Base description which applies to whole site

Bijlage 8.3. Moties en Toezeggingen

Tabel 8.3.1 Moties

Kamerstuknr

EK/TK

Indiener(s)

Omschrijving/

onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

34 000-VI nr. 50

TK

Schouw, A.G.

Oosenbrug, R.F.A.

Motie over de bescherming van de privacy van burgers in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-10-2017] – TK De bescherming van persoonsgegevens. Acht Europese landen vergeleken

24 587, nr. 544

TK

Schouw, A.G.

Motie over evalueren gebruik van meerpersoonscellen

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2018] – TK Eindrapport beleidsdoorlichting tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en maatregelen en recidiverapport

32 317 nr. 428

TK

Oosten, F. van

De motie Van Oosten c.s. over aangeven dat Nederland niet zal instemmen met de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie

Afgedaan met: De EK heeft 17 april 2018 ingestemd met de deelname van Nederland aan een EOM. Ik acht hiermee deze motie afgevoerd.

34 086 nr. 35

TK

Oosten, F. van

De motie Van Oosten over een onderzoek naar het huidige systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling.

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2018] – TK Aanbieding onderzoek naar de huidige praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i) in relatie tot speciale preventie en re-intergratie

29 398, nr. 536

TK

Smaling, E.M.A.

Motie over inbeslagneming van het voertuig van hardnekkige alcoholovertreders

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-01-2017] – TK Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid

34 550-VI, nr. 53

TK

Recourt, J.

motie over een integraal plan van aanpak van cybercrime

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-04-2018] – TK Integrale aanpak cybercrime

34 550-VI, nr. 60

TK

Verhoeven, K.

motie over de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2017] – TK Aanbieding antwoorden feitelijke vragen begroting Justitie en Veiligheid 2018

34 372 nr. 23

TK

Recourt, J.

Motie over inzetten door opsporingsinstanties van onbekende kwetsbaarheden of software die daarvan gebruikmaakt

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-05-2018] – EK Wetsvoorstel computercriminaliteit III (34 372)

34 471 nr 18

TK

Nispen, M. van

De motie Van Nispen c.s. over mysteryshopping mogelijk maken bij casino's

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2018] – TK Reactie op de door de Tweede Kamer aanvaarde moties bij het wetgevingsoverleg van 23 januari 2018

34 471 nr 19

TK

Nispen, M. van

De motie Van Nispen over grenzen aan andersoortige activiteiten in de nabijheid van casino's

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2018] – TK Reactie op de door de Tweede Kamer aanvaarde moties bij het wetgevingsoverleg van 23 januari 2018

34 471 nr. 20

TK

Toorenburg, M.M.

De motie Van Toorenburg over doorvoeren van in moties gevraagde verboden inzake kansspelwetgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2018] – TK Reactie op de door de Tweede Kamer aanvaarde moties bij het wetgevingsoverleg van 23 januari 2018

34 471 nr. 22

TK

Toorenburg, M.M.

De motie Van Toorenburg over een separate vergunningsprocedure bij de Nederlandse Bank voor wisseltransacties

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2018] – TK Reactie op de door de Tweede Kamer aanvaarde moties bij het wetgevingsoverleg van 23 januari 2018

34 471 nr. 23

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

De motie Van Toorenburg/Van Nispen over altijd een Bibob-toets bij een aanvraag voor een vergunning tot het organiseren van een speelcasino

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2018] – TK Reactie op de door de Tweede Kamer aanvaarde moties bij het wetgevingsoverleg van 23 januari 2018

34 471 nr. 24

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

De motie Van Toorenburg/Van Nispen over het verplichten van vergunningshouders om een VOG aan te vragen voor werknemers

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2018] – TK Reactie op de door de Tweede Kamer aanvaarde moties bij het wetgevingsoverleg van 23 januari 2018

34 471 nr. 26

TK

Toorenburg, M.M.

De motie Van Toorenburg over het verlengen van de bewaartermijn voor camerabeelden

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2018] – TK Reactie op de door de Tweede Kamer aanvaarde moties bij het wetgevingsoverleg van 23 januari 2018

34 471 nr. 27

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

De motie Van Toorenburg/Van Nispen over het verbieden van bonussen en spaarprogramma's

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2018] – TK Reactie op de door de Tweede Kamer aanvaarde moties bij het wetgevingsoverleg van 23 januari 2018

19 637, nr 2284

TK

Recourt, J.

Tellegen, O.C.

Motie over inzichtelijk maken van de meerjarige behoeftestelling van de Koninklijke Marechaussee

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2017] – TK Aanbieding antwoorden feitelijke vragen begroting Justitie en Veiligheid 2018

19 637, nr. 2285

TK

Verhoeven, K.

Motie over een snelle start van de asielprocedure na de eerste identificatie van asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2018] – TK Flexibilisering asielketen

29 911, nr. 143

TK

Recourt, J.

Nispen, M. van

De gewijzigde motie Van Nispen/Recourt over voorstellen om crimineel verkregen vermogen beter te kunnen afpakken.

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2017] – TK Afpakken van crimineel vermogen

29 911, nr. 144

TK

Recourt, J.

Nispen, M. van

De motie Van Nispen/Recourt over het voorkomen dat criminele winsten weggesluisd worden.

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2017] – TK Afpakken van crimineel vermogen

29 911, nr. 146

TK

Toorenburg, M.M.

De motie Van Toorenburg over het geven van invulling aan de maatregelen uit het deltaplan.

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-06-2017] – TK Bestrijding georganiseerde criminaliteit

28 638 nr. 155

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

Motie over maatregelen voor het herkennen van mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2018] – TK Ontwikkeling plan van aanpak mensenhandel

28 638 nr. 156

TK

Nispen, M. van

Volp, M.J.J.

Motie over de aanpak van 13 Oceans benutten bij het tegengaan van criminele uitbuiting van jongeren

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-06-2017] – TK Intensivering aanpak mensenhandel

34 253 nr. 12

TK

Gesthuizen, S.M.J.G.

Motie over een uitbreiding van de garantstellingsregeling voor curatoren

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2017] – TK Aanbieding Rapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2016

29 911, nr 162

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over onderzoek naar het bevriezen van criminele vermogensposities

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2017] – TK Afpakken van crimineel vermogen

30 950, nr. 109

TK

Segers, G.J.M.

Brenk, C.M. van

Motie over straffen toesnijden op het discriminatoire karakter van het delict

Afgedaan met: Uitgaande brief MBZK [26-04-2018] – TK Kabinetsaanpak van discriminatie

30 950, nr. 110

TK

Azarkan, F.

Motie over door de overheid gefaciliteerd contact tussen daders en slachtoffers van discriminatie

Afgedaan met: Uitgaande brief MBZK [26-04-2018] – TK Kabinetsaanpak van discriminatie

24 587 nr. 682

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

De gewijzigde motie Van Nispen/Van Toorenburg over op zo kort mogelijke termijn de vacature vervullen

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-10-2017] – Antwoorden Kamervragen over het bericht «Werkdruk justitiële inrichtingen vier keer hoger dan rest van werkend Nederland»

34 257, nr. 9

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over de affectieschade altijd vorderen op de veroorzaker van het leed

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2018] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

34 257, nr.10

TK

Nispen, M. van

Groothuizen, M.

Motie over het vergoeden van affectieschade aan stiefouders en/of stiefkinderen

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2018] – TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018–2021

34 235, nr.10

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2018] – TK Uitvoering motie Van der Staaij

19 637, nr. 2327

TK

Dijk, J.J. van

Motie over afspraken met veilige landen

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2017] – TK Beoordeling veilige landen van herkomst 6e tranche

26 643, nr. 470

TK

Krol, H.

Motie over het proactief delen van kennis over digitale veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-09-2017] – TK Reactie inzake cyberaanval met ransomware en voortgang moties uit Wannacry-debat

26 643, nr. 469

TK

Verhoeven, K.

Motie over een mandaat voor het NCSC om (semi-) publieke instellingen te helpen bij cyber security

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-09-2017] – TK Reactie inzake cyberaanval met ransomware en voortgang moties uit Wannacry-debat

26 643, nr. 465

TK

Tellegen, O.C.

Hijink, H.P.M.

Motie over het oprichten en vormgeven van een digital trust centre

Afgedaan met: Uitgaande brief MEZ [23-09-2017] – TK Oprichting van een Digital Trust Centre

32 317, nr. 470

TK

Nispen, M. van

Motie over geen deelname van Nederland aan een Europees openbaar ministerie

Afgedaan met: De EK heeft 17 april 2018 ingestemd met de deelname van Nederland aan een EOM. Ik acht hiermee deze motie afgevoerd.

34 725, nr 8

TK

Dijkgraaf, E.

Weyenberg, S.P.R.A. van

Motie over het standaard opnemen van een evaluatieparagraaf in de toelichting bij wetsvoorstellen

Afgedaan met: Uitgaande brief MFin [13-12-2017] – TK Verbetering en verantwoording begroting

29 911, nr. 158

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een aanpak van criminele families

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-02-2018] – TK Actie-agenda aanpak ondermijning

34 725-VI, nr.10

TK

Groothuizen, M.

Motie over de doelstelling voor het leggen van waardebeslag

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2017] – TK Afpakken van crimineel vermogen

29 754, nr. 429

TK

Tellegen, O.C.

de VOG als onderdeel van het toegangsbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2017] – TK Kamerbrief moties en toezeggingen terrorismebestrijding

29 452, nr. 214

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over het stoppen van voorbereidende handelingen voor afschaffing van disciplinaire straffen

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2018] – TK Verzoek toezending Incidentenonderzoek steekincident FPC De Kijvelanden

29 452, nr. 215

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over alternatieven bij de aanbesteding van forensische zorg waarbij prijs en kwaliteit gelijkwaardig zijn

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2017] – TK Quickscan aanbesteding forensische zorg 2018

29 452, nr. 216

TK

Nispen, M. van

Buitenweg, K.M.

Motie over een plan van aanpak voor het personeelsbeleid in de forensische zorg

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-06-2018] – TK Veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

34 432, nr. 10

TK

Staaij, C.G. van der

Nispen, M. van

Motie ingediend over de personeelscapaciteit bij de politie

U Afgedaan met: itgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

34 550 VI nr. 97

TK

Volp, M.J.J.

De motie Volp c.s. over het Nationaal Archief als locatie voor de archiefstukken in het dossier

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2018] – TK Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

19 637, nr. 2286

TK

Recourt, J.

Tellegen, O.C.

Motie over een adequaat niveau van screening van nareizigers

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-02-2018] – TK Screening nareis

29 628, nr. 708

TK

Nispen, M. van

Motie over regie voeren over het NFI en rapportage over de voortgang

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2017] – TK Voortgang cultuurtraject NFI

29 628, nr 706

TK

Nispen, M. van

Motie over het personeel van het NFI meer betrekken bij de eigen organisatie

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2017] – TK Voortgang cultuurtraject NFI

28 638 nr 147

TK

Segers, G.J.M.

De motie Segers c.s. over een vaste politie-liaison officer in Boekarest na 2017.

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

29 628, 713

TK

Engelshoven, I.K. van

Motie over verkorte opleidingstrajecten bij de Politieacademie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

29 754, nr. 425

TK

Toorenburg, M.M.

Dam, C.J.L. van

Turkse paramilitaire knokploegen

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2017] – TK Kamerbrief moties en toezeggingen terrorismebestrijding

29 754, nr 430

TK

Tellegen, O.C.

inzicht in de lokale besteding van middelen tegen terrorisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2017] – TK Kamerbrief moties en toezeggingen terrorismebestrijding

26 643, nr. 467

TK

Verhoeven, K.

Hijink, H.P.M.

Motie over maatregelen om consumenten te beschermen tegen slecht beveiligde apparatuur

Afgedaan met: Uitgaande brief MEZK [23-04-2018] – TK Roadmap Digitale Veilige Hard en Software

33 997, nr. 73

TK

Omtzigt, P.H.

motie over een speciaal MH17-archief

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2018] – Afgedaan met: TK Kamerbrief uitvoering archief en index MH17

29 517, nr. 129

TK

Raak, A.A.G.M. van

Motie over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen voor bestuurders van Veiligheidsregio's en maatregelen te nemen op het moment dat de WNT-norm wordt overschreden.

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-03-2017] – TK WNT cijfers Politie 2016

28 286, nr. 931

TK

Futselaar, F.W.

Arissen, F.M.

Motie over Europese zwarte lijsten voor dierenhouders met een beroepsverbod

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

34 437, nr. 4

TK

Groot, T.C. de

Motie over waarborgen van de uitvoeringspraktijk bij nieuwe samenwerkingsafspraken

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

28 844, nr. 126

TK

Tellegen, O.C.

Dam, C.J.L. van

Motie over beter borgen van de aansluiting met de werkvloer

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

34 550-VI, nr. 42

TK

Nispen, M. van

Motie over uitbreiding van de mogelijkheden voor nabestaanden om het onderzoeksdossier in te zien

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2018] – TK Kennisneming stukken door nabestaanden

34 157, 34 159, nr. 14

TK

Nispen, M. van

Swinkels, J.C.M.

De motie Van Nispen/Swinkels over het opnemen van verhoren

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

33 750-VI-77

TK

Tongeren, L. van

Verzoekt de regering om, in nauw overleg met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en het College van procureurs-generaal te komen tot een frequentere toepassing van de borgsom als alternatief voor de voorlopige hechtenis en de Kamer hierover te informeren

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2017] – TK Borgsom

28 684, nr. 500

TK

Nispen, M. van

Groothuizen, M.

Motie over meewegen van het geschatte wederrechtelijk verkregen vermogen bij het vaststellen van de hoogte van een zekerheidstelling

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2017] – TK Borgsom

28 684, nr. 501

TK

Nispen, M. van

Groothuizen, M.

Motie over het verplicht inzicht geven in de herkomst van het geld bij het aanbieden van een zekerheidstelling

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2017] – TK Borgsom

34 615, nr. 4

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over alleen transacties via derdenrekeningen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2017] – TK Uitvoering moties Van Dam (CDA) LMIO civiele taak en derdenrekening

34 615, nr. 9

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over onderzoeken of de taak van het LMIO kan worden uitgebreid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2017] – TK Uitvoering moties Van Dam (CDA) LMIO civiele taak en derdenrekening

29 628, nr. 736

TK

Dam, C.J.L. van

Diertens, A.E.

Motie ingediend over de risico's van het gebruik van het stroomstootwapen op verwarde personen

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-02-2018] – TK Uitvoering van de motie lid Ellemeet c.s. (29 628, nr. 735)

34 550 XVI

TK

Bergkamp, V.A.

Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugd van de begrotingen van VWS en van V&J voor 2017

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-06-2018] – TK Actieplan verbetering Feitenonderzoek

28 642, nr. 90

TK

Helvert, M.J.F. van

Belhaj,S.

De gewijzigde motie Belhaj/Van Helvert over een landelijk werkend en geïntegreerd data-analysesysteem

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2017] – TK Aanbieding rapport evaluatie maatregelen sociale veiligheid op en rond het spoor

28 741, nr. 36

TK

Buitenweg, K.M.

Motie ingediend over voortzetten van de Kleinschalige Voorziening Amsterdam in 2018

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgang VIV JJ

33 552, nr. 35

TK

Nispen, M. van

Motie over de belangen van slachtoffers

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2018] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

34 775-VI, nr. 68

TK

Rutte, A.C.L.

Verhoeven, K.

Motie over onderzoek naar cybersecurit

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2018] – TK Aanpak Cybersecurity kennisontwikkeling en onderzoeksinvesteringen

34 775-VI, nr. 70

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over de aanpak van rijden onder invloed

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-03-2018] – TK Brief aanpak rijden onder invloed van alcohol

34 775-VI, nr. 55

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over verdeling van de operationele sterkte bij de politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

29 628, nr. 735

TK

Ellemeet, C.E.

Motie over verbieden van het stroomstootwapen binnen ggz-instellingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-02-2018] – TK Uitvoering van de motie lid Ellemeet c.s. (29 628, nr. 735)

34 775-VI, nr 49

TK

Oosten, F. van

Motie over het ziekteverzuim bij de politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2018] – TK Plan van aanpak ziekteverzuim

28 719, nr. 103

TK

Nispen, M. van

Motie over de vijf basisvoorwaarden

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2018] – TK Visie op gevangenisstraffen

29 398, nr. 597

TK

Dijkstra, R.J.

Aalst, R.R. van

Motie over verkeersboetes van buitenlandse kentekenhouders

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-02-2018] – TK Cross Border Enforcement

34 775-VI, nr. 67

TK

Groothuizen, M.

Motie over de geloofwaardigheid van bekeerlingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – Afgedaan met: TK Beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en lhbti's

29 279, nr. 435

TK

Oosten, F. van

Dam, C.J.L. van

de motie-Van Oosten/Van Dam over de besluitvaardigheid van de rechtspraak

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2018] – Reactie op motie-Van Oosten/Van Dam inzake de inzetbaarheid van rechters

29 398, nr. 579

TK

Dijkstra, R.J.

Motie over het aantal staandehoudingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

29 398, nr. 584

TK

Aalst, R.R. van

over risicogericht flitsen

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

34 775-VI, nr. 56

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over het opnemen van aangiftes

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

34 775-VI, nr. 51

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over de ZSM-bijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies

29 279 nr. 351

TK

Nispen, M. van

De motie Van Nispen c.s. over in kaart brengen van de vraag naar sporenonderzoek.

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2018] – TK Beleidsreactie op het WODC-rapport, uitputting One Stop Shop, uitbesteding bloedonderzoeken drugs in het verkeer

29 911, nr. 183

TK

Kuiken, A.H.

Motie over informatiedeling door de FIOD aan het RIEC

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

29 911, nr. 188

TK

Groothuizen, M.

Motie over een voorstel in de VN-Veiligheidsraad over migratiecriminaliteit

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2018] – TK Reactie op het D66 Actieplan bestrijding criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen

29 911, nr. 191

TK

Rutte, A.C.L.

Motie over een screening of integriteitsonderzoek voor ondernemers

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Reactie op motie Rutte over vorm van screening of integriteitsonderzoek voor ondernemers

31 015, nr. 141

TK

Oosten, F. van

Groothuizen, M.

Motie over versterking van het internationaal waarschuwingssysteem

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-05-2018] – TK Rondetafelconferentie en politiecapaciteit aanpak online seksueel kindermisbruik

19 637, nr. 2380

TK

Fritsma, S.R.

Motie over geen arbeidskrachten van buiten de EU naar Nederland halen als beloning

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-06-2018] – TK Motie over geen arbeidskrachten van buiten de EU naar Nederland halen als beloning

29 628, nr. 764

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over het ICT-plan politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2018] – TK ICT vernieuwing politie

29 628, nr. 767

TK

Boer, M.G.W. den

Motie over extern en onafhankelijk toezicht op de politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2018] – TK Evaluatie Politiewet 2012

29 911, nr. 197

TK

Kuiken, A.H.

Nispen, M. van

Motie over het zo snel mogelijk invullen van vacatures bij de Dienst Bewaken en Beveiligen

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2018] – TK Brief naar aanleiding van het debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld

28 741, nr. 48

TK

Buitenweg, K.M.

Raemakers, R.

over alternatieven voor jeugddetentie ook buiten de grote steden aanbieden

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Aanbieding eindrapport vrijheidsbeneming justitiële jeugd

33 662-20

TK

Schouw, A.G.

Segers, G.J.M.

Motie over vier jaar na de inwerkingtreding evalueren van de Wet

Conform motie vindt de evaluatie plaats in 2020.

33 308-17

TK

Verhoeven, K.

Motie om de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht zo te organiseren dat daarbij ook de belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via de beroeps- en belangenorganisaties, voldoende gewogen worden.

Dit punt zal worden betrokken bij de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht. Deze evaluatie is toegezegd voor 2020.

33 308-15

TK

Dijk, J.J. van

Motie over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers

Dit is een vast agendapunt is bij het regulier overleg met de Federatie Auteursrechtbelangen. De motie zal worden behandeld in samenhang met de motie Ellemeet- Asscher (Kamerstukken II, 34 775, nr. 19) over collectieve (onder)handelingsmogelijkheden in de culturele sector. MOCW zal de kamer hierover informeren.

34 000 VI nr. 83

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over vijf jaar lang jaarlijks gesprek minister-kerkelijke autoriteiten over voortgang en naleving motie en terugkoppeling aan de TK

De Minister heeft toegezegd jaarlijks de Kamer te informeren over de stand van zaken. Voor het zomerreces 2018 is de TK geïnformeerd.

Er volgen nog twee rapportages op basis van de jaarverslagen over 2018 en 2019. De Kamer wordt respectievelijk medio 2019 en medio 2020 geïnformeerd.

33 750-VI nr. 62

TK

Oskam, P.

Oosten, F. van

Motie over effectief gebruik van camerabeelden bij opsporing en vervolging

De zorgvuldigheid waarmee publicaties kunnen plaatsvinden, alsmede het draagvlak voor het wetsvoorstel, zijn onderwerp van onderzoek.

33 799-15

TK

Oosten, F. van

Motie over het monitoren van de uitwerking van de wet

De wet is op 27 september 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. De evaluatie van fase I van de invoering is afgerond en de resultaten zijn bij brief aan de TK aangeboden (Kamerstukken II, 2016–2017, 28 684, nr. 508).

4 jaar na de implementatie van de wet wordt er opnieuw geëvalueerd. In 2022 wordt de Kamer geïnformeerd.

29 279, nr. 303

TK

Helder, L.M.J.S.

Motie over urgentere problemen dan modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Bij de halfjaarlijkse rapportage die in de tweede helft van september aan uw Kamer zal worden verzonden, wordt u over deze motie worden geïnformeerd.

29 279, nr. 305

TK

Recourt, J.

Oosten, F. van

Motie over aandacht voor het slachtoffer bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Bij de halfjaarlijkse rapportage die in de tweede helft van september aan uw Kamer zal worden verzonden, wordt u over deze motie worden geïnformeerd.

29 279, nr. 307

TK

Recourt, J.

Motie over herstelrecht een structurele basis geven op niveau politie, officier van justitie en rechter

Bij de halfjaarlijkse rapportage die in de tweede helft van september aan uw Kamer zal worden verzonden, wordt u over deze motie worden geïnformeerd.

29 754 383

TK

Krol, H.

Motie over een ingezetene van een Schengenland bij uitzetting niet langer laten kiezen naar welk land hij wordt uitgezet

In de beleidsreactie bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 is aangegeven dat de gesprekken gaande zijn. Dit is nog steeds het geval. Op dit moment kan niet worden aangeven wanneer deze gesprekken zullen zijn afgerond.

32 317 nr. 431

TK

Voortman, L.G.J.

Motie over onverwijld aan de Kamer rapporteren van een concreet voornemen tot het sluiten van een overeenkomst tussen de EU en een derde land in het kader van het Migration compact

Conform de strekking van de motie zal de Kamer worden geïnformeerd als dit aan de orde is.

29 279 nr. 344

TK

Staaij, C.G. van der

Toorenburg, M.M.

Motie over een voorstel in plaats van een beleidsregel

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding.

34 550 nr. 52

TK

Houwers, J.

Motie over het controleren van telefoons op recent gebruik na een verkeersongeval

Ik zal uw Kamer voor het AO verkeersveiligheid van 13 september 2018 informeren.

34 086 nr. 34

TK

Kooiman, C.J.E.

Recourt, J.

Motie over een betalingsregeling voor boetes onder Euro 225

In de brede schuldenbrief van 22 mei 2018 (TK 2017–2018, 24 515, nr.431) aan u verzonden door SZW, is aangegeven dat de ondergrens voor betalingsregelingen bij verkeersboetes generiek (dus niet alleen voor mensen die voldoen aan de bijstandsnormen) wordt verlaagd van € 225 naar € 75. Implementatie is voorzien voor 2019.

34 550-VI, nr. 46

TK

Tellegen, O.C.

Motie over het verschoningsrecht van imams

Overeenkomstig de motie wordt de uitvoering van deze motie betrokken bij de modernisering van het wetboek van strafvordering. De wetsvoorstellen gaan eind 2018 afdeling advisering van de Raad van State.

34 550-VI, nr. 54

TK

Recourt, J.

Tellegen, O.C.

Motie over het zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen van mediationwetgeving

Na de zomer 2018 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de plannen.

34 550-VI, nr. 80

TK

Klein, N.P.M

Motie over besluiten over jeugdbeschermingsmaatregelen niet bij de Raad voor de Kinderbescherming leggen

Ik zal uw Kamer in het najaar van 2018 informeren.

34 168, nr. 5

TK

Bergkamp, V.A.

Nispen, M. van

Motie over onderzoeken van het niet nakomen van omgangsregelingen

Naar verwachting is dit onderzoek eind 2018 afgerond, waarna de Tweede Kamer zal worden geïnformeerd.

19 637, nr. 2292

TK

Voortman, L.G.J.

Maij, M.E.

Motie over een actueel ambtsbericht voor Ethiopië

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken brengt naar verwachting deze zomer een nieuw ambtsbericht uit. Naar verwachting zal uw Kamer na de zomer worden geïnformeerd.

24 587, nr. 677

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een nota van wijziging bij wetsvoorstel 33 844

Naar verwachting zal ik in het najaar 2018 uw Kamer een voorstel doen toekomen voor de inrichting van de detentiefasering. In dit voorstel betrek ik de invulling van deze motie.

31 839, nr. 568

TK

Klein, N.P.M

Motie over een onafhankelijke onderzoekersrechter bij de evaluatie van de praktijk van waarheidsvinding

Als onderdeel van de evaluatie kinderbeschermingswetgeving wordt de inzet van een onafhankelijke onderzoeksrechter onderzocht. Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het najaar 2018 hierover geïnformeerd.

31 839, nr. 533

TK

Klein, N.P.M

Motie over bevorderen dat een direct betrokken geinsvoogd bij rechtszittingen aanwezig is

Als onderdeel van de evaluatie kinderbeschermingswetgeving wordt nagegaan hoe vaak er sprake is van vervanging van de direct betrokken gezinsvoogd op zitting. Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het najaar van 2018 geïnformeerd.

25 087, nr. 147

TK

Merkies, A.Z.

Motie over publieke country-by-country reporting voor alle landen

Dit wordt conform motie meegenomen in de onderhandelingen; de Kamer zal nader geïnformeerd worden bij een standpuntbepaling van de Raad.

34 235, nr. 11

TK

Özütok, N.

Motie over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen

Na de behandeling van de goedkeuringswet in EK zal de TK worden geïnformeerd.

34 432, nr. 11

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over de verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning.

De uitvoer van deze motie wordt meegenomen bij de eerstvolgende evaluatie van de Wet wapens en munitie, deze zal na 2018 plaatsvinden.

34 432, nr. 9

TK

Oosten, F. van

Motie over het intrekken van de toestemming voor vuurwapenbezit bij een gedwongen psychiatrische opname.

Het betreffende wetsartikel om uitvoering te geven aan de motie zal op een nog nader te bepalen datum in werking treden. Uw Kamer zal in 2018 nader geïnformeerd worden.

33 552, nr. 30

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een langdurig gebiedsverbod voor veroordeelden

Deze motie vergt evaluatieonderzoek naar de Wet langdurig toezicht, die sinds 1 januari 2018 volledig in werking is getreden. De evaluatie zal trapsgewijs plaatsvinden, omdat de meeste resultaten van de WLT pas na langere tijd zichtbaar zullen zijn. De Kamer zal in 2019 over de opzet van de evaluatie worden geïnformeerd.

33 552, nr. 31

TK

Oosten, F. van

Motie over vormgeven van de rechten en wensen van slachtoffers

Motie vergt evaluatieonderzoek naar de Wet langdurig toezicht (op basis van jurisprudentie). Over het vormgeven van deze evaluatie is contact gelegd met het WODC. Uw Kamer zal in 2019 over de opzet van de evaluatie worden geïnformeerd

34 437, nr. 3

TK

Graus, D.J.G.

Futselaar, F.W.

Motie over spoedig naar de Kamer zenden van wetsvoorstel voor een houdverbod

Wetsvoorstel gaat voor 1 augustus 2018 in consultatie.

33 552, nr. 38

TK

Groothuizen, M.

Motie over knelpunten voor slachtoffers bij rechtbanken

In de brief Meerjarenagenda slachtofferbeleid [22-02-2018] is aangegeven dat de Raad voor Rechtspraak in de zomer haar inventarisatie afrond. Naar verwachting wordt de Kamer na het zomerreces geïnformeerd.

33 552, nr. 39

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over het spreekrecht van slachtoffers

Met het wetsvoorstel Detentiefasering en VI, dat naar verwachting in het najaar bij uw Kamer wordt ingediend, wordt de motie omtrent slachtoffers opgevolgd.

34 775-VI, nr. 50

TK

Oosten, F. van

Motie over geen verjaring van straffen

De wetswijziging ter uitvoering van de motie maakt onderdeel uit van de invoeringswet bij de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB). Dit wetsvoorstel wordt dit jaar in consultatie gegeven.

24 587, nr. 712

TK

Nispen, M. van

Buitenweg, K.M.

Motie over de overdracht vanuit detentie aan GGZ-instellingen

Uw Kamer zal eind 2018 geïnformeerd worden over de uitvoer van deze motie in samenhang met verschillende initiatieven van continuïteit van zorg.

33 552, nr. 45

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over bijzondere aandacht voor de rechten van nabestaanden en slachtoffers

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

29 984, nr. 776

TK

Ziengs, E.

Kröger, S.C.

Motie over voorlopige toepassing van het vierlandenverdrag

De Nederlandse inzet (FR/BEL/UK) is dat de onderhandelingen over 4 partijenverdrag eind 2018 is afgerond. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk daarna geïnformeerd.

34 032, nr. 17

TK

Yesilgöz-Zegerius

Motie over een evaluatie van de wet

Wetsvoorstel is nog aanhangig bij Eerste Kamer; uitvoering pas aan de orde na inwerkingtreding; waarschijnlijk 2021.

28 719, nr. 101

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over het elders vestigen van ex-gedetineerden

De TK kan hierover naar verwachting voor het einde van 2018 worden geïnformeerd.

28 719, nr. 105

TK

Nispen, M. van

Motie over samenwerkingsafspraken over de basisvoorwaarden

In het najaar worden nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in het convenant met DJI en gemeenten. Uw Kamer kan hierover naar verwachting voor het eind van 2018 worden geïnformeerd.

28 719, nr. 107

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over de betaling van schadevergoeding

Met het wetsvoorstel Detentiefasering en VI, dat naar verwachting in het najaar bij uw Kamer wordt ingediend, wordt de motie omtrent het vergoeden van schade aan slachtoffers opgevolgd.

34 091 nr. 18

TK

Tongeren, L. van

Swinkels, J.C.M.

Motie over versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers

Uw Kamer is over de uitvoer van deze motie geïnformeerd per brief van 6 juni 2017 [TK Evaluatie Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche]. Het onderzoek zal naar verwachting deze zomer worden afgerond, uw Kamer zal daarna worden geïnformeerd.

34 851, nr. 18

TK

Koopmans, S.M.G.

Motie over hulpvaardige handhaving

De motie, die oproept het daarin vervatte standpunt over hulpvaardige handhaving uitdrukkelijk onder de aandacht van de Autoriteit Persoonsgegevens te brengen, is uitgevoerd. Uw Kamer is hierover geïnformeerd in de beantwoording Kamervragen over gevolgen nieuwe privacyregels voor mkb'ers [11-07-2018].

34 851, nr. 19

TK

Koopmans, S.M.G.

Motie over ervaringen en voornemens inzake de AVG

De uitvoering van de motie is bij de betrokken departementen in gang gezet. Over de uitkomst daarvan zal de Tweede Kamer, conform de motie, uiterlijk 25 november 2018 worden geïnformeerd.

34 851, nr. 22

TK

Staaij, C.G. van der

Toorenburg, M.M.

Motie over de leeftijdsgrens in de UAVG heroverwegen

In het najaar zal uw Kamer worden geïnformeerd over, onder andere, de eventuele voornemens inzake wijziging van de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd in de UAVG voor het rechtsgeldig kunnen geven van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor online-diensten. Hierbij zullen, conform motie, ook de resultaten van het onderzoek worden meegenomen.

29 398, nr. 600

TK

Martels, M.R.H.M. von

Motie over optimaal gebruik van de EDR bij zware verkeersongevallen

De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd.

29 398, nr. 601

TK

Dijkstra, R.J.

Motie over de strafmaat voor asociale scooterrijders

De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd.

34 126, nr. 12

TK

Helder, L.M.J.S.

Motie over monitoren of het door de rechtspraktijk te ontwikkelen beleid tot stand komt

Voortgang is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de wet meerdaadse samenloop (34 126)

29 911, nr 184

TK

Kuiken, A.H.

Motie over informatie uit Bibob-onderzoeken

In de Kamerbrief d.d. 12 juli 2018 over versterking aanpak ondermijning is opgenomen dat de motie en de in het kader van de consultatie van het wetsvoorstel Bibob ingebrachte wensen voor een betere informatiedeling een zorgvuldige beschouwing vergen; wijzigingen die op korte termijn zijn door te voeren in het voorliggende wetsvoorstel Bibob worden daarin meegenomen; meer fundamentele aspecten behoeven een nadere uitwerking, mogelijk in een tweede tranche van wetgeving.

29 911, nr. 185

TK

Nispen, M. van

Motie over het afpakken van crimineel verkregen vermogen

Deze motie wordt meegenomen in het programma ondermijning.

29 911, nr. 186

TK

Rutte, A.C.L.

Groothuizen, M.

Motie over het afronden van ontnemingsprocedures

Deze motie wordt betrokken bij programma ondermijning dan wel WODC-onderzoek naar knelpunten en verbetermogelijkheden afpakken crimineel vermogen (start in de tweede helft van 2018).

29 911, nr. 187

TK

Rutte, A.C.L.

Groothuizen, M.

Motie over het voorkomen van uitstelgedrag bij ontnemingsvorderingen

Deze motie wordt betrokken bij programma ondermijning dan wel WODC-onderzoek naar knelpunten en verbetermogelijkheden afpakken crimineel vermogen (start in de tweede helft van 2018).

29 911, nr. 189

TK

Rutte, A.C.L.

Toorenburg, M.M.

Motie over verdubbeling van de strafmaat voor categorie II-wapens

Een wijziging van artikel 55 van de Wet wapens en munitie is opgenomen in het wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen. Dit wetsvoorstel is onlangs in consultatie gebracht.

31 015, nr. 138

TK

Nispen, M. van

Motie over het EOKM kinderporno laten opsporen

Er vinden op dit moment gesprekken plaats met betrokken partijen, waarna uw Kamer zal worden geïnformeerd.

31 015, nr. 142

TK

Groothuizen, M.

Motie over verruiming van de aangifteplicht

Samen met het WODC wordt er gewerkt aan een onderzoeksopzet over de consequenties van de verruiming van de aangifteplicht. De Kamer wordt hier in het najaar over geïnformeerd.

28 741, nr. 45

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over verbeteringen voor het jeugdsanctierecht

De in de motie gevraagde analyse vormt onderdeel van de brede brief over het jeugdstrafrecht die de Kamer dit najaar zal ontvangen.

28 741, nr.47

TK

Oosten, F. van

Nispen, M. van

Motie over verplicht financieel toezicht op veroordeelde jongeren

De Kamer zal naar verwachting in het najaar 2018 geïnformeerd worden.

28 741, nr. 49

TK

Kuiken, A.H.

Raemakers, R.

Motie over alternatieven voor het stelsel van schorsen

De uitvoering van deze motie vormt onderdeel van de brede brief over jeugdstrafrecht die de Kamer dit najaar zal ontvangen.

34 763, nr. 8

TK

Nispen, M. van

Buitenweg, K.M.

Motie over monitoren van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid

De toezegging om het gebruik van artikel 13b Opiumwet 3-jaarlijks te monitoren en de Tweede Kamer daarover te informeren, de eerste keer uiterlijk op 1 juni 2021, zal vanaf 2021 worden uitgevoerd.

34 763, nr.9

TK

Nispen, M. van

Motie over een vangnetbepaling in de Opiumwet

Er is overleg gevoerd met betrokken partijen. Uw Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

34 356

EK

Dijk, D.J.H. van

Motie intrekken Nederlandschap

De onderzoeksopdracht is aan het WODC verstrekt, het onderzoek zal voor het eind van het jaar worden afgerond.

29 279, nr. 436

TK

Nispen, M. van

Motie over de voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak

De motie is onder de aandacht gebracht van de Raad voor de Rechtspraak. Bij de eerst volgende voortgangsinformatie zal uw Kamer worden geïnformeerd.

29 279, nr. 434

TK

Dam, C.J.L. van

Groothuizen, M.

Motie over initiatieven in het strafrecht

Motie is onder de aandacht van de Raad voor de Rechtspraak gebracht. De Raad voor de Rechtspraak beraadt zich hoe en welke innovatieve werkwijzen in het strafrecht toe te passen.

31 560, nr. 48

TK

Toorenburg, M.M.

Koerhuis, D.A.N.

Motie over het kraakverbod in ere herstellen

Naar verwachting zal uw Kamer in het najaar geïnformeerd worden over de uitvoer van deze motie.

34 851, nr. 21

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over duidelijke richtlijnen voor de functionaris gegevensbescherming

Deze motie is onder de aandacht gebracht van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gesprek over de nadere invulling door de AP vindt op korte termijn plaats.

34 775-VI, nr. 69

TK

Kuiken, A.H.

Buitenweg, K.M.

Motie over de bejegening van zedenslachtoffers

De Inspectie JenV is bezig met een oriënterend vooronderzoek om het functioneren van de zedenrecherche te onderzoeken. Op basis van de bevindingen vindt verdere besluitvorming plaats en wordt uw Kamer geïnformeerd.

29 614, nr. 88

TK

Becker, B.

Motie over de meldplicht omtrent financiële transacties

Als onderdeel van de bredere verkenning over het inperken van financieringsstromen uit onvrije landen, die thans wordt uitgevoerd door SZW in samenwerking met andere departementen, zal worden bezien of de criteria van de Wwft-meldplicht zo nodig dienen te worden aangepast.

30 420, nr. 273

TK

Sjoerdsma, S.W.

Hul, K.A.E. van den

Motie over een actieplan Aanpak geweld tegen lhbti's

Het proces binnen JenV over het vaststellen van de contouren van de nieuwe Veiligheidsagenda is in gang gezet. Deze motie wordt hierbij meegenomen.

32 761, nr.119

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over verruimen van de mogelijkheden voor collectieve procedures bij de rechter

Het desbetreffende onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Tilburg en zal naar verwachting in januari 2019 worden afgerond.

32 761, nr. 120

TK

Dam, C.J.L. van

Molen, H. van der

Motie over een waardengedreven benadering van digitalisering

De Kamer zal over de uitvoering van de motie voor het einde van 2018 worden geïnformeerd.

32 761, nr. 121

TK

Nispen, M. van

Motie over standaardmodellen voor het vragen van toestemming voor gegevensverwerking

De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in de kabinetsvisie op horizontale privacy, die dit najaar wordt uitgebracht.

29 270, nr. 127

TK

Toorenburg, M.M.

Motie internetbedrijven die zich niet commiteren aan de notice-and-take-down-procedures

Op dit moment vindt er afstemming plaats met het OM. Deze motie zal ook betrokken worden bij de actielijn van «hernieuwde aanpak online seksueel kindermisbruik».

29 270, nr. 128

TK

Oosten, F. van

Buitenweg, K.M.

Motie over naming and shaming bij niet verwijderen van kinderpornografie

De uitvoer van deze motie zal worden meegenomen in de actielijn van «hernieuwde aanpak kinderporno».

29 270, nr. 129

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over beschermen van slachtoffers bij berechting

Dit punt wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het plan van aanpak mensenhandel, dat uw Kamer na de zomer ontvangt.

29 270, nr. 131

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over achterliggende oorzaken van niet-vervolgingsbeslissingen

Uw Kamer wordt naar verwachting voor zomer 2019 nader geïnformeerd.

34 950-VI, nr. 10

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over een J&V -breed loopbaan- en mobiliteitsbeleid

Uw Kamer zal in september over de uitvoering van deze motie worden geïnformeerd.

34 950-VI, nr. 12

TK

Nispen, M. van

Motie over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren

Uw Kamer zal na de zomer van 2018 worden geïnformeerd.

29 628, nr. 795

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over de ICT-ontwikkeling bij de politie

Naar verwachting wordt uw Kamer in september geïnformeerd over de uitvoer van deze motie.

31 753 nr. 123

TK

Nispen, M. van

Motie over afzien van het uitgangspunt van een gemengde praktijk

Vervolgstappen volgen in samenhang met de uitkomst van het programma redesign rechtsbijstand. De Tweede Kamer wordt hier voor Prinsjesdag 2018 over geïnformeerd.

29 911, nr. 147

TK

Recourt, J.

Motie over het reserveren van minimaal 1,5 miljoen voor mediation in het strafrecht.

De Tweede Kamer zal uiterlijk bij de aanbieding van de begroting op Prinsjesdag nader inhoudelijk worden geïnformeerd over deze motie.

29 270, nr. 137

TK

Nispen, M. van

Buitenweg, K.M.

Motie over terugdringing van wachtrijen bij de reclassering

De motie bevat het verzoek om richting Tweede Kamer periodiek te rapporteren over de stand van zaken wachtrijen reclasseringstoezicht. Dit n.a.v. de brief die op 18 juni 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens VAO Reclassering op 19 juni 2018 is afgesproken om in beginsel jaarlijks te rapporteren, dus eerstvolgende keer in het voorjaar 2019.

33 552, nr. 46

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een second opinion door een andere lijkschouwer

Motie wordt meegenomen in de kabinetsreactie n.a.v. het rapport Lijkschouw, die na de zomer naar de Kamer wordt verzonden.

34 775-VI, nr. 65

TK

Groothuizen, M.

Motie over herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand

Motie wordt uitgevoerd i.h.k.v. het programma rechtsbijstand. Voor Prinsjesdag 2018 worden de Staten-Generaal over de hoofdlijnen voor herziening van het stelsel van rechtsbijstand geïnformeerd.

29 754, nr. 399

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over een gebiedsverbod voor Nederland voor inwoners van andere staten

Stand van zaken is gegeven in DTN44 en DTN45. Op dit moment wordt gekeken naar een breder scala van interventies waaronder detecties van reisbewegingen. De Tweede Kamer wordt kort na het zomerreces over deze motie geïnformeerd.

26 643, nr. 471

TK

Verhoeven, K.

Buitenweg, K.M.

Motie over een jaarlijkse test van de vitale ICT-infrastructuur

Bij indiening van de motie is aangegeven dat dit bezien wordt in het licht van de invulling van het toezicht op de vitale infrastructuur. De Cybersecuritywet ter implementatie van de NIB-richtlijn is aan de Tweede Kamer aangeboden en behandeld. Zodra de Cybersecuritywet is aangenomen acht ik deze motie afgedaan.

29 754, nr. 443

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over inventariseren of het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties

De Tweede Kamer wordt in september over de uitvoering van deze motie geïnformeerd.

34 775-VI, nr. 109

TK

Staaij, C.G. van der

Rutte, A.C.L.

Motie over een actief vervolgingsbeleid bij uitingsdelicten extremistische predikers

Uw Kamer zal over de uitvoer van deze motie worden geïnformeerd in de beleidsbrief bij het DTN 48 die in september wordt verzonden.

29 614, nr. 92

TK

Staaij, C.G. van der

Hiddema, T.U.

Motie over inzetten van civielrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden

Uw Kamer wordt in oktober 2018 over deze motie geïnformeerd.

34 926, nr. 4

TK

Rutte, A.C.L.

Motie over onderzoek naar de genoemde deeloplossingen

De voorstellen uit de initiatiefnota «Onderlinge privacy» zullen worden betrokken in de kabinetsvisie op horizontale privacy, die dit najaar zal worden uitgebracht.

34 926, nr. 5

TK

Nispen, M. van

Motie over beter ondersteunen van slachtoffers

De uitvoering van de motie wordt betrokken in de kabinetsvisie op horizontale privacy, die dit najaar naar de Tweede Kamer zal worden gezonden.

31 015, nr. 153

TK

Nispen, M. van

Motie over seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen

De Kamer wordt in 2019 geïnformeerd.

19 637, nr. 2409

TK

Voordewind, J.S.

Motie over het vervoer van asielzoekersgezinnen naar het uitzetcentrum

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2018 geïnformeerd.

29 628, nr. 791

TK

Boer, M.G.W. den

Motie over betere afstemming van vraag en aanbod tussen Politieacademie en korps

De politie draagt zorgt voor een volledige opleidingsvraag voor 1 maart 2019 ten behoeve van het jaar 2020, zodat de Politieacademie een realistische inschatting kan maken van de benodigde mensen en middelen. De Politieacademie geeft vervolgens voor 1 april 2019 aan welke mensen en middelen nodig zijn om de volledige opleidingsvraag te kunnen aanbieden. Om de verbetering van de behoeftestelling te monitoren en bij te sturen, zijn er evaluatiemomenten in mei 2019 en 2020 ingericht. Na 2020 zou dit optimaal moeten werken.

Medio 2019 wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

29 628, nr. 792

TK

Boer, M.G.W. den

Motie over de samenwerking tussen het politieonderwijs en het reguliere onderwijs

In 2017 is de politieonderwijsraad (POR) gevraagd om een advies inzake een beoordelingskader voor opleidingen in het reguliere onderwijs, met criteria voor de mate waarin deze opleidingen aansluiten op het politieonderwijs en op (onderdelen) van het politievak. Dit advies wordt in het najaar van 2018 verwacht. Dit POR-advies leidt tot een beleidsreactie, deze zal aan uw Kamer worden verzonden.

29 628, nr. 793

TK

Graaf, S.J.F. van der

Motie over het betrekken van het thuisfront

Het betrekken van het thuisfront wordt meegenomen in de wettelijke borging van de bijzondere zorgplicht. Uw Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

29 628, nr. 794

TK

Dam, C.J.L. van

Graaf, S.J.F. van der

Motie over een structurele voorziening voor geestelijke verzorging

Uw Kamer zal voor de begrotingsbehandeling worden geïnformeerd over de uitvoer van deze motie.

29 279, nr. 450

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over substantieel versnellen van de evaluatie van de wet

Uw Kamer wordt na de zomer over de uitvoer van deze motie geïnformeerd.

33 836 nr. 27

TK

Nispen, M. van

Motie over ouders dwingen om zich aan omgangsregelingen te houden;

Naar verwachting zal uw Kamer voor het eind van het jaar geïnformeerd worden over de voortgang.

33 836 nr. 28

TK

Kuiken, A.H.

Ploumen, E.M.J.

Motie over internationale kinderontvoering

Conform motie zal de Kamer voor het einde van 2018 worden geïnformeerd.

33 836 nr. 30

TK

Graaf, S.J.F. van der

Motie over het onder de aandacht brengen van de richtlijn over de omgangsregeling

Naar verwachting zal uw Kamer voor het einde van het jaar geïnformeerd worden over de voortgang.

33 836 nr. 31

TK

Graaf, S.J.F. van der

Motie over een wettelijk startpunt voor het verdelen van zorgplichten over beide ouders

Naar verwachting zal uw Kamer voor het einde van het jaar geïnformeerd worden over de voortgang.

29 279, nr.409

TK

Oosten, F. van

Motie over seponering wegens ouderdom van de zaak

Deze motie wordt meegenomen in de Kabinetsreactie evaluatie OM-afdoening.

34 746, nr. 9

TK

Verhoeven, K.

Motie over voorlopige hechtenis zonder ernstige bezwaren.

Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State. Pas als het wetsvoorstel is aangenomen kan uitvoering worden gegeven aan de motie.

28 684, nr. 531

TK

Dik-Faber, R.K.

Boer, M.G.W. den

Motie over een onafhankelijke evaluatie van de effecten van maatregelen voor een veiliger jaarwisseling

Na overleg met relevante partijen en organisaties wordt de opdracht voor het onderzoek gegeven, gericht op komende jaarwisseling.

33 552, nr. 47

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een ombudsman voor nabestaanden van slachtoffers

Uw Kamer wordt hier voor de begrotingsbehandeling 2018 over geïnformeerd.

33 861, nr. 26

TK

Nispen, M. van

Motie over transparantie bij het toedelen van zaken

De code zaakstoedeling is voor consultatie bij de Raad van State en de Hoge Raad geweest. De herziene code kan naar verwachting daarna in werking treden.

32 021, nr. 12

TK

Vroonhoven-Kok, mw. mr. drs. J.N. van

Heerts, A.J.M.

Motie over het opzetten van een deugdelijk toezichtsysteem

Nu het eindrapport gereed is, blijkt een samenloop met het onderzoek dat het WODC tevens heeft verricht naar de trends in relatie tot de juridische beroepen. Het eindrapport van dit onderzoek is op 8 februari gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gestuurd (34 550 VI, Nr. 100). Onderhavige kwestie zal worden betrokken in de follow up van laatstgenoemd onderzoek.

29 279, nr. 346

TK

Recourt, J.

Swinkels, J.C.M.

Motie over passend inzetten van voorlopige hechtenis

In de bestuurlijke reactie op het rapport «Voorarrest: verdachten in de cel. Een kwantitatieve analyse van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis», dat op 14 november 2017 door de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer is aangeboden (TK 2017–2018, 29 279, nr. 397), is door mijn voorganger uiteengezet wat het beleid van OM en ZM is met betrekking tot de toepassing van voorlopige hechtenis, de inzet van alternatieven en de motivering van beslissingen daaromtrent. Ik zal uw Kamer hierover in een eerstvolgende brief informeren.

33 685, nr. 14

TK

Berndsen-Jansen, M.A.

Motie over het evalueren van de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit

De nulmeting is juni 2018 afgerond en openbaar gemaakt op de website van het WODC. Te zijner tijd zal uw Kamer geïnformeerd worden over de uitkomsten van de evaluatie.

34 550-VI, nr. 41

TK

Nispen, M. van

Motie over voorstellen om justitiële dwalingen makkelijker te kunnen herstellen

Ik heb uw Kamer toegezegd een onderzoek uit te voeren. Ik zend uw Kamer het toegezegde onderzoek als onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de Wet herziening ten voordele met de beleidsreactie in het najaar 2018 toe.

34 851, nr. 23

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

Motie over de uitvoering van de additionele taken door de AP

Uiterlijk eind 2018 wordt uw Kamer geïnformeerd over de uitvoer van deze motie.

31 015, nr. 147

TK

Kuiken, A.H.

Nispen, M. van

Motie over onderzoeken of er signalen zijn dat religieuze organisaties bij ernstige strafbare feiten interne rechtspraak als definitieve afdoening menen te kunnen gebruiken

JenV is hierover in gesprek met betrokken organisaties zoals Veilig Thuis, Slachtofferhulp Nederland en Sektesignaal. Uw Kamer wordt hierover voor de begrotingsbehandeling over geïnformeerd.

34 550-VI, nr. 65

TK

Segers, G.J.M.

Motie over onderzoek door het WODC naar inpasbaarheid, en kosten/baten van elementen van de Belgische/Franse vrederechter in het Nederlands rechtsbestel

Het onderzoek zal naar verwachting na de zomer starten. De verwachting is dat onderzoek eerste kwartaal 2019 kan worden opgeleverd.

28 684, nr. 531

TK

Dik-Faber, R.K.

Boer, M.G.W. den

Motie over een gemeentelijk vuurwerkverbod expliciet wettelijk mogelijk maken

De mogelijkheden worden door JenV en IenW onderzocht en er zal daarover met VNG worden overlegd. Een wettelijke regeling kan niet eerder van kracht zijn dan de jaarwisseling 2019–2020.

Tabel 8.3.2 Toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

EK/TK

Voortgangsinformatie parlement

SVenJ heeft toegezegd een concept amvb over detentieonderbreking van illegale vreemdelingen toe te zenden aan EK en TK en daarin aandacht te schenken aan niet-uitzetbare illegale vreemdelingen, in overleg met Minister voor Immigratie en Asie

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-11-2017] – TK Intrekking wetsvoorstellen

MVenJ en BZK hebben toegezegd om samen met het bedrijfsleven en bestuursorganen en met betrokkenheid van deskundigen een breed gedragen handleiding te maken voor de omgang met verzoeken om nadeelcompensatie (T01662)

Parlementaire Agenda punt [29-01-2013] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 621 Aanvulling Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief BZK – TK Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

SVenJ heeft toegezegd het voorstel van Azamani (VVD) over het uitzetten van criminele vreemdelingen te bestuderen en de kamer te informeren over de uitkomsten

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlastgevende asielzoekers

SVenJ heeft toegezegd dat de reeds toegezegde evaluatie na drie jaar wordt gecombineerd met de evaluatie van de wet voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidsstelling (T01510)

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2018] – TK Evaluatie van de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen.

MVenJ heeft toegezegd een evaluatie uit te voeren van van de hele wet Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen, inclusief amendementen

Parlementaire Agenda punt [24-05-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 31 763 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-12-2017] – TK Evaluatie Wet bestuur en toezicht

MVenJ heeft toegezegd dat bij de evaluatie van kaderbesluit 2008/947/JBZ door de Europese Commissie aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het loslaten van het nationaliteitscriterium in de praktijk

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties

TK

Ik heb de Europese Commissie verzocht om bij haar evaluatie aandacht te besteden aan de gevolgen van het loslaten van het nationaliteitscriterium in de praktijk. De Commissie heeft aangegeven dat er geen tijdslijn is bepaald voor een inhoudelijke evaluatie van het kaderbesluit. Ik acht de toezegging aan de kamer hiermee gestand gedaan.

MVenJ heeft toegezegd al bij de EK toegezegde evaluatie van de wet, dat alle vraagpunten over de reparatiewet tijdens wgo (gevolgen regeling, effectiviteit) betrokken

Parlementaire Agenda punt [25-06-2012] – Wetgevingsoverleg 32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-12-2017] – TK Evaluatie Wet bestuur en toezicht

SVenJ zegt de Tweede Kamer toe om het onderwerp driemaandentermijn te betrekken bij de tussenevaluatie van de Jeugdwet, die in 2017 wordt uitgevoerd

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief MVWS [27-11-2017] – TK Voortgangsrapportage Jeugd

SVenJ heeft toegezegd om samen met het CBP te bekijken hoe Nederland ervoor staat in vergelijking met andere EU lidstaten als het gaat om bescherming van privacy (plaats op de «ranglijst»). Naar aanleiding van de uitkomst hiervan zal de Staatssecretaris zijn ambities op dit punt formuleren (Schouw (D66))

Betreffende toezegging afgedaan met bijgaande brief van MINBZK

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief MBZK [05-10-2017] – TK De bescherming van persoonsgegevens. Acht Europese landen vergeleken

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer geïnformeerd wordt wanneer zich wezenlijke financiële wijzigingen voordoen bij de uitrol van het KEI-project (T02352)

Verslag van de vergadering van 5 juli 2016 (2015/2016 nr. 37) Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-01-2018] – TK Voortgangsrapportage KEI

SVenJ zegt toe de kamer een brief te sturen over ouderbetrokkenheid in het jeugdstrafrecht

Parlementaire Agenda punt [18-01-2017] – Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-10-2017] – TK Ouderbetrokkenheid, herstelrecht en financieel toezicht

SVenJ heeft toegezegd dat de evaluatie van de werking en effecten van de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding aan de Kamer worden gezonden

Parlementaire Agenda punt [28-03-2011] – Wetgevingsoverleg 32 177 Wet versterking positie rechter-commissaris + 32 468 (Wijziging Wetboek van Strafvordering; herziening van de regels betreffende de processtukken in strafzaken) + 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2018] – TK Evaluatie van de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen.

MVenJ zet toe de Kamer een brief te zenden met daarin een overzicht van alle componenten van het uit te voeren WODC-onderzoek naar vermissing

Parlementaire Agenda punt [28-09-2016] – Algemeen Overleg Kabinetsreactie op het onderzoek «Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2018] – TK Kabinetsreactie op de onderzoek over de gevolgen van vermissing

MVenJ zegt toe de Kamer een evaluatie te zonden van de herziene protocollen tbv vermissing en deze te doen toekomen voor de zomer van 2017

Parlementaire Agenda punt [28-09-2016] – Algemeen Overleg Kabinetsreactie op het onderzoek «Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2018] – TK Kabinetsreactie op de onderzoek over de gevolgen van vermissing

MVenJ heeft toegezegd de TK te zijner tijd te informeren als n.a.v. dit wetsvoorstel een nieuwe OM-aanwijzing nodig is over misdrijven gepleegd in het buitenland

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Plenair debat 34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

TK

De OM-aanwijzing slachtofferzorg is 28 april 2017 gepubliceerd (Stc. 2017, Nr. 23475) en 1 mei in werking getreden. Deze Aanwijzing slachtofferrechten is gepubliceerd en openbaar toegankelijk. Hiermee acht ik deze toezegging afgedaan.

MVenJ zegt toe om met OM en LOVS de zorgen van de Kamer te bespreken t.a.v. de straftoemeting voor rijden onder invloed en ontzegging van de rijbevoegdheid

Parlementaire Agenda punt [06-10-2016] – Plenair debat over het alcoholslot

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2017] – TK Beleidsreactie onderzoek «Straftoemeting ernstige verkeersdelicten»

MVenJ zegt toe in het onderzoek naar straftoeneming bij ernstige verkeersdelicten de opsporingsbevoegdheden bij doorrijden na een ongeval mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [06-10-2016] – Plenair debat over het alcoholslot

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2017] – TK Beleidsreactie onderzoek «Straftoemeting ernstige verkeersdelicten»

MVenJ zegt toe in het onderzoek naar straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten de vraag mee te nemen welke straffen worden opgelegd als iemand onder een rijontzegging/ongeldigheidsverklaring toch blijft rijden (hoe vaak gevangenisstraf).

Parlementaire Agenda punt [06-10-2016] – Plenair debat over het alcoholslot

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2017] – TK Beleidsreactie onderzoek «Straftoemeting ernstige verkeersdelicten»

MRb zegt de Kamer toe een aanscherping van de meerjarenagenda slachtofferbeleid te sturen

Parlementaire Agenda punt [16-11-2017] – AO Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2018] – TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018–2021

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe in de gesprekken met de vereniging van slachtofferadvocaten, LANGZS, mee te nemen of het toepassen van de wet waarin is opgenomen dat het dossier voorgelegd mag worden aan externe deskundigen, in de praktijk goed loopt

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2018] – TK Kennisneming stukken door nabestaanden

SVenJ zegt toe dat de Duitse ervaringen met jeugdinrichtingen zullen worden meegenomen in VIV-JJ traject

Parlementaire Agenda punt [18-01-2017] – Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgang VIV JJ

MVenJ heeft toegezegd na de JBZ-raad de Kamer te informeren over de stand van zaken over de EOM-onderhandelingen en wanneer het eindresultaat van de onderhandelingen over het EOM bekend is

Parlementaire Agenda punt [07-12-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-02-2018] – EK Voornemen tot deelname aan het Europees OM

MVenJ heeft toegezegd toe dat het wetsvoorstel ter implementatie van de EU PNR-richtlijn in de eerste helft van 2017 naar de Kamer wordt gestuurd

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-12-2017] – TK Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren om de Hoge Raad uit te nodigen voor expertmeeting die in het kader van de beleidsreactie «Straftoeneming ernstige verkeersdelicten» zal plaatsvinden

Parlementaire Agenda punt [24-01-2017] – GOEDGEKEURD> 1e Mondelinge vraag van het lid HELDER (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Rechter straft te laag» (Telegraaf, 23 januari 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2017] – TK Beleidsreactie onderzoek «Straftoemeting ernstige verkeersdelicten»

MVenJ heeft toegezegd dat hij nagaat of het nog mogelijk is om bij het wetenschappelijk onderzoek naar het taakstrafverbod een speciale focus op mensenhandelzaken aan te brengen

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-07-2017] – TK Toezeggingen met betrekking tot het reclasseringsdomein

MVenJ heeft toegezegd spoedig een wetsvoorstel ten behoeve van een garantiefonds voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in te dienen (34 145) (T02385)

Parlementaire Agenda punt [29-11-2016] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 34 145 Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

EK

Het wetsvoorstel is ingediend op 12 oktober 2017. Hiermee acht ik deze toezegging afgedaan.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer per brief te informeren over de bestaande knelpunten bij de internationale samenwerking bij het afpakken van crimineel vermogen (o.a. samenwerking met Turkije en Dubai) en zal daarbij ook een antwoord geven op de vraag of hij mogelijkheden ziet om internationale politieke druk aan te wenden om die samenwerking te verbeteren

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2017] – TK Afpakken van crimineel vermogen

MVenJ heeft toegezegd de vastgoedeigenaren en de politie horen en vragen naar hun ervaringen, zo mogelijk aangevuld met kengetallen, en de Kamer hierover voor de zomer van 2017 te informeren; bovendien zal de Minister van VenJ in dit aanvullend onderzoek meenemen de specifieke vragen van de politie zoals die tijdens het rondetafelgesprek op 21 april 2016 naar voren zijn gekomen

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-12-2017] – TK Afdoening van toezegging gedaan op 2 februari 2017 tijdens het AO evaluatie wet kraken en leegstand

MVenJ heeft toegezegd informeren over wijze van implementatie richtlijn dataretentie in andere Europese landen (31 145) (T02110)

Parlementaire Agenda punt [14-05-2008] – 31 145 Plenair debat Minister van Justitie/Staatssecretaris EZ: Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-08-2017] – EK Halfjaarlijks rappel toezeggingen

SVenJ zegt toe de uitkomsten van het onderzoek naar het overlijden van een werknemer in de tbs-kliniek de Kijvelanden door de Inspectie van VenJ z.s.m naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2018] – TK Verzoek toezending Incidentenonderzoek steekincident FPC De Kijvelanden

SVenJ heeft toegezegd de gevalideerde verjaringscijfers naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2018] – TK Tenuitvoerlegging sancties

SVenJ heeft toegezegd de uitkomsten van het onderzoek naar de vervroegde invrijheidsstelling medio 2017 naar de Kamer sturen

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2018] – TK Aanbieding onderzoek naar de huidige praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i) in relatie tot speciale preventie en re-integratie

MVenJ heeft toegezegd de Kamer zijn inhoudelijke reactie te geven op het deltaplan van de B5 burgemeesters voor de aanpak van ondermijning in Brabant, indien zij een uitgewerkt plan aan hem aanbieden

Parlementaire Agenda punt [14-02-2017] – VAO Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2017] – TK Aanbieding Rapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2016

MVenJ zegt ten aanzien van de bestuurlijke aanpak toe aan te geven welke wet- en regelgeving in de knel zit op gemeentelijk niveau en geeft aan good practices te zullen bundelen en verspreiden

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-07-2017] – TK Toezeggingen op het gebied van informatiedeling van gemeenten op het gebied van ondermijning

SVenJ heeft toegezegd na te gaan of inzichtelijk gemaakt kan worden in hoeveel zaken na aangifte door het OM ook daadwerkelijk strafvervolging wordt ingesteld en de Kamer hierover informeren

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-11-2017] – TK Toezeggingen gevangeniswezen

SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de disciplinaire maatregelen die kunnen volgen na het overtreden van de huisregels in een PI

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-11-2017] – TK Toezeggingen gevangeniswezen

SVenJ heeft toegezegd of er cijfers beschikbaar zijn over het aantal controles binnen de PI's, in hoeverre dit is afgenomen de afgelopen periode en of dit te relateren valt aan de personele uitstroom

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-11-2017] – TK Toezeggingen gevangeniswezen

SVenJ heeft toegezegd in hoeverre er interne prikkels zijn die maken dat vestigingen of inrichting bepaalde statistieken niet naar waarheid rapporteren. Bv. het aantal incidenten, of het aantal gepromoveerde gedetineerden

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-11-2017] – TK Toezeggingen gevangeniswezen

SVenJ heeft toegezegd, als de centrale ondernemingsraad behoefte heeft aan een gesprek, het initiatief nemen voor een gesprek en de Kamer hierover informeren

Parlementaire Agenda punt [19-04-2017] – Plenair Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-09-2017] – Antwoorden Kamervragen over de brandbrieven van de centrale ondernemingsraad Dienst Justitiele Inrichtingen aan de directie van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over mogelijkheden om knelpunten ten aanzien van de voeging in het strafproces weg te nemen

Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2018] – TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018–2021

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van een verkenning of het CJIB meer ruimte kan krijgen om betalingsregelingen te treffen bij de inning van schadevergoedingsmaatregelen

Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2018] – TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018–2021

MVenJ zegt de Kamer toe het wetsvoorstel te sturen waarmee wordt geregeld dat het CJIB de gegevens van diplomaten die vekeersovertredingen hebben begaan kan verstrekken aan BZ voor het versturen van de notificatiebrieven

Parlementaire Agenda punt [14-12-2016] – Algemeen Overleg Diplomatieke Immuniteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2018] – TK Nader rapport inzake het verstrekken van gegevens over personen met diplomatiek immuniteit die verkeersovertredingen hebben gedaan

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe in gesprek te willen gaan met de Rechtspraak over het verhalen van schade via de civiele rechter

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2018] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

SVenJ zegt toe dat in de evaluatie van het rechterlijk gebieds- of contactverbod expliciet wordt bekeken of zich gevallen voordoen waarbij electronisch toezicht gewenst zou zijn

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2018] – TK Evaluatie van de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen.

SVenJ zegt toe de maatregelen ten aanzien van terugkeerondersteuning voor asielzoekers uit de Westelijke Balkan na zes maanden te evalueren en de Kamer daarover te informeren

Parlementaire Agenda punt [05-10-2016] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-06-2018] – TK Ondersteuning bij zelfstandige terugkeer

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe in te zetten op betere begeleiding door slachtofferhulp bij het indienen van een vordering tot schadevergoeding en daarover de Kamer te informeren

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2018] – TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018–2021

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de verbeteringen die hij samen met OM, Politie, Belastingendienst en gemeenten mogelijk acht om het afpakken van crimineel vermogen en de samenwerking daarbij te verbeteren

Parlementaire Agenda punt [14-02-2017] – VAO Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2017] – TK Afpakken van crimineel vermogen

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe dat hij de Kamer zal informeren over de uitkomst van het onderzoek en eventuele maatregelen met betrekking tot de toegang van slachtoffers tot de opvang die een aanvraag verblijf hebben gedaan op humanitaire gronden in verband met huiselijk geweld of eergerelateerd geweld (T02453)

Parlementaire Agenda punt [21-02-2017] – Plenaire behandeling over over het wetsvoorstel 34 236 Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-02-2018] – TK Opvang slachtoffers huiselijk en eergerelateerd geweld

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Boer en Lokin-Sassen, toe in de reeds toegezegde evaluatie van het relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb) de rechtsbescherming centraal te stellen en ook artikel 6:22 Awb te evalueren (T01659)

Parlementaire Agenda punt [11-12-2012] – Plenair debat 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-02-2018] – EK Evaluatie van het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken (Algemene wet bestuursrecht)

MVenJ heeft toegezegd de Kamer voor de zomer te informeren over de concrete verbetermaatregelen om het fenomeen criminele uitbuiting van minderjarigen aan te pakken op basis van de uitkomsten van het WODC onderzoek, de rapportage van de NRM en de ervaringen uit het opsporingsonderzoek 13Oceans

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-06-2017] – TK Intensivering aanpak mensenhandel

MVenJ heeft toegezegd om de wensen en de noden van de burgemeesters rondom aanpak van criminaliteit te bespreken met de regioburgemeester en de prioritering hiervan. Hierna zal hierover een brief aan de Kamer worden verzonden

Parlementaire Agenda punt [30-03-2017] – Plenair debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-07-2017] – TK Toezeggingen op het gebied van informatiedeling van gemeenten op het gebied van ondermijning

MVenJ heeft toegezegd bij de evaluatie van het behandelingsprotocol aandacht te besteden aan de bescherming van het kind in geval van mislukte poging tot moord/doodslag

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief SVWS[17-10-2017] – TK Aanpak huiselijk geweld

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe te informeren over de uitkomsten van de evaluatie van de voorschotregeling

Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2018] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

SVenJ heeft toegezegd de Kamer een schriftelijke stand van zaken te sturen over het uitvoeren van de motie van de leden Bisschop en Haersma Buma inzake vrijwillige terugkeer (21 501-20-1088) en zal daar ook de terugkeercijfers Europa in meenemen

Parlementaire Agenda punt [07-06-2017] – AO JBZ deel asiel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2017] – TK Verslag JBZ Raad 6 en 7 juli 2017

MVenJ heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op de screening van veiligheidspersoneel te Schiphol

Parlementaire Agenda punt [29-06-2017] – Algemeen Overleg Nationale Veiligheid, Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-08-2017] – TK Reactie op toezegging gedaan tijdens het AO nationale veiligheid

MVenJ heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op het cyber testbed

Parlementaire Agenda punt [29-06-2017] – Algemeen Overleg Nationale Veiligheid, Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-09-2017] – TK Reactie inzake cyberaanval met ransomware en voortgang moties uit Wannacry-debat

MVenJ heeft toegezegd dat het WODC-onderzoek naar de lijst met salafistische organisaties die in Nederland actief zijn in het voorjaar van 2017 naar de Kamer wordt gestuurd

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-09-2017] – TK Aanbieding WODC-onderzoek «Salafistische moskeeorganisatie in Nederland; markt en competitieve voordelen nader onderzocht'

De Minister van Justitie heeft toegezegd dat het WODC een fenomeenonderzoek zal uitvoeren ter beantwoording van de vraag of de dreiging van corruptie binnen handhavingsorganisaties is toegenomen door de ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit

Parlementaire Agenda punt [03-11-2015] – Mondelinge vraag van het lid SEGERS (ChristenUnie) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de politie 60 mensen aanstelde zonder screening (NRC next, 30 oktober 2015)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-09-2017] – TK Aanbieding WODC rapport «Georganiseerde criminaliteit en integriteit van rechtshandhavingsorganisaties»

MVenJ heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op het opsporingsinstrumentarium ten aanzien van de handel in illegaal vuurwerk vanuit het buitenland

Parlementaire Agenda punt [29-06-2017] – Algemeen Overleg Nationale Veiligheid, Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-09-2017] – Opsporing illegaal vuurwerk

MVenJ heeft toegezegd een brief aan de Tweede Kamer te sturen met daarin voorstellen om de rol van het Comité van Ministers bij werking van mensenrechten te versterken

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 235 Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (R2053)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2018] – TK Uitvoering motie Van der Staaij

MVenJ zegt de Kamer toe een voortgangsbericht te sturen over de voortgang van de onderhandelingen over het online/offline kooprecht, en of er een verslechtering dreigt van de consumentenbescherming/rechten in Nederland

Parlementaire Agenda punt [13-09-2017] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Afgedaan met: Uitgaande brief SEZK [07-12-2017] – TK Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

MVenJ zegt de Kamer toe een schriftelijke reactie te sturen op de EU-evaluatie van terrorismemaatregelen (evaluatie van de Secrurity Union) door Commissaris King

Parlementaire Agenda punt [13-09-2017] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-10-2017] – TK Geannoteerde agenda JBZ Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht JBZ dossiers 3e kwartaal

MVenJ zegt de Kamer toe een schriftelijke reactie te sturen op de «Letter of Intent» van de CIE met het voornemen om de bevoegdheden van het EOM uit te breiden met terrorismebestrijding

Parlementaire Agenda punt [13-09-2017] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-10-2017] – TK Geannoteerde agenda JBZ Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht JBZ dossiers 3e kwartaal

MVenJ zegt de Kamer toe per brief te informeren over de ervaringen met het stroomstootwapen in Nederland tot nu toe, zowel binnen als buiten de ggz en daarnaast ook over internationale ervaringen

Parlementaire Agenda punt [04-10-2017] – Dertigledendebat over dwangmaatregelen en de inzet van politie in de GGZ

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2017] – TK Stand van zaken pilot stroomstootwapen

MVenJ heeft toegezegd dat de Oekraïne-Lunch op de Raad indien het in de context past aandacht geven aan het belang van de nieuwe Oekraïense Anti-corruptie Rechtbanken

Parlementaire Agenda punt [05-07-2017] – Algemeen Overleg Informele JBZ-raad 6-7 juli

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2018] – TK Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck

MVenJ zegt de Kamer toe inzake insolventie en het vervolg na de uitspraak van het Hof, ook experts betrekken vanuit het veld bij de verder stappen

Parlementaire Agenda punt [05-07-2017] – Algemeen Overleg Informele JBZ-raad 6-7 juli

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2017] – TK Voortgangsbrief programma herijking faillissementsrecht

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de aanpak van de knelpunten rond beperkte capaciteit, expertise, kwaliteitsmeting en samenwerking met regionale specialisten bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen

Parlementaire Agenda punt [20-06-2017] – GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid KUIKEN (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over beperkte capaciteit en expertise bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen (Rtlnieuws.nl 16 juni 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2017] – TK Aanpak knelpunten in het proces vermissingen bij de politie

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer nader te informeren over het gebruik van het systeem Trias voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer

18 mei AO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi, IENM(naar aanleiding van de motie Belhaj en Van Helvert, Kamerstuk 28 642, nr. 95)

TK

Afgedaan met: Afgedaan met: Uitgaande brief IenW en JenV [21-12-2017] – TK Kamerbrief over voortgang veiligheid in het openbaar vervoer

MVenJ zegt de Kamer toe dat terugbetaling van gelden, die ondoelmatig zijn besteed in het kader van de COR politie, op één plek in het korps worden gecoördineerd. Met de aantekening dat het strafrechtelijke traject een afzonderlijk traject is

Parlementaire Agenda punt [21-09-2017] – Plenair debat over het bericht «Politietop liet geldsmijterij toe» (AD, 11 september 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MVenJ heeft toegezegd de Kamer in het voorjaar 2017 te informeren over het gesprek tussen het OM, de rechterlijke macht en de VNG over toepassingsmogelijkheden supersnelrecht

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2017] – TK Snelle betekenisvolle rechterlijke interventies

SJenV heeft namens de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat als het overleg over het pensioengat bij de brandweer tot een goed einde is gekomen, de Tweede Kamer daarover wordt geïnformeerd

Parlementaire Agenda punt [15-10-2015] – VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-09-2017] – TK Reparatie FLO overgangsrecht

MVenJ zegt de Kamer toe terug te komen op het deel van de handleiding «drones en privacy» en daarbij in te gaan op de belemmeringen bij het particulier inzetten van drones voor luchtbeelden die gebruikt zouden kunnen worden voor opsporing en vervolging

Parlementaire Agenda punt [13-09-2017] – Dertigledendebat over Limburgse boeren die wietdrones inzetten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2017] – TK Betekenis «handleiding drones en privacy» voor wietdrones

MVenJ heeft toegezegd de Kamer in het najaar te informeren over de 19 gemeenten waar met de pilot van de bodycams wordt gewerkt en daarbij ook in te gaan op hoe hier een optimaal rendement mee kan worden gehaald tijdens de komende jaarwisseling

Parlementaire Agenda punt [29-06-2017] – Algemeen Overleg Nationale Veiligheid, Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MRb zegt toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling van JenV een brief te sturen over de financiering van het expertisecentrum online kindermisbruik

Parlementaire Agenda punt [08-11-2017] – AO Berichtgeving Robert M.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2017] – TK Aanbieding antwoorden feitelijke vragen begroting Justitie en Veiligheid 2018

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van het NFI-cultuurtraject. In deze brief zal hij ook een voorstel doen voor een visitatiecommissie die dit proces begeleidt, zijn toekomstbeeld verder uitwerken, reageren op het voorstel van het Lid Van Nispen, en ingaan op de optie om naast een algemeen directeur een technisch/ inhoudelijke directeur te hebben

Parlementaire Agenda punt [30-05-2017] – Plenair debat over de problemen bij het NFI

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2017] – TK Voortgang cultuurtraject NFI

MRb zegt de Kamer toe een brief te sturen n.a.v. MeToo

Parlementaire Agenda punt [16-11-2017] – AO Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2017] – TK Brief over ongewenst seksueel gedrag, seksuele intimidatie en seksueel geweld

MVenJ zegt de Kamer toe binnenkort de vitale aanbieders opnieuw te wijzen op de veiligheidsrisico's en de mogelijkheid om een VOG in te zetten. In die brief zal hij de aanbieders ook nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om toegangsbeleid zo nodig te verscherpen en ook op zijn voornemen om een verscherpt VOG-regime voor terroristische misdrijven in te voeren, wat een langere terugkijktermijn inhoudt

Parlementaire Agenda punt [27-06-2017] – Plenair debat Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2017] – TK Kamerbrief moties en toezeggingen terrorismebestrijding

MVenJ zegt toe om de Kamer bij voortgangsbrief te informeren over de voortgang van de cultuurverandering

Parlementaire Agenda punt [21-09-2017] – Plenair debat over het bericht «Politietop liet geldsmijterij toe» (AD, 11 september 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren wanneer de voormalig korpschef een nieuwe opdracht gaat uitvoeren voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Parlementaire Agenda punt [16-11-2016] – Algemeen Overleg Onderzoeksopdracht Centrale Ondernemingsraad Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-09-2017] – TK Rapport van de Commissie COR politie

MVenJ zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over eventuele mogelijkheden voor nader onderzoek naar de achtergrond van daders van mishandeling van landbouwdieren. De Minister treedt hiertoe in overleg met de universiteit van Utrecht

Parlementaire Agenda punt [06-09-2017] – Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MVenJ zegt doe dat – wanneer het onderzoeksrapport van de UU beschikbaar komt en er een beter beeld is ontstaan – te kijken naar welke lessen geleerd kunnen worden van de FBI-database

Parlementaire Agenda punt [06-09-2017] – Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MVenJ zegt de Kamer nader te informeren met een overzicht van het aantal taakaccenthouders dat bijscholing heeft gevolgd het afgelopen jaar

Parlementaire Agenda punt [06-09-2017] – Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MVenJ zegt toe de Kamer Kamer te informeren over de privacy aspecten m.b.t. het doorgeven van signalen

Parlementaire Agenda punt [06-09-2017] – Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MVenJ zegt toe de Kamer nader te informeren over de registratie van bijtincidenten

Parlementaire Agenda punt [06-09-2017] – Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MVenJ zegt toe de Kamer nader te informeren over het standpunt van VWS t.a.v. het verbeteren van de opvang en registratie van dieren van slachtoffers van huiselijk geweld

Parlementaire Agenda punt [06-09-2017] – Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MVenJ zegt toe de Kamer bij de voortgangsbrief Politie tevens toe te sturen het rapport van Motivaction met de uitkomsten van het onderzoek naar de belangstelling voor de politie onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in de leeftijd van 15 tot en met 35 jaar. MVenJ zal dan ook nader in gaan op de te nemen en reeds genomen maatregelen.MVenJ zal de leidinggevende en culturele aspecten daarbij ook meenemen

Parlementaire Agenda punt [12-09-2017] – GOEDGEKEURD> 4e Mondelinge vraag van het lid ÖZTÜRK (DENK) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Allochtoon wil niet bij de politie» (Ad.nl, 9 september 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MJenV zegt toe in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme in te gaan op de wijze waarop een strafbaarstelling van het zonder toestemming verblijven in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied zal kunnen worden bewerkstelligd

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-01-2018] – TK Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 34 746 nota van wijziging

MJenV zegt toe vóór het AO Coffeeshopbeleid van 20-12-2017 een brief aan de Kamer te sturen over de experimenten wietteelt

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-12-2017] – TK Experimenten gesloten coffeeshopketen en internationale ontwikkelingen

MVenJ zegt toe na het verschijnen van het rapport van dhr. Kuijken, in relatie tot capaciteitsmanagement bij de politie te zullen reageren op het rapport van de commissarissen van de Koning «Vanaf de Zijlijn Bekeken» over aanwezigheid van politie op het platteland

Parlementaire Agenda punt [15-06-2017] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

SVenJ zegt de Kamer toe het artikel van dr. Nauta over leer- en aandachtspunten m.b.t. praktische implementatie van neurowetenschappelijk toepassingen/metingen in een JJI toe te sturen aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [14-06-2017] – Algemeen Overleg Justitiële jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2018] – TK Aanbieding onderzoek interventies jeugd en cyber en artikel leerpunten implementatie neuro-toepassingen

MVenJ heeft toegezegd de kamer te informeren over het stelsel van straffen bij ernstige verkeersongevallen

Parlementaire Agenda punt [01-04-2015] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2017] – TK Beleidsreactie onderzoek «Straftoemeting ernstige verkeersdelicten»

MRb zegt toe de Kamer voor het kerstreces een brief over de tenuitvoerlegging van sancties te sturen

Parlementaire Agenda punt [23-11-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2018] – TK Tenuitvoerlegging sancties

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de ondersteuning van de kustwacht in Libië (conform eerdere toezegging begrotingsbehandeling)

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Ondersteuning kustwacht Libië

MVenJ heeft de toezegging overgenomen van de Minister van I&A om de Kamer te rapporteren naar aanleiding van deze motie de mogelijkheden van de Wet Bibob in dit verband wil onderzoeken. Is het in dat verband mogelijk dat bestuursorganen rechtmatig tegen aannemers zeggen: met jou gaan we niet in zee, gelet op jouw geschiedenis?

VAO integriteit van 6 maart 2013

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2017] – Reactie op VKC verzoek m.b.t jaarverslagen LBB en kwaliteitscommissie Bibob

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de herijkte businesscase (34 059 / 34 138 / 34 212 / 34 237)

Verslag van de vergadering van 5 juli 2016 (2015/2016 nr. 37) Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-01-2018] – TK Voortgangsrapportage KEI

SVenJ zegt de Kamer toe schriftelijk te reageren op de brief met aanbevelingen van Defence for Children over herstelrecht

Parlementaire Agenda punt [14-06-2017] – Algemeen Overleg Justitiële jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-10-2017] – TK Ouderbetrokkenheid, herstelrecht en financieel toezicht

MVenJ heeft toegezegd informatie aan de Kamer te zenden over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de keuring van brandweervrijwilligers

Parlementaire Agenda punt [29-06-2017] – Algemeen Overleg Nationale Veiligheid, Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2017] – TK Veiligheidsregio s en crisisbeheersing

MVenJ heeft toegezegd samen met veiligheidsregio's te kijken hoe de gemeenteraden beter kunnen worden betrokken bij de veiligheidsregio's zodat zij hun controlerende taak beter kunnen uitvoeren en de Kamer hierover informeren

Parlementaire Agenda punt [29-06-2017] – Algemeen Overleg Nationale Veiligheid, Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2017] – TK Veiligheidsregio s en crisisbeheersing

MRb zegt toe nader onderzoek te doen naar het binnen de verjaringstermijn tenuitvoerleggen van straffen

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2018] – TK Tenuitvoerlegging sancties

MVenJ heeft toegezegd de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren naar aanleiding van de brief van advocaat Diekstra over de mogelijkheden van nabestaanden tot inzage in het dossier

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2018] – TK Kennisneming stukken door nabestaanden

MVenJ heeft toegezegd de Kamer informeren over de motie (34 550 VI, nr 42) betreffende de mogelijkheden voor nabestaanden van een overleden familielid het strafdossier van het OM in te zien of daarvan een afschrift te krijgen, met inachtneming van de privacy

Parlementaire Agenda punt [09-02-2017] – Algemeen Overleg Onderzoek in strafzaken

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2018] – TK Kennisneming stukken door nabestaanden

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over het verloop en vervolg op de pilot financieel toezicht

Parlementaire Agenda punt [18-01-2017] – Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-10-2017] – TK Ouderbetrokkenheid, herstelrecht en financieel toezicht

SVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang van de JJI-verbeterplannen met betrekking tot het klachtrecht

Parlementaire Agenda punt [18-01-2017] – Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgang VIV JJ

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over een verdere evaluatie van de 8 maatregelen voor de sociale veiligheid op en rond het spoor

Parlementaire Agenda punt [13-09-2016] – Algemeen Overleg Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief IenW en JenV [21-12-2017] – TK verkenning informatie-uitwisseling sociale veiligheid openbaar vervoer en politie

MVenJ heeft toegezegd de toepassingsmogelijkheden van de borgsom nogmaals met het college van pg's te zullen bespreken

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie (Volkskrant, 18 april 2016)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2017] – TK Borgsom

SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren alvorens op Europees niveau in te stemmen met visumliberalisatie Turkije

Parlementaire Agenda punt [08-06-2016] – AO JBZ asiel deel

TK

De Kamer wordt standaard geïnformeerd middels de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad

SVenJ heeft toegezegd om samen met MVenJ te kijken naar de mogelijkheid tot bezuiniging op financiering rechtsbijstand bij asielzaken en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-11-2015] – TK Aanbieding rapport Commissie Wolfsen Herijking rechtsbijstand

MVenJ heeft toegezegd het onderzoek door de OVV over Oud & Nieuw aan de Kamer te zenden inclusief een reactie ten aanzien van het mogelijk knalvuurwerk verbod

Parlementaire Agenda punt [29-06-2017] – Algemeen Overleg Nationale Veiligheid, Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2017] – Brief jaarwisseling reactie op rapport Onderzoeksraad Voor Veiligheid

SVenJ zegt de Kamer toe dat MVenJ in gesprek zal gaan met de Rvdr en het College van PG’s over de schorsing van de voorlopige hechtenis, de doorlooptijden in strafzaken en op de vraag of bepaalde groepen (mensen die met financieel gewin gevaarlijke, ernstige delicten hebben gepleegd) moeten worden uitgesloten van de borgsom

Parlementaire Agenda punt [01-06-2017] – Plenair debat enkelband voor criminelen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2017] – TK Borgsom

MVenJ zegt toe een uitgebreide reactie op het rapport van de Procureur-Generaal van de Hoge Raad over de strafbeschikkingen na de zomer naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [15-06-2017] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2017] – TK Reactie op rapporten van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

MVenJ zegt toe dat de Tweede Kamer in het najaar schriftelijk wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar wachttijden bij zedenzaken. De Minister zegt toe de maximale bedenktijd van 2 weken bij verkrachtingszaken met politietop te bespreken. Dit als reactie op de constatering van mevrouw Van Toorenburg dat het hierbij gaat om maximaal twee weken en dat niemand meer terug wordt gestuurd om over twee terug te komen

Parlementaire Agenda punt [15-06-2017] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-09-2017] – TK WODC-onderzoek beleving slachtoffers zedenmisdrijven

MVenJ zegt de Kamer toe haar in het najaar nader te informeren over het capaciteitsmodel en in te gaan hoe variabelen zoals aangiftes en de organisatie van misdaad hierin zijn opgenomen

Parlementaire Agenda punt [15-06-2017] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-12-2017] – TK WODC-Prognosemodel i.r.t. haal- en aangiftedelicten

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe dat hij de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme de Kamer zal toezenden (T02456)

Parlementaire Agenda punt [28-04-2016] – Plenair debat 34 359 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-05-2018] – EK Halfjaarlijks rappel toezeggingen 2018

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe dat hij de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme de Kamer zal toezenden

Parlementaire Agenda punt [31-01-2017] – Gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen 34 356 (R2064) / 34 359 / 34 358 (R2065)

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-09-2017] – TK Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

MVenJ heeft toegezegd naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Franken, Kneppers, Vliegenthart en Tan toe de werking van het hele wetsvoorstel, inclusief de amendementen, over drie jaar te evalueren. De werking van het reparatievoorstel zal ook worden meegenomen in de evaluatie

Parlementaire Agenda punt [24-05-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 31 763 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – EK Evaluatie Wet bestuur en toezicht

MVenJ heeft toegezegd om te informeren over voornemen inwerkingtreding nationale strafbaarstelling van misdrijf agressie in Wet internationale misdrijven (33 865 / 33 866) (T02386)

Parlementaire Agenda punt [28-06-2016] – Plenair debat 33 865 (R2024) en 33 866: (Rijks)wetsvoorstel Internationaal Strafhof Statuut van Rome

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-02-2018] – EK Inwerkingtreding strafbaarstelling misdrijf agressie in de Wet internationale misdrijven

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over het aanbestedingsproces van de functionaliteit van Amber Alert en welke rol Burgernet hier mogelijk in gaat vervullen

Parlementaire Agenda punt [12-12-2017] – GOEDGEKEURD> 1e Mondelinge vraag van het lid ARNO RUTTE (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht van dat Amber Alert dreigt te verdwijnen (Rtlnieuws.nl, 10 december 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-02-2018] – TK Aanbesteding Amber Alert en relatie tot Burgernet

MRb zegt toe de Kamer in januari 2018 een beleidsreactie op het rapport van Amnesty International over de terroristenafdelingen (TA) te sturen

Parlementaire Agenda punt [23-11-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-02-2018] – TK Reactie op het rapport van Amnesty International «Inhumaan en onnodig. Mensenrechtenschendingen op de Terroristenafdeling»

MJenV heeft toegzegd In januari 2018 gaat het wetsvoorstel straftoemeting bij verkeersdelicten in consultatie, waarin ook mobiel telefoongebruik in het verkeer wordt meegenomen

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-03-2018] – TK Brief aanpak rijden onder invloed van alcohol

MJenV heeft toegezegd in januari krijgt de Kamer inningscijfers ten aanzien van boetes die zijn opgelegd aan houders van buitenlandse kentekens

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-02-2018] – TK Cross Border Enforcement

SJenV zegt toe de Kamer te voorzien van een inhoudelijke reactie op het rapport van Amnesty International en het gesprek met Amnesty op 18/12/17

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-01-2018] – TK Beleidsreactie op het rapport van Amnesty International over de situatie in Libië

MJenV zegt toe om een brief te sturen voorafgaand aan het aangevraagde 30-ledendebat over de Syrische IS-strijder die vrij rondliep

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2018] – TK Brief naar aanleiding van berichtgeving over bijeenkomst in De Balie

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over op welke wijze het kabinet de Libische kustwacht ondersteunt en of het nog moet leiden tot aanpassingen

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Ondersteuning kustwacht Libië

MJenV zegt de Kamer toe om met het OM in overleg te treden en te bevorderen dat het strafvorderingsbeleid voor het voor handen hebben van zwaar illegaal vuurwerk deze jaarwisseling (2017/2018) op het scherpst van de snede wordt toegepast en om (waar zulks rechtens mogelijk is) ook zal uitstrekken tot vrijheidsbenemende maatregelen tegen first offenders

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-06-2018] – TK Landelijke aanpak jaarwisselingsproblematiek

MJenV zegt de Kamer toe schriftelijk te informeren over eigenrichting en zogenaamde knoploegen in Hoek van Holland (Artikel Algemeen Dagblad 19 december 2017)

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-03-2018] – TK Burgerpatrouilles tegen illegale migratie in Hoek van Holland

MRb zegt toe de Kamer begin 2018 een brief te sturen over het huidige wettelijke kader voor contacten van gedetineerden met de buitenwereld, de mogelijkheden van toezicht en de vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn

Parlementaire Agenda punt [08-11-2017] – AO Berichtgeving Robert M.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-05-2018] – TK Huidige wettelijke kader voor contracten van gedetineerden met de buitenwereld en de mogelijkheden van toezicht op deze contracten

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de capaciteit bij het NFI en vervolgens inzet bij alcohol- en drugscontroles

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Politie (personeel)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-03-2018] – TK Handhaving drugs in het verkeer

MRb zegt toe adoptie in relatie tot IVF bij homoseksuele stellen mee te nemen in brief over de onderzoeken van de Staatscommissie

Parlementaire Agenda punt [18-01-2018] – AO Adoptie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2018] – TK Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht

MRb heeft toegezegd de Kamer begin 2018 een brief te sturen over het huidige wettelijke kader voor contacten van gedetineerden met de buitenwereld, de mogelijkheden van toezicht en de vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn

Parlementaire Agenda punt [08-11-2017] – AO Berichtgeving Robert M.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-05-2018] – TK Huidige wettelijke kader voor contracten van gedetineerden met de buitenwereld en de mogelijkheden van toezicht op deze contracten

MRb zegt toe de Kamer te informeren over het gesprek op 21 februari 2018 met het bestuur van de Jehova’s over ondersteuning, opvang en stimuleren van melden slachtoffers

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] – Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-03-2018] – TK Seksueel misbruik bij Jehova's Getuigen

MJenV zegt toe (structureel) in gesprek te gaan met de Ministers van OCW en EZK om te kijken op welke wijze kennis, kunde en geld op het gebied van cybersecurity zo goed mogelijk kan worden gebundeld

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2018] – TK Aanpak Cybersecurity kennisontwikkeling en onderzoeksinvesteringen

SJenV zegt toe om het onderwerp «terugkeer van Syriërs» met zijn Europese collega’s te bespreken

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Het onderwerp is door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in verschillende bilaterale bezoeken opgebracht. Ik acht deze toezegging hiermee afgedaan.

SJenV streeft ernaar om voor de zomer van 2018 een plan van aanpak mensenhandel aan de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2018] – TK Ontwikkeling plan van aanpak mensenhandel

MJenV zegt toe de Kamer op een later moment nader te informeren over de verdeling van de operationele sterkte bij de politie

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2018] – TK Versterking opsporing

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over het actuele verzuimbeleid en eventuele aanvullende maatregelen bij de komende Voortgangsrapportage Nationale Politie

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MRb zegt toe in het voorjaar van 2018 te komen met een visie op het gevangeniswezen

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2018] – TK Visie op gevangenisstraffen

MJenV zegt toe om – samen met MRb – de Toekomstagenda Ondermijning zo spoedig mogelijk in 2018 aan de Kamer te doen toekomen

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-07-2017] – TK Aanpak drugscriminaliteit in Noord-Brabant

MRb zegt toe de Kamer in de eerste maanden van 2018 een brief te sturen over de weigeraars-problematiek bij het opleggen van TBS. Hij zal hierbij ingaan op het voorgestelde tweefasen-model

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-06-2018] – TK Veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

MJenV zegt toe bij de bepaling van de inzet van het ondermijningsfonds ook te kijken naar wat nodig is in de buitengebieden

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

MRb zegt toe het wetsvoorstel dat experimenteerruimte moeten creëren voor de rechtspraak medio 2018 in consultatie te brengen

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

De consultatie heeft reeds plaatsgevonden, daarmee acht ik deze toezegging afgedaan.

MRb zegt toe voor de zomer van 2018 een brief te sturen over de problematiek bij het ontbinden van een religieus huwelij

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2018] – TK Huwelijkse gevangenschap

MJenV zegt toe om met het NFI in gesprek te gaan over de verwerking van het aantal speekselmonsters (in het kader van rijden onder invloed) en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-03-2018] – TK Handhaving drugs in het verkeer

SJenV zegt toe te bekijken of meer landen in de EU het opportuun achten om opvangvoorzieningen voor amv’s in land van herkomst te realiseren

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-02-2018] – TK Verslag van de informele JBZ raad van 25 en 26 januari 2018

MJenV en de Minister voor Medische Zorg hebben toegezegd zorg te zullen bij de voorbereiding van de experimenten met gereguleerde wietteelt (voorbereiding wetgeving, overleg met medeoverheden) de suggestie (van D66) betrekken van een gedifferentieerde aanpak bij de overwegingen. De uitkomsten van de onderzoeken met gereguleerde wietteelt worden ook aan de Eerste Kamer gezonden

APB in de Eerste Kamer op 5 december 2017

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-05-2018] – TK Reactie schriftelijk overleg experiment gesloten coffeeshopketen

MJenV zegt de Kamer toe tijdig – ten behoeve van een overleg met de Kamer(s) – een brief te sturen over het Europees Openbaar Ministerie

Parlementaire Agenda punt [06-12-2017] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-02-2018] – TK Voornemen tot deelname aan het Europees OM

MJenV zegt de Kamer toe de Kamer het instellingsbesluit van de externe commissie inzake de experimenten te zenden en de Kamer daarbij te informeren over de wijze van evaluatie (vormgeving en uitkomsten) van die experimenten en de planning en doorlooptijden

Parlementaire Agenda punt [20-12-2017] – Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-03-2018] – TK Experimenten gesloten coffeeshopketen

MJenV zegt de Kamer toe dat bij de brief over de aanpak van misbruik jonge vrouwen aan de Kamer op 8 maart het onderwerp betaalde seks door minderjarige jongens / uitbuiting van jonge mannen zal worden betrokken

Parlementaire Agenda punt [06-02-2018] – GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid SEGERS (ChristenUnie) aan de Minister van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de Staatssecretaris, over het bericht «Omvang jongensprostitutie schokt gemeente Eindhoven» (Nos.nl, 4 februari 2018)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-03-2018] – TK Brief n.a.v. toezeggingen online exposure en straatintimidatie

De Minister President zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth (PvdA), toe haar in de eerste helft van 2018 te informeren over de inzet van extra middelen voor de strafrechtketen

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2018] – EK Ambitie, doelstellingen en prioriteiten strafrechtketen

MJenV zegt toe bij het AO politie 15 maart 2018 terug te komen op de vraag omtrent de verhouding recherche / overig politiepersoneel

Parlementaire Agenda punt [22-02-2018] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2018] – TK Versterking opsporing

MJenV zegt de Kamer een brief toe inzake recherchecapaciteit c.q. kaders extra gelden politie, tijdig voor het AO politie van 15 maart 2018

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2018] – TK Versterking opsporing

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over hoe de door de Minister genoemde 39 fte zich verhoudt tot de wervingsdoelstelling van 2.500 fte aan ICT’ers

Parlementaire Agenda punt [13-02-2018] – GOEDGEKEURD> 3e Mondelinge vraag van het lid VAN NISPEN (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Cybercorps in het nauw» (Telegraaf, 12 februari 2018)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2018] – TK Versterking opsporing

SJenV zegt toe te kijken naar aanscherping (het opnemen van «vernieling» als criterium) van het intrekken van asielvergunning bij ernstig misdrijf

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Openbare ordebeleid asiel

MJenV heeft toegezegd de resultaten van het onderzoek naar de technische omstandigheden van het voorval met de plofmunitie met de Kamer te delen. De Minister zal hierbij ook berichten over het resterende materiaal van hetzelfde type, dat ook elders gebruikt wordt

Parlementaire Agenda punt [07-11-2017] – GOEDGEKEURD> 4e Mondelinge vraag van het lid ÖZÜTOK (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Plofmunitie baart politie zorgen» (Ad.nl, 7 november 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017] – TK Voortgangsbrief politie

MRb zegt toe de Kamer een brief te sturen over de inhoud van het aanstaande convenant van DJI met de bonden, nadat dit convenant is gesloten

Parlementaire Agenda punt [23-11-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2017] – TK DJI convenant 2018 tot en met 2021 «Werken aan een Solide Personeelsbeleid»

MJenV zegt de Kamer toe dat hij in zijn brief aan de Kamer van 8 maart aanstaande over seksueel misbruik ook straatintimidatie met een seksuele component zal adresseren

Parlementaire Agenda punt [08-02-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-03-2018] – TK Brief n.a.v. toezeggingen online exposure en straatintimidatie

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over opvolging van het Bestuursakkoord en de LRT

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-03-2018] – TK Integrale migratieagenda

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de uitvoering motie van Raak over de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio’s in relatie tot de wet normering topinkomens

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-03-2018] – TK Uitvoering motie Van Raak

Beantwoorden van de vragen van de leden van Nispen en van Dijk (SP) en de leden Dijkstra en Groothuizen (D66) over e-court en het bericht «Robotrechter e Court is een groot en niet transparant zwart gat» in de brief aan de Kamer die is gevraagd tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018

Uitgaande brief [26-02-2018] – Uitstelbericht beantwoording Kamervragen over e-Court

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-04-2018] – TK E-Court

MinBZK zegt de Kamer toe de Autoriteit Persoonsgegevens nog eens te wijzen op haar adviserende rol

Parlementaire Agenda punt [10-10-2017] – GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN OOSTEN (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van de Minister van Veiligheid en Justitie, over het bericht «Nieuw wapen tegen fraude stuit op privacybezwaren» (FD, 9 oktober 2017)

TK

De toezegging om de Autoriteit persoonsgegevens nog eens specifiek te wijzen op haar adviserende rol is gestand gedaan. Ik acht deze toezegging hiermee afgedaan.

MJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over de reactie op de vraag of het exportcijfer van de cannabisteelt nader wordt onderzocht (in de brief over de onderzoeken die er zijn)

Parlementaire Agenda punt [20-12-2017] – Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-01-2018] – TK Aanbieding beantwoording schriftelijk overleg uitzending Nieuwsuur over het WODC

SVenJ heeft toegezegd om de Kabinetsreactie op het WODC rapport van het meer in perspectief plaatsen van incidenten cijfers mee te nemen in de volgende rapportage incidenten in en om COA locaties

Uitgaande brief [13-04-2017] – TK Publicatie incidentenoverzicht COA

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-04-2018] – TK Rapportage Vreemdelingenketen 2017

SVenJ heeft toegezegd te monitoren of de uitspraak van de Raad van State over de schorsende werking van het hoger beroep, ertoe leidt dat er meer hoger beroep wordt ingesteld en zal de TK daarover informeren

Parlementaire Agenda punt [19-01-2017] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-04-2018] – TK Rapportage Vreemdelingenketen 2017

SJenV heeft toegezegd De brief over de Integrale Migratieagenda (die ochtend genoemd in de Telegraaf) wordt na definitieve afronding aan de Kamer gestuurd

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-03-2018] – TK Integrale migratieagenda

SJenV heeft toegezegd de kamer te informeren over zijn reactie op het hulpverzoek van Curacao

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief SBZK [22-05-2018] – TK Beantwoording Kamervragen over de steun van Nederland ten behoeve van detentie en uitzetting van ongedocumenteerden op Curaçao

MRb zegt toe een beleidsbrief te sturen over de nadere kaders en MRb zegt toe in overleg te treden met FIOM en SAV over nazorg (i.s.m. VWS) en de Kamer daarover per brief te informeren

Parlementaire Agenda punt [18-01-2018] – AO Adoptie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2018] – TK Interlandelijke adoptie

MRb zegt toe in overleg te treden met de Radboud Universiteit, FIOM en andere betrokken organisaties (i.s.m. VWS) over een eventueel vervolgonderzoek naar afstandsmoeders in Nederland en Kamer per brief daarover informeren

Parlementaire Agenda punt [18-01-2018] – AO Adoptie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2018] – TK Interlandelijke adoptie

MJenV zegt de Kamer toe dat er een brief komt over het Europees Openbaar Ministerie, half februari 2018, waarbij wordt ingegaan op de processtappen en of NL wel/niet openstaat voor uitbreiding van het EOM-mandaat.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-02-2018] – TK Voornemen tot deelname aan het Europees OM

MJenV zegt de Kamer toe dat er een brief komt waarin geïnformeerd zal worden over ontwikkelingen van dataretentie en het EU- Grondrechtenhandvest, april/mei 2018

Parlementaire Agenda punt [24-01-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-03-2018] – TK Dataretentie

MRb zegt de Kamer toe een brief te sturen met zijn oordeel over de motie-Van Nispen op stuk nr. 25 over een onderzoek naar de mogelijkheden van uitbreiding van de registratie van nevenfuncties van rechters met hun financiële belangen en de (neven)functies van hun partners. Hij zal daarover overleg voeren met de Raad voor de rechtspraak en de NVvR

Parlementaire Agenda punt [01-02-2018] – Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33 861) Tweede termijn

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-04-2018] – TK Reactie op de motie Van het lid Van Nispen inzake de registratie van nevenfuncties van rechters

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over het bereik van 112 in het gehele land en daarbij in te gaan op de relatie met de aanrijtijden van de politie

Parlementaire Agenda punt [23-01-2018] – GOEDGEKEURD> 4e Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Techniek meldkamer 112 loopt achter: Levens in gevaar» (Rtlnieuws.nl, 20 januari 2018)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2018] – TK Stand van zaken toezeggingen politie

MRb kondigt een brief aan TK aan ter nuancering van het beeld over het naleven van begrotingsregels krachtens de Wet op de rechterlijke organisatie. Daarbij wordt tevens betrokken de vraag van het lid Van Oosten (VVD) inzake voortgang gesprekken over inzet extra rechters ten behoeve van oplossen werkachterstand bij rechtbank Noord-Nederland

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – 34 618 voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het MinJenV en die van de Rvdr

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-04-2018] – TK Financiering rechtspraak

MRb zegt toe onderzoek te gaan doen naar verschillende scenario’s voor het verlagen van de griffierechten voor mkb’ers en de (financiële) gevolgen hiervan en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-04-2018] – TK Scenario's griffierechten lagere vorderingen

MRb zegt toe de Kamer een brief te sturen over het (negatieve) eigen vermogen van de Rechtspraak

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-04-2018] – TK Financiering rechtspraak

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over functionaliteit Amber Alert en de personele bezetting van het LBVP

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Politie (personeel)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2018] – TK Stand van zaken toezeggingen politie

SJenV heeft toegezegd dat De Kamer het Nader Verslag Wet Terugkeer en Bewaring ontvangt

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2018] – TK Wijziging Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

MJenV zegt toe de Kamer in het feitenrelaas ook te informeren over het bieden van een podium aan haatpredikers

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-04-2018] – TK Reactie naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018

MJenV zegt toe de brief met nadere uitleg over de preventieve aanpak voor het meireces naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief SZW, JenV en VWS [26-05-2018] – TK Terrorismebestrijding

SJenV heeft toegezegd binnen het Kabinet zal nagaan welke informatie beschikbaar is over «IS-wezen» en de verantwoordelijke bewindspersoon vragen de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2018] – TK Nederlandse inzet in EU besprekingen over ISIS vrouwen en kinderen

MJenV zegt de Tweede Kamer toe dat eind april een brief komt over de lijn van Nederland in de discussie in Europa over vrouwen en kinderen die betrokken zijn in IS-gebied

Parlementaire Agenda punt [07-03-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2018] – TK Nederlandse inzet in EU besprekingen over ISIS vrouwen en kinderen

MRb heeft toegezegd de kamer in het voorjaar van 2018 te informeren over zijn visie op de toekomst van het gevangeniswezen.

Parlementaire Agenda punt [23-11-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2018] – TK Visie op gevangenisstraffen

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over ziekteverzuim bij de politie

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Politie (personeel)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2018] – TK Plan van aanpak ziekteverzuim

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang op ongewenste buitenlandse beïnvloeding

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-03-2018] – TK Brief ongewenste buitenlandse inmenging

MRb zegt toe de VNG te betrekken bij de uitwerking van zijn visie op de toekomst van het gevangeniswezen

Parlementaire Agenda punt [23-11-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2018] – TK Visie op gevangenisstraffen

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de vigerende regels ten aanzien van gegevensuitwisseling

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-06-2018] – TK Gegevensuitwisseling terrorismebestrijding

MRb zegt de Kamer toe het thema drang te betrekken in het actieplan dat in het voorjaar 2018 aan de Kamer wordt gestuurd

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] – Wetgevingsoverleg Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS/VenJ

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-06-2018] – TK Actieplan verbetering Feitenonderzoek

MRb zegt de Kamer toe preventie mee te nemen in het platform Rouvoet

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] – Wetgevingsoverleg Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS/VenJ

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2018] – TK Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht

MRb zegt de Kamer toe het belang van goede afwegingskaders mee te nemen in het actieplan waarheidsvinding

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] – Wetgevingsoverleg Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS/VenJ

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-06-2018] – TK Actieplan verbetering Feitenonderzoek

SJenV zegt de Kamer toezending van het programmaplan «Flexibele asielketen» toe (maatregelen en planning)

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2018] – TK Flexibilisering asielketen

MRb zegt toe in de brief over de brede schuldenaanpak in te gaan op de uitwerking van de stapeling van boetes vanwege te laat betalen en de maximering van bestuursrechtelijke premies, boetes bij niet-betaling zorgpremies, contouren en termijn incassoregister, rentes die kredietverstrekkers in rekening brengen en betere aansluiting gemeentelijk en wettelijk traject WSNP

Parlementaire Agenda punt [25-01-2018] – Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (met SZW) (vooroverleg 23/1 ovv vragenuur)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief SWZ [22-05-2018] – TK Brede schuldenaanpak

MRb heeft toegezegd de kamer te informeren over herstelrecht voor jeugdigen

Parlementaire Agenda punt [08-11-2017] – VAO Justitiële jeugd (AO d.d. 14/6)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

MRb zegt de Kamer toe in de brief over de brede schuldenaanpak in te gaan op de uitwerking van de stapeling van boetes vanwege te laat betalen (context verkeersboetes)

Parlementaire Agenda punt [25-01-2018] – Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (met SZW) (vooroverleg 23/1 ovv vragenuur)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief SWZ [22-05-2018] – TK Brede schuldenaanpak

MRb zegt de Kamer toe in de brief over de brede schuldenaanpak in te gaan op contouren en termijn incassoregister

Parlementaire Agenda punt [25-01-2018] – Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (met SZW) (vooroverleg 23/1 ovv vragenuur)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief SWZ [22-05-2018] – TK Brede schuldenaanpak

MJenV zegt de Kamer toe dat in mei 2018 het onderzoek inzake WODC-interventies wordt toegezonden aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [22-02-2018] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2018] – TK Aanbieding onderzoek interventies jeugd en cyber en artikel leerpunten implementatie neuro-toepassingen

Mrb zegt de Kamer een afschrift toe van de beleidsreactie op het RSJ-advies «Van detineren naar re-integreren»

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK d.d. 15 en 16 januari 2018

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-10-2017] – TK Beleidsreactie RSJ-rapport «Van detineren naar re-integreren».

Mrb zegt de Kamer een afschrift toe van de beleidsreactie op het rapport «Gedeelde informatie» van de procureur generaal bij de Hoge Raad

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK d.d. 15 en 16 januari 2018

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-11-2017] – TK Aanbieding rapport PG Hoge Raad over functioneren OM in relatie tot de uitvoering Bopz

MJenV zegt toe de Kamer te over de uitkomsten van de rondetafelconferentie aanpak online seksueel kindermisbruik (m.i.v. thema’s inzet webcrawler en meldplicht bij pps)

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] – Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-05-2018] – TK Rondetafelconferentie en politiecapaciteit aanpak online seksueel kindermisbruik

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over het aantal vreemdelingen dat met een vals reisdocument Nederland binnenkomt

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-05-2018] – TK Brief over aantal vreemdelingen dat met een vals reisdocument Nederland binnenkomt

MVenJ zegt de Kamer toe de onderzoeken van de IVenJ en het Veiligheidsberaad t.a.v. brandweer voorzien van een reactie naar de Kamer te zenden

Parlementaire Agenda punt [29-06-2017] – Algemeen Overleg Nationale Veiligheid, Crisisbeheersing en Brandweerzorg

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-05-2018] – TK Beleidsreactie Rapport Inspectie JenV Inrichting repressieve brandweerzorg

MJenV zegt toe de TK binnen 2 weken een verslag van de rondetafelconferentie kinderporno te doen uitkomen (incl. vormgeving «naming en shaming» providers)

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-05-2018] – TK Rondetafelconferentie en politiecapaciteit aanpak online seksueel kindermisbruik

MJenV heeft de Kamer toegezegd te informeren over maatregelen die genomen worden op het gebied van kindermisbruik en -kindermishandeling.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2018] – Algemeen Overleg Justitieketen BES-eilanden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2018] – Beantwoording toezeggingen AO justitieketens BES van 31 januari 2018

MJenV heeft aan de Kamer toegezegd nader te informeren over de uitstroom uit het politiekorps

Parlementaire Agenda punt [31-01-2018] – Algemeen Overleg Justitieketen BES-eilanden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2018] – Beantwoording toezeggingen AO justitieketens BES van 31 januari 2018

MJenV heeft toegezegd de Kamer te t informeren over het strategisch meer op orde brengen van het korps

Parlementaire Agenda punt [31-01-2018] – Algemeen Overleg Justitieketen BES-eilanden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2018] – Beantwoording toezeggingen AO justitieketens BES van 31 januari 2018

MJenV heeft toegezegd dat de Kamer een overzicht zal ontvangen van de bezetting van de gevangenis op onder andere Bonaire

Parlementaire Agenda punt [31-01-2018] – Algemeen Overleg Justitieketen BES-eilanden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2018] – Beantwoording toezeggingen AO justitieketens BES van 31 januari 2018

MJenV zegt toe aan de Kamer een voortgangsbrief te sturen inzake de aanpak internetoplichting

Parlementaire Agenda punt [22-02-2018] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-06-2018] – TK Voortgangsbrief aanpak internetoplichting

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Barth (PvdA) en Kuiper (ChristenUnie), toe de kabinetsreactie op het WRR-rapport «Weten is nog geen doen» ruim vóór de behandeling van het wetsvoorstel actief donorregistratiesysteem op 30 januari 2018 naar de Kamer te sturen. Een samenhangende aanpak in de relatie overheid-burger en een coördinerende rol voor de Minister van BZK worden in de kabinetsreactie meegenomen (T02498)

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-01-2018] – TK Kabinetsstandpunt WRR

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Broekers-Knol, toe bij de evaluatie van de bestuurlijke lus te zullen kijken naar mogelijke negatieve gevolgen van het wetsvoorstel, te weten dat de rechter teveel op de stoel van het bestuur gaat zitten, dat de lus herhaaldelijk wordt toegepast en dat bestuurlijke luiheid bevorderd zou kunnen worden

Parlementaire Agenda punt [02-11-2009] – Plenair debat 31 352 Wet bestuurlijke lus Awb

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-02-2018] – EK Evaluatie van de bestuurlijke lus

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van de Beeten, toe zich in te zetten voor een zuiver wetgevingsproces, waarbij hij o.m. zal voorkomen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van een wetsvoorstel (T01308)

Parlementaire Agenda punt [08-02-2011] – Plenaire behandeling 31 991 Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars

EK

Het uitgangspunt heeft voortdurende aandacht, daarmee acht ik deze toezegging afgedaan.

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van de motie Quik-Schuijt c.s., toe dat voor de lacunes in de rechtspositieregelingen van jeugdigen een aanvullende regeling zal worden getroffen. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in afwachting van de harmonisatie van de rechtspositieregeling in de gesloten jeugdzorg, de BOPZ en de LVG, zoals reeds toegezegd in de motie Çörüz in de Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt [17-12-2007] – Wetsvoorstel l30 644 Gesloten Jeugdzorg en Westvoorstel 30 332 Gedragsbeinvloeding jeugdigen

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief VWS [18-06-2018] – TK Jeugdzorg

MVenJ zegt de Kamer toe in een brief uiteen te zetten waarop hij baseert dat het Stelsel Bewaken en Beveiligen robuust is en betrekt daarin de capaciteit, werkdruk en onafhankelijkheid

Parlementaire Agenda punt [04-04-2018] – Plenair debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2018] – TK Brief naar aanleiding van het debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld

MJenV zegt de Kamer toe dat het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO) mogelijke waterbed-effecten in -aanpak van- ondermijning in kaart gaat brengen

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

MJenV zegt de Kamer toe dat vakantieparken hoog op de agenda worden gezet bij het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO)

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

MJenV zegt de Kamer toe dat de Staatssecretaris van JenV Harbers – als eerstverantwoordelijke – een gedetailleerde reactie zal geven op het D66 «Actieplan bestrijding criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen»

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2018] – TK Reactie op het D66 Actieplan bestrijding criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen

MJenV zegt de Kamer toe dat hij in de reeds eerder toegezegde brief over «cybercops» (n.a.v. mondelinge vraag lid Van Nispen (SP), 13 februari 2018) de opleidingen voor financieel rechercheren meeneemt. Dit wordt ook meegenomen in de brief over opsporing voor het AO Politie 15 maart a.s.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2018] – TK Versterking opsporing

SJenV zegt de Kamer een brief toe inzake overlastgevende Dublinclaimanten

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad, deel Vreemdelingen- en Asiel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-06-2018] – TK Aanpak overlastgevende asielzoekers

SJenV zegt de Kamer een brief toe over de monitoring van de Libische Kustwacht en de meest recente ontwikkelingen in Libië

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad, deel Vreemdelingen- en Asiel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief BZ en SJenV [04-07-2018]- TK Nadere toelichting op de huidige stand van zaken m.b.t. de monitoring van de Libische Kustwacht en de situatie in de Libische detentiecentra

SJenV zegt de Kamer een beleidsreactie toe na publicatie van het AAB Afghanistan

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad, deel Vreemdelingen- en Asiel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Landgebonden asielbeleid Afghanistan

SJenV zegt de Kamer toe haar voorafgaand aan het AO over de integrale migratieagenda te informeren over een onderzoek over terroristische motieven onder asielzoekers

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad, deel Vreemdelingen- en Asiel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2018] – TK Onderzoeken naar asielzoekers die mogelijk terroristische motieven hebben

SJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Beuving (PvdA), toe wanneer de noodzaak tot het uitwisselen van gegevens inderdaad blijkt te bestaan dit te regelen door middel van een wetswijziging met als doel het creëren van een solide wettelijke grondslag voor domeinoverstijgende gegevensuitwisseling (T01885)

Parlementaire Agenda punt [11-02-2014] – Plenair debat 33 674 en 33 684 Staatssecretarissen van VWS en V&J over de Jeugdwet

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief MVWS en MRb [16-04-2018] – TK Evaluatie Jeugdwet

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur (T01031) het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruikmaken van expertise van Nederlandse inspecties te betrekken (T01223)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2010] – Plenaire behandeling wetsvoorstellen Consensus Rijkswetgeving (32 017 (R1884)/32 018 (R1885)/32 178 (R1898)/32 179 (R1899)/32 019 (R1886)/32 020 (R1887)/32 213 (R1903)/32 026 (R1888)/32 186 (R1901)/32 041 (R1890))

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-03-2018] – EK Gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten

De Minister President zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Graaf (D66) en Schalk (SGP), toe dat de resultaten van de proeven met legale wietteelt naar de Kamer worden gestuurd. Bij het opzetten van de proeven wordt gekeken naar de suggestie om aan gedifferentieerde experimenten te doen (T02490)

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-05-2018] – TK Reactie schriftelijk overleg experiment gesloten coffeeshopketen

MJenV zegt de Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Ruers (SP) en Duthler (VVD), te informeren over uitkomst gesprekken met Raad voor de rechtspraak over signalen t.a.v. bureaucratisering en kloof met de werkvloer (T02287)

Parlementaire Agenda punt [15-12-2015] – Begrotingsbehandeling EK Ministerie van Veiligheid en Justitie

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-04-2018] – TK Reactie evaluatie herziening gerechtelijke kaart

SVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe dat de deskundigen worden aangewezen bij algemene maatregel van bestuur ex artikel 1:28a Burgerlijk Wetboek; hoewel de wet hiervoor ruimte laat, zal dit niet bij ministeriële regeling geschieden (T01915)

Parlementaire Agenda punt [16-12-2013] – Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33 351)

EK

Met de publicatie wetswijziging burgerlijk wetboek [Stb. 2014, 222] doe ik deze toezegging gestand. Ik acht hiermee deze toezegging afgedaan.

SJenV heeft toegezegd de Kamer zijn reactie te sturen op een recent onderzoek van de Radboud Universiteit over bewaring

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-06-2018] – TK Asielzoekers in bewaring

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe haar collega voor Rechtsbescherming te vragen de brief over e-Court ook naar de Eerste Kamer te sturen (T02537)

Toezegging is gedaan op 13 februari 2018 tijdens de plenaire behandeling E-Court

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-04-2018] – EK E-Court

MJenV zegt toe in het voorjaar een brief naar de Kamer te zenden, in samenwerking met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het schakelteam verwarde personen

Parlementaire Agenda punt [15-03-2018] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-04-2018] – TK Kamerbrief over tussenbericht Schakelteam personen met verward gedrag

MJenV zegt toe op korte termijn een brief over Interpol aan de Kamer te zenden over de externe fondsenwerving van deze organisatie

Parlementaire Agenda punt [15-03-2018] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2018] – TK Stand van zaken toezeggingen politie

MJenV zegt toe de concrete vragen over de dierenpolitie per brief te beantwoorden

Parlementaire Agenda punt [15-03-2018] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2018] – TK Stand van zaken toezeggingen politie

MJenV zegt de Kamer toe met een capaciteitsbrief te komen over vrijgekomen extra geld en de verdeling

Parlementaire Agenda punt [22-03-2018] – VAO Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2018] – TK Middelen Regeerakkoord politie en flexibiliseringsagenda

MJenV zegt de Kamer toe met een reactie te komen op de evaluatie Pw over aansluiting wijkagent en recherche (uitvoering motie Van der Staaij)

Parlementaire Agenda punt [22-03-2018] – VAO Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2018] – TK Evaluatie Politiewet 2012

MJenV heeft toegezegd na overleg met zijn ambtsgenoot van IenM schriftelijke te reageren op de motie van het lid Özütok (29 571, nr. 132) om in komende voortgangsrapportages die raken aan veiligheid en klimaatverandering specifiek aandacht te besteden aan de uit de klimaatontwikkelingen voortvloeiende risico’s voor de veiligheid en crisisbeheersing en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [06-09-2017] – VAO Nationale Veiligheid, Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2018] – TK Toezegging naar aanleiding van de aangehouden motie Ozutok

MJenV zegt toe zijn best ervoor te doen dat het wetsvoorstel computercriminaliteit III snel in de EK wordt behandeld

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-05-2018] – EK Wetsvoorstel computercriminaliteit III (34 372)

MRb zegt toe een visie GW op te stellen die zal in gaan op capaciteit, extra maatregelen om recidive te voorkomen, re-integratie voor kortgestraften, werk in de gevangenis, rol van gemeente en reclassering bekijken in het verschaffen van zorg tijdens detentie (motie Buitenweg), rol van vrijwilligers bij re-integratie (nav RA), screening, bredere rol van reclassering (inzet capaciteit vs financieel kader), zorg voor gedetineerden

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2018] – TK Visie op gevangenisstraffen

MRbzegt de Kamer toe een brief te sturen over ViV JJ, inclusief de relatie met preventie en nazorg, alsmede een beleidsreactie op het RSJ-advies over samenplaatsing straf/civiel jeugd

Parlementaire Agenda punt [05-04-2018] – AO Justitiële jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Aanbieding eindrapport vrijheidsbeneming justitiële jeugd

MRb zegt toe dat in de gezamenlijke beleidsreactie van JenV en VWS over de tussenevaluatie Jeugdwet ingegaan wordt op de beschikbaarheid van jeugdzorg

Parlementaire Agenda punt [05-04-2018] – AO Justitiële jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief VWS [16-04-2018] – TK Programma Zorg voor de Jeugd

MJenV zegt de Kamer toe samen met Min VWS een brief te sturen over de brede aanpak problematisch alcholgebruik (nav wetsvoorstel geweld onder invloed van middelen) en het toevoegen van een zelfstandige strafverzwaringsgrond

Parlementaire Agenda punt [22-03-2018] – VAO Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2018] – TK Stand van zaken toezeggingen politie

MRb zegt de Kamer toe dat hij in de beleidsreactie op het verslag «Scheiden... en de kinderen dan?» zal ingaan op de signalen dat kinderen worden gedwongen om gebruik te maken van hun hoorrecht in rechtszaken

Parlementaire Agenda punt [04-04-2018] – AO Kindermishandeling/GIA/Slachtoffers Loverboys met Minister VWS

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-05-2018] – TK Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

MJenV informeert de Kamer periodiek over stand van zaken ondermijningswetgeving(wordt gekoppeld aan toezegging brief Ondermijning in Paminco)

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

SJenV heeft toegezegd dat De Kamer wordt geïnformeerd over het programma «Flex»

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2018] – TK Flexibilisering asielketen

SJenV zegt toe dat de achterstand bij IND op MVV nareis voor 21 juni 2018 is weggewerkt. Antwoorden worden dan in principe weer binnen de wettelijke termijn afgedaan, dat wil zeggen behoudens de zaken waarbij dat niet mogelijk is i.v.m. complexiteit of de inzet van betrokkenen

Parlementaire Agenda punt [24-01-2018] – NVT: VAO JBZ-raad, deel Vreemdelingen- en Asiel

TK

De achterstanden zijn voor 21 juni weggewerkt. Hiermee acht ik deze toezegging afgedaan.

MRb zegt toe in kaart te brengen welke innovatieve manieren er zijn om contrabande tegen te gaan en zal de Kamer deze verkenning voor de zomer 2018 doen toekomen

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – VAO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2018] – TK Visie op gevangenisstraffen

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over een eventuele verklaring voor de verhoogde instroom vanuit Cuba

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-05-2018] – TK Reactie Cuban LGBT blackbook en verzoek om thematisch ambtsbericht Cuba

MRb zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met het LBIO over de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2018] – Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de vader van een ontvoerd kind alimentatie moet betalen

MJenV zegt toe een brief te sturen over overlevering aan landen met rechtsstatelijke problemen. (Gerelateerd aan Ierse rechter heeft prejudiciële vragen gesteld aan het EU HvJ: staan problemen rond benoeming rechters etc. in Polen uitvoering EAB in de weg?)

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Antwoorden schriftelijk overleg informele JBZ-Raad 12 en 13 juli 2018

SJenV zegt toe de Kamer voor het zomerreces een reactie te sturen op het actieplan van D66, waarbij de suggestie over een tribunaal wordt meegenomen

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – AO Integrale Migratieagenda

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2018] – TK Reactie op het D66 Actieplan bestrijding criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen

SJenV zegt toe de Kamer voor het zomerreces het uitgewerkte plan voor flexibele opvang te sturen, en daarbij in te gaan op de voorstellen van het lid Van Dijk over de opvang in Nederland

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – AO Integrale Migratieagenda

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2018] – TK Flexibilisering asielketen

MRb zegt voor de zomer een korte brief toe met de grote lijnen van het onderzoek naar de verruiming van de aangifteplicht uit artikel 16 Strafvordering

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – VAO Zeden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2018] – TK Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

MRb zegt de Kamer toe voor de zomer een brief over het onderzoek naar misbruik in de Rooms Katholieke (Deetman en De Winter) met het aspect hoe «onder dwang verrichte arbeid» is omgegaan. In de brief wordt ook de subsidie aan het Koershuis meegenomen

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – VAO Zeden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2018] – TK Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

MRb verstuurt volgende week een brief aan TK over de aanbevelingen van de verkennende werkgroep van de TK inzake seksueel misbruik

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-06-2018] – TK Reactie op advies verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de mogelijkheid tot sluiting panden bij wapenvondsten.

Parlementaire Agenda punt [22-02-2018] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

MVenJ zegt de Kamer toe een overzicht te geven van de regelgeving en rechtspraak in relatie tot extremistische sprekers in een aantal vergelijkbare West-Europese landen

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – GOEDGKEURD> 1e Mondelinge vraag van het lid KUIKEN (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Imam valt in video Aboutaleb aan» (NOS Teletekst, 26 maart 2018)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-05-2018] – TK Integrale aanpak extremistische sprekers

MVenJ zegt de TK toe in een brief in te gaan op de mogelijkheden die het strafrecht biedt (aan de hand van delictsomschrijvingen) om extremistische sprekers aan te pakken

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – GOEDGKEURD> 1e Mondelinge vraag van het lid KUIKEN (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Imam valt in video Aboutaleb aan» (NOS Teletekst, 26 maart 2018)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-05-2018] – TK Integrale aanpak extremistische sprekers

MJenV zegt de Kamer een formele reactie toe op de VNG puntsgewijze reactie op de Kamerbrief van 16 februari 2018 «Actie-agenda aanpak ondermijning» waaronder de rol van de burgemeester bij de aanpak van ondermijning en de mogelijkheid sluitingsbevoegdheid van een woning bij aantreffen wapens

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

SJenV zegt toe er voor zorg te dragen dat er voldoende waarborgen blijven in de asielprocedure nu rechtsbijstand in asielzaken (deels) wordt geschrapt

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2018] – TK Flexibilisering asielketen

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de geloofwaardigheidsbeoordelingen van bekeerlingen en LHBTI-ers

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – AO Integrale Migratieagenda

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en lhbti's

MRb zegt de kamer toe half juni met een brief te komen over financiën en de wachtrijen bij de Reclassering

Parlementaire Agenda punt [17-05-2018] – Algemeen Overleg Reclassering

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2018] – TK Toezeggingen AO Reclassering

SJenV zegt toe te kijken naar verbetermogelijkheden ten aanzien van de beoordeling van asielaanvragen van bekeerlingen en LHBT’ers. Hierbij wordt ook het te starten WODC onderzoek betrokken. Tevens worden belangenorganisaties als de commissie Plezier en het COC betrokken

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en lhbti's

MJenV zegt de Kamer toe dat in het plan van aanpak mensenhandel specifiek aandacht zal worden besteed aan minderjarige slachtoffers en slachtoffers in de jongensprostitutie

Parlementaire Agenda punt [06-02-2018] – GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid SEGERS (ChristenUnie) aan de Minister van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de Staatssecretaris, over het bericht «Omvang jongensprostitutie schokt gemeente Eindhoven» (Nos.nl, 4 februari 2018)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2018] – TK Ontwikkeling plan van aanpak mensenhandel

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen met nadere informatie over de extra sterkteverdeling over de regio’s

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Politie (personeel)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2018] – TK Middelen Regeerakkoord politie en flexibiliseringsagenda

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de relatie tussen Amber Alert en Burgernet en het lopende aanbestedingsproces van de functionaliteit van Amber Alert

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Politie (personeel)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Strik (GroenLinks) en Vlietstra (PvdA), toe dat hij de korpschef zal vragen of hij in de beginfase een extra menselijke controle kan uitvoeren om te toetsen of de automatische vernietiging van ANPR-gegevens structureel sluitend functioneert (T02481)

Parlementaire Agenda punt [14-11-2017] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 33 542 Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe dat bij de evaluatie over drie jaar aandacht wordt besteed aan de rol die de korpschef heeft bij het vaststellen van het cameraplan, in het kader van de checks-and-balances (T02482)

Parlementaire Agenda punt [14-11-2017] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 33 542 Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de mogelijkheid om exitgesprekken bij de politie te voeren

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Politie (personeel)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de bescherming van privacy van burgers in het kader van de opsporing

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Politie (personeel)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV zegt de Kamer toe dat de resultaten van de rechtsvergelijkende studie van het WODC naar toezeggingen aan getuigen met de Kamer worden gedeeld.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-04-2018] – TK Bestrijding georganiseerde criminaliteit

MJenV zegt de Kamer aantal werkbezoeken aan private partners / bedrijfsleven toe in het kader van publiek-private samenwerking in de aanpak van ondermijning

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

MJenV zegt de Kamer mede namens de Minister voor Rechtsbescherming toe rond het zomerreces een reactie op de petitie van de vakbonden en ondernemingsraden DJI te sturen

Parlementaire Agenda punt [06-03-2018] – VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 7/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2018] – TK Capaciteitsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen

Tijdens het VAO Politie (organisatie) op 4 april 2018 heeft MJenV toegezegd voor het zomerreces van 2018 een brief aan de Kamer te zenden waarin de hoofdlijnen worden geschetst van het ICT-plan dat na het zomerreces van 2018 aan de Kamer wordt gezonden

Parlementaire Agenda punt [15-03-2018] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2018] – TK ICT vernieuwing politie

SJenV heef toegezegd dat de Kamer een brief ontvangt over de toetsing van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en LHBTI’s

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en lhbti's

MJenV zegt toe voor de zomer van 2018 een brief aan de Kamer te zenden over het politieonderwijs en daarbij in ieder geval een integraal overzicht en een prognose van instroom en uitstroom bij de Politieacademie te geven

Parlementaire Agenda punt [15-03-2018] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2018] – TK Beantwoording vragen AO Politie 20 juni 2018 Politieonderwijs en Instroomarrangement

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de mogelijkheid tot DNA-afname van veroordeelden op de BES

Parlementaire Agenda punt [31-01-2018] – Algemeen Overleg Justitieketen BES-eilanden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2018] – Beantwoording toezeggingen AO justitieketens BES van 31 januari 2018

MJenV zeg namens de SJenV toe dat deze voor de zomer met een reactie komt op het D66 plan voor aanpak mensensmokkel

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (A.O. d.d. 21/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2018] – TK Reactie op het D66 Actieplan bestrijding criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen

MVenJ zegt de Kamer een brief toe over de dienstverlening bij aangifte

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV zegt de Kamer toe om in de brief over dienstverlening bij aangifte tevens in te gaan op de verhouding cijfers Veiligheidsmonitor (m.b.t. aangifte) en de stijging van het aantal aangiften discriminatie bij cijfers van het college van de Rechten van de Mens (Monitor Discriminatiezaken 2017)

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV informeert de Kamer over de uitkomsten van het gesprek met de Raad van Toezicht van de stichting Meld Misdaad Anoniem naar aanleiding van bericht in de Volkskrant van 18 april 2018 over verkopen van meldingen

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV herhaalt de toezegging de Kamer een plan van aanpak ziekteverzuim, inclusief aandacht voor re-integratie en PTSS toe te zenden

Parlementaire Agenda punt [22-03-2018] – VAO Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2018] – TK Plan van aanpak ziekteverzuim

MRb zegt toe de TK te berichten over de lopende onderzoeken naar behoeften van slachtoffers van kindermisbruik/kinderporno

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-05-2018] – TK Seksueel misbruik bij Jehova's getuigen

MRb zegt toe de Kamer te informeren over het gesprek met de Raad voor de rechtspraak over de samenwerking tussen de rechtbanken en het uitwisselen van capaciteit in geval van tekort aan capaciteit

Parlementaire Agenda punt [25-04-2018] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2018] – Reactie op motie-Van Oosten/Van Dam inzake de inzetbaarheid van rechters

MRb zegt toe de Kamer voor de zomer van 2018 een voortgangsbericht KEI over de basiscondities voor verdere digitalisering te sturen

Parlementaire Agenda punt [25-04-2018] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2018] – TK Digitalisering rechtspraak

MVenJ heeft toegezegd bij het onderzoek naar de mogelijkheden een bredere toepassing van het supersnelrecht de capaciteit en aanrijtijden van de poltie buiten de Randstad te betrekken

Parlementaire Agenda punt [07-09-2016] – Algemeen Overleg Landelijk beeld Jaarwisseling 2015–2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies

MJenV zegt toe voor 1 juni 2018 wordt de Kamer geïnformeerd over het aantal staandehoudingen.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2018] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid + Minister IenW

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV zegt in een brief digitalisering in te gaan op middelen (opleidingen) digitale opsporing

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV zegt in een brief digitalisering in te gaan op middelen (opleidingen) digitale opsporing

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV zegt toe in verzamelbrief in te gaan op onderzoek valse aangiften, gevallen wel/niet vervolging en – i.o.m. MRb – verstandelijke beperkten

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

MJenV zegt toe dat SJenv in het plan van aanpak mensenhandel de uitkomst van het gesprek met onderzoekers/experts jongensprostitutie mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2018] – TK Ontwikkeling plan van aanpak mensenhandel

MBZK zegt de Kamer toe dat de hij het gesprek met SafeCin zal aangaan om te kijken wat er kan gebeuren binnen de bestaande juridische kaders en of er aanleiding is om een gesprek aan te gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de conclusie is dat er binnen het huidige wettelijke kader onvoldoende fraudebestrijding mogelijk is, komt er wellicht een moment om het wettelijke kader aan te passen. De Minister zegt toe de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [10-10-2017] – GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN OOSTEN (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van de Minister van Veiligheid en Justitie, over het bericht «Nieuw wapen tegen fraude stuit op privacybezwaren» (FD, 9 oktober 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-05-2018] – Antwoorden Kamervragen over het bericht «Een database om miljardenfraudes te voorkomen: in het VK kan ’t wél»

MBZK zegt de Kamer toe te bestuderen hoe men het systeem in het Verenigd Koninkrijk heeft vormgegeven en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [10-10-2017] – GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN OOSTEN (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van de Minister van Veiligheid en Justitie, over het bericht «Nieuw wapen tegen fraude stuit op privacybezwaren» (FD, 9 oktober 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-05-2018] – Antwoorden Kamervragen over het bericht «Een database om miljardenfraudes te voorkomen: in het VK kan ’t wél»

MBZK zegt de Kamer toe dat hij bij de brief waarin hij de Kamer informeert over dit onderwerp ook aandacht zal besteden aan de mogelijkheid voor personen om een registratie gecorrigeerd te krijgen en om foutieve registraties recht te kunnen zetten

Parlementaire Agenda punt [10-10-2017] – GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN OOSTEN (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van de Minister van Veiligheid en Justitie, over het bericht «Nieuw wapen tegen fraude stuit op privacybezwaren» (FD, 9 oktober 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-05-2018] – Antwoorden Kamervragen over het bericht «Een database om miljardenfraudes te voorkomen: in het VK kan ’t wél»

MRb zegt toe een brief over de doorlooptijden strafrechtketen

Parlementaire Agenda punt [05-04-2018] – AO Justitiële jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2018] – TK Ambitie, prioriteiten en doelstellingen strafrechtketen

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de instroom van HBO’ers

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Politie (personeel)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2018] – TK Beantwoording vragen AO Politie 20 juni 2018 Politieonderwijs en Instroomarrangement

SJenV heeft toegezegd dat In mei 2018 een nieuw ambtsbericht Afghanistan verschijnt en dat de Kamer wordt geïnformeerd over eventuele beleidsgevolgen

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Landgebonden asielbeleid Afghanistan

MJenV zegt toe voor het zomerreces de Kamer te informeren over de wijze waarop de rest van het jaar wordt omgegaan met het OSS-budget bij het NFI en de mogelijkheid van het uitbesteden van onderzoeken door het NFI

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2018] – TK Beleidsreactie op het WODC-rapport, uitputting One Stop Shop, uitbesteding bloedonderzoeken drugs in het verkeer

MRb zegt toe in de week van 9 april 2018 helderheid te geven over de planning van de brief over herstelrecht. Die brief moet voor de zomer naar de Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt [05-04-2018] – AO Justitiële jeugd

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

SVenJ heeft toegezegd de TK te informeren over de mogelijkheden tot uitbreiding van de rol van de Dienst terugkeer en vertrek bij reguliere zaken

Parlementaire Agenda punt [14-01-2015] – AO Partner- en gezinsmigratie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2018] – TK Aanbieding rapporten Inspectie Justitie en Veiligheid inzake terugkeer en vertrek en toezeggingen terugkeer

SVenJ heeft toegezegd kleinschalige opvang wordt meegenomen in het project flexibele opvangsystemen en in dit kader zal de Staatssecretaris de TK ook informeren over de situatie van kinderen in grootschalige opvang

Parlementaire Agenda punt [19-01-2017] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2018] – TK Flexibilisering asielketen

SVenJ zegt de Kamer toe om, indien het onderzoek naar structurele flexibiliteit in het opvangsysteem voor de verkiezingen rond is, de Kamer voor de verkiezingen over dit onderzoek te informeren

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2018] – TK Flexibilisering asielketen

MVenJ zegt de Kamer toe bij de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Kuijken in te gaan op de vraag of een raad van toezicht zinvol is bij politie en te kijken naar de inrichting van het toezicht

Parlementaire Agenda punt [21-09-2017] – Plenair debat over het bericht «Politietop liet geldsmijterij toe» (AD, 11 september 2017)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2018] – TK Evaluatie Politiewet 2012

MRb zegt de Kamer een brief toe over mediation

Parlementaire Agenda punt [05-07-2018] – Algemeen Overleg Bestuursrecht

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

MJenV zegt de Kamer toe binnen JenV en met SZW in overleg te treden over obstakels in de jeugdhulp wanneer een rechter oordeelt dat (dwingende) jeugdhulp nodig is

Parlementaire Agenda punt [04-04-2018] – Plenair debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief VWS [16-04-2018] – TK Programma Zorg voor de Jeugd

SJenV heeft toegezegd de Kamer een update zal geven van het aantal personen dat aantoonbaar is vertrokken na een afwijzing onder de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen. Dit vergt echter handmatig dossieronderzoek

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2018] – TK Aanbieding rapporten Inspectie Justitie en Veiligheid inzake terugkeer en vertrek en toezeggingen terugkeer

MJenV informeert de Kamer over de werkwijze ZSM

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies

MVenJ zegt de Kamer toe nogmaals aan België te vragen of zij relevante informatie hebben over El Alami en de Kamer hier over te rapporteren

Parlementaire Agenda punt [03-04-2018] – Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2018] – TK Toezegging uitvragen informatie bij Belgische autoriteiten

SJenV zegt toe volgend jaar de Kamer te informeren over het programma flexibele keten en hierbij de suggesties van de heer Van Dijk (SP) te betrekken

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2018] – TK Flexibilisering asielketen

MVenJ zegt toe de uitkomsten van de ZSM-pilot en rechterlijke interventies in 2018 aan de Kamer worden gestuurd

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies

MJenV zegt de Kamer namens de Minister voor Rechtsbescherming toe bij de brief over de pilots rechterlijke interventie ook aandacht te besteden aan het standaard aanbieden van supersnelrecht standaard bij de rechtshandhaving door de verschillende rechtbanken

Parlementaire Agenda punt [06-03-2018] – VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 7/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies

MRb zegt toe te bezien hoe het informeren van slachtoffers over het toekennen van verlof of invrijheidstelling van gedetineerden kan worden verbeterd

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2018] – TK Visie op gevangenisstraffen

MRb zegt toe aan de slag te gaan met de opdracht uit het RA betreffende vrijwilligers in p.i.»s. Nieuw subsidiekader

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2018] – TK Visie op gevangenisstraffen

MRb zegt toe de TK te berichten over de uitkomsten van het toekomstige gesprek met het bestuur van de Jehova’s Getuigen (incl. wat OM tot nu toe heeft gedaan)

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-05-2018] – TK Seksueel misbruik bij Jehova's getuigen

MRb zegt toe de TK te berichten over de rol (ook in relatie tot de overheid) en ondersteuning die het Koershuis aan slachtoffers van seksueel misbruik biedt

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2018] – TK Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

MJenV zegt de Kamer toe Peter Noordanus, onafhankelijk voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning, te vragen om het thema kleine luchthavens aan de orde te stellen wanneer hij met zijn aanjaagteam aanpak ondermijning het land in gaat, en de Kamer een terugkoppeling te geven van de inzichten die dit oplevert

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Plenair debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over welke voorstellen FRA en EDPS tegemoet wordt gekomen bij onderhandelingen interoperabiliteit

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2018] – TK Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck

MRb zegt de kamer toe na te gaan of het eerder toegezegde gesprek met de Raad voor de Rechtspraak en het College van PG’s over de schorsing van de voorlopige hechtenis heeft plaatsgevonden en zal de kamer hierover informeren

Parlementaire Agenda punt [17-05-2018] – Algemeen Overleg Reclassering

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2018] – TK Toezeggingen AO Reclassering

MRb zegt toe te bezien hoe informatie uit het Bibob-onderzoek waarbij sprake is van ernstig gevaar voor de samenleving, tussen de gemeenten gedeeld kan gaan worden, analoog aan de prostitutievergunning

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (A.O. d.d. 21/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

MvRb zegt toe te bezien of vorm van screening of integriteitsonderzoek voor ondernemers mogelijk is

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (A.O. d.d. 21/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Reactie op motie Rutte over vorm van screening of integriteitsonderzoek voor ondernemers

MRb zegt toe voor de zomer met een brief over de uitkomsten van het gesprek met de Rooms-Katholieke Kerk te komen over de follow up van Deetman, het Koershuis en de berichtgeving in de NRC over dwangarbeid in katholieke gestichten

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2018] – TK Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

MJenV zegt toe met een ICT-plan voor de politieorganisatie te komen en dit kort na het zomerreces van 2018 aan de Kamer te zenden

Parlementaire Agenda punt [15-03-2018] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2018] – TK ICT vernieuwing politie

MJenV zegt toe om te bezien of het begrip «Ondermijning» duidelijker beschreven/ingekaderd kan en moet worden om het bereik van het begrip af te bakenen

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (A.O. d.d. 21/2)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2018] – TK Versterking aanpak ondermijning

MRb zegt de Kamer toe een breed onderzoek te zullen uitvoeren naar mogelijke andere oplossingen voor de problematiek van de weigerende observandi

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg d.d. 15 en 16 januari EK

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-06-2018] – TK Veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

SVenJ heeft toegezegd onderzoek te doen naar de werking van maatwerk bij het voldoen aan het middelenvereiste voor expats

Parlementaire Agenda punt [26-09-2017] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

EK

De IND heeft extra informatie op de website geplaatst met een link naar rijksoverheid. Ik acht hiermee deze toezegging afgedaan.

SVenJ heeft toegezegd voorlichting voor expats aan te geven hoe het maatwerk precies wordt vormgegeven

Parlementaire Agenda punt [26-09-2017] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

EK

De informatie is op de website van de IND geplaatst, ik acht hiermee de toezegging afgedaan.

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Haubrich-Gooskens, toe de benoeming van rechters voor het leven te handhaven (T01362)

Parlementaire Agenda punt [10-05-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 021 Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie + Wetsvoorstel 32 562 Wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie en de Wet op de rechterlijke organisatie i.v.m. de behandeling van vreemdelingenzaken en enkele wetstechnische aanpassingen

EK

De benoeming van rechters voor het leven is gehandhaafd. Daarmee acht ik deze toezegging afgedaan.

MVenJ heeft toegezegd in de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet nadeelcompensatie aandacht te besteden aan de cijfers over die nadeelcompensatie (financiële gevolgen voor de overheid) en aan de beginselen van behoorlijk bestuur

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

TK

De consultatie van het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden. Het streven is dit na de zomer voor advies naar de Afdeling advies van de Raad van State te sturen.

SVenJ heeft toegezegd ten behoeve van Wetsvoorstel directe tenuitvoerlegging de cijfers over vrijspraak in hoger beroep na veroordeling in eerste aanleg mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Deze toezegging wordt meegenomen in het kader van de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MVenJ heeft toegezegd dat hij op het moment dat hij van plan zou zijn tot een beleidsmatige verhoging van de boetes te besluiten, hij eerst het effect van die verhoging op de verkeersveiligheid en op het gedrag van de agent zal onderzoeken

Parlementaire Agenda punt [13-11-2012] – Mondeling Overleg inzake het ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in art. 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften i.v.m. onder meer een indexering van de tarieven (TK 29 398,339) + de voortgang van de wetsvoorstellen 33 368 (reparatiewet nationale politie) en 33 451 (wijziging Wro)

TK

Dit punt is mogelijk aan de orde bij een progressief boetestelsel. Bij het onderzoek naar een progressief boetestelsel is gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid. In vervolg hierop is een uitvoeringstoets gevraagd, onder andere bij de politie. Het streven is om de Kamer medio 2018 (najaar) over de uitkomsten te informeren.

MVenJ heeft toegezegd om de wet herziening ten nadele vijf jaar na inwerkingtreding te evalueren (T01696)

Parlementaire Agenda punt [26-03-2013] – Plenair debat Wetsvoorstel 32 044 Wet hierziening ten nadele

EK

Omdat de wet tot nu toe maar één keer is toegepast, waarbij de Hoge Raad de aanvraag tot herziening ten nadele afwees, wordt nader bezien of en hoe de evaluatie van de wet vorm zal krijgen. Uw Kamer wordt daarover in het najaar afzonderlijk ingelicht.

MVJ heeft toegezegd dat de ontwikkelingen in het buitenland te volgen mbt een meewerkplicht grootschalig DNA onderzoek, ook in relatie tot de herziening Wetboek van Strafvordering

Parlementaire Agenda punt [19-02-2014] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek

TK

Deze toezegging wordt betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MVJ heeft toegezegd dat hij aan de eisen van de Kamer wil voldoen wat betreft uitgebreide informatievoorziening door elke geannoteerde agenda over de stand van zaken van de richtlijnen te berichten, ook als de richtlijnen niet zijn geagendeerd voor de JBZ-Raad, zodat desgewenst daarover kan worden gesproken in de AO's JBZ-Raad

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] – Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures

TK

Dit is een doorlopend punt van aandacht in de geannoteerde agenda's voor de JBZ-Raad, zo lang de besprekingen over het EU-wetgevingspakket «waarborgen in strafrechtelijke procedures» gaande zijn.

MVenJ heeft toegezegd de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC-over bestuursrechtelijke grensoverschrijdende samenwerking na verschijnen – volgens de plannen in juni – aan de Kamer wordt gezonden met een kabinetsreactie hierop

Parlementaire Agenda punt [23-04-2014] – Algemeen Overleg JBZ-Meerjarenbeleid vanaf 2015

TK

Het kabinetsstandpunt is in voorbereiding en zal naar verwachting na de zomer van 2018 worden afgerond.

MVenJ heeft toegezegd de bepaling die de mogelijkheid biedt tot het opheffen van het college van afgevaardigden te schrappen, als na de evaluatie de waarde van het voortbestaan is gebleken (T01567)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32 822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

EK

Een wetsvoorstel is in voorbereiding waarbij de betreffende bepalingen, die blijven bestaan, gewijzigd worden. Het wetsvoorstel zal in 2018 in consultatie worden gebracht.

MVenJ zegt toe de wetswijziging na vijf jaar te evalueren

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] – Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

TK

De evaluatie vindt plaats vijf jaar nadat de wet in werking is getreden. De wet is 1 juli 2017 in werking getreden. De evaluatie is in 2022 aan de orde.

SVenJ heeft toegezegd het voorstel van Kamerlid Van der Steur om het Pro Justitia-onderzoek niet langer als uitgangspunt te nemen in de wet, maar als keuzemogelijkheid voor de rechter mee te nemen in de modernisering van de het wetboek van strafvordering

Parlementaire Agenda punt [10-09-2014] – AO TBS-onderwerpen

TK

Dit wordt betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

SVenJ heeft toegezegd nu verschillende organisaties hebben verzocht om het opheffen van deze voorbehouden, en hier geen bezwaren tegen zijn, om hieraan gevolg te geven. Hiervoor zal ik een wet in voorbereiding nemen

Uitgaande brief [10-09-2014] – Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid

TK

De wet vaststellingsprocedure staatloosheid waarmee dit wordt geregeld zal na het zomerreces naar de Kamer worden gestuurd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er evaluatie komt van effecten wetswijziging & aanscherping strafvorderingsrichtlijn 3 jaar na inwerkingtreding van wet

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

Het eindrapport evaluatie wetswijziging taakstraffen is reeds aan uw Kamer verzonden. De beleidsreactie zal na de zomer van 2018 aan uw Kamer worden aangeboden.

SVJ heeft toegezegd periodiek de Kamer te informeren over monitoren gefaseerde invoering

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgelijke stand + Min BZK

EK

Nadat de digitale geboorteaangifte mogelijk is, zal de Kamer nader worden geïnformeerd. Streefdatum voor het realiseren van de digitale geboorteaangifte is najaar 2018.

SvJ heeft toegezegd om te verkennen hoe een vaststellingsprocedure het beste kan worden ingericht en zal de Kamer van de uitkomst op de hoogte stellen

Uitgaande brief [10-09-2014] – Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid

TK

De wet vaststellingsprocedure staatloosheid waarmee dit wordt geregeld zal na het zomerreces naar de Kamer worden gestuurd.

MvJ heeft toegezegd in gesprek te gaan met onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid over benoemingsprocedure Onderzoeksraad; Mocht dit aanleiding geven zijn standpunt over benoemingsprocedure te herzien, dan informeert hij de Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

De Kamer zal hierover in het najaar van 2018 worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de uitkomsten monitoring van de toepassing van de wet in NL aan de Kamer te verzenden met in het bijzonder aandacht voor toepassing art. 552aaa, derde lid, Sv

Parlementaire Agenda punt [04-06-2012] – Wetgevingsoverleg 32 717 Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures

TK

Uw Kamer zal zo spoedig mogelijk na het zomerreces hierover worden geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd een voorstel tot wijziging van de Wobka voor de zomer in consultatie te geven en na de zomer zal deze worden voorgelegd aan de Raad van State. Toegezegd wordt dat het voorstel voor het einde van dit jaar aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie

TK

In de tweede helft 2018 ontvangt u een beleidsbrief. Daarna zal de Wobka-herziening ter hand genomen worden.

MvJ zegt toe in evaluatie over strafbeschikkingen (2016) ook in te gaan op artikel in Trema over de rechterlijke strafbeschikking

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

De evaluatie van de Wet OM-afdoening is september 2016 van start gegaan. Het rapport is in juni 2018 openbaar gemaakt. Het streven is om de beleidsreactie op het onderzoeksrapport in najaar 2018 gereed te hebben en aan uw Kamer te sturen. De uit de evaluatie volgende voorstellen tot wijziging van de regeling worden betrokken bij de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

SVenJ heeft toegezegd de brief over de beëindiging van verblijfsrecht van criminele vluchtelingen met aandacht voor art. 21 lid 4 van de vreemdelingenwet te versturen

Parlementaire Agenda punt [26-11-2015] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2018 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd over een aantal jaren, mede aan de hand van de jaarverslagen RvS, CRvB, en CBB, in een brief aan de Kamer zijn oordeel over de werking van de «grote kamer» (art. 8:10a lid 4 Awb)

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

TK

Het streven is om de Kamer in het najaar van 2018 te informeren.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in de evaluatie wet leeftijdsgrens een groep van deskundigen mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [02-04-2013] – Wijziging van Boek 1 BW en de Wet GBA i.v.m. het wijzigen van de voorwaarden van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (33 351)

TK

De evaluatie is eind 2017 afgerond. Alle relevante koepels (COC, TNN) waren daarbij betrokken. Het streven is om na het zomerreces van 2018 een kabinetsstandpunt aan te bieden aan de Tweede Kamer.

MVenJ heeft toegezegd een technisch-inhoudelijke briefing van de vc over hoofdlijnen van de modernisering en over de samenhang tussen de wetsvoorstellen en tussen de wetsvoorstellen en de uitvoeringspraktijk

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 2/3)

TK

De technische briefing is gepland voor september 2018.

MVenJ heeft toegezegd een technische briefing van de vc over de projectstructuur (zowel de wijze waarop de inhoud tot stand komt, als de manier waarop de kosten, effecten en gevolgen (incidenteel en structureel) inzichtelijk worden gemaakt en de implementatie wordt voorbereid, inclusief de mogelijke samenhang en samenloop met langlopende projecten bij de ketenpartners

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 2/3)

TK

De technische briefing is gepland voor september 2018.

SVenJ heeft toegezegd ter informatie toezending van lagere regelgeving aan Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt [23-06-2016] – Plenair debat 33 996 wijziging wet op de Kansspelen- en belasting, en andere wetten ivm het organiseren van Kansspelen op afstand <1e termijn Kamer>

TK

Naar verwachting zal ik na de zomer van 2018 een concept aanbieden aan de Tweede Kamer.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de Zelhem-casus en daarbij de Kamervragen over dit onderwerp mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Conform de brief van 27-06-2016 (Antwoorden Kamervragen over het bericht Dader Zelhem moest naar psychiatrische kliniek) zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd, waarbij de beantwoording van de vragen van het lid Van Toorenburg wordt betrokken. Het streven is de Kamer dit najaar te informeren

MVenJ zegt de kamer toe de beleidsregels van het OM/CJIB over de inkadering van de kwijtschelding/betaling in termijnen van geldboetes te sturen

Parlementaire Agenda punt [27-09-2016] – Plenair debat 34 086 re- en dupliek Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

TK

Op het moment dat de datum van inwerkingtreding van de wet USB bekend is, worden de beleidsregels vastgesteld en aan de Tweede Kamer gezonden. De Wet USB treedt naar verwachting op 1-1-2020 in werking.

MVenJ zegt toe n.a.v. de alcohol-enkelbandpilot te bezien of de alcohol-enkelband ook mogelijkheden biedt (evt. in combi met meldplicht) voor bestraffing rijden onder invloed

Parlementaire Agenda punt [06-10-2016] – Plenair debat over het alcoholslot

TK

De Kamer is bij brief van 7 maart 2018 geïnformeerd dat de proef met de Alcoholmeter in 2018 wordt voortgezet. Indien de Alcoholmeter een succesvol instrument blijkt, zal worden onderzocht op welke wijze de wetgeving kan worden aangepast en of en op welke wijze het alcoholverbod en de Alcoholmeter bij rijden onder invloed van alcohol breder kunnen worden toegepast.

De Staatssecretaris heeft toegezegd na drie jaar werking het wetsvoorstel (slachtofferbeslag) te zullen evalueren

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Plenair debat aanpassing wetboek van stafvordering ivm introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte tbv het slachtoffer 33 295

TK

Dit onderzoek is begin 2018 gestart en wordt medio 2018 afgerond. De Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces van 2018 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat na de herziening van het Wetboek van Strafvordering het Wetboek van Strafrecht zal worden bezien op de aanwezigheid van obsolete bepalingen

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012

TK

Hierover zal de Kamer na de voltooiing van de herziening van het Wetboek van Strafvordering nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd in het overleg met de VNG aandacht vragen over maatregelen ter bescherming van juweliers tegen overvallen

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

MJenV heeft dit met de VNG besproken en hier aandacht voor gevraagd. Na de zomer 2018 zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

MVenJ zegt de Tweede Kamer toe om na afronding van een interne audit en het daarop volgende externe onderzoek naar de mogelijkheden van koppeling, promoveren of degraderen aan de VI-voorwaarden de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Het wetsvoorstel Detentiefasering en VI wordt naar verwachting na de zomer aangeboden aan de Tweede Kamer.

MVenJ heeft toegezegd bij de herziening van het bewijsrecht ook nadrukkelijk modern, begrijpelijk taalgebruik wordt meegenomen

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Gerechtsdeurwaarders

TK

Het wetsvoorstel is in consultatie. In het voorstel wordt modern en begrijpelijk taalgebruik gehanteerd.

MVenJ heeft toegezegd dat hij in de Memorie van Antwoord bij de Wrp aan de Eerste Kamer aandacht zal besteden aan de vragen van SP en CDA m.b.t thuiswerkende prostituees

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

Er zal geen memorie van antwoord worden uitgebracht. In het kader van het wetsvoorstel ter vervanging van de Wrp zal deze toezegging worden meegenomen.

MVenJ heeft toegezegd Artikel 172b gemeentewet mogelijk schrappen twee jaar na inwerkingtreding Jeugdwet (31 467) (T01774)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32 822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

EK

De Tweede Kamer is over de resultaten van de tussenevaluatie Jeugdwet geïnformeerd. Mede op basis hiervan is het actieprogramma Zorg voor de Jeugd gelanceerd. Of artikel 172 gemeentewet kan worden geschrapt zal mede in het licht van de resultaten van het actieprogramma in het voorjaar 2019 worden bezien.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer per brief te informeren over de opvolging van de aanbeveling van de commissie Oosting om te bezien of er een rechterlijke toets moet worden ingevoerd bij ontnemingsschikkingen

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Dit wordt meegenomen in de beleidsreactie op het rapport n.a.v. het WODC onderzoek inzake evaluatie wet OM-afdoening. De beleidsevaluatie is bij brief d.d. 19 juni 2018 aan de Kamer aangeboden. De beleidsreactie zal in het najaar 2018 naar de Kamer worden gezonden.

MVenJ heeft toegezegd te bezien of een aanvullende bevoegdheid van de rechter noodzakelijk is betreffende verplichte aanwezigheid van de verdachte bij de uitspraak (34 082) (T02308)

Parlementaire Agenda punt [05-04-2016] – Plenaire Behandeling Wetsvoorstel 34 082 Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

EK

Medio juni 2018 is door de Minister