Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Lijst van afkortingen

A

 

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ACP

Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen

ADR

Auditdienst Rijk

ADSB

Atradius Dutch State Business

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AGS

Aangiftesysteem

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

ANBI

Algemeen nut beogende instelling

ANFA

Agreement on Net Financial Assets

ANVS

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

ATAD

Anti Taks Avoidance Directive

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Awr

Algemene wet inzake rijksbelastingen

   

B

 

BBP

Bruto binnenlands product

BCF

Btw-compensatiefonds

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

BERB

Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling

BES

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

BF

Bijzondere Financiering

BNI

Bruto nationaal inkomen

BoP

Balance of Payments

Btw

Belasting over de toegevoegde waarde

   

C

 

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCP

Central Counterparty

CDFD

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

CEA

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

COB

Commissie Onderzoek Belastingdienst

CP

Commercial Paper

CPB

Centraal Planbureau

CRD

Capital Requirement Directives

CRR

Capital Requirements Regulation

CRR

Commissie Risicoregelingen

CSA

Credit Support Annex

CW

Comptabiliteitswet

   

D

 

DBFM(O)

Design-Build-Finance-Maintain(-Operate)

DG

Directoraat-Generaal

DGS

Depositogarantiestelsel

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DTC

Dutch Treasury Certificate

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWU

Douanewetboek van de Unie

   

E

 

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EBV

Elektronisch berichtenverkeer

ECB

Europese Centrale Bank

ECOFIN

Economic and Financial Affairs Council

EDF

European Development Fund

EDIS

European Deposit Insurance Scheme

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EIB

European Investment Bank

Ekv

Exportkredietverzekering

EMU

Europese Monetaire Unie

ERM

Exchange Rate Mechanism

ESM

European Stability Mechanism

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

EU

Europese Unie

   

F

 

FEC

Financieel Expertise Centrum

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FIU-NL

Financial Intelligence Unit Nederland

FMO

Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

   

G

 

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

GLB

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

   

I

 

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IDA

International Development Association

IFC

International Finance Corporation

IFI

Internationale Financiële Instelling

IH

Inkomensheffing

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IMVO

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

   

K

 

KNM

Koninklijke Nederlandse Munt

KOR

Kleineondernemersregeling

   

L

 

LH

Loonheffing

LSI

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

   

M

 

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MIF

Multilateral Interchange Fee

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

   

N

 

NAB

New Arrangements to Borrow

NBM

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

NIA

Nederlands Investerings Agentschap

NLFI

NL Financial Investments

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

   

O

 

OB

Omzetbelasting

OCT

Overseas Countries and Territories

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OM

Openbaar Ministerie

   

P

 

PSD

Payment Services Directive

   

R

 

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RIEC

Regionaal Informatie en Expertisecentrum

RIV

Regeling Investeringsverzekering

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RRB

Renterisicobedrag

RVU

Regeling Vervroegd Uittreden

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

   

S

 

SAMO

Stichting Afwikkeling Maror-gelden

SDG

Sustainable Development Goals

SDR

Special Drawing Rights

SG

Secretaris-Generaal

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SMP

Securities Markets Programme

SRB

Single Resolution Board

SRF

Single Resolution Fund

SRM

Single Resolution Mechanism

SSC

Shared Service Center

SSM

Single Supervisory Mechanism

SSO

Shared Service Organisatie

SSTL

Safe and Secure Tradelanes

   

U

 

UBO

Ultimate Beneficial Owners

   

V

 

VIA

Vooringevulde aangifte

VK

Verenigd Koninkrijk

Vpb

Vennootschapsbelasting

   

W

 

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

Wam

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wft

Wet op het financieel toezicht

WHO

Wereldhandelsorganisatie

WOZ

Waardering onroerende zaken

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme

   

Z

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence