdraagbare algemene heffingskorting)

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer op 22 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 25, blz. 25-8-3

In behandeling. Tussentijds stand van zaken gegeven in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen voorjaar 2018. Gemeld dat de kabinetsreactie zo snel mogelijk aan de Kamer zal worden gezonden. De motie wordt afgedaan middels de begroting SZW op Prinsjesdag 2018.

15

2017–2018

Toegezegd om samen met de collega van VWS te gaan monitoren hoe het zit met het aantal aanvragen handelsvergunningen bij het CBG in 2018 en hier begin 2019 op terug te komen

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer op 22 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 25, blz. 25-8-7

Planning 1e kwartaal 2019

16

2017–2018

Toegezegd aan de heer van Weyenberg in 2018 de Kamer te informeren over de ontwikkeling van het percentage van het Wbso-budget voor het MKB

Staatssecretaris tijdens de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer op 22 november 2017. Handelingen II 2017–2018, TK nr. 25, blz. 25-8-38

Planning 3e kwartaal 2018

17

2017–2018

Toegezegd om de volledige argumentatie over de afschaffing van de dividendbelasting op het moment van indiening van het wetsvoorstel, te delen met de Eerste Kamer

Minister tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12-7-79

Planning 3e kwartaal 2018

18

2017–2018

Toegezegd om bij het onderzoek in hoeverre de huidige regeling van rente redelijk, billijk en rechtvaardig is en welke aandachts- en verbeterpunten mogelijk zijn, de suggestie van de heer de Grave mee te nemen om de belastingrente aan te laten sluiten bij het werkelijke rendement dat de fiscus heeft misgelopen en probeert beide Kamers hierover vóór 1 juli 2018 te informeren

Minister tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12-7-54

In de brief van 14 april 2017 heeft mijn ambtsvoorganger aangegeven voornemens te zijn om in het voorjaar uw Kamer te informeren over de rendementspercentages voor box 3 voor het komende belastingjaar. Vanaf het belastingjaar 2018 wordt het spaarrendement (rendementsklasse I) niet langer gebaseerd op de gemiddelde spaarrente van de kalenderjaren t-6 tot en met t-2, maar op de gemiddelde spaarrente van juli t-2 tot en met juni t-1. Doordat er meer wordt aangesloten op de actualiteit is het op dit moment nog niet mogelijk om het spaarrendement voor 2019 vast te stellen. Om die reden zal ik uw Kamer voortaan in de moties- en toezeggingenbrief die op Prinsjesdag aan uw Kamer wordt verstuurd, informeren over de jaarlijkse bijstelling van de rendementspercentages voor box 3

19

2017–2018

Toegezegd ten aanzien van het belasten van werkelijk rendement hier nogmaals naar te kijken en beide Kamers hierover snel te informeren

Minister tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12-7-61

Planning 3e kwartaal 2018

20

2017–2018

Toegezegd aan de heer van Rij om de evaluatie van de eigenwoningregeling (die nu gepland staat voor 2020) te vervroegen naar 2019

Minister tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12-7-61

Planning uiterlijk in 2019

21

2017–2018

Toegezegd dat de Belastingdienst niet zal afwachten wat er gebeurt, maar actief de groep van grensarbeiders die in beeld is zal benaderen om aan te geven wat er wijzigt en wat zij moeten doen

Staatssecretaris tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12-7-63

Samenhang met toezeggingen m.b.t heffingskorting grensarbeiders en buitenlandse belastingplichtigen. Allemaal in behandeling, 3e kwartaal 2018

22

2017–2018

Toegezegd om nogmaals onderzoek te gaan doen naar de verschillende opties voor grensarbeiders (heffingskortingen) en de Kamer in het 2e kwartaal van 2018 informeren

Staatssecretaris tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12-7-71

Planning 3e kwartaal 2018

23

2017–2018

Toegezegd de kabinetsreactie met betrekking tot de herziening van box 3, ook aan de Eerste Kamer te sturen

Staatssecretaris tijdens de AFB en de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017–2018, EK nr. 12, blz. 12-7-61

Planning 3e kwartaal 2018

24

2017–2018

Toezegging vragen van Eerste Kamerleden beantwoorden in memorie van toelichting bij wetsvoorstel afschaffing dividendbelasting

Kamerstukken II 2017–2018, EK nr. 12, EK Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018 12 december 2017

Planning 1 oktober 2019

25

2017–2018

Bij het uitwerken van de CFC-maatregel de effectiviteit van model A en de daarbij opgenomen substance-vereisten meenemen

Kamerstukken II 2017–2018, nr. 67, 29 maart 2018

In behandeling, nog niet bekend

26

2017–2018

Agenda Ecofin terugkomen op publieke CBC

Kamerstukken II 2017–2018, nr. 67, 29 maart 2018

In behandeling, nog niet bekend

27

2017–2018

Blijven inzetten op meer transparantie van de gedragscodegroep (waaronder de zwarte lijst)

Kamerstukken II 2017–2018, nr. 67, 29 maart 2018

In behandeling, nog niet bekend

28

2017–2018

Z.s.m. als er nuttige informatie is over welke landen op zwarte lijst komen, daarvan een overzicht naar TK sturen (genoemd is najaar)

Kamerstukken II 2017–2018, nr. 67, 29 maart 2018

In behandeling, nog niet bekend

29

2017–2018

Meer inzicht geven in de ontwikkeling van vermogen, omdat CBS geen goede data heeft om de (ontwikkeling van) inkomens- en vermogensverdeling in Nederland te analyseren (Nijboer)

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 394 (AO Belastingdienst 14 december 2017)

Tussentijds stand van zaken gegeven in de verzamelbrief Moties en Toezeggingen voorjaar 2018. Gemeld dat de kabinetsreactie zo snel mogelijk aan de Kamer zal worden gezonden. Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22

30

2017–2018

Een symposium op te zetten om te spreken over de modellen en de economische keuzes, en samen met het CPB, de WRR en wellicht een aantal oud-politici en hoogleraren een discussiepaper te schrijven

Kamerstukken II 2017–2018, debat belastingdruk voor eenverdieners, 85e vergadering, donderdag 24 mei 2018

In behandeling, nog niet bekend

31

2017–2018

Organiseren expert meeting op EU-btw en de vragen die in dat kader zijn gesteld na de zomer ten behoeve van vragen rapporteur tarievenvoorstel, maar ook over alle voordelen en nadelen/risico’s van nieuwe systeem

Staatssecretaris tijdens AO Europese Fiscale Onderwerpen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, kamerstuknummer nog niet bekend

Géén voortgang op tarievendossier, dus nog geen actie ondernomen

32

2017–2018

Kamer informeren op het moment dat er iets te vertellen valt over voortgang btw tarievenvoorstel

Staatssecretaris tijdens AO Europese Fiscale Onderwerpen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, kamerstuknummer nog niet bekend

Géén voortgang op tarievendossier, dus nog geen actie ondernomen

33

2017–2018

Inzichtelijk maken wat we weten met betrekking tot specifieke casus andere lidstaten (casus België) met betrekking tot pensioenfondsen en btw-vrijstelling

Staatssecretaris tijdens AO Europese Fiscale Onderwerpen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, kamerstuknummer nog niet bekend

In behandeling, nog niet bekend

34

2017–2018

Op het gebied van de digitale belastingen is de toezegging gedaan dat we zouden kijken wat er precies wordt gezien als «significante aanwezigheid» dus of Google, Facebook en Amazon hier niet buiten gaan vallen

Staatssecretaris tijdens AO Europese Fiscale Onderwerpen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, kamerstuknummer nog niet bekend

In behandeling, nog niet bekend

Niet-fiscaal

Moties waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2011–2012

Motie van het lid Van Vliet: verzoekt de regering, ook in Nederland zo snel mogelijk een vergelijkbare wettelijke regeling te treffen als de Volcker Rule op een effectieve manier, ook als hier geen overeenstemming over wordt bereikt in Europees verband, opdat banken niet langer handelen voor eigen rekening en de risico’s daarvan niet meer kunnen afwentelen op spaarders en belastingbetalers

Parlementaire Enquête Financieel Stelsel d.d. 18 april 2012 (Kamerstukken II 2011–2012, 31 980, nr. 64)

Afgerond. De Europese Commissie heeft in haar werkplan voor 2018 aangegeven het BSR-voorstel – waarvan ook een voorstel tot het verbod voor handel in eigen rekening (Volcker Rule) uitmaakte – in te trekken. De Commissie geeft in een toelichting aan dit te doen, omdat inmiddels de stabiliteitsdoelen van het voorstel ook middels andere voorstellen worden bereikt. In het schriftelijk overleg Ecofin van 2 november 2017 heeft het kabinet aangegeven ook andere wegen te zien om de doelstellingen van BSR te verwezenlijken (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1468)

2

2011–2012

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat banken – in lijn met de Volcker Rule – het spaargeld in het depositogarantiestelsel niet mogen aanwenden voor speculatieve beleggingen in het eigen vermogen van hedge funds en private equity-activiteiten

Parlementaire Enquête Financieel Stelsel d.d. 18 april 2012 (Kamerstukken II 2011–2012, 31 980, nr. 67 HERDRUK)

Afgerond. De Europese Commissie heeft in haar werkplan voor 2018 aangegeven het BSR-voorstel – waarvan ook een voorstel tot het verbod voor handel in eigen rekening (Volcker Rule) uitmaakte – in te trekken. De Commissie geeft in een toelichting aan dit te doen, omdat inmiddels de stabiliteitsdoelen van het voorstel ook middels andere voorstellen worden bereikt. In het schriftelijk overleg Ecofin van 2 november 2017 heeft het kabinet aangegeven ook andere wegen te zien om de doelstellingen van BSR te verwezenlijken (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1468)

3

2012–2013

Motie Hijum, Klaver, Dijkgraaf, Merkies, Krol, Koolmees, Harbers, Nijboer over een effectieve aanpak van belastingontduiking als één van de harde voorwaarden te hanteren bij het beoordelen van de inspanningen van Griekenland en de besluitvorming over mogelijk aanvullende maatregelen

Kamerstukken II 2012–2013, 21 501-07, nr. 965. Aangenomen op 20 november 2012

Voldaan. In de kamerbrieven over de voortgangsmissies van het Griekse steunprogramma is aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van belastingontduiking. Op 11 juni 2014 is er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken van de hervormingen bij de Griekse belastingdienst (Kamerstukken II 2013–2014, 21 507-07, nr. 1157). Op 26 juni 2018 is een brief gestuurd met het verslag van de Eurogroep vergadering van 21 juni 2018 waarin hier aandacht aan is besteed (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1530). Daarnaast is op 29 juni 2018 een brief gestuurd met betrekking tot de afronding van de vierde voortgangsmissie (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1533)

4

2013–2014

Motie Slob, Van Haersma Buma over het opstellen van exit-condities

Kamerstukken II 2012–2013, 21 501–20, nr. 721. Aangenomen op 14 december 2012

Voldaan. Kamerstukken II 2013–2014, 21 501-07, nr. 1153

5

2014–2015

Lid Omtzigt verzoekt de regering, het deel van het berichtenverkeer van de Belastingdienst dat van belang is voor de bezwaar- en beroepsprocedure, waaronder beschikkingen en correspondentie met de inspecteur over de aanslag, beschikbaar te houden in de berichtenbox gedurende de hele navorderingstermijn

Kamerstukken II 2014–2015, 34 196, nr. 12

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 377

6

2014–2015

De Kamer informeren over de voortgang van de verbetermaatregelen inzake op orde brengen interne bedrijfscultuur middels een halfjaarlijkse voortgangsrapportage tot het moment dat interne procedures van NS op orde zijn

Motie Van Veldhoven (Kamerstukken II 2014–2015, 28 165, nr. 201)

Afgerond, Tweede Kamer heeft een brief gehad waarin is vermeld dat alle maatregelen zijn doorgevoerd. Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 273

7

2014–2015

Verzoekt de regering, streng op misbruik van deze uitzondering voor niet-CAO personeel te controleren en in geval van meer dan incidenteel misbruik de uitzondering uit de wet te verwijderen

Behandeling Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 15 oktober 2014 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 964, nr. 31)

Afgerond. Kamerbrief Evaluatie Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen, 17 juli 2018

8

2014–2015

Verzoekt de regering, mogelijke negatieve gevolgen van een ongelijk speelveld in Europa voor financiële ondernemingen of het vestigingsklimaat in Nederland te monitoren en de Kamer hierover jaarlijks te informeren

Behandeling Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 15 oktober 2014 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 964, nr. 34)

Afgerond. Kamerbrief Evaluatie Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen, 17 juli 2018. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is aandacht besteed aan de eerste effecten van de Wbfo (Kamerstukken II 2015–2016, 33 964, nr. 43)

9

2015–2016

Verzoekt de regering om, ervoor zorg te dragen dat transparant inzicht wordt verschaft in de afweging die ten grondslag ligt aan de verstrekking van exportkredietverzekeringen, inclusief de mvo-aspecten, en de effecten van het huidige mvo-beleid mee te nemen in de voor dit jaar geagendeerde beleidsdoorlichting exportkredietverzekeringen

Kamerstukken II 2015–2016, 34 300-XVII, nr. 66

Voldaan. Het mvo-beleid en de effecten daarvan zijn meegenomen in de beleidsdoorlichting (Kamerstukken II 2016–2017, 31 935, nr. 32). Bij de beantwoording van de Kamervragen bij deze beleidsdoorlichting (Kamerstukken II 2016–2017, 31 935, nr. 40) alsmede bij de beantwoording van de Kamervragen van de leden Beckerman, Hijink, Ouwehand en Van Raan (gesteld op 20 juni 2017) is aangegeven dat er stappen zijn gezet voor het verschaffen van inzicht in de afweging die ten grondslag ligt aan de verstrekking van exportkredietverzekeringen

10

2015–2016

Verzoekt de regering, er alles aan te doen om de doorlooptijden van aanvraagprocedures voor exportkredietverzekeringen in te korten zonder daarbij af te doen aan de gestelde criteria

Kamerstukken II 2015/2016, 34 300-XVII, nr. 67

Voldaan. De doorlooptijd van een aanvraag voor een exportkredietverzekering wordt beïnvloed door de grootte en complexiteit van een transactie. Om deze reden is met name gekeken naar een verlichting van procedures voor kleinere, minder complexe transacties. De mogelijke aanpassingen zijn inmiddels geïdentificeerd en geïmplementeerd

11

2015–2016

Verzoekt de regering, gehoord het College bescherming persoonsgegevens, te bezien hoe de privacy van verzekerden gewaarborgd kan worden en over de wijze waarop dat gebeurt aan de Tweede Kamer te rapporteren

Toekomst financiële sector d.d. 10 december 2015 (Kamerstukken II 2015–2016, 32 013, nr. 311)

Afgerond. Met de kabinetsreactie (Kamerstukken II 2017–2018, 34 616, nr. 3) op de initiatiefnota Nijboer is ook aan deze motie gevolg gegeven. In de voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545 nr. 80)

12

2015–2016

Verzoekt de regering, zo snel mogelijk en uiterlijk dit najaar, met een wetsvoorstel te komen om het wettelijk mogelijk te maken dat de toezichthouders in de financiële sector per onderneming kunnen gaan rapporteren over hun bevindingen, net zoals wordt gedaan bij de accountantssector

VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB d.d. 16 maart 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 31 311, nr. 167)

Afgerond. De bevoegdheid is nader onderzocht in het kader van het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten. Uiteindelijk is er – mede naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State – vanaf gezien om de AFM en DNB deze bevoegdheid te geven (Zie nader rapport: Kamerstukken II 2017–2018, 34 769, nr. 4)

13

2015–2016

Motie van het lid De Vries: constaterende dat nog niet alle andere onderdelen van de bankenunie volledig geïmplementeerd of gestart zijn, laat staan dat ze zich hebben bewezen in de praktijk;

constaterende dat er op het gebied van risicovermindering nog vele stappen te zetten zijn;

overwegende dat een Europees depositogarantiestelsel ooit bedoeld was als sluitstuk van de bankenunie, maar de sluitstuk-fase op basis van deze constateringen nog niet aan de orde is;

verzoekt de regering het gepresenteerde voorstel van de Europese Commissie voor EDIS nu af te wijzen

AO Eurogroep/Ecofin d.d. 2 december 2015. Gewijzigde motie d.d. 3 december 2015 t.v.v. Kamerstukken II 2015–2016, 21 501-07, nr. 1328 (Kamerstukken II 2015–2016, 21 501-07, nr. 1333)

Afgerond. Per brief van 24 april 2017 (risicoreductie Europese bankensector, Kamerstukken II 2016–2017, 21 501-07, nr. 1509) heeft de Minister van Financiën aangegeven welke onderdelen van de bankenunie geïmplementeerd zijn en hoe dit heeft bijgedragen aan het terugdringen van risico’s in de Europese bankensector. Een Europees depositogarantiestelsel blijft sluitstuk van de bankenunie. In de brief van 17 november 2017 (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1472) wordt verkend hoe EDIS meer geleidelijk kan worden geïntroduceerd, gekoppeld aan risicoreductie

14

2015–2016

Verzoekt de regering, kleine woningcorporaties niet aan te merken als OOB en als de grens 1.500 verhuureenheden aan te houden

VSO Onderzoek naar uitbreiding van het aantal organisaties van openbaar belang d.d. 9 december 2015. Gewijzigde motie d.d. 15 december 2015 t.v.v. Kamerstukken II 2015–2016, 33 977, nr. 9 (Kamerstukken II 2015–2016, 33 977, nr. 13)

Afgerond. Tweede Kamer is geïnformeerd dat geen uitvoering wordt gegeven aan motie in de zin dat grens wordt vastgesteld op 2.500 verhuureenheden (Kamerstukken II 2016–2017, 33 977, nr. 17)

15

2015–2016

Verzoekt de regering om de toezichthouder de bevoegdheid te geven om ten aanzien van de trustsector onderzoeken, waarschuwingen en sancties openbaar te maken

Plenair debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking d.d. 21 juni 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 25 087, nr. 124)

Afgerond. Motie is meegenomen in de herziening van de Wet toezicht trustkantoren, inwerkingtreding voorzien per 1 januari 2019

16

2016–2017

Hijink verzoekt de regering te laten onderzoeken welk bedrag de EU uitgeeft aan de uitvoeringskosten van de EU-begroting

Kamerstukken II 2016–2017, 21 501-20, nr. 1244. Aangenomen op 27 juni 2017

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501–03, nr. 117

17

2016–2017

Leden Voortman en van Brenk verzoeken de regering, te onderzoeken hoe huurtoeslag op eenvoudige wijze direct verrekend kan worden met de woningcorporatie en/of een andere verhuurder wanneer een huurder dat wenst, en de Kamer hier uiterlijk 1 november over te rapporteren

Kamerstukken II 2016–2017, 24 515, nr. 401, 4 juli 2017

Voldaan. Kamerbrief over de directe betaling van huurtoeslag door de Belastingdienst aan woningcorporaties van 5 juli 2018

18

2016–2017

Lid Omtzigt verzoekt de regering, de genoemde (belasting)brieven van de Belastingdienst zowel digitaal als op papier te verzenden zonder dat de gewenningsperiode van twee jaar aanvangt

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 329, 24 januari 2017

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 006, nr. 421

19

2016–2017

Verzoekt de regering, te laten onderzoeken welk bedrag de Nederlandse overheden jaarlijks kwijt zijn aan de uitvoeringskosten van de EU-begroting

Motie lid Hijink, Kamerstukken II 2016–2017, 21 501-20, nr. 1243 aangenomen 21 juni 2017

Afgerond. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501–20, nr. 1356

20

2016–2017

Verzoekt de regering de strategische personeelsplannen van ministeries te verbeteren

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017 (Kamerstukken II 2017–2018, 34 725, nr. 16

Afgerond. Kamerstukken II 2017–2018, 31 490, nr. 243

21

2016–2017

Verzoekt de regering, de huidige toepassing van World-Check door financiële dienstverleners te onderzoeken op onregelmatigheden en maatregelen te treffen tegen onterechte uitsluitingen

Debat terrorismebestrijding d.d. 27 juni 2017 (Kamerstukken II 2016–2017, 29 754, nr. 428)

Afgerond. Er zijn geen signalen naar voren zijn gekomen van onregelmatigheden bij de toepassing van World-Check. Maatregelen tegen onterechte uitsluiting zijn op dit moment niet noodzakelijk (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 545, nr. 80)

22

2016–2017

Verzoekt de regering, de bezwaarprocedure bij de AFM en DNB onafhankelijker in te laten richten door meer externen te betrekken bij de procedure

Plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Kamerstukken II 2016–2017, 34 677, nr. 10)

Afgerond. Bij brief d.d. 13 juni 2018 is aan de Tweede Kamer aangegeven hoe de motie wordt uitgevoerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 677, nr. 10)

23

2017–2018

De leden Alkaya en Van Raan verzoeken de regering er zorg voor te dragen dat iedere aanvraag voor een exportkredietverzekering waarbij de risico’s op schending van mensenrechten of milieuschade te groot zijn wordt afgekeurd, ongeacht het zogenaamde gelijke

speelveld en de gevolgen voor de aanvragende bedrijven

Kamerstukken II 2017–2018, 26 485, nr. 267

Voldaan. Het verzoek in de motie was reeds staand beleid

24

2017–2018

Lid Omtzigt verzoekt de Minister een brief te schrijven over de risico’s die DNB en dus de Nederlandse overheid loopt via TARGET2

Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1456, pagina 31

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1479

25

2017–2018

Verzoekt de regering om de instructies voor het begroten van de niet-belastingontvangsten te evalueren en zo nodig aan te scherpen, zodat de verschillen tussen ramingen en realisaties kleiner worden en daar bij Voorjaarsnota de Kamer over te rapporteren; verzoekt de regering tevens dit te doen zodat eventuele aanscherpingen kunnen worden meegenomen in de begrotingscyclus voor het jaar 2019 en de Kamer hierover te informeren (Bruins)

Kamerstukken II 2017–2018, 34 845, nr. 7

Afgerond. Brief regering 24 mei 2018, kabinetsreactie rapport niet-belastingontvangsten

26

2017–2018

Verzoekt de regering te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opleggen van een verbod of beperking op de verkoop van risicovolle financiële instrumenten aan consumenten zoals binaire opties en futures op cryptovaluta op nationaal of Europees niveau

Plenair debat op 31 januari 2018 over Wet transparant toezicht financiële markten (Kamerstukken II 2017–2018, 34 769, nr. 10)

Afgerond. De Minister heeft de Tweede Kamer een brief d.d. 8 maart 2018 over de ontwikkelingen rondom cryptovaluta gestuurd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 168)

27

2017–2018

Motie van leden Van der Linde en Leijten over een streefdatum voor volledige afhandeling (afwikkeling rentederivaten voor MKB-ondernemers)

VAO bankensector d.d. 21-2-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 151)

Afgerond. Onder de aandacht gebracht van de NVB op 7 maart 2018 tijdens een overleg tussen de NVB en directeur FM. In de voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

28

2017–2018

Motie van de leden Ronnes en Paternotte over voorschotten voor opt-in klanten en deze groep specifiek zichtbaar te maken in de volgende tussenrapportage

VAO bankensector d.d. 21-2-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 155)

Afgerond. De AFM doet uitvraag bij de banken hoe zij hiermee omgaan. Dit ook onder de aandacht gebracht en besproken met ING op 8 maart 2018. Dit is ook inzichtelijk gemaakt in de derde voortgangsrapportage rentederivaten die op 17 juli 2018 naar de Kamer is gestuurd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 311, nr. 208, bijlage)

29

2017–2018

Motie lid Leijten c.s.: verzoekt de regering, in de uitwerking van het wetsvoorstel voor de Wet toezicht trustkantoren 2018 onmogelijk te maken dat personeel van een trustkantoor gebruikt kan worden om de uiteindelijke belanghebbende bij zijn dienstverlening uit het zicht van de fiscus of justitie te houden

Plenaire debat Implementatiewet AMLD 4 (Kamerstukken II 2017–2018, 34 808, nr. 14, Leijten c.s. (gewijzigde motie ter vervanging van motie Kamerstukken II 2017–2018, 34 808, nr. 9)

Afgerond. Deze motie is meegenomen in het wetsvoorstel voor de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 34 910, nr. 2) waarmee de Tweede Kamer inmiddels heeft ingestemd. Daarnaast is hierover reeds een Kamerbrief verzonden (Kamerstukken II 2017–2018, 34 808, nr. 15)

30

2017–2018

Besluit een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen op de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010 en op de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU

AO Ecofin d.d. 8 maart 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1497)

Afgerond. Tegelijk met de beantwoording van het SO over het fiche over de richtlijn en verordening (inbreng geleverd op 15 maart 2018) is op het informatievoorstel van de Kamer gereageerd. In de brief is tevens ingegaan op de actuele stand van zaken met betrekking tot de Europese onderhandelingen. De brief is 17 juli naar de Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2017–2018, 22 112, nr. 2660)

Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2011–2012

Leden Harbers, Plasterk, Blanksma-van den Heuvel, Koolmees en Braakhuis verzoeken de regering om wijzigingen aan het ESM of bij de opvraging van Nederlands niet gestorte kapitaal hierover de Kamer te informeren

Kamerstukken II 2011–2012, 33 221, nr. 11. Aangenomen op 24 mei 2012

Doorlopende motie. Voorlopig geen actie voorzien aangezien een kapitaalophoging of wijziging ESM-kapitaal niet aan de orde is

2

2013–2014

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het nutskarakter van SNS het beste kan worden geborgd

Kamerstukken II 2013–2014, 23 013, nr. 47

In behandeling. Als SNS Bank gereed is en onderzoek gedaan wordt naar de (gewenste) toekomststructuur van SNS Bank zal vervolg worden gegeven aan deze motie

3

2013–2014

Motie van het lid Nijboer c.s.: spreekt uit dat een leverage ratio van 4% als backstop voor Europese systeemrelevante banken als beginpunt en niet als eindpunt van de discussie moet worden gezien

Debat kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 20 mei 2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 32 013, nr. 62) aangenomen 27 mei 2014

Doorlopend. Op de Ecofin van 25 mei 2018 is een Raadsakkoord bereikt over het bankenpakket, waaronder de herziene CRR/CRD. Hierin zit een leverage ratio van 3% voor alle banken, een opslag voor mondiale systeembanken (G-SIIs) en wordt nader onderzoek aangekondigd naar een opslag voor overige systeembanken (O-SIIs). Het kabinet zal zich bij de discussie over de O-SIIs inzetten voor implementatie van een opslag op de leverage ratio

4

2014–2015

Lid Van Hijum verzoekt de regering, zich op Europees niveau in te spannen voor een aanscherping van de regels voor variabele beloningen

Behandeling Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 15 oktober 2014 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 964, nr. 35)

Doorlopend. Op relevante momenten zal op Europees niveau aandacht worden gevraagd voor aanscherping van de regelgeving naar Nederlands model voor variabele beloningen

5

2014–2015

Motie lid De Vries: verzoekt de regering, de toezichtkosten nog eens kritisch onder de loep te (laten) nemen, met als insteek de toezichtkosten voor kredietunies substantieel te verlagen en waar mogelijk de toezichtkosten voor kredietunies te differentiëren naar grootte, en de Tweede Kamer daarover te rapporteren voor 1 juni 2015

Behandeling Wet toezicht kredietunies d.d. 19 maart 2015 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 949, nr. 15) aangenomen 24 maart 2015

Doorlopend. In brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 juni 2015 is ingegaan op deze motie en is toegezegd dat in de toelichting op de regeling in het eerste jaar dat er vergunninghoudende kredietunies zijn op de motie wordt ingegaan (Kamerstukken II 2014–2015, 33 400, nr. AE)

6

2015–2016

Verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken om SNS Bank in staatshanden te houden

Kamerstukken II 2015–2016, 34 346, nr. 17

In behandeling. Als SNS Bank gereed is en onderzoek gedaan wordt naar de (gewenste) toekomststructuur van SNS Bank zal vervolg worden gegeven aan deze motie

7

2015–2016

Verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de voor- en nadelen en de mogelijkheden zijn van het verwerven van een staatsbelang van 51% in URENCO en de Kamer hierover te informeren in aanloop naar het door de Minister aangekondigde wetsvoorstel over de borging van publieke belangen in URENCO

Kamerstukken II 2015–2016, 28 165, nr. 237

Aangehouden. Geen sprake meer van het aangekondigde wetsvoorstel over de borging van publieke belangen in URENCO

8

2015–2016

Motie van het lid Ronnes met het verzoek om zeer terughoudend te zijn met verdere harmonisatievoorstellen van de markt en regels voor hypothecair krediet en hierbij de specifieke eigenschappen van de Nederlandse markt te respecteren en te behouden

De motie is ingediend tijdens het plenair debat inzake hypotheekrichtlijnen d.d. 2 maart 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 34 292, nr. 7)

Doorlopend

9

2015–2016

Motie van het lid Ronnes c.s. met het verzoek om er in overleg met de opstellers van het herstelkader zorg voor te dragen dat er wordt ingezet op een adequate prioritering van gevallen, zodat de meest schrijnende gevallen en de evidente quick wins niet worden doorgeschoven naar het allerlaatste moment, en de Kamer over de voortgang halfjaarlijks te informeren totdat alle herbeoordelingen voltooid zijn

VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB d.d. 16 maart 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 31 311, nr. 169, Kamerstukken II 2016–2017, 31 311, nr. 193, Kamerstukken II 2017–2018, 31 311, nr. 196)

Doorlopend. Bij brief van 5 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het uniform herstelkader en de prioritering daarin van kwetsbare klanten (Kamerstukken II 2015–2016, 31 311, nr. 173). De Tweede Kamer zal hierover halfjaarlijks worden geïnformeerd

10

2015–2016

Motie leden Grashoff/Groot: verzoekt de regering, bij het uitwerken van het wetsvoorstel rekening te houden met de toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid voor journalisten, onderzoekers en maatschappelijke organisaties zoals Tax Justice

VSO Contouren UBO-register d.d. 17 mei 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 31 477, nr. 15) aangenomen 24 mei 2016

In behandeling. Bij de uitwerking van het wetsvoorstel UBO-register zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid. Dat zal niet beperkt zijn tot journalisten, onderzoekers en maatschappelijke organisaties, maar zal alle gebruikers van het register betreffen

11

2015–2016

Motie lid Schouten: verzoekt de regering, de Kamer voor het zomerreces te informeren over de wijze waarop rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van ANBI’s als juridische entiteit zonder UBO

VSO Contouren UBO-register d.d. 17 mei 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 31 477, nr. 16) overgenomen 17 mei 2016

In behandeling. Motie wordt meegenomen in het wetsvoorstel UBO-register

12

2016–2017

Lid Mei Li Vos verzoekt de regering om, na de transitieperiode stapsgewijs met handhaving aan te vangen en daarbij voorrang te geven aan de pakketbezorgingssector en de medisch specialisten

Kamerstukken II 2016–2017, 34 036, nr. 34, 4 oktober 2016

In behandeling. De motie is pas aan de orde na ingang van nieuwe wetgeving welke is voorzien op 1 januari 2020

13

2016–2017

Verzoekt de regering om voor het eind van 2017 de onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging weg te werken

Verantwoordingsdebat, 31 mei 2017 (Kamerstukken II 2016–2017, 34 725, nr. 5)

In behandeling (doorlopend). BZK is coördinerend departement hiervoor (CIO Rijk)

14

2016–2017

Nijboer (PvdA) c.s. verzoekt het kabinet deze impasse te doorbreken en bij de nadere uitwerking van fundamenteel andere alternatieve verdienmodellen in ieder geval ook het afscheiden van de accountancytak van de fiscale en adviestak te betrekken

Motie van het lijd Nijboer (PvdA) tijdens het plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Kamerstukken II 2016–2017, 34 677, nr. 16)

Doorlopend. Zoals ook is aangegeven in het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over het besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Kamerstukken II 2017–2018, 34 677, nr. 20) zal in een brief aan de Tweede Kamer worden gereflecteerd op de voor- en nadelen van de huidige modellen en de alternatieven (waaronder audit-only). Ook zal in de brief aandacht worden besteed aan juridische aspecten en de internationale context waarin accountantsorganisaties opereren. De bedoeling is deze brief in het najaar 2018 aan de Tweede Kamer te zenden

15

2017–2018

Leden Hennis-Plasschaert, Omtzigt, Sneller en Bruins verzoeken de regering een actieve rol te spelen bij discussies over toekomst EMU en er daarbij op in te zetten dat landen primair zelf verantwoordelijk blijven voor hun begroting en economie

Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-20, nr. 1292. Aangenomen op 8 februari 2018

Doorlopend. Nederland pakt actieve rol in discussie over de toekomst van de EMU en benadrukt belang dat lidstaten hun eigen huis op orde brengen in de verschillende (Europese) overleggremia

16

2017–2018

De leden Slootweg, Lodders en Paternotte verzoeken de regering te onderzoeken hoe een balans kan worden aangebracht tussen financiële en niet-financiële doelstellingen in de ekv-aanvraag om de aanvraagprocedures te verkorten en de administratieve lastendruk te verminderen

VAO Exportkredietverzekering d.d. 10 april 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 26 485, nr. 269.

Doorlopend. In 2018 werkt het ministerie met ADSB aan het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier

17

2017–2018

Leden Van Raan en Diks verzoeken de regering jaarlijks te rapporteren op welke wijze Atradius DSB een bijdrage heeft geleverd aan de implementatie van de SDG’s

VAO Exportkredietverzekering d.d. 10 april 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 26 485, nr. 263.

In behandeling. Naar verwachting zal uiterlijk bij jaarverslag 2018 de Tweede Kamer inzage worden gegeven in de bijdrage van de ekv aan het realiseren van SDG’s

18

2017–2018

Lid Azarkan verzoekt de regering te bezien, in het kader van de nadere uitwerking van de aanpak van belastingontwijking, of de substance-eis afhankelijk kan worden gemaakt van de omvang en inhoud van de activiteiten van de onderneming die om een tax ruling vraagt

Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 201, 3 april 2018

In behandeling. Aan de motie wordt uitvoering gegeven bij de herziening van de rulingpraktijk. Rapportage over de herziening van de rulingpraktijk wordt dit najaar aan de Tweede Kamer aangeboden

19

2017–2018

Lid Leijten verzoekt de regering uit te werken hoe zij bij de rapportages over het rulingbeleid de feiten en omstandigheden van een ruling beter inzichtelijk maakt

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 412, 26 juni 2018

In behandeling. Dit verzoek maakt onderdeel uit van de herinrichting rulingpraktijk waarover de Tweede Kamer in het najaar 2018 wordt ingelicht

20

2017–2018

Leden Lodders, Omtzigt, Van Weyenberg en Bruins verzoeken de regering in nauw overleg met de Kamer tot een hernieuwde structuur van de informatievoorziening aan de Kamer te komen, voortbouwend op de brief van de regering; verzoekt de regering tevens de Kamer te betrekken bij de afbakening en reikwijdte van de onderwerpen, zoals personeel, sturing en ICT; verzoekt de regering vervolgens middels een jaarplan de Kamer driemaal jaarlijks te informeren over de voortgang van de hervormingen bij de Belastingdienst en de Auditdienst Rijk (ADR) te vragen een toetsende rol uit te voeren

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 415, 26 juni 2018

In behandeling. Jaarplan 2019 in voorbereiding. Tevens vindt er een technische briefing plaats met Kamerleden over de inrichting van het Jaarplan

21

2017–2018

Lid Nijboer verzoekt de regering, het budgetrecht van de Kamer te versterken door aan de gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan een apart begrotingsartikel toe te wijzen

Kamerstukken II 2017–2018, 34 960, nr. 10

In behandeling. Op basis van Motie Nijboer presenteert het Ministerie van EZK met ingang van de begroting 2019 alle activiteiten betreffende gaswinning, schade, versterken en de toekomst van Groningen op één begrotingsartikel

22

2017–2018

Motie van het lid Bruins. In=uit-taakstelling. Vraag van CU over transparantie in=uit-taakstelling wordt meegenomen in bredere discussie over transparantie

Debat Najaarsnota 2017, 20 december 2017. Kamerstukken 2017–2018, 34 845, nr. 10

In behandeling (doorlopend). Deze vraag is voor een deel meegenomen in het FJR 2017 en een deel in de Voorjaarsnota 2018

23

2017–2018

Verzoekt de regering nu onder geen enkele voorwaarde mee te werken aan verkoop van de eigen aandelen in Urenco en verzoekt tevens de regering ook de medeaandeelhouders hiertoe op te roepen, en zo te voorkomen dat aandelen van URENCO in bezit komen van andere landen of bedrijven

Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 278

In behandeling. Verkoop van het Nederlandse aandeel in Urenco is niet aan de orde. Het kabinet kan niet voor de overige aandeelhouders van Urenco (de Britse overheid en de Duitse private aandeelhouders E.on en RWE) bepalen wat zij met hun aandeel doen. Bij zowel het Verenigd Koninkrijk als E.on en RWE blijft de wens tot verkoop van de aandelen aanwezig. Net zoals het kabinet is het Verenigd Koninkrijk van mening dat van verkoop van de aandelen in Urenco pas sprake kan zijn als de publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid op adequate wijze zijn geborgd

24

2017–2018

Verzoekt het kabinet de buitenlandse deelnemingen van staatsdeelnemingen in kaart te brengen met als doel de risico’s van buitenlandse deelnemingen te beperken en waar nodig en mogelijk af te bouwen

Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 279

In behandeling. Het in kaart brengen van buitenlandse activiteiten van staatsdeelnemingen wordt nader uitgewerkt in het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2017, dat in het najaar 2018 wordt verzonden aan de Kamer

25

2017–2018

Motie van het lid Leijten met het verzoek om met toezichthouders en consumentenorganisaties te onderzoeken hoe risico’s (m.b.t. verzekeringen met een beleggingscomponent) kunnen worden verkleind en de Kamer over de uitkomst te informeren

De motie is ingediend tijdens de behandeling Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (Kamerstukken II 2017–2018, 34 770, nr. 8)

In behandeling

26

2017–2018

Motie van het de leden Paternotte en Leiten met het verzoek de regering om, samen met de sector de haalbaarheid te onderzoeken van een marktbrede vergelijking als uitgangspunt voor onafhankelijk advies, en de conclusies hiervan voor de zomer met de Kamer te delen

De motie is ingediend tijdens de behandeling van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (Kamerstukken II 2017–2018, 34 770, nr. 11)

In behandeling

27

2017–2018

Motie leden Nijboer/Ronnes over het kopen van cryptovaluta met een creditcard

VAO bankensector d.d. 21-2-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 153)

In behandeling. De Tweede Kamer zal in de 2e helft van 2018 hierover worden geïnformeerd

28

2017–2018

Motie van de leden Ronnes en Paternotte over de afwikkeling van het herstelkader

De motie is ingediend tijdens het VAO bankensector d.d. 21-2-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 156)

In behandeling. Motie roept Minister op de voortgang van de afwikkeling van het herstelkader nauw te blijven volgen en in te grijpen wanneer er door verwijtbaar handelen door banken extra vertraging ontstaat

29

2017–2018

Motie van het lid Van Weyenberg met het verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten t.a.v. de Nederlandse regels voor handelaren voor eigen rekening in afwachting van verder overleg en de Europese besluitvorming

VAO bankensector d.d. 21-2-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 157)

In behandeling. Er worden geen onomkeerbare stappen gezet t.a.v. de Nederlandse regels voor handelaren voor eigen rekening in afwachting van verder overleg en de Europese besluitvorming

30

2017–2018

Motie van de leden Mulder en Van Dijck over boeterente beperken tot drie maanden

De motie is ingediend tijdens het VAO bankensector d.d. 21-2-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 160)

In behandeling. Wordt meegenomen in de toezegging van de Minister om de Kamer te informeren over regels, rentetarieven, berekening boeterente, rentemiddeling en voorwaarden m.b.t. hypotheken in Duitsland, België en Nederland

31

2017–2018

Motie van de leden Mulder en Van Dijck over bij rentemiddeling rekening houden met het klantbelang

De motie is ingediend tijdens het VAO bankensector d.d. 21-2-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 161)

In behandeling. Wordt meegenomen in de toezegging van de Minister om de Kamer te informeren over regels, rentetarieven, berekening boeterente, rentemiddeling en voorwaarden m.b.t. hypotheken in Duitsland, België en Nederland

32

2017–2018

Motie van de leden Leijten en Van der Linde over evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten

De motie is ingediend tijdens het VAO bankensector d.d. 21-2-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 162)

In behandeling. Zie ook toezegging om breder te trekken dan alleen rentederivaten. Start is afhankelijk van afronding dossier rentederivaten

33

2017–2018

Motie van het lid Van Weyenburg (D66) c.s. met het verzoek om geen steun te geven aan welke versoepeling van Europese bonusregels dan ook, maar juist in te zetten op strengere Europese regels naar Nederlands model voor financiële ondernemingen in de bankenunie (conform motie Van Hijum Kamerstukken II 2017–2018, 33 964 nr. 35)

De motie is ingediend tijdens het AO Ecofin d.d. 8 maart 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1494)

In behandeling. Nederland zal in Europa inzetten op strengere beloningsregels naar Nederlands model

34

2017–2018

Motie van het lid Ronnes (CDA) c.s. met het verzoek om de te onderzoeken wettelijke mogelijkheden voor aanscherping van het beloningsbeleid bij financiële ondernemingen voortvarend op te pakken, hierbij de door stakeholders aangedragen maatregelen in overweging te nemen indien deze bijdragen aan een beheerst beloningsbeleid en de Kamer voor het einde van 2018 over de uitkomsten te informeren

De motie is ingediend tijdens het plenaire debat over de salarisverhoging van ING d.d. 4 april 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 175)

In behandeling. De Tweede Kamer zal voor het einde van 2018 worden geïnformeerd over de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie van de 3 wettelijke maatregelen met betrekking tot vaste beloningen in de financiële sector

35

2017–2018

Motie van het lid Ronnes (CDA) c.s. met het verzoek om in overleg te treden met zowel de banken als verzekeraars met als doel tot een aanscherping te komen van de definitie van het maatschappelijk draagvlak en de maatschappelijke context voor het beloningsbeleid in de Code Banken en de Gedragscode Verzekeraars

Tijdens het plenaire debat salarisverhoging ING d.d. 4 april 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 176)

In behandeling. Er wordt in overleg getreden met (brancheorganisaties van) banken en verzekeraars over aanscherping van de definitie van maatschappelijk draagvlak en de maatschappelijke context voor het beloningsbeleid in de code

36

2017–2018

Motie van het lid Paternotte (D66) c.s. met het verzoek om met ING te bespreken hoe meer diversiteit kan worden nagestreefd in de raad van commissarissen, bij te houden hoe vaak komende vacatures worden vervuld door een vrouw of iemand onder de 50 en hierover de komende twee jaar halfjaarlijks te rapporteren

Tijdens het plenaire debat salarisverhoging ING d.d. 4 april 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 188)

In behandeling. Er wordt in overleg getreden met de sector over diversiteit

37

2017–2018

Motie leden Paternotte/Van der Linde om te onderzoeken in hoeverre de Japanse Virtual Currency Act een model kan zijn voor Nederlandse regulering van cryptovaluta, en het resultaat van dit onderzoek in het vierde kwartaal met de Kamer te delen

Plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 191), aangenomen 22-05-2018

In behandeling

38

2017–2018

Motie leden Paternotte/Van der Linde om te onderzoeken hoe het aantrekken van investeringen via de uitgifte van ICO’s kan worden gereguleerd en daarmee een kader te schetsen waarbinnen bedrijven en investeerders de mogelijkheden van ICO’s veilig kunnen benutten, terwijl misbruik en criminaliteit worden tegengegaan

Plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 192), aangenomen 22-05-2018

In behandeling

39

2017–2018

Motie leden Ronnes/Bruins om in overleg te treden met de toezichthouders en consumentenorganisaties (Consumentenbond, Wijzer in Geldzaken, etc.) hoe er bij consumenten een bredere bewustwording van de kansen en bedreigingen van cryptovaluta kan worden gecreëerd en de Kamer voor het einde van het jaar over de resultaten te informeren

Plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 193), aangenomen 22-05-2018

In behandeling

40

2017–2018

Motie lid Azarkan om te bezien of het Zwitserse model voor de regulering van initial coin offerings in Nederland en de EU navolging verdient en de Kamer hier bij de update in de herfst van 2018 nader over te informeren

Plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 194), aangenomen 22-05-2018

In behandeling

41

2017–2018

Motie leden Alkaya/Snels om in de evaluatie van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 de financieringswijziging uitdrukkelijk mee te nemen of en zo ja hoe de financieringswijze het toezicht op de financiële sector heeft veranderd

Plenair debat voorstel voor de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 d.d. 6-6-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 34 870, nr. 13), aangenomen 8 juni 2018

In behandeling

42

2017–2018

Motie van leden Omtzigt/Bruins: verzoekt de regering, vooruitlopend op verdere besluitvorming, in kaart te brengen wat een gepast dekkingsniveau en een gepast eigen risico kan zijn voor deposito’s onder EDIS, welke mogelijkheden landen moeten hebben om zelf een hoger niveau te bieden, de risico’s van al die opties in kaart te brengen en de Kamer hierover in het derde kwartaal van 2018 te informeren

Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1521, aangenomen 7 juni 2017

In behandeling

43

2017–2018

Motie van lid Omtzigt: verzoekt de regering, een moment in te plannen voor de evaluatie van de risicoreductie voordat een eventueel besluit tot vervroegde invoering van de backstop/achtervang van het SRF wordt voorgelegd aan de Kamer

Kamerstukken II 2017–2018, 21 501–20, nr. 1347

In behandeling. In de Raad wordt gesproken over het inzichtelijk maken van risicoreductie, ook heeft Nederland reeds richting de Tweede Kamer aangegeven zich in te zetten voor bewezen risicoreductie. Moment kan worden bepaald aan de hand van Europese discussies

44

2017–2018

Motie van lid Van Rooijen: verzoekt de regering, zich tot het uiterste in te spannen om passende risicowegingen toe te kennen aan staatsobligaties binnen het financiële raamwerk van de Europese bankenunie

Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1523

Doorlopend. Nederland benadrukt dit reeds in Europese discussies. Regeerakkoord stelt dat goede weging gerealiseerd moet worden voor een EDIS tot stand komt. Recent is hier specifiek door Nederland aandacht voor gevraagd in voortgangsrapportage van technische besprekingen over EDIS

Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2011–2012

Minister: de voor- en nadelen van het introduceren van een Volcker Rule voor het tegengaan van excessieve risico’s met de Kamer delen

AO inzake de brief van de Minister van Financiën d.d. 8 juli 2011 met de nota over nuts- en zakenbankactiviteiten (Kamerstukken II 2011–2012, 31 980, nr. 51) en de brief van de Minister van Financiën d.d. 6 maart 2012 met de vervolgnota over nuts- en zakenbankactiviteiten (Kamerstukken II 2011–2012, 31 980, nr. 59) d.d. 28 maart 2012 (Kamerstukken II 2011–2012, 31 980, nr. 70)

Afgerond. De Europese Commissie heeft in haar werkplan voor 2018 aangegeven het BSR-voorstel – waarvan ook een voorstel tot het verbod voor handel in eigen rekening (Volcker Rule) uitmaakte – in te trekken. De Commissie geeft in een toelichting aan dit te doen, omdat inmiddels de stabiliteitsdoelen van het voorstel ook middels andere voorstellen worden bereikt. In het schriftelijk overleg Ecofin van 2 november 2017 heeft het kabinet aangegeven ook andere wegen te zien om de doelstellingen van BSR te verwezenlijken (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1468)

2

2011–2012

Toezegging aan de Eerste Kamer, gedaan op 22 mei 2012 tijdens de plenaire behandeling van het voorstel van de Wet bekostiging financieel toezicht, om bijvoorbeeld bij de evaluatie van de bonusregeling de boetes naar de schatkist te heroverwegen

De toezegging is gedaan tijdens de plenaire vergadering over de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen d.d. 22 mei 2012 (Handelingen I 2011–2012, nr. 30, item 6)

Afgerond. Tijdens de behandeling van de Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht (Kamerstukken II 2014–2015, 33 957) is het (deels) naar de schatkist laten terugvloeien van boetes aan de orde geweest. Per 1 januari 2015 stromen de boetes die het bedrag van € 2,5 mln. overstijgen naar de schatkist. Het bonusverbod bij staatssteun is geëvalueerd samen met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Bij brief van de Minister van Financiën van 17 juli 2016 zijn de bevindingen van de evaluatie van de Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen naar de Staten-Generaal gezonden

3

2013–2014

Toezegging om de Kamer te informeren over een overzicht dat de Commissie opstelt in 2014 over de wijze waarop andere lidstaten de Europese begrotingsregels in nationale wetgeving hebben verwerkt, inclusief het gebruik van dwingende macronormen en referentiewaarden

Handelingen I 2013–2014, nr. 10 item 10 en 13 (33 416, nr. 23)

Afgerond. Kamerstukken II 2017–2018, 33 415, nr. J

4

2013–2014

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ester (CU), toe de Wet houdbare overheidsfinanciën te evalueren en daarbij de ontwikkeling investeringen en andere factoren die het EMU-saldo van de decentrale overheden hebben beïnvloed betrekken. Medio 2015 wordt hier voor het eerst naar gekeken

Handelingen I 2013–2014, nr. 10, item 13, blz. 70

Afgerond. Kamerstukken I 2013–2014, 33 416

5

2013–2014

Minister: het ligt in de rede om de ontwikkelingen in de markt voor uitvoering van premieregelingen over bijvoorbeeld 3 jaar nogmaals te onderzoeken

Brief kabinetsreactie uitkomsten evaluatie premiepensioeninstelling aan de Tweede Kamer d.d. 23 mei 2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 32 043, nr. 215, p. 4)

Afgerond. De ontwikkelingen in de markt voor uitvoering van premieregelingen lijken vooralsnog beperkt, maar zouden een impuls kunnen krijgen bij een geleidelijke toename van vraag naar en aanbod van variabele pensioenuitkeringen (mogelijk sinds de inwerkingtreding van de wet verbeterde premieregeling per 1 september 2016). De Kamer is in voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten geïnformeerd dat het moment en de inhoud van een volgende evaluatie in samenspraak met de Minister van SZW en de toezichthouders zullen worden bepaald (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

6

2014–2015

Minister: DNB vragen om in haar jaarlijkse toezichtrapportage expliciet aandacht te besteden aan de effectiviteit en de naleving van de wet, onbedoelde effecten, de effecten op de concurrentiepositie, gebruik en eventueel misbruik van uitzonderingscategorieën

De Minister tijdens plenair debat Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 2 oktober 2014 (Handelingen II 2014–2015, nr. 9, item 7, blz. 25, 31)

Afgerond. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is aandacht besteed aan de eerste effecten van de Wbfo (Kamerstukken II 2015–2016, 33 964, nr. 43). Bij brief van de Minister van Financiën van 17 juli 2016 zijn de bevindingen van de evaluatie van de Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen naar de Staten-Generaal gezonden

7

2014–2015

Minister: DNB vragen te volgen in hoeverre gebruik wordt gemaakt van de gemiddeld 20%-uitzondering voor niet-cao personeel en erop toe te zien dat er van deze uitzondering alleen in uitzonderlijke situaties gebruik wordt gemaakt

De Minister tijdens plenair debat Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 2 oktober 2014 (Handelingen II 2014–2015, nr. 9, item 7, blz. 26, 31–32, 37)

Afgerond. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is aandacht besteed aan de eerste effecten van de Wbfo (Kamerstukken II 2015–2016, 33 964, nr. 43). Bij brief van de Minister van Financiën van 17 juli 2016 zijn de bevindingen van de evaluatie van de Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen naar de Staten-Generaal gezonden

8

2014–2015

Minister: de vinger aan de pols houden wat betreft geruchten dat dochterondernemingen massaal worden omgezet in bijkantoren om zo onder de werking van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen uit te kunnen komen

De Minister tijdens plenair debat Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 2 oktober 2014 (Handelingen II 2014–2015, nr. 9, item 7, blz. 29–30)

Afgerond. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is aandacht besteed aan de eerste effecten van de Wbfo (Kamerstukken II 2015–2016, 33 964, nr. 43). Bij brief van de Minister van Financiën van 17 juli 2016 zijn de bevindingen van de evaluatie van de Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen naar de Staten-Generaal gezonden

9

2014–2015

Minister: DNB zal in haar rapportage zo nodig ook opgelegde boetes vermelden

Brief van de Minister van Financiën d.d. 15 oktober 2014 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 964, nr. 25, blz. 6)

Afgerond. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2016 is aandacht besteed aan de eerste effecten van de Wbfo (Kamerstukken II 2015–2016, 33 964, nr. 43). Bij brief van de Minister van Financiën van 17 juli 2016 zijn de bevindingen van de evaluatie van de Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen naar de Staten-Generaal gezonden

10

2014–2015

Minister: indien er misbruik wordt gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheden in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen deze uit de wet halen

De Minister tijdens plenair debat Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 2 oktober 2014 (Handelingen II 2014–2015, nr. 9, item 7, blz. 31–32)

Afgerond. Kamerbrief Evaluatie Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen, 17 juli 2018. Zie ook: Handelingen II 2014–2015, nr. 14, item 6, blz. 19 en 25

11

2014–2015

Minister: DNB krijgt de bevoegdheid om voor macroprudentiële doeleinden gegevens op te vragen bij overheidsinstellingen en private ondernemingen. Drie jaar na inwerkingtreding van artikel 9d, lid 2, Bankwet zal de Minister informeren of/hoe, bij wie DNB informatie heeft opgevraagd en wat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn geweest

De Minister tijdens het WGO Wijzigingswet financiële markten d.d. 8 september 2014 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 918, nr. 14)

Afgerond. In de voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

12

2014–2015

Minister: centralisatie Rechtbank Amsterdam. Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de reikwijdte van de betreffende bepaling en de toegankelijkheid vanuit het perspectief van de klant. De Tweede Kamer zal hierover geïnformeerd worden

De Minister tijdens het WGO Wijzigingswet financiële markten d.d. 8 september 2014 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 918, nr. 14)

Afgerond. Heroverweging van de eerder voorgenomen concentratiebepaling brengt mee dat alsnog wordt afgezien van invoering ervan. Zie voor meer informatie het consultatieverslag m.b.t. de Wijzigingswet financiële markten 2018 en de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2017–2018, 34 859, nr. 3)

13

2014–2015

Minister: er zal worden gekeken naar uitbreiding van het jaarverslag en een (afzonderlijke) beoordelingsverklaring. Hierop terugkomen wanneer het wetsvoorstel met wettelijke maatregelen wordt behandeld

AO Accountancy d.d. 13 november 2014 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 977, nr. 5)

Afgerond. De Minister is op dit onderwerp teruggekomen in de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Er zijn de afgelopen jaren internationaal en nationaal verschillende stappen gezet die zijn toegelicht in de memorie van antwoord. Er vindt dus al informatieverstrekking plaats door het bestuur van een onderneming in de jaarrekening en het bestuursverslag over strategie, continuïteitsrisico’s en/of andere risico’s en de accountant neemt deze informatie mee in zijn controlewerkzaamheden. Er is dan ook op dit moment geen reden om hier in te grijpen (Kamerstukken I 2017–2018, 34 677, nr. C)

14

2014–2015

Minister: het delen van bevindingen door de AFM met controlecliënten moet ook kunnen met niet-OOB-cliënten. Dit zal worden besproken met de AFM

AO Accountancy d.d. 13 november 2014 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 977, nr. 5)

Afgerond. Bij het opstellen van het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties is overwogen de bevindingen ook te laten delen met niet-OOB-controlecliënten. Gekozen is voor een beperking tot het delen van bevindingen indien de controlecliënt een OOB is, omdat een uitzondering op de bestaande geheimhoudingsbepalingen een ingrijpende maatregel is. (Kamerstukken II 2016–2017, 34 677, nr. 3). Het wetsvoorstel treedt is 1 juli 2018 in werking getreden (Stb. 2018, 139)

15

2014–2015

Minister: bij de voorbereiding van het wetsvoorstel duidelijk zijn over de rol van de Accountantskamer en de bestuursrechter

AO Accountancy 13 november 2014 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 977, nr. 5)

Afgerond. Het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties is op 1 juli 2018 in werking getreden (Stb. 2018, 139). Bij de behandeling van het wetsvoorstel is aandacht geweest voor de rechtsbescherming van accountants(organisaties). Ook is over dit onderwerp een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin is ingegaan op de wijze waarop de bestuursrechter besluiten van de Autoriteit Financiële Markten toetst en de rol van het tuchtrecht voor accountants (Kamerstukken II 2016–2017, 34 977, nr. 16)

16

2014–2015

Minister: brief over twee jaar (februari 2017) aan Tweede Kamer met evaluatie van dubbel toezicht onder SSM AFM/ECB

De Minister tijdens het plenair debat SSM/Bankenunie d.d. 10 februari 2015 (Handelingen II 2014–2015, nr. 52, item 25)

Afgerond. In de ZBO-verslagen over DNB en de AFM uit maart 2017 is ingegaan op de afbakening, samenwerking en eventuele overlap tussen de toezichthouders onder het SSM. In de voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten is de TK hierover geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

17

2014–2015

Minister: het aspect van de formulering van het moment waarop bij verzekeraars moet worden ingegrepen, zal worden meegenomen wanneer gekeken wordt naar een afwikkelkader voor verzekeraars

WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015 (Kamerstukken II 2014–2015, 34 208, 34 198, 34 204, nr. 11)

Afgerond. Een wetsvoorstel tot herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars is op 28 november bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II 2017–2018, 34 842, nr. 2). Een aanpassing van de criteria op grond waarvan tot ingrijpen bij een verzekeraar in problemen kan worden overgegaan, maakt onderdeel uit van dit wetsvoorstel

18

2014–2015

Minister: in de loop van 2017 de afbakening, de samenwerking en de eventuele overlap tussen de toezichthouders evalueren (reeds in februari 2015 toegezegd tijdens behandeling SSM-wetsvoorstel)

De Minister tijdens het WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015 (Kamerstukken II 2014–2015, 34 208, 34 198, 34 204, nr. 11)

Afgerond. In de ZBO-verslagen over DNB en de AFM uit maart 2017 is ingegaan op de afbakening, samenwerking en eventuele overlap tussen de toezichthouders onder het SSM. In de voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

19

2014–2015

Minister: bij pensioenverzekeringen vinger aan de pols houden/op basis van piepsysteem uitvoeringstechnische problemen in kaart brengen; hier de Tweede Kamer begin 2017 over informeren; en eventuele problemen onder de aandacht brengen van de Europese Commissie

WGO implementatie Omnibus II-richtlijn (Kamerstukken II 2014–2015, 34 100, nr. 15)

Afgerond. Solvency II is in werking getreden in 2016. Verzekeraars hebben geen enkel uitvoeringstechnisch probleem gemeld de afgelopen 2 jaar (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

20

2014–2015

Minister: de Kamer met grote regelmaat informeren over de voortgang van de onderhandelingen over de Banking Structural Reform verordening

Behandeling Overeenkomst betreffende het gemeenschappelijk afwikkelfonds d.d. 8 september 2015 (Handelingen I 2014–2015, nr. 39, item 7)

Afgerond. De Europese Commissie heeft in haar werkplan voor 2018 aangegeven het BSR-voorstel – waarvan ook een voorstel tot het verbod voor handel in eigen rekening (Volcker Rule) uitmaakte – in te trekken. De Commissie geeft in een toelichting aan dit te doen, omdat inmiddels de stabiliteitsdoelen van het voorstel ook middels andere voorstellen worden bereikt. In het schriftelijk overleg Ecofin van 2 november 2017 heeft het kabinet aangegeven ook andere wegen te zien om de doelstellingen van BSR te verwezenlijken (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1468)

21

2015–2016

De Staatssecretaris heeft toegezegd vóórdat de implementatiefase is afgelopen aan de Kamer terug te koppelen wat er gebeurt in de zorg op het gebied van het inschakelen van tussenpersonen

Handelingen I 2017–2018, nr. 27, it. 7, p. 42

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

22

2015–2016

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat in de halfjaarsrapportages van de Belastingdienst uw Kamer verslag te doen over de voortgang van het proces van behandeling van informatie uit de Panama Papers en de daarmee bereikte resultaten

Kamerstukken II 2015–2016, 34 451, nr. 2, p. 3

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401 (terugkerend)

23

2015–2016

Minister: zo snel mogelijk de vrijstellingsregeling aanpassen voor het prospectus. Hierbij dient de AFM eerst voldoende tijd te krijgen om aanvullende maatregelen uit te werken (onder andere meldplicht)

VAO Kapitaalmarktunie d.d. 4 februari 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 22 112, nr. 2100)

Afgerond. De Tweede Kamer is in de voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten over de inwerkingtreding van de vrijstellingsregeling Wft per 01-10-2017 geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

24

2015–2016

Minister: overleggen met DNB of er nog andere modaliteiten denkbaar zijn (i.p.v. de huidige discretionaire bevoegdheid van DNB; bedoeld wordt het toestaan van een verlicht toezichtregime indien onderlingen genoegzaam zijn herverzekerd) om de toezichtsdruk voor kleine onderlingen te verminderen en de resultaten meedelen aan de Tweede Kamer

VAO Toekomst van de Verzekeringssector d.d. 9 december 2015 (Handelingen II 2015–2016, nr. 35, item 5)

Afgerond. Dit is meegenomen in de kamerbrief van 8 november 2016 (Kamerstukken II 2016–2017, 32 545, nr. 51)

25

2015–2016

Minister: de kamer steeds stap voor stap d.m.v. een afzonderlijke brief informeren over het onderhandelingsproces rond het Europees depositoverzekeringsstelsel, inclusief het krachtenveld; geen beslissend standpunt in te nemen en/of onomkeerbare stappen te zetten in de Raad op dit dossier zonder consultatie van de Kamer

AO Eurogroep/Ecofin d.d. 10 februari 2016 (Kamerstukken 2015–2016, 21 501-07, nr. 1349)

Afgerond. Per brief van 24 april 2017 (risicoreductie Europese bankensector, Kamerstukken II 2016–2017, 21 501-07, nr. 1509) heeft de Minister van Financiën aangegeven welke onderdelen van de bankenunie geïmplementeerd zijn en hoe dit heeft bijgedragen aan het terugdringen van risico, alsook welke stappen nodig zijn in de toekomst, met het oog op afspraken rondom risicodeling

26

2015–2016

Minister: bij de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ook kijken naar of perverse prikkels zijn weggenomen

De Minister tijdens AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 32 013, nr. 135)

Afgerond. Bij brief van de Minister van Financiën van 17 juli 2016 zijn de bevindingen van de evaluatie van de Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen naar de Staten-Generaal gezonden

27

2015–2016

Minister: schriftelijk terugkomen op het boeteregime van de ACM en de verhouding met het boeteregime van de AFM en DNB

De Minister tijdens het WGO Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik d.d. 4 juli 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 34 455, nr. 11)

Afgerond. Deze toezegging is beantwoord in de voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

28

2015–2016

Minister: proberen om met de AFM, de FIOD en het OM meer cijfers te genereren over de aanpak van marktmisbruik. Ik ga proberen die informatie te achterhalen voor zover een en ander wordt geregistreerd. Ik kom daar schriftelijk op terug

WGO Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik d.d. 4 juli 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 34 455, nr. 11)

Afgerond. De Tweede Kamer is geïnformeerd bij brief d.d. 23 september 2016 door de Minister van Veiligheid en Justitie (Kamerstukken II 2016–2017, 17 050, nr. 530)

29

2015–2016

Minister: in een brief terugkomen op de vraag of er belemmeringen zijn om bij andere polissen dan de zorgpolis het beginsel in te voeren van «elektronische verstrekking, tenzij bezwaar van de verzekeringnemer»

De Minister tijdens AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 32 013, nr. 135)

Afgerond. Bij brief van 9 juli 2018 heeft de Minister van Financiën, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, aangegeven dat als het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet i.v.m. de elektronische zorgpolis door het parlement wordt aangenomen zal worden bezien of uitbreiding van de regeling naar andere zorgpolissen is aangewezen

30

2016–2017

Toezegging om de stukken voor de thematische discussie in de Eurogroep van 20 maart 2017 over houdbare pensioenarrangementen aan de Kamer te verzenden

Minister tijdens Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad van 30 maart 2017. Kamerstukken II 2016–2017, 21 501-07, nr. 1426, blz. 22

Afgerond. Kamerstukken II 2016–2017, 21 501-07, nr. 1424

31

2016–2017

De Minister zegt toe de Kamer te zullen informeren zodra Eurostat cijfers publiceert over de totale bijstelling van het Nederlandse bni.

De Minister bij AO Eugroep/Ecofin. Kamerstuk 2016–2017, 21 501-07, nr. 1405.

Voldaan. Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501-03, nr. 103

32

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd ieder jaar te rapporteren over de belastingafspraken die zijn gemaakt, óf er verschillen zijn tussen het normale belastingtarief en wat er daadwerkelijk betaald is. Dat verschil zou namelijk ieder jaar nul moeten zijn

Handelingen II 2016–2017, nr. 82

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 389

33

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd het onderzoek naar aanbestedingsprocedure voor de Broedkamer Belastingdienst aan de Kamer te sturen

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 340

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 385

34

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd een Handhavingsbrief op te stellen waarin aandacht is voor: 1) Horizontaal Toezicht als aparte vorm van toezicht en de ontwikkeling daarvan, 2) boekenonderzoeken bij Grote Ondernemingen, 3) controlecampagne als mogelijk specifiek instrument, 4) inzicht in de manier waarop instrumenten per segment worden ingezet en welke afwegingen daarbij gemaakt worden

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 371

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 390

35

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd om op basis van een nadere analyse van de risico’s, in het bijzonder bij ICT, te bezien of extra maatregelen nodig zijn om de continuïteit ook voor de jaren 2018 en verder te borgen

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 332

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401 en Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 403

36

2016–2017

De Staatssecretaris heeft een herijking van de Investeringsagenda toegezegd waarin ook de randvoorwaarden benoemd door COB, cultuur en betrekken medewerkers wordt meegenomen

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 332

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 403

37

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd na één jaar terug te koppelen aan de Kamer óf er problemen zijn geconstateerd met de continuïteit van ondernemingen door de heffing van erf- en schenkbelasting (BOR)

Kamerstukken II 2016–2017, 34 553, nr. 7

Afgerond in brief Staatssecretaris van Financiën verstuurd, moties en toezeggingen, 5 april 2018

38

2016–2017

Toezeggingen n.a.v. vragen van het lid Omtzigt aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij afwezigheid van de Staatssecretaris van Financiën, over het bericht «Belastingdienst bang voor kogels».

Handelingen II 2017–2018, nr. 60

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 399

39

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer te informeren over de businesscases achteraf betalen en machtigen om relevante wijzigingen door te voeren voor het recht op toeslagen

Kamerstukken II 2016–2017, 31 935, nr. 41, p. 6

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

40

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd om voor de eerste jaarlijkse notitie over aantallen Advance Pricing Agreements en Advance Tax Rulings met toelichting, antwoord te geven op de vraag hoeveel infokaprulings er bestaan

Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 79

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

41

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd aan het eind van 2017 te kijken naar hoeveel rulings er in het kader van de OESO-uitwisseling zijn uitgewisseld en hoeveel er zijn ontvangen

Handelingen II 2016–2017, 82, it. 8

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

42

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd de voorbereidingen voor de invoering van de nader uitgewerkte heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland in het vroege voorjaar van 2018 ter besluitvorming gereed te hebben, inclusief dekking van de uitvoeringskosten

Bijlage bij Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 81

Definitieve regeling zal in de tweede helft van dit jaar bij of krachtens AmvB worden vastgesteld. De dekking voor de uitvoeringskosten is geregeld.

43

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd het voorstel tot wijziging begrotingsartikel voor de Douane voor te leggen aan de Kamer

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 332

Op 28 september 2017 heeft de Bestuursraad besloten invulling aan de aanbeveling en de kabinetsreactie daarop te geven door het inrichten van een eigen begrotingsartikel Douane en door het ingerichte opdrachtgevers-opdrachtnemer-overleg Douane (OOD). Het OOD is opgericht en functioneert. Het artikel Douane is geïntroduceerd in de begroting 2019

44

2016–2017

De Minister van Financiën zegt toe dat het kabinet de Kamer in het najaar 2017 een handreiking zal toezenden over de uitwerking art. 3.1 van de Comptabiliteitswet, zodat deze gereed is bij de inwerkingtreding van deze Wet op 1 januari 2018

Handelingen II 2016–2017, nr. 81, item 6, p. 5

Afgerond. Handreiking is toegezonden. Kamerstukken II 2017–2018, 31 865, nr. 105

45

2016–2017

Het kabinet stuurt de Kamer voor Prinsjesdag een voorstel voor de vormgeving van de taken- en middelenanalyse van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman. Daarna, maar voor de begrotingsbehandelingen ontvangt de Kamer de uitkomsten van deze onafhankelijke taken- en middelenanalyse zodat budgettaire consequenties kunnen worden verwerkt

Kamerstuk II 2017–2018, 34 775 IIB, nr. 5

Afgerond. De Kamer is inmiddels geïnformeerd middels een kamerbrief op 17 april 2018. Kamerstuk II 2017–2018, 34 775 IIB, nr. 5

46

2016–2017

Minister: bij Europese Commissie aankaarten dat banken zeer terughoudend zijn met het aanbieden van vreemde valuta hypotheken als gevolg van de MCD

Antwoord op Kamervragen d.d. 10 december 2016 (Aanhangsel Handelingen II, 2016–2017, nr. 798)

Afgerond. De directeur Financiële Markten heeft op 7 april 2017 bij de Europese Commissie (DG-Fisma) de problematiek aangekaart met betrekking tot hypotheken in vreemde valuta. De Tweede Kamer is hier in de voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten over geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

47

2016–2017

Minister: de percentages in de Wbft per 01-01-2018 herijken

De Minister tijdens het VSO kostenkaders d.d. 21 december 2016 (Handelingen II 2016–2017, nr. 38, item 3)

Afgerond. Ten behoeve van de herijking van de percentages is een wetsvoorstel in januari 2018 bij de Tweede Kamer ingediend (Wet bekostiging financieel toezicht 2019, Kamerstukken II 2017–2018, 34 870). De nieuwe percentages worden in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 vastgesteld. Een ontwerp hiervan is in het voorjaar 2018 in consultatie geweest. De nieuwe percentages worden met ingang van 1 januari 2019 van kracht (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

48

2016–2017

Minister: de Tweede Kamer in het vierde kwartaal van 2017 informeren over het advies van het CDFD naar aanleiding van de evaluatie van het vakbekwaamheidsbouwwerk en of er wijzigingen aan het bouwwerk worden doorgevoerd

Brief van de Minister van Financiën d.d. 23 mei 2017 (Kamerstukken II 2016–2017, 32 545, nr. 67)

Afgerond. Op 18 oktober 2017 is een brief verzonden om de Tweede Kamer te informeren (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, 72)

49

2016–2017

Minister: brief aan Tweede Kamer sturen over planning van vervolgonderzoeken van de AFM, of 2019 haalbaar is voor nieuw onderzoek kwaliteit Big 4 en of er mogelijkheden zijn tot versnelling

Plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Handelingen II 2016–2017, nr. 99)

Afgerond. Op 18 oktober 2017 is een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de planning van toekomstige onderzoeken van de AFM betreffende het toezicht op accountantsorganisaties (Kamerstukken II 2016–2017, 34 677, nr. 17)

50

2016–2017

Minister: terugkomen bij Tweede Kamer op openstaande vraag «Wat moet er staan in het ontwerpbesluit van de Raad van commissarissen dat wordt voorgelegd aan de aandeelhouders? Is dat een enkelvoudige voordracht of gaat het om twee keuzemogelijkheden met een gemotiveerde voorkeur van de auditcommissie?»

Plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Handelingen II 2016–2017, nr. 99)

Afgerond. Op 18 oktober 2017 is een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin de vraag van het lid De Vries (VVD) is beantwoord over de benoeming van de accountant bij OOB-controlecliënten (Kamerstukken II 2016–2017, 34 677, nr. 17)

51

2016–2017

Minister: ik zal mijn ambtenaren vragen om dit alternatief tegen het licht te houden, te weten of een effectieve maatregel kan zijn dat bij het vaststellen van niet-deugdelijke wettelijke controles opgelegd kan worden dat een volgende controle door een andere partner binnen het OOB-accountantskantoor of zelfs een ander kantoor moet gebeuren

Plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Handelingen II 2016–2017, nr. 99)

Afgerond. Op 18 oktober 2017 is een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin een reactie is opgenomen op het voorstel van de leden Snels, Leijten en Nijboer als nieuwe wettelijke maatregel te overwegen om bij het vaststellen van niet-deugdelijke wettelijke controles op te leggen dat een volgende controle door een andere externe accountant binnen de OOB-accountantsorganisatie of zelfs door een andere accountantsorganisatie moet gebeuren (Kamerstukken II 2016–2017, 34 677, nr. 17)

52

2017–2018

Aan het lid Van Rij is toegezegd een brief te sturen waarin wordt ingegaan op de vermogenspositie van ouderen

Handelingen I 2017–2018, nr. 12, item 7, blz. 78

Afgerond, Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 24

53

2017–2018

De Minister heeft tijdens het verantwoordingsdebat aan het lid Snels toegezegd een brief te sturen over het koopkrachtverschil tussen de medianentabel en de voorbeeldhuishoudens

Handelingen II 2017–2018, 34 950, nr. 84

Afgerond, Kamerstukken II 2017–2018, 34 950, nr. 26

54

2017–2018

De Minister zegt een brief toe over de risico’s ten aanzien van het ECB-beleid

De Minister bij plenair debat Algemene Financiële Beschouwingen. Handelingen II 2017–2018, 20, pagina 13

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1479

55

2017–2018

De Minister zegt toe de Kamer een brief te sturen over helikoptergeld en of dit binnen het mandaat van de ECB mogelijk is

De Minister bij AO Eurogroep/Ecofin. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1483, pagina 40.

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1482

56

2017–2018

Een brief over het Reglement van Orde van de Eurogroep, waarin aandacht wordt besteed aan transparantie van de Eurogroep

De Minister bij AO Eurogroep/Ecofin. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1483

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 22 112, nr. 2459

57

2017–2018

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over of de Kamer kan meebeslissen over nieuwe EU-steun aan Turkije. Ook komt hierin terug of er vanuit de EU nog geld gaat naar het bevorderen van de persvrijheid in Turkije

De Minister bij AO Eurogroep/Ecofin. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1483

Voldaan. Mondeling bij het AO Brexit en evaluatie instrument voor pretoetredingssteun. Kamerstukken II 2017–2018, 23 987, nr. 215

58

2017–2018

De Minister zegt toe de alle documenten die voorliggen op de informele Ecofinraad van 27/28 april voor het uitsturen van het verslag aan de Kamer te sturen

De Minister bij AO Eurogroep/Ecofin. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1515

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1511

59

2017–2018

De Minister zegt toe in het verslag van de Eurogroep/Ecofin van juni 2018 te verwijzen naar eerdere toelichting Technische Assistentie van de Belastingdienst aan Griekenland

De Minister bij AO Eurogroep/Ecofin. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1524

Voldaan. Op 26 juni 2018 is een brief gestuurd met het verslag van de Eurogroep vergadering van 21 juni 2018 waarin hier aandacht aan is besteed (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1530). Daarnaast is op 29 juni 2018 een brief gestuurd met betrekking tot de afronding van de vierde voortgangsmissie (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1533)

60

2017–2018

De Minister zegt een brief toe over voor- en nadelen van een stresstest voor de overheidsbegroting in het kader van Brexit

De Minister bij AO Eurogroep/Ecofin. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1475

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 23 987, nr. 241

61

2017–2018

De Minister zegt toe nader in te zullen gaan op de positie van NL en zover mogelijk het krachtenveld ten aanzien van een EMF

De Minister bij AO Eugroep/Ecofin. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1475

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1474

62

2017–2018

De Minister zegt toe dat hij aan de Kamer zal doorgeven wanneer er een reactie komt op de white paper over de toekomst van de EMU

De Minister bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Handelingen II 2017–2018, 20

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-20, nr. 1262

63

2017–2018

De Minister zegt toe dat hij de Kamer zal informeren over hoe de komende maanden er uit zullen zien (ook i.v.m. Duitse verkiezingen) wat betreft de verdieping van de eurozone

De Minister bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Handelingen II 2017–2018, 20

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-20, nr. 1262

64

2017–2018

De Minister zegt toe om de Kamer te zullen informeren over een perfect storm analyse in de eurozone

De Minister tijdens AO Eurogroep/Ecofin. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1500

Voldaan. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1509

65

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd het externe onderzoek uitgevoerd door advocatenkantoor NautaDutilh naar de gevolgde aanbestedingsprocedure voor ondersteuning van de Broedkamer eind oktober toe te sturen aan de Kamer

Aanhangsel Handelingen II 2017–2018, nr. 288

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 385

66

2017–2018

De Nationale ombudsman doet in zijn rapport «Geen powerplay maar fair play» een aantal aanbevelingen aan de Belastingdienst om de werkwijze te verbeteren. De Staatssecretaris heeft toegezegd de reactie op dit rapport aan de Kamer te zenden

Aanhangsel Handelingen II 2016–2017, nr. 2720

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 387

67

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om binnen 2 weken de Kamer in een brief inzicht te geven in het aantal bij Toeslagen gedane verzoeken vanuit de AIVD/NCTV om toeslagen van uitreizigers stop te zetten en hoe de Belastingdienst daarmee is omgegaan

Handelingen II 2017–2018, nr. 25

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 389

68

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd een brief te sturen met hierin de stand van zaken aanbevelingen Commissie Onderzoek Belastingdienst

Aanhangsel Handelingen II 2017–2018, nr. 288

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 391

69

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd te kijken of de situatie waarbij bedrijven met de Belastingdienst in gesprek gaan over rulings om uiteindelijk te bedanken, zodat uitwisseling van rulings kan worden voorkomen zich voordoet en daarover bij de Kamer terug te komen voor het debat over belastingontwijking

Handelingen II 2017–2018, nr. 20

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 393

70

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de motie van lid Snels om de beslagvrije voet altijd toe te passen, vooruitlopend op de wetgeving wordt zodanig geïnterpreteerd dat in de leidraad invordering zal worden vastgelegd dat de nieuwe beslagvrije voet wordt toegepast zodat burgers hier rechten aan kunnen ontlenen

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 46

Afgerond. Wijziging leidraad invordering 2008, aanpassing onderdeel 14.4.5.A

71

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om de criteria waaraan de Belastingdienst toetst of ingediend verzet een schorsende werking moet hebben op de dwanginvordering, vast te leggen in de leidraad invordering

Handelingen II 2017–2018, nr. 25

Afgerond. Wijziging leidraad invordering, aanpassing onderdeel 17.1

72

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd landbouwers actief te informeren over de gevolgen van het afschaffen van de landbouwregeling in de btw zodat ze tijdig aangifte kunnen doen

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 14

Afgerond. Brief aan doelgroep verstuurd

73

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om de kleineondernemersregeling nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de agrariërs die noodgedwongen afscheid moeten nemen van de landbouwregeling

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 14

Afgerond. Brief aan doelgroep verstuurd

74

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd zowel op de website van de Belastingdienst als in de uitnodiging tot het doen van aangifte erfbelasting de regeling rond de belastingrente te verduidelijken

Handelingen II 2017–2018, nr. 25

Afgerond. Website aangepast

75

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de kamer te informeren over welke informatie op welk moment beschikbaar was rondom de problemen met het systeem van de schenk- en erfbelasting

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 395

76

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de vaste Kamercommissie van Financiën uit te nodigen voor een werkbezoek bij het team rulings

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Werkbezoek heeft plaatsgevonden

77

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd het beleidsbesluit rond de eigen woning naar de Kamer te sturen

Handelingen II 2017–2018, nr. 25

Afgerond. Zie Stcrt. 2018, 5946

78

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat mensen die geraakt zijn door de stopzetting van de kinderopvangtoeslag (zie ook rapport «Geen Powerplay maar fair play») actief worden benaderd. Onderzocht wordt of en hoe deze mensen geholpen kunnen worden

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 396

79

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de rulinguitwisseling

Aanhangsel 751 bij Kamerstukken II 2017–2018

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 187

80

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in de brief over het onderzoek naar de afgifte van rulings in te gaan op rulings die uiteindelijk niet in de database gekomen zijn, de geldigheidsduur van oude rulings, situaties waarbij de handtekening van een van de partijen ontbreekt en of er inmiddels mogelijke nieuwe manieren zijn ontstaan om rulings aan te gaan

Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 180

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 187

81

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om ook in meer algemene zin ingaan op hoe hij om wil gaan met business cases en daarbij aandacht besteden aan de motie Nijboer

Kamerstukken II 2017–2018, 34 775, nr. 64

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 188

82

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om een afschrift van het gepubliceerde beleidsbesluit over het mogelijk verschuldigd worden van schenkbelasting bij het aangaan van of tijdens huwelijk aan de Eerste Kamer toe te zenden

Handelingen I 2017–2018, nr. 12, it. 7, blz. 65

Afgerond. Brief Staatssecretaris van Financiën verstuurd, 5 april 2018

83

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd uiterlijk in april de Kamer te informeren over hoe hij verder wil gaan met de Investeringsagenda Belastingdienst

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 403

84

2017–2018

In de brief Herijking Investeringsagenda Belastingdienst zijn vier belangrijke conclusies genoemd. De Staatssecretaris heeft toegezegd om de Kamer te informeren over deze conclusies

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 378

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 403

85

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd bij te gaan houden of de directe en indirecte belangen van minder dan 5% al niet onder de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vielen en dus ook met deze reparatie geen problemen oplevert voor de continuïteit van ondernemingen

Kamerstukken II 2016–2017, 34 553, nr. 7

Afgerond in brief Staatssecretaris van Financiën verstuurd, moties en toezeggingen, 5 april 2018

86

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd contact op te nemen met leden van het kabinet om binnen het systeem van toeslagen te kijken naar mogelijkheden om zowel het terugbetalen van toeslagen terug te dringen als wat er nog meer mogelijk is op het terugdringen van het niet-gebruik

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

87

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om contact op te nemen met de Minister van BZK over notificaties over het onmogelijk maken om berichtenbox te activeren wanneer er geen e-mailadres aan het account gekoppeld wordt

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

88

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd te rapporteren aan de Kamer over het aantal burgers op maatwerklijst

Kamerstukken II 2017–2018, 34 552, nr. 79

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

89

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd te onderzoeken en terug te komen op hoe in de portalen van de Belastingdienst aangiften na de navorderingstermijn van vijf jaar langer oproepbaar kunnen zijn

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 377

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

90

2017–2018

Minister Koolmees (SZW) heeft toegezegd dat de Kamer geïnformeerd wordt over opzet aanpak schijnzelfstandigheid en capaciteit Belastingdienst

Kamerstukken II 2016–2017, 29 544, nr. 815

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

91

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer te informeren over de voortgang van de uitwerking van de aanbevelingen uit het aanbestedingsonderzoek van NautaDutilh

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 385

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

92

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om in een volgende halfjaarsrapportage de Kamer nader te informeren over hoe de vennootschapsplicht van overheidsondernemingen in de praktijk verloopt, als daarvan een beeld bestaat op basis van de aangifte over 2016

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 389

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

93

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de buitenlandse belastingplichtigen die voorheen automatisch een teruggave van heffingskortingen kregen, actief te benaderen over de wijziging in het Belastingplan 2018 dat zij dit voortaan zelf moeten aanvragen en wat zij daarvoor moeten doen en in de interactiestrategie hier ook werkgevers van met name lageropgeleiden bij te betrekken

Handelingen I 2017–2018, nr. 12, it. 7, blz. 63

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

94

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in de komende halfjaarsrapportages Belastingdienst te rapporteren over internationaal invorderen, waaronder de tien grootste landen. Daarnaast wordt zowel voor deze landen als op het totaal aangegeven wat alsnog wordt geïnd en wat oninbaar is gebleken

Handelingen II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401 (terugkerend)

95

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de kamer te informeren over de cijfers parallelimport over het voorgaande jaar

Handelingen II 2017–2018, nr. 24

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401 (terugkerend)

96

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd zich te beraden hoe hij de Kamer informeert over de scenario’s waar de Douane rekening mee houdt in het kader van de Brexit

Kamerstukken II, 2017–2018, 31 066, nr. 393

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401. Handelingen II 2017–2018, nr. 1206, aanhangsel

97

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat alle 166 ouders die in bezwaar zijn gegaan over de kinderopvangtoeslag voor eind mei schriftelijk excuses hebben ontvangen van de Belastingdienst/Toeslagen

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 406

Afgerond, de brieven zijn verzonden op 29 mei 2018

98

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd een voorzet aan de Kamer toe te zenden voor de inhoudsopgave van de rapportages over de Belastingdienst aan de Kamer

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 419

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 410

99

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de schriftelijke vragen van lid Omtzigt «over de problemen bij de schenk- en erfbelasting die al lang bekend waren bij de Belastingdienst, maar pas in november 2017 aan de Kamer werden meegedeeld» voor het volgende debat te beantwoorden

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 419

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, aanhangselnummer 2529

100

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd terug te komen op de voortgang ten aanzien van de keuzemogelijkheid voor mensen om (alleen) volledig digitale post te ontvangen, voor zover die al is gedigitaliseerd

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 377

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 006, nr. 421

101

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de gezamenlijke Interactiestrategie – met andere uitvoerders – over digitaal communiceren met de overheid wordt gedeeld met de Tweede Kamer. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de expats

Handelingen II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Afgerond in Kamerstukken II 2017–2018, 31 006, nr. 421

102

2017–2018

De Staatssecretaris heeft, in antwoord op de vragen van de leden Van der Molen, Omtzigt en Lodders over het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) in het btw-identificatienummer, toegezegd de Kamer voor de zomer te informeren over de uitkomsten van onderzoek bij de Belastingdienst naar een alternatief voor dit gebruik

Aanhangsel 1841 bij Kamerstukken II 2017–2018

Kamerbrief over onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens naar gebruik Burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummer, 13 juli 2018

103

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om bij het toesturen van de business case uit het regeerakkoord naar aanleiding van de Panama Papers ook in meer algemene zin in te gaan op hoe hij om wil gaan met business cases en daarbij aandacht besteden aan de motie Nijboer

Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 188

Afgerond, de Kamer is hierover geïnformeerd met Prinsjesdag

104

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat hij, indien hij een aanwijzing massaal bezwaar geeft voor de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017, een afschrift van het aanwijzingsbesluit aan de Kamer zal toezenden

Kamerstukken II 2017–2018, 34 245, nr. 2

Afgerond. Stcrt. 2018, 39781, besluit van 7 juli 2018, brief Massaal bezwaar box 3 – beantwoording vragen Schriftelijk Overleg en toezending Aanwijzingsbesluit, 13 juli 2018

105

2017–2018

De Minister heeft toegezegd de Kamer inzage te geven in de bestedingen van de gelden Investeringsagenda

Tweede Kamer, Verantwoordingsdebat 2017, 84e vergadering, woensdag 23 mei 2018

Afgerond in Aanhangsel 2285 bij Kamerstukken II 2017–2018

106

2017–2018

De Minister van Financiën zal met de Minister van Defensie in gesprek gaan over hoe het gesteld is met de kleding en uitrusting van de krijgsmacht

Kamerstukken II 2017–2018, 29 754, nr. 441

Afgerond per Kamerbrief 27 maart 2018, Kamerstukken II 2017–2018, 29 754, nr. 441.

107

2017–2018

De Minister van Financiën zegt toe dat het kabinet zo snel mogelijk voor de begrotingsbehandeling SZW, met een startnotitie schuldenbeleid zal komen

Kamerstukken II 2017–2018, 24 515, nr. 410 en Kamerstukken II 2017–2018, 24 515 nr. 431

Afgerond. De Kamer is per brief op 18 december 2017 en 22 mei 2018 geïnformeerd

108

2017–2018

De Minister van Financiën heeft toegezegd dat hij samen met zijn collega’s van VWS in gesprek zal gaan over een onderzoek naar de houdbaarheid van de zorguitgaven, waarbij een onderzoek door de WRR expliciet aan de orde komt. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen het financiële aspect en wordt ook internationaal vergeleken

Kamerstukken II 2017–2018, 32 620, nr. 208

Afgerond. Kamerstukken II 2017–2018, 32 620, nr. 208

109

2017–2018

De Minister van Financiën heeft m.b.t. aanbevelingen RvS toegezegd aan Van Rij (CDA) om te overwegen om nog eens te studeren op de drie opties die de RvS biedt en de heer Van Rij en anderen op enig moment deelgenoot te maken van de resultaat van de studie

Handelingen I 2017–2018, nr. 12, item 7, blz. 77

Afgerond. Kamerstukken I 2017–2018, 34 775-IX, nr. D

110

2017–2018

Minister van Financiën heeft toegezegd in gesprek te gaan met Minister van SZW om na te gaan of er actie wordt ondernomen voor ondernemers die in de periode 2014–2016 te maken hebben gekregen met terugvorderingen van toeslagen als gevolg van de omzetting van een Bbz-lening in een gift

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 90

Afgerond. De Kamer is per brief op 8 juni 2018 geïnformeerd. Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 90

111

2017–2018

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Hennis-Plasschaert (VVD), toe om een brief te sturen over de mogelijkheid van een meevallerformule in het begrotingsbeleid

Handelingen II 2017–2018, nr. 37, item 60

Afgerond. Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 19

112

2017–2018

De Minister van Financiën zegt de Kamer toe m.b.t. CW3.1/Operatie Inzicht in Kwaliteit dat meer ex-ante onderzoek doen, onderdeel is van de operatie. Voor het zomerreces wordt een voortgangsrapportage/brief verzonden met de contouren en procesafspraken

Kamerstukken II 2017–2018, 31 865, nr. 20

Afgerond. Brief is op 6 juli verstuurd. Kamerstukken II 2017–2018, 31 865, nr. 20

113

2017–2018

De Minister zegt, tijdens het Algemeen Overleg Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden op 25 april 2018, toe de correspondentie tussen zijn ambtsvoorganger en de leden van de directie van DNB, die betrekking heeft op het voornemen het Depositogarantiefonds aan te wijzen om zijn liquide middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist (schatkistbankieren)

Kamerstukken I 2017–2018, 31 865, nr. 113

Afgerond. De Kamer is op 31 mei per brief geïnformeerd. Kamerstukken I 2017–2018, 31 865, nr. 114

114

2017–2018

De Minister van Financiën gaat in gesprek met de Minister van SZW over of het mogelijk is om inzicht te bieden in de (doelmatigheid en doeltreffendheid van) uitvoeringsorganisatie UWV en SVB in het departementaal jaarverslag van SZW

Verslag WGO 26 juni 2018 over jaarverslag 2017. Kamerstukken II 2017–2019, 34 950, nr. 19

Afgerond. Bij WGO van 26 juni 2018 over het jaarverslag 2017 heeft de Minister van SZW toegezegd meer informatie op te nemen in begroting en jaarverslag. Kamerstukken II 2017–2018, 34 950, nr. 19

115

2017–2018

De Minister van Financiën zegt toe dat hij zal overleggen met de Staatssecretaris van BZK m.b.t. het schriftelijk beantwoorden van de vragen over het Rijksvastgoedbedrijf

Kamerstukken II 2017–2018, 32 275, nr. 3

Afgerond. De Minister van BZK beantwoordt schriftelijk de vragen over het Rijksvastgoedbedrijf. Kamerstukken II 2017–2018, 32 275, nr. 3

116

2017–2018

Minister: in gesprek gaan met ambtenaren over of ik meer kan zeggen over mijn inzet in Basel over de capital floors

Algemene Financiële Beschouwingen 2017 (Handelingen II 2017–2018, nr. 20, item 16, pag. 78)

Afgerond. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 17 november 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen van het Bazelse Comité (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 149)

117

2017–2018

Minister: in de brief over MKB en derivaten zal ik meenemen waarom banken achterlopen en dat ik druk zal zetten op het dossier

Algemene Financiële Beschouwingen (Handelingen II 2017–2018, nr. 19)

Afgerond. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 8 december 2017 is aangegeven wat de redenen zijn van de vertraging bij de banken en dat de Minister druk zal houden op de snelle afronding van dit dossier (Kamerstukken II 2017–2018, 31 311, nr. 196)

118

2017–2018

Minister: nogmaals, het is echt een complex en in sommige opzichten naar dossier voor degenen die erbij betrokken zijn. Ik snap dat sommigen met gekromde tenen kijken naar de snelheid of het gebrek daaraan. Ik zal de Kamer daar op zo kort mogelijke termijn over informeren. Indien nodig moeten we het gesprek met elkaar aangaan over de vraag hoe er nog meer snelheid betracht kan worden, als ik het zo mag formuleren (rentederivaten)

Algemene Financiële Beschouwingen (Handelingen II 2017–2018, nr. 20, item 8, pag. 26)

Afgerond. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 8 december 2017 is aangegeven dat de Minister, uiteraard met oog voor de zorgvuldigheid, druk zal houden op de snelle afronding van dit dossier (Kamerstukken II 2017–2018, 31 311, nr. 196)

119

2017–2018

Minister: schriftelijk ingaan op een opmerking van Omtzigt. Omtzigt wil dat EIOPA niet een soort Europese pensioentoezichthouder wordt

Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1474

Afgerond. Zie verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2017 (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1474)

120

2017–2018

Bij vervanging van de Minister heeft de Minister van SZW toegezegd schriftelijk in te gaan op drie vragen van verschillende leden over cryptovaluta

Bij vervanging van de Minister, de Minister van SZW tijdens het vragenuur van 12 december 2017 (Handelingen II 2017–2018, nr. 33, item 5)

Afgerond. Bij brief van de Minister van Financiën d.d. 8 maart 2018 is een overzicht geboden van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake cryptovaluta, de vraag beantwoord of en in hoeverre centrale en lagere overheden in cryptovaluta mogen investeren en tot slot ingegaan op de wenselijkheid van een verbod op cryptovaluta (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 168)

121

2017–2018

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, toe dat nog in 2017 de nationale risicoanalyse terrorismefinanciering naar de Kamer wordt gestuurd

De Minister van Algemene Zaken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (Handelingen I 2017–2018, nr. 11, item 3, blz. 36–37)

Afgerond. De Nationale Risicoanalyses op witwassen en op terrorismefinanciering zijn op 12 februari naar de EK verstuurd (Kamerstukken I 2017–2018, 34 775, nr. U)

122

2017–2018

Minister: naar aanleiding van de consultatiereacties (op de Implementatieregeling richtlijn verzekeringsdistributie) zal ik bezien welke mogelijkheden er zijn voor een verlicht regime voor dit type bemiddelaars. Er zal dan bijvoorbeeld ook gekeken worden of verzekeraars een rol kunnen vervullen om de vakbekwaamheid van juist deze bemiddelaars te waarborgen, want die ruimte laat de richtlijn wel

Toezegging van de Minister tijdens het plenair debat Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie d.d. 31-01-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 46, item 10)

Afgerond. In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (d.m.v. Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie, Stb 2018, 147) is opgenomen dat werknemers van financiële dienstverleners die adviseren over hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen, m.u.v. van broeiglasverzekeringen, dienen te voldoen aan de in bijlage 1 van de richtlijn verzekeringsdistributie opgenomen eisen. Dit is een lichter vakbekwaamheidsregime dan het vakbekwaamheidsregime dat geldt voor andere financiële dienstverleners die adviseren over verzekeringen

123

2017–2018

Minister: ik heb de intentie om voor het krokusreces met mijn eerder toegezegde brief over cryptovaluta te komen. Daarin betrek ik ook binaire opties

De Minister tijdens het plenair debat op 31 januari 2018 over Wet transparant toezicht financiële markten (Handelingen II 2017–2018, nr. 46, item 4)

Afgerond. De Minister heeft de Tweede Kamer een brief d.d. 8 maart 2018 over de ontwikkelingen rondom cryptovaluta gestuurd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 168)

124

2017–2018

Minister: in een brief laten zien hoe de Wet transparant toezicht zich verhoudt tot het toezicht door de ECB, ESMA, EBA en EIOPA

De Minister tijdens het plenair debat d.d. 31 januari 2018 over Wet transparant toezicht financiële markten (Handelingen II 2017–2018, nr. 46, item 4)

Afgerond. De Tweede Kamer is hier in de voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten over geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545 nr. 80)

125

2017–2018

Minister: de Kamer informeren na platform hypotheken van 13 maart 2018 over stapsgewijs oversluiten

AO bankensector d.d. 07-02-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 167)

Afgerond. De Tweede Kamer is op 12 april 2018 over de uitkomsten van de discussie over stapsgewijs oversluiten op het Platform hypotheken geïnformeerd

126

2017–2018

Minister: de Kamer informeren over de uitkomsten van het akkoord van het Bazelse Comité van december 2017

AO bankensector d.d. 07-02-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 167)

Afgerond. Dit is opgenomen in de kamerbrief van 23 februari 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 169)

127

2017–2018

Minister: kamerbrief waarin wordt ingegaan op de twee ingediende moties m.b.t. de uitzondering van het bonusplafond voor handelaren voor eigen rekening en zijn appreciatie van deze moties, te verzenden aan de Kamer voorafgaand aan de stemmingen

VAO bankensector d.d. 21-2-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 22)

Afgerond. Kamerbrief van 6 maart 2018 over moties handelaren voor eigen rekening uit VAO over de bankensector van 21 februari 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 78)

128

2017–2018

Minister: navraag doen bij de AFM of opt-in klanten ook in aanmerking komen voor voorschotten

Toezegging van de Minister tijdens AO bankensector d.d. 07-02-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 167)

Afgerond. De AFM heeft uitgevraagd hoe zij hiermee omgaan. Dit is opgenomen in de derde voortgangsrapportage rentederivaten die op 17 juli 2018 naar de Kamer is gestuurd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 311, nr. 208)

129

2017–2018

Minister: de voorziene algemene maatregel van bestuur voorgeleggen aan de Kamer

De Minister tijdens het plenaire debat Implementatiewet AMLD 4 d.d. 21 februari 2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 23)

Afgerond. De AmvB is op 6 april 2018 aan beide Kamers toegezonden voor een voorhangprocedure (Kamerstukken II 2017–2018, nr. 34 808, nr. B)

130

2017–2018

Minister: met enige spoed, schriftelijk, terugkomen op de planning van het UBO-register

De Minister tijdens het plenaire debat Implementatiewet AMLD 4 d.d. 21 februari 2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 23)

Afgerond. De brief over de planning van het UBO-register is 20 april 2018 verzonden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2017–2018, 34 808, nr. 17)

131

2017–2018

De Minister zegt een schriftelijke reactie toe voor de stemmingen op de vraag of een trustkantoor als uiterste terugvaloptie zelf als UBO van een vennootschap kan worden geregistreerd, als daarvan niet de daadwerkelijke UBO’s worden gevonden

De Minister tijdens het plenaire debat Implementatiewet AMLD 4 d.d. 21 februari 2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 23)

Afgerond. Aan tegemoet gekomen met brief (Kamerstukken II 2017–2018, 34 808, nr. 15)

132

2017–2018

De Minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag: in hoeverre wordt een fonds voor gemene rekening bij de registratie van UBO-informatie betrokken?

De Minister tijdens het plenaire debat Implementatiewet AMLD 4 d.d. 21 februari 2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 23)

Afgerond. Aan tegemoet gekomen met brief (Kamerstukken II 2017–2018, 34 808, nr. 15)

133

2017–2018

De Minister: Het Ministerie van Financiën zal daarom met de belangenbehartigers van het MKB in gesprek gaan om te verkennen waar zij tegen aanlopen ten aanzien van de verantwoordelijkheid om informatie te achterhalen bij betalingen vanuit Rusland

De Minister in het antwoord op Kamervragen van het lid Becker over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen (Aanhangsel Handelingen II, nr. 1329, vraag 6)

Afgerond. Gesprek gevoerd met Evofenedex en gewezen op bestaande guidance. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden voor meer/nieuwe guidance aan MKB. Tweede Kamer geïnformeerd via de voorjaarsbrief moties & toezeggingen financiële markten (Kamerstukken II 2017–2018, 32 545, nr. 80)

134

2017–2018

Brief over risicoreductie naar de Eerste Kamer sturen

MO Europees Semester d.d. 24-04-2018 (Kamerstukken I 2017–2018, CXXV, nr. G)

Afgerond. In een brief d.d. 5 juni 2018 aan de Eerste Kamer heeft de Minister de brief aan de Tweede Kamer over risicoreductie in de Europese bankensector als bijlage gestuurd (Kamerstukken I 2017–2018, CXXV, nr. J)

135

2017–2018

Beantwoording van vraag van Sent (PvdA) of en hoe gedragstoezicht op EU-niveau geregeld is, en of dit voldoende adequaat is

MO Europees Semester d.d. 24-04-2018 (Kamerstukken I 2017–2018, CXXV, nr. G)

Afgerond. In een brief d.d. 5 juni 2018 aan de Eerste Kamer is de Minister ingegaan op de vraag hoe het gedragstoezicht op Europees niveau is georganiseerd en of dat voldoende adequaat is (Kamerstukken I 2017–2018, CXXV, nr. J)

136

2017–2018

Ingaan op verzoek van Sent (PvdA) voor een reflectie op de aanbeveling uit het Liikanen rapport over juridische afscheiding

MO Europees Semester d.d. 24-04-2018 (Kamerstukken I 2017–2018, CXXV, nr. G)

Afgerond. In een brief d.d. 5 juni 2018 aan de Eerste Kamer is de Minister ingegaan op het scheiden van bepaalde handelsactiviteiten van het aannemen van deposito’s (Kamerstukken I 2017–2018, CXXV, nr. J)

137

2017–2018

De Minister zegt toe om de Staatssecretaris van EZK te informeren over de wens van de heer Snels (GL) om in de kabinetsbrede nationale digitaliseringstrategie in te gaan op de rol van de overheid, niet alleen in het reguleren, maar ook in het stimuleren van blockchaintechnologie (daarbij ook ingaande op de rol van de centrale bank en mogelijke impact op het monetaire beleid wanneer deze zelf een digitale munt zou uitgeven)

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11)

Afgerond. Het kabinet heeft inmiddels haar digitaliseringsstrategie naar de Tweede Kamer verstuurd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 541)

138

2017–2018

De Minister zegt toe aan te geven wat het bankenpakket betekent voor Nederlandse banken; invloed LR (leverage ratio) op hypotheek verstrekking en pensioenfondsen; consequenties van het niet voldoen aan MREL (ook LR meenemen); rentepercentages groeien naar elkaar (senior/junior door bail-ins/MREL); onderscheid weging van staatsobligaties en concentratielimieten; mogelijkheden van het toch «handhaven» van 4% LR

De Minister tijdens het algemeen overleg van 31 mei 2018 over de voltooiing van de Europese bankenunie (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1529)

Afgerond. Aan deze toezegging is voldaan door het verzenden van een brief aan de Tweede Kamer op 6 juli 2018

139

2017–2018

Uitvoeren analyse naar de benodigde omvang van de risicovoorziening

AO exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering. Kamerstukken II 2017–2018, 31 935, nr. 47

Afgerond. De omvang van de risicovoorziening is geanalyseerd op basis van de interneratingmethode onder Basel II en III. Het resultaat hiervan is verwerkt in deze begroting

Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2008–2009

De Minister zegt toe als er voornemens zijn om beleidsmatige aanpassingen in de AmvB (Besluit bestuurlijke boetes Wft) te verrichten, de Tweede Kamer in een vroeg stadium op de hoogte stellen van de intenties

Brief van de Minister van Financiën d.d. 16 februari 2009 (Kamerstukken II 2008–2009, 31 458, nr. 17)

Doorlopend. Over de eerste beleidsmatige wijziging van het besluit is de Tweede Kamer bij brief van 9 februari 2017 geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 545, nr. 60)

2

2012–2013

Evaluatie van verkoopproces ABN AMRO

Kamerstukken II 2012–2013, 32 013, nr. 36

In behandeling. De evaluatie start na afronding van het verkoopproces

3

2012–2013

Uitgebreide brief inzake verkoop Urenco

Kamerstukken II 2012–2013, 28 165, nr. 162, pag. 21

In behandeling. Zodra er overeenstemming is tussen de verschillende betrokken partijen over het ontwerp en invulling van de borgingsinstrumenten zal de Kamer worden geïnformeerd

4

2012–2013

Minister: de Eerste Kamer optimaal blijven informeren over het tijdpad van de oprichting van een toekomstige bankenunie

Plenaire vergadering Bankenunie d.d. 19 november 2012 (Handelingen I 2012–2013, nr. 8, item 2, blz. 53)

Doorlopend. De Eerste Kamer is geïnformeerd over de laatste relevante ontwikkelingen met betrekking tot de totstandkoming van de Bankenunie middels de brief kabinetsreactie op publicaties inzake bankenunie, d.d. 27 november 2017

5

2012–2013

De Minister zegt toe dat wanneer een wetsvoorstel bepalingen met terugwerkende kracht bevat, de redengeving daarvoor expliciet toegelicht wordt in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel

De Minister tijdens de plenaire vergadering Wijzigingswet financiële markten 2010 d.d. 10 mei 2011 (Handelingen I 2010–2011, 32 036, nr. 26, item 7, blz. 28)

Doorlopend. Bij wetsvoorstellen waaraan (aan onderdelen daarvan) terugwerkende kracht wordt verleend, zal de redengeving daarvoor expliciet worden toegelicht in de memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel

6

2013–2014

Minister: wanneer de lidstaten die werken aan een financiële transactiebelasting een concreet voorstel presenteren, de Tweede Kamer hierover informeren en de nog openstaande vragen beantwoorden

AO Eurogroep/Ecofin d.d. 7 november 2013 (Kamerstukken II 2013–2014, 21 501-07, nr. 1115)

Doorlopend. Aangezien er nog geen concreet voorstel ligt, is dit nog niet aan de orde

7

2013–2014

Minister: inzetten voor het stroomlijnen van de interpretatie inzake de bevoegdheden van een accountantskantoor om te adviseren indien dat kantoor ook accountantsdiensten verleent

De Minister tijdens het VAO Accountancy d.d. 20 mei 2014 (Handelingen II 2013–2014, nr. 84, item 27)

Doorlopend. De Minister heeft tijdens het VAO Accountancy van 20 mei 2014 aangegeven dat Nederland een in zijn ogen helderder benadering heeft gekozen. Nederland heeft gekozen voor een positieve lijst en Europa voor een negatieve lijst (Handelingen II 2013–2014, nr. 84, item 27)

8

2014–2015

De Staatssecretaris heeft toegezegd te rapporteren aan de Kamer als blijkt dat groepen additioneel worden uitgezonderd van elektronisch berichtenverkeer (EBV) of een uitzondering dreigen te worden. Dit zal worden gemeld aan de Kamer in de halfjaarsrapportage

Kamerstukken II 2014–2015, 34 196, nr. 18, p. 12

Doorlopend. Indien van toepassing zal er gerapporteerd in de 22ehalfjaarsrapportage

9

2014–2015

De Staatssecretaris heeft toegezegd elke volgende verandering met impact in het kader van de Wet EBV vooraf aan de Kamer te melden

Kamerstukken II 2014–2015, 34 196, nr.18, p. 12

Doorlopend. In de brief van de Staatssecretaris (Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 421) wordt toegelicht hoe de wet EBV in lijn wordt gebracht met het regeerakkoord op het punt dat de mogelijkheid van per post kunnen communiceren met de belastingdienst blijft behouden

10

2014–2015

Minister: de AFM zal in een vast ritme per jaar rapporteren over de voortgang van de implementatie van de NBA-maatregelen

De Minister tijdens het AO Accountancy d.d. 13 november 2014 (Kamerstukken II 2014–2015, 33 977, nr. 5)

Doorlopend. De AFM heeft het eerste dashboard (2015) gepubliceerd. Op 28 juni 2017 is het rapport «Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht» gepubliceerd

11

2014–2015

Minister: Tweede Kamer tijdig informeren over eventuele wijzigingen van de gedelegeerde handeling

De Minister tijdens het WGO implementatie Omnibus II-richtlijn (Kamerstukken II 2014–2015, 34 100, nr. 15)

Doorlopend. Als er wijzigingen komen in de gedelegeerde handelingen dan zal de Minister van Financiën de Tweede Kamer hier tijdig over informeren

12

2014–2015

Minister: informatieprotocol – na overleg over de vormgeving van verslaglegging van een vertrouwelijk overleg, zal met die input een nieuwe versie van de werkafspraken aan de Kamer worden gestuurd

De Minister tijdens het AO inzake start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector; groenboek kapitaalmarktunie c.a. d.d. 4 juni 2015 (Kamerstukken II 2014–2015, 21 501-07, nr. 1287)

Doorlopend. De Commissie voor Financiën is aan zet. Overeen is gekomen dat zij enkele uitgangspunten zou formuleren ten behoeve van de werkafspraak inzake de (wijze van) verslaglegging van de vertrouwelijke overleggen en de eventuele openbaarmaking van deze verslagen. De commissie zou hier een procedurele sessie aan wijden – waarbij ambtelijke ondersteuning vanuit het ministerie aanwezig kan zijn – waarna het ministerie deze werkafspraak kan finaliseren en een nieuwe, aangevulde versie van het informatieprotocol ter afronding aan de Kamer kan sturen. Tot op heden zijn de genoemde uitgangspunten niet ontvangen

13

2014–2015

Minister: zodra ook maar enigszins duidelijk wordt hoe de FTT eruit komt te zien, zal Nederland, ook samen met andere landen, een diepgravende analyse maken van hoe het ons raakt. Nederland zal ook aan de Commissie vragen om die analyse te maken. Daarna zal ik de Kamer hierover informeren

WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015 (Kamerstukken II 2014–2015, 34 208, 34 198, 34 204, nr. 11)

Doorlopend. Het is tot op heden niet duidelijk hoe de FTT er uit komt te zien

14

2015–2016

De Staatssecretaris heeft in het kader van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) toegezegd dat als een nieuwe constructie opduikt waarmee echt op een nieuwe manier buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, deze constructie geanonimiseerd en ontdaan van fiscale informatie, openbaar wordt gemaakt op de website van de Belastingdienst

Handelingen I, 27, It. 7

Doorlopend. Er zijn geen nieuwe constructies gemeld

15

2015–2016

De Staatssecretaris heeft toegezegd om in de halfjaarsrapportages van de Belastingdienst verslag te doen over de voortgang van het proces van behandeling van informatie uit de Panama papers en de daarmee bereikte resultaten

Kamerstukken II 2015–2016, 34 451, nr. 2, p. 3

Doorlopend. Rapportering aan de Kamer via de halfjaarsrapportages Belastingdienst

16

2015–2016

De Kamer jaarlijks informeren over de voortgang van de Volksbank om een besluit over haar toekomst te nemen

Kamerstukken II 2015–2016, 33 532, nr. 61

In behandeling. Eerstvolgende rapportage staat voor het najaar 2018 op het programma

17

2015–2016

Evaluatie van verkoopproces a.s.r.

Kamerstukken II 2015–2016, 33 532, nr. 51

In behandeling. De evaluatie staat voor het najaar 2018 op het programma

18

2015–2016

Erop toezien dat de Staatsloterij met gedupeerden van misleidende reclame op een goede manier tot een oplossing komt

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 28 165, nr. 248)

In behandeling. Nederlandse Loterij heeft afspraken gemaakt met een tweede claimstichting over een oplossing voor alle spelers uit de tijd van de misleidende reclame. Belangrijkste element in een eenmalige, bijzondere loterij die in 2017 heeft plaatsgevonden. Veel oud-deelnemers hebben aan deze loterij deelgenomen, waardoor het risico op betaling van hoge schadebedragen substantieel is gedaald

19

2015–2016

Nederland zal geen kapitaalstortingen doen in TenneT voor Duitse investeringen (alleen voor NL investeringen)

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 28 165, nr. 248)

In behandeling. In 2016 is een kapitaalstorting toegezegd. Er is vastgelegd dat TenneT de gestorte middelen alleen aanwendt voor wettelijk verplichte investeringen in Nederland. De eerste twee van in totaal vier tranches van deze kapitaalstorting zijn inmiddels aan TenneT overgemaakt. De Staat is als aandeelhouder doorlopend met TenneT in overleg over de financiering van de onderneming en de behoefte aan eigen vermogen die voortvloeit uit de investeringsagenda

20

2015–2016

De Minister van I&W zal er zorg voor dragen dat de Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd inzake de financiële zekerheidstelling voor de ontmantelingskosten van de nucleaire installaties in Nederland. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van I&M en FIN.

AO Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming d.d. 24 mei 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 32 645, nr. 84)

In behandeling. AO gepland voor 20 december 2018 waarin dit nader zal worden besproken (I&W). Doorlopend. Er wordt hier jaarlijks een brief over gestuurd

21

2015–2016

Minister: evaluatie basic na 2 jaar

VAO Toekomst van de Verzekeringssector d.d. 9 december 2015 (Handelingen II 2015–2016, nr. 35, item 5)

In behandeling. Het voornemen is het Basic regime te evalueren zodra de solvabiliteitsberekeningen uit het Solvency II regime in 2018 zijn geëvalueerd. Hierdoor kan met eventuele verbeteringen en vereenvoudigingen rekening worden gehouden

22

2015–2016

Minister: bij de evaluatie van de richtlijn transparantie in 2018 aandacht voor meerwaarde en administratieve lasten van 3% meldingsdrempel ten opzichte van 5% meldingsdrempel, vanuit de Europese Commissie en NL

De Minister tijdens de WGO Implementatiewet transparantierichtlijn d.d. 14 december 2015 (Kamerstukken II 2015–2016, 34 232, nr. 10)

In behandeling. Bij de voorbereiding van de evaluatie, waar de meldingsdrempel onderdeel van is, door de Europese Commissie zal aanvullend aandacht worden gevraagd voor dit aspect

23

2015–2016

De Minister zegt toe jaarlijks voor de zomer een stand van zaken met betrekking tot de resultaten van de FinTech-initiatieven (niet oneindig jaarlijks) aan de Tweede Kamer te sturen. Daarin betrekt hij ook: de ervaringen met de verlenging van de beslistermijn bij aanvraag bankvergunning

De Minister tijdens het AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 32 013, nr. 135)

Doorlopend. Eerste brief van de Minister van Financiën van 21 december 2016 genaamd «Follow up Toetredingsbrief» (Kamerstukken II 2016–2017, 32 013, nr. 142). Een volgende update komt eind zomer 2018

24

2015–2016

Minister: regelmatige update aan de Tweede Kamer sturen over de ontwikkelingen in het Bazelse comité (inclusief Nederlandse belangen NL: landbouw, MKB, hypotheken)

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 32 013, nr. 135)

Doorlopend. De Minister heeft op 23 februari 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de uitkomsten van het Bazelse akkoord. (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 169)

25

2015–2016

Minister: mijn voorstel is dan dat we de komende twee jaar alle regelgeving die we op grond van artikel 1:3a vaststellen per brief bij de Kamer melden en dat we dat vervolgens over twee jaar opnieuw overwegen. De griffier legt dat vast, zodat we dat niet vergeten. Wij sturen de Tweede Kamer daarnaast proactief een overzicht van hoe vaak het is voorgekomen en wat de voorbeelden waren. Dan bekijken we of het nodig is en of we het moeten voortzetten

De Minister tijdens het WGO Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik d.d. 4 juli 2016 (Kamerstukken II 2015–2016, 34 455, nr. 11)

In behandeling. Eerste en enige melding bij brief van 9 februari 2017 (Kamerstukken II 2016–2017, 32 545, nr. 60). Daarna is er geen regelgeving op grond van artikel 1:3a vastgesteld

26

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd een objectieve gevalideerde meetmethodiek voor de voortgang van de Investeringsagenda te ontwikkelen

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 355

Deels voldaan. De batenprognose wordt steeds verder ontwikkeld. In december 2017 heeft de Belastingdienst de meetmethodiek voor het risicoselectiemodel negatieve aangiften omzetbelasting gerealiseerd. Een externe wetenschapper heeft dit model gevalideerd. De meetmethodiek meet het ex ante batenpotentieel ten opzichte van de oude werkwijze. De meting van het batenpotentieel vindt begin 2019 plaats over kalenderjaar 2018. Voor de inkomensheffing niet-winst is een meetmethodiek in ontwikkeling

27

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd na één en na twee jaar te rapporteren aan de Kamer of er problemen zijn geconstateerd met de continuïteit van ondernemingen door de heffing van erf- en schenkbelasting (BOR)

Handelingen II 2016–2017, 23, it. 9, p. 34

Deels voldaan. In de Kamerbrief Fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22) is gerapporteerd over 2018. In 2019 zal er opnieuw gerapporteerd worden.

28

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Tweede en Eerste Kamer van informatie te voorzien over Country-by-Country reporting – hoeveel landenrapporten de Belastingdienst heeft ontvangen van belastingplichtigen, hoeveel landenrapporten zijn ontvangen van andere landen via de uitwisseling en een kwalitatieve beschrijving van de ervaringen alsmede inzicht in veel voorkomende vervolgacties

Kamerstukken II 2016–2017, 34 651, nr. 14 en Kamerstukken, 34 651, nr. C.

Doorlopend. Er is gerapporteerd in de 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst. In 2019 zal hier opnieuw over gerapporteerd worden

29

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat, mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in de soorten goederen/diensten waarmee btw-carrouselfraude plaatsvindt, de Kamer hierover geïnformeerd zal worden

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 356

Doorlopend. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden in de soorten goederen/diensten waarmee btw-carousselfraude plaatsvindt

30

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat, zodra stappen zijn gezet in het onderzoek naar tien mogelijk kwaadwillende opdrachtgevers, de Kamer hierover geïnformeerd zal worden

Kamerstukken II 2017–2018, 34 036, nr. 63

Doorlopend. In de beantwoording van Kamervragen van de leden Van Kent en Van Dijk (Kamerstukken II 2017–2018, Aanhangselnummer 2582) is de Kamer geïnformeerd over de handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 juli 2018

31

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd om jaarlijks een notitie toe te voegen aan de halfjaarsrapportage Belastingdienst met een aanvulling op de aantallen APA’s en ATR’s. Er wordt per type ruling een voorbeeld of model gegeven zodat de Kamer kan zien hoe het in elkaar zit

Handelingen II 2016–2017, 82, it. 8, p. 21

Doorlopend. Gerapporteerd aan de Tweede Kamer bij brief van 18 februari 2018, Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 187. Verwijzing en samenvatting is ook opgenomen in 21e halfjaarsrapportage

32

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd om volgend voorjaar, ten behoeve van de parlementaire behandeling van het Belastingplanpakket 2019, een actualisatie van de parameterbrief naar de Kamer te sturen

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 364

In behandeling. Uitvoering conform toezegging

33

2016–2017

In de komende tijd zal Financiën samen met andere ministeries doorgaan om de doelmatigheid en doeltreffendheid bij overheidsprojecten te vergroten. De focus zal hierbij liggen op grote en complexe investeringsprojecten, interne bedrijfsvoeringsprojecten en ICT-projecten

Kamerstukken II 2016–2017, 28 753, nr. 43

In behandeling. Het Ministerie van Financiën werkt samen met departementen in meerdere concrete projecten en investeringen om deze toezegging te realiseren

34

2016–2017

In de komende periode zal het Ministerie van Financiën in overleg treden met betrokken departementen om concrete stappen te zetten naar verdere verbetering van de besluitvorming en uitvoering van overheidsinvesteringen door middel van analyse-instrumenten en bedrijfseconomische principes

Kamerstukken II 2016–2017, 31 935, nr. 35

In behandeling. Op departementsniveau zijn een aantal belangrijke stappen gezet en in een aantal gevallen ook afspraken gemaakt over het gebruik van bedrijfseconomische instrumenten. Het Ministerie van Financiën zal zich ook de komende tijd inzetten hier verdere stappen in te zetten

35

2016–2017

De Minister heeft toegezegd om de Kamer bij tijd en wijle te informeren over hoe het zit met de efficiëntieoperatie binnen de NS

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid, januari 2016 (Kamerstukken II 2016–2017, 28 165, nr. 264)

In behandeling. Verslaglegging hierover zal jaarlijks plaatsvinden in het jaarverslag staatsdeelnemingen

36

2016–2017

De Minister zal in de toekomst de NS op het normrendement gaan aanspreken en interveniëren waar dat nodig is

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid, januari 2017 (Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 280)

In behandeling. Het normrendement is onderwerp van gesprek van reguliere overleggen met NS

37

2016–2017

Minister: overleg met DNB over hun brief over bevoegdheden inzake dividenduitkeringen van financiële instellingen. De Minister is bereid te kijken naar de bevoegdheden, waarbij hij aangeeft dat een vvgb-plicht te ver gaat. Hij zal n.a.v. het overleg met DNB een brief naar de Kamer sturen

Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 5 oktober 2016 (Handelingen II 2016–2017, nr. 8, item 7, pg. 27)

In behandeling

38

2016–2017

Minister: om die reden kondig ik hierbij aan dat er een nieuwe evaluatie zal worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid en de effecten van artikel 4:24a Wft in de praktijk. De Staten-Generaal zal uiterlijk 1 januari 2022 een verslag met de bevindingen van deze evaluatie ontvangen

Brief van de Minister van Financiën d.d. 30 december 2016 (Kamerstukken 2016–2017, 32 545, nr. 59 p. 7/8)

In behandeling. Uiterlijk 1 januari 2022 zal de Staten-Generaal een verslag met de bevindingen van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de algemene zorgplicht in artikel 4:24a Wft in de praktijk ontvangen

39

2016–2017

Minister: begin 2018 te rapporteren inzake de voortgang op de verbeterpunten naar aanleiding van de evaluatie van het Kifid en in de eerste helft van 2018 inzake de door het Kifid in gang gezette verbeteringen en hoe die aansluiten op de gedane aanbevelingen

Brief van de Minister van Financiën d.d. 12 juni 2017 (Kamerstukken II 2016–2017, 29 507, nr. 145)

In behandeling. In de beantwoording van Kamervragen over achterstanden bij het Kifid is aangekondigd dat gerapporteerd zal worden over de ontwikkelingen bij het Kifid, zodat de verschillende aandachtspunten, waaronder de doorlooptijden, in samenhang kunnen worden bezien (Aanhangsel Handelingen II 2017–2018, nr. 929). De bedoeling is de Tweede Kamer na het zomerreces per brief nader te informeren

40

2016–2017

Minister: een analyse maken van alternatieve verdienmodellen, waaronder het audit only-model en voor publieke instellingen controle van overheidswege. Daarbij in ieder geval kijken naar voor- en nadelen van verschillende modellen, juridische aspecten en Europese context. Als de sector dan niet levert in het najaar komt het Ministerie van Financiën snel daarna

De Minister tijdens het plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Handelingen II 2016–2017, nr. 99)

In behandeling. Zoals ook is aangegeven in het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over het besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Kamerstukken II 2017–2018, 34 677, nr. 20) zal in een brief aan de Tweede Kamer worden gereflecteerd op de voor- en nadelen van de huidige modellen en de alternatieven. Ook zal in de brief aandacht worden besteed aan juridische aspecten en de internationale context waarin accountantsorganisaties opereren. De bedoeling is deze brief in het najaar 2018 aan de Tweede Kamer te zenden

41

2016–2017

Minister: bij wijzigingen in de bijlage bij de Wta, waarin controles worden aangemerkt als wettelijke controles informeren we de Tweede Kamer voortaan per brief

De Minister tijdens het plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Handelingen II 2016–2017, nr. 99)

Doorlopend. Indien de bijlage in de toekomst wordt gewijzigd zal de Tweede Kamer hierover per brief geïnformeerd worden

42

2016–2017

Minister heeft toegezegd om met het oog op de volgende beleidsdoorlichting Financiële markten, hiaten in de toekomst tijdig te signaleren en ondervangen met extra aandacht voor de bijlage in de begroting met het evaluatie- en onderzoeksoverzicht

Brief van de Minister van Financiën van 22 december 2016 in reactie op aanvullende vragen van de vaste Commissie voor Financiën over de plannen van aanpak van beleidsdoorlichtingen, Kamerstukken II 2016–2017, 31 935, nr. 37

Doorlopend. In de Rijksbegroting 2018 is bij art. 2 Financiële markten extra aandacht besteed aan de bijlage met het evaluatie- en onderzoeksoverzicht (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 2, pg. 186). Dit geldt ook voor de Rijksbegroting 2019.

43

2017–2018

Toezegging aan Nijboer over inzicht in vermogensontwikkeling top (n.a.v. artikel Fransman over CBS) en daar in 2018 met de kamer over te spreken

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 394

In behandeling

44

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om een symposium te organiseren over modellen (samen met het CPB)

Debat over belastingdruk voor eenverdieners; Handelingen II 2017–2018, 34 785, nr. 85

In behandeling

45

2017–2018

De Minister zegt toe de Tweede Kamer uiterlijk in het derde of vierde kwartaal van 2018 te informeren over het onderzoek dat plaatsvindt naar de mogelijke uitgifte van Green Bonds

Kamerstukken II 2017–2018, 34 960, nr. 1

In behandeling. De markt voor groene obligaties is de afgelopen jaren gegroeid. Er wordt onderzocht wat nodig is om een groene obligatie uit te geven, wat de voor- en nadelen zijn en wat het mogelijk op zou kunnen leveren voor de Staat. Het onderzoek loopt op schema en de Kamer wordt uiterlijk in het vierde kwartaal over de uitkomsten geïnformeerd

46

2017–2018

Minister zegt toe de Kamer een brief te sturen over 1) de procedures van de EIB (verstrekte informatie aan lidstaten en parlementaire controle), 2) appreciatie op plannen kapitaalverhoging EIB, 3) focus van de activiteiten van de EIB

Minister tijdens het AO Eurogroep Ecofin d.d. 14 juni 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1524, blz. 12–13

In behandeling, Kamerbrief wordt na het zomerreces 2018 opgesteld en aan de Kamer gestuurd

47

2017–2018

Toezegging dat Minister periodiek een uitgebreide brief aan de Kamer stuurt over de risico’s die de Nederlandse overheid loopt over de monetaire opkoopprogramma’s

Plenair debat over verdieping van de EMU d.d. 8 februari 2018, Handelingen II 2017–2018, 50, pagina 13

Continu in behandeling, de Minister heeft toegezegd periodiek een brief te sturen aan de Kamer. De Kamerbrief «Risico’s Nederlandse Staat als gevolg van ECB-beleid» van 19 januari dient als nulmeting (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1479)

48

2017–2018

De Minister zegt toe voorafgaand aan verschijnen van het rapport over de Artikel IV consultatie van het IMF (verwachting zomer 2018) de Kamer te informeren

AO Eurogroep Ecofin d.d. 18 januari 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1483, blz. 32

In behandeling. Na bespreking van het Artikel IV rapport zal de Minister de Kamer informeren. Dit zal zeer spoedig gebeuren

49

2017–2018

In kaart brengen welk deel van de ekv-portefeuille van MKB afkomstig is en welk deel van het grootbedrijf

AO exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering. Kamerstukken II 2017–2018, 31 935, nr. 47

In behandeling. Vanaf het eerstvolgende jaarverslag zal inzage worden geboden in het aandeel van het MKB in de verzekerde transacties

50

2017–2018

De Minister stuurt een overzicht van wat Nederland «verdient» aan de verschillende leningen aan Griekenland

AO Eurogroep Ecofin d.d. 5 juli 2018. Kamerstuk nog niet bekend (verslag)

In behandeling

51

2017–2018

De Minister stuurt een overzicht van welke brieven zijn toegezegd die de Kamer nog niet ontvangen heeft

AO Eurogroep Ecofin d.d. 5 juli 2018. Kamerstuk nog niet bekend (verslag)

In behandeling

52

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in overleg te treden met jeugdorganisaties over het versimpelen van het door pleegouders aan te vragen en definitief toegekend krijgen van heffingskortingen en toeslagen en een brief over naar de Kamer te sturen, waarin ook wordt ingegaan op de optie voor een apart aanspreekpunt binnen de Belastingdienst voor deze doelgroep

Handelingen II 2017–2018, 25

Deels voldaan. Het overleg loopt en er wordt een klantreis uitgewerkt door de Belastingdienst Toeslagen en Particulieren samen met de Vereniging van Pleegouders, het Landelijk overleg Pleegouderraden en Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders

53

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd een overzicht van BIT-toetsen die afgerond zijn en BIT-toetsen die nog gepland zijn binnen de Belastingdienst schriftelijk te rapporteren aan de Kamer

De Staatssecretaris tijdens het Algemeen Overleg Belastingdienst op 13 juni 2018, Handelingen II 2017–2018, 31 066, nr. 410

In behandeling. In de 22e halfjaarsrapportage wordt hierover gerapporteerd aan de Kamer

54

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat er wordt gewerkt aan voorlichtingsmateriaal over cryptovaluta. Zodra dit gereed is, wordt dit op de website van de Belastingdienst geplaatst

Kamerstukken I 2017–2018, 34 775, nr. AA

In behandeling. Er vindt intern overleg plaats om het voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen, dat wordt vervolgens geplaatst op de website van de Belastingdienst

55

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat samen met de toeslagendepartementen wordt bezien of een onderzoek – binnen het systeem van toeslagen over het terugdringen van niet-gebruik – kan worden uitgevoerd

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

Deels voldaan. De Belastingdienst is in overleg met de betrokken departementen op welke wijze onderzoek naar het toeslagenstelsel kan plaatsvinden

56

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de Belastingdienst een overzicht bij zal houden waarbij – uit vooroverleg blijkt dat – het reële coöperatieve bedrijfsleven wordt geraakt door de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties en waarin niet in een oplossing voorzien kan worden

Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 12

Doorlopend. De Belastingdienst heeft hiervoor intern een digitaal meldpunt ingericht. Er zijn nog geen meldingen geweest over gevraagd vooroverleg t/m juli 2018

57

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in de loop van 2018 de Kamer te informeren of het mogelijk is voor de Belastingdienst én voor lokale overheden om, en zo ja hoe, de beslagvrije voet op bankbeslagen zonder verzoek al vooraf toe te passen

De Staatssecretaris tijdens plenaire behandeling Belastingplan, Handelingen II 2017–2018, 25

In behandeling. Naar verwachting wordt de Kamer uiterlijk in oktober 2018 geïnformeerd

58

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in de Handhavingsbrief 2019 specifiek in te gaan op een doelgroep binnen het segment Ondernemingen en op de doelgroep Toeslagen

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 390, bijlage

In behandeling. Naar verwachting wordt de Handhavingsbrief 2019 in oktober of november 2019 aan de Kamer verzonden

59

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd te rapporteren over de uitkomst van de gesprekken met de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de AVG in de volgende halfjaarsrapportage

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

In behandeling. De vervolgafspraak heeft plaatsgevonden. De Kamer zal geïnformeerd worden in de 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

60

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer te informeren over de voortgang bij het realiseren van de genomen maatregelen inzake de naleving van de AVG bij de Belastingdienst via de halfjaarsrapportages

Aanhangsel van de Handelingen 2345 bij Kamerstukken II 2017–2018

In behandeling. De Kamer zal geïnformeerd worden in de 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

61

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in de volgende halfjaarsrapportage meer uitgebreid te rapporteren over de vennootschapsbelastingplicht van overheidsondernemingen in de praktijk

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

In behandeling. De Kamer zal geïnformeerd worden in de 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

62

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer te informeren over de resultaten van de proef Vooraf ingevulde aangiften voor zzp’ers vanaf de 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

Aanhangsel van de Handelingen 1856 bij Kamerstukken II 2017–2018

In behandeling. De Kamer zal geïnformeerd worden vanaf de 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

63

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om in samenspraak met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Kamer eind 2018 te informeren over de voortgang rondom de invoering van de MRB-toeslag

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 408

In behandeling. De Kamer zal eind 2018 geïnformeerd worden

64

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen, die recht hebben op de heffingskortingen in de inkomstenbelasting, in het vierde kwartaal 2018 hierover per brief worden geïnformeerd. Daarnaast wordt een communicatietraject ingezet voor de gehele doelgroep

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

In behandeling. De brieven worden in het vierde kwartaal 2018 verzonden. En communicatietraject zal worden ingezet

65

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat in de Handhavingsbrief 2019 het belang van boekenonderzoeken in relatie tot de andere instrumenten nadrukkelijk meegenomen zal worden

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 419

In behandeling. Naar verwachting wordt de Handhavingsbrief 2019 in oktober of november 2019 aan de Kamer verzonden

66

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer in het najaar 2018 te informeren over de plannen voor de herziening en het verdere tijdpad van implementatie van de rulingpraktijk. Zijn ambitie is dat de nieuwe vormgeving van de rulingpraktijk per 1 januari 2019 gereed is

Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 208

In behandeling. De rapportage over de herziening van de rulingpraktijk wordt dit najaar aan de Kamer aangeboden

67

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de Belastingdienst de uitvoering van de aansprakelijkheidsbepaling van pand- en hypotheekhouders (btw) monitort en over de effecten en knelpunten rapporteert aan de Kamer

Handelingen II 2017–2018, 25

In behandeling. De Belastingdienst monitort de uitvoering van de maatregel gedurende het jaar 2018 en rapporteert over effecten en knelpunten in het eerste kwartaal 2019 aan de Kamer

68

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat een keer per jaar gerapporteerd zal worden aan de Kamer over het programma bij de Belastingdienst met het doel om de technische achterstanden, de zogenaamde technische schuld, inzichtelijk te maken en op te lossen

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 403

In behandeling. Hierover zal drie á vier keer per jaar gerapporteerd worden aan de Kamer op een nader vast te stellen moment in aansluiting op de rapportagecyclus van de Belastingdienst aan de Kamer

69

2017–2018

In de 21e halfjaarsrapportage is het risico opgenomen dat aanvullingen van belastingplichtigen mogelijk niet verwerkt kunnen worden omdat ze al in de berekeningsfase zouden zitten. Hierdoor zouden extra bezwaarschriften moeten worden behandeld. Het onderzoek naar de manier waarop dit proces geoptimaliseerd kan worden is inmiddels afgerond. In 2019 – campagne IH 2018 – zijn aanpassingen voorzien die naar schatting leiden tot een vermindering van het aantal bezwaren met 20.000. De Staatssecretaris heeft toegezegd te rapporteren over de realisatie van deze procesoptimalisatie in de halfjaarsrapportage

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 408

In behandeling. Rapportering aan de kamer is voorzien eind 2019

70

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd een brief te sturen met de eindafrekening van de vertrekregeling en de diverse mogelijke arrangementen, inclusief de wijze waarop de overschrijding van de regeling betaald wordt

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 313

In behandeling. Rapportering aan de Kamer is voorzien in 2021

71

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in de komende halfjaarsrapportages Belastingdienst te rapporteren over internationaal invorderen, waaronder de tien grootste landen. Daarnaast wordt zowel voor deze landen als op het totaal aangegeven wat alsnog wordt geïnd en wat oninbaar is gebleken

Handelingen II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Doorlopend. Rapportering aan de Kamer via de halfjaarsrapportages Belastingdienst

72

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om in de halfjaarsrapportages Belastingdienst de openstaande moties en toezeggingen op te nemen die Belastingdienst raken

Handelingen II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Doorlopend. Rapportering aan de Kamer via de halfjaarsrapportages Belastingdienst

73

2017–2018

Gevraagd wordt of banken een controlerende rol zouden kunnen spelen ten aanzien van de aangifte van het bezit van Bitcoins bij de Belastingdienst. De Staatssecretaris heeft toegezegd dit punt mee te nemen in de verdere uitwerking van de fiscale beleidsagenda

Kamerstukken I 2017–2018, 34 775, nr. AA

In behandeling. Integraal overleg over cryptovaluta zal worden gepland waarbij ook afstemming met Autoriteit Financiële Markten zal plaatsvinden

74

2017–2018

Het streven van de Staatssecretaris is om de Kamer voor eind 2018 te informeren over uitkomsten onderzoek externe commissie in het kader van het onderzoek naar gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer. De Staatssecretaris heeft toegezegd de kamer voor eind 2018 te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek

Kamerbrief over onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens naar gebruik Burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummer, 13 juli 2018

In behandeling

75

2017–2018

Na toetsing worden er nog middelen voor de uitvoering van bestedingsplannen overgeboekt naar de Belastingdienst. De Minister heeft toegezegd dat het exacte overzicht daarvan via de Staatssecretaris van Financiën aan de Kamer verzonden zal worden

Tweede Kamer, 84e plenaire vergadering

In behandeling. In aansluiting op de 22e halfjaarsrapportage Belastingdienst zal er invulling gegeven worden aan deze toezegging

76

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de Belastingdienst bij alle projecten boven een bepaald bedrag een BIT-advies zal aanvragen. De grens hiervoor is nu > € 5 mln.

Tweede Kamer, 97e plenaire vergadering, Problemen bij innen belastingen

In behandeling. IV&D is in overleg met het BIT over praktische consequenties van deze toezegging

77

2017–2018

De Minister President en de Minister van Financiën zullen in het kabinet bespreken en vervolgens de Kamer informeren met een Kamerbrief wat het kabinet gaat doen aan de problematiek van informatiebeveiliging en wat de systeemverantwoordelijkheid is van de Minister van BZK en waar die ophoudt

Kamerstukken II 2017–2018, 34 950-XVIII, nr. 6. Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2017

In behandeling. In de lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Wonen en Rijksdienst wordt bij vraag 24 ingegaan op de systeemverantwoordelijkheid van de Minister van BZK. Brief volgt na de zomer 2018

78

2017–2018

De Minister zal het verzoek overbrengen van de Partij van de Dieren aan CBS over het opnemen van een indicator dierenwelzijn in de Monitor Brede Welvaart. De Minister laat aan het CBS over of het mogelijk is

Kamerstukken II 2017–2018, 34 950, nr. 12, 23 mei 2018

In behandeling. De gesprekken over het verder vormgeven van de Monitor Brede Welvaart tussen EZK en CBS vinden plaats. De verwachting is dat deze gesprekken nog een tijdje zullen duren, omdat in de monitor ook sustainable development goals worden verwerkt en andere suggesties worden bekeken. In deze gesprekken zal ook het verzoek worden meegenomen om dierenwelzijn als indicator op te nemen. CBS besluit uiteindelijk over de opname van indicatoren

79

2017–2018

De Minister van Financiën zegt toe schriftelijk te antwoorden op de vraag of de kinderopvangtoeslag meegenomen wordt in de beleidsdoorlichting over de tegemoetkoming aan ouders, en anders alsnog meegenomen zou kunnen worden

Nog niet opgenomen in handelingen

In behandeling, nog niet bekend

80

2017–2018

De Minister zegt toe bij Miljoenennota een p-maal-q-onderbouwing te leveren voor de gederfde aardgasbatenreeks die oploopt tot € 900 mln. in 2022

Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 102e vergadering, woensdag 4 juli 2018

In behandeling. EZK schrijft een brief voor Prinsjesdag en de onderbouwing wordt ook opgenomen in de Miljoenennota

81

2017–2018

De Minister zegt een brief toe met een uitsplitsing van niet-belastingmiddelen en aanvullende informatie over de opbouw van de reservering voor Groningen

Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 102e vergadering, woensdag 4 juli 2018

In behandeling. EZK schrijft een brief over de uitsplitsing van de niet-belastingontvangsten en de Kamer wordt rondom najaar geïnformeerd over de opbouw van de reservering Groningen

82

2017–2018

De Minister zegt een brief van het kabinet toe met reactie op het OECD-rapport, in het bijzonder op de aanbevelingen m.b.t. flexwerk. SZW zal deze namens het kabinet ondertekenen

Nog niet opgenomen in handelingen

In behandeling, nog niet bekend

83

2017–2018

De Minister zegt een brief toe met de onderbouwing voor de splitsing en eerdere samenvoeging van EZK en LNV en van de kosten voor de (her)oprichting van LNV

Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 102e vergadering, woensdag 4 juli 2018

In behandeling. LNV schrijft en verstuurt deze brief voor Prinsjesdag

84

2017–2018

De Minister zegt toe om te bezien of Rijksbreed meer inzicht in nieuwe en vervallen verplichtingen op mutatieniveau mogelijk is

Kamerstukken II 2017–2018, 34 950-IX, nr. 9, 13 juli 2018

In behandeling

85

2017–2018

De Minister zegt toe om te bezien of inzake risicoregelingen Rijksbreed betere toelichting mogelijk is op de kans en de impact van het risico

Kamerstukken II 2017–2018, 34 950-IX, nr. 9, 13 juli 2018

In behandeling, nog niet bekend

86

2017–2018

Opnemen in jaarverslag de beloningsverhouding tussen de CEO en het gemiddelde salaris van werknemers (als een «film», verloop door de jaren)

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid, januari 2017 (Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 280)

In behandeling. Verslaglegging hierover zal jaarlijks plaatsvinden in het jaarverslag staatsdeelnemingen. Het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2017 wordt in het najaar 2018 verzonden aan de Kamer

87

2017–2018

Opnemen in jaarverslag de man/vrouw verhouding in de RvB en RvC als «film» (verloop door de jaren heen)

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid, januari 2017 (Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 280)

In behandeling. Verslaglegging hierover zal jaarlijks plaatsvinden in het jaarverslag staatsdeelnemingen. Het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2017 wordt in het najaar 2018 verzonden aan de Kamer

88

2017–2018

Kwantificeren (rapporteren) in jaarverslag over risico buitenlandse activiteiten

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid, januari 2017 (Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 280)

In behandeling. Verslaglegging hierover zal jaarlijks plaatsvinden in het jaarverslag staatsdeelnemingen. Het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2017 wordt in het najaar 2018 verzonden aan de Kamer

89

2017–2018

Waarde van deelnemingen verwerken in het jaarverslag

AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid, januari 2017 (Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 280)

In behandeling. Verslaglegging hierover zal jaarlijks plaatsvinden in het jaarverslag staatsdeelnemingen. Het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2017 wordt in het najaar 2018 verzonden aan de Kamer

90

2017–2018

TenneT vragen om meer transparantie ten aanzien van kosten wind op zee

AO Staatsdeelnemingen d.d. 17 januari 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 280)

In behandeling. Dit wordt verwerkt in het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 dat in het najaar 2018 wordt verzonden naar de Kamer

91

2017–2018

Minister zal voor de zomer 2018 met een toekomstvisie op TenneT’s activiteiten in het buitenland komen

Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 283

In behandeling. Het onderzoek over dit onderwerp is gestart. Naar verwachting wordt de Kamer eind 2018 geïnformeerd

92

2017–2018

Minister: in samenwerking met de AFM, het toezicht op het productontwikkelingsproces te evalueren en de uitkomst daarvan uiterlijk 1 juli 2020 naar de Kamer te sturen

Brief van de Minister van 15 december 2017 ter aanbieding van de beleidsdoorlichting Financiële markten (Kamerstukken II 2017–2018, 31 935, nr. 45)

In behandeling. Uiterlijk 1 juli 2020 zal de Tweede Kamer een verslag met de bevindingen van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van het toezicht op het productontwikkelingsproces ontvangen

93

2017–2018

Minister: ik ben bereid, omdat ik het inhoudelijke punt van de Kamer zeer goed zie, om in overleg te treden met de diverse stakeholders, de consumentenorganisaties ook die daar genoemd zijn, om de voor- en nadelen van die actieve transparantie van provisies bij schadeverzekeringen in kaart te brengen

Toezegging van de Minister tijdens het plenair debat Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie d.d. 31-01-2018 (Handelingen II, 2017–2018, nr. 46, item 10)

In behandeling

94

2017–2018

Minister: ik wil toezeggen dat we bij de evaluatie, die we toch al gaan doen, bekijken of het verstandig zou zijn om dat percentage (van op de markt beschikbare verzekeringen dat bij een onafhankelijk advies moet worden betrokken) verder op te schroeven

Toezegging van de Minister tijdens het plenair debat Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie d.d. 31-01-2018 (Handelingen II, 2017–2018, nr. 46, item 10)

In behandeling

95

2017–2018

Minister: het zou mij niet verbazen als ook deze wet op enig moment weer geëvalueerd wordt. Dat lijkt mij dan ook een uitgelezen moment om dit mee te nemen, ook omdat ik vermoed dat, als het probleem waar de heer Snels op wijst (dat zich een ongelijk speelveld voordoet met bemiddelaars uit andere landen) zich zou gaan voordoen, dat niet in het eerste halfjaar zal zijn

Toezegging van de Minister tijdens het plenair debat Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie d.d. 31-01-2018 (Handelingen II, 2017–2018, nr. 46, item 10)

In behandeling

96

2017–2018

De Minister zegt toe om de wet twee of drie jaar na inwerkingtreding (Wet transparant toezicht financiële markten) te evalueren en daarbij de AFM en DNB te betrekken. Bij de evaluatie wordt ingegaan op: 1) de balans tussen openbaarmaking van toezichtinformatie en het beroepsgeheim, 2) de beperking van de aansprakelijkheid van de AFM en DNB en 3) de discretionaire bevoegdheid van de AFM en DNB

De Minister tijdens het plenair debat op 31 januari 2018 over Wet transparant toezicht financiële markten (Handelingen II 2017–2018, nr. 46, item 4)

In behandeling

97

2017–2018

Minister zegt toe het aandachtspunt van transparantie in de financiële sector in diverse gesprekken die hij heeft in Europees verband aan de orde brengen

De Minister tijdens het plenair debat op 31 januari 2018 over Wet transparant toezicht financiële markten (Handelingen II 2017–2018, nr. 46, item 4)

In behandeling

98

2017–2018

Minister: de Kamer informeren over regels, rentetarieven, berekening boeterente, rentemiddeling en voorwaarden m.b.t. hypotheken in Duitsland, België en Nederland

Toezegging van de Minister tijdens AO bankensector d.d. 07-02-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 167)

In behandeling

99

2017–2018

De Minister zegt toe in overleg te treden met de toezichthouders over het bericht dat sommige Amerikaanse banken geen crypto-aankopen meer toestaan met een creditcard

De Minister tijdens het AO bankensector d.d. 07-02-2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 167)

In behandeling

100

2017–2018

Minister: de evaluatie van het afwikkelingsproces van het rentederivatendossier breder te trekken dan alleen rentederivaten (onder andere ook woekerpolissen) en te kijken of hier lessen uit kunnen worden getrokken na de afronding van het rentederivatendossier hiermee starten

Toezegging van de Minister tijdens het VAO bankensector d.d. 21-2-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 22)

In behandeling. Start van de evaluatie is afhankelijk van afronding dossier rentederivaten

101

2017–2018

De Minister is bereid om in gesprek te gaan met DNB over een format voor de informatie die moet worden opgevraagd in het cliëntenonderzoek

De Minister tijdens het plenaire debat Implementatiewet AMLD 4 d.d. 21 februari 2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 23)

In behandeling

102

2017–2018

De Minister zegt toe de lasten van de Wwft blijvend te monitoren

De Minister tijdens het plenaire debat Implementatiewet AMLD 4 d.d. 21 februari 2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 23)

Doorlopend

103

2017–2018

De Minister zegt toe de tweede helft van dit jaar een update te geven over de brief appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta

De Minister in de brief appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta d.d. 8 maart 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 168)

In behandeling. De Tweede Kamer zal in de 2e helft van 2018 hierover worden geïnformeerd

104

2017–2018

De Minister zegt toe de briefwisseling met DNB beschikbaar stellen aan de Tweede Kamer. Verder gaat hij graag de open dialoog (in regulier overleg, geen apart overleg) aan met de banken. Over een jaar praat de Minister de Tweede Kamer bij over hoe het gaat

Algemeen Overleg Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden d.d. 25 april 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 31 865, nr. 113).

In behandeling. Briefwisseling met DNB is met de Tweede Kamer gedeeld (bijlage bij Kamerstukken II 2017–2018, 31 865, nr. 114)

105

2017–2018

Toezegging om de maatschappelijke consultatie van de 3 te verkennen wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen voor de financiële sector voor de zomer te starten

De Minister tijdens het plenaire debat salarisverhoging ING d.d. 4 april 2018 (Handelingen II 2017–2018, 69, item 10, p. 25)

In behandeling. Op 17 juli 2018 is een openbare internetconsultatie gestart over de 3 beloningsmaatregelen die worden overwogen. In september 2018 wordt een rondetafelbijeenkomst georganiseerd

106

2017–2018

Toezegging van de Minister om te bekijken of van de 3 te verkennen wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen in de financiële sector de clawback van vaste beloningen gesplitst moet worden van de andere 2 maatregelen, omdat deze complex is en het proces zou kunnen vertragen

De Minister tijdens het plenaire debat salarisverhoging ING d.d. 4 april 2018 (Handelingen II 2017–2018, 69, item 10, p. 34)

In behandeling. De Tweede Kamer zal eind 2018 worden geïnformeerd over de bevindingen van de maatschappelijke consultatie over de 3 aangekondigde wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen in de financiële sector

107

2017–2018

Toezegging om in gesprek met de NVB aan te geven dat bij de bepaling van de benchmark niet moet worden gekeken naar ondernemingen als Shell of Heineken, maar naar vergelijkbare ondernemingen

De Minister tijdens het plenaire debat salarisverhoging ING d.d. 4 april 2018 (Handelingen II 2017–2018, 69, item 10, p. 16)

In behandeling. Er wordt in overleg getreden met de NVB over de bepaling van de benchmarks

108

2017–2018

Het kabinet zal daarom in overleg met DNB in het kader van duurzaamheid kijken of het prudentieel kader nog aansluit bij onderliggende risico’s

Fiche 2; mededeling: actieplan duurzame groei financieren (Kamerstukken II 2017–2018, 22 112, nr. 2545)

In behandeling

109

2017–2018

De Minister zegt toe om de Japanse, Duitse en Franse voorbeelden van de omgang met cryptovaluta samen met DNB en AFM te bestuderen en hierover de Kamer in het najaar te informeren

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11)

In behandeling. De Tweede Kamer zal in de 2e helft van 2018 hierover worden geïnformeerd

110

2017–2018

De Minister zegt toe om bij de KSA onder de aandacht brengen dat het Ministerie van Financiën geïnformeerd wil blijven over piramidespelen rondom cryptovaluta

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11)

In behandeling

111

2017–2018

De Minister zegt toe om de noodzaak voor goede informatieverstrekking bij ICO’s te onderzoeken en hierover de Kamer in het najaar te informeren

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11)

In behandeling. De Tweede Kamer zal in de 2e helft van 2018 hierover worden geïnformeerd

112

2017–2018

De Minister zegt toe om bij de Minister en Staatssecretaris van EZK het energieverbruik van het minen van cryptovaluta nog eens onder de aandacht te brengen, en het aan hen te laten of het verstandig is om dit bij de industrietafel onder te brengen

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11)

In behandeling

113

2017–2018

De Minister zegt toe om in een van de aanstaande reguliere overleggen met de DNB-president te vragen of de interne experimenten van DNB met blockchaintechnologie uit de beschermde omgeving gehaald kunnen worden

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11)

In behandeling

114

2017–2018

De Minister zegt toe om bij de Staatssecretaris de vraag neer te leggen hoe de Belastingdienst beter zicht kan krijgen op ontbrekende aangiftes van cryptovaluta

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11)

In behandeling

115

2017–2018

De Minister zegt toe om te kijken naar de financieel-economische voor- en nadelen van een door de centrale bank uitgegeven digitale munt en, mogelijk, mee te nemen in de update in het najaar

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11)

In behandeling. De Tweede Kamer zal in de 2e helft van 2018 hierover worden geïnformeerd

116

2017–2018

Toezegging om in gesprek met De Nederlandsche Bank en het CPB te vragen of zij meer aandacht kunnen besteden aan de risico’s in de verzekeringssector wanneer zij de jaarlijkse monitor schrijven en daar bij de Kamer op enig moment op terugkomen

Plenair debat wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars d.d. 06-06-2018

In behandeling

117

2017–2018

De Minister zegt toe om bij de vijfjaarlijkse evaluatie toezicht-op-toezicht de aansprakelijkheidsbeperking van DNB mee te nemen

De Minister in het plenair debat wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars d.d. 06-06-2018 (Handelingen II 2017–2018, nr. 90)

In behandeling

118

2017–2018

De Minister: «Wij kunnen best nog een keer nagaan of echt niet in kaart te brengen is hoe die verdeling eruitziet. Dat is immers wat de heer Snels wil. Het zou ook kunnen zijn dat dat tot een briefje van mij leidt, waarin ik aangeef dat dat buitengewoon lastig blijkt en dat ik daar geen goed inzicht in kan geven. Misschien mag ik het zo met hem afspreken dat ik hem toezeg dat wij daar nog een keer naar kijken.»

De Minister tijdens het plenair debat voorstel voor de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 d.d. 6-6-2018

In behandeling

119

2017–2018

Om op meer systematische wijze vast te kunnen stellen dat de sturing en de bijbehorende organisatie- en cultuurverandering bij de Belastingdienst zich goed ontwikkelt, heeft de Staatssecretaris toegezegd de Auditdienst Rijk te vragen om onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de sturing bij de Belastingdienst verbetert

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 403

In behandeling

55

Het overzicht van moties en toezeggingen is geactualiseerd tot het zomerreces.

56

Tweemaal per jaar wordt een fiscale moties- en toezeggingenbrief aan de Eerste en Tweede Kamer verstuurd.

Licence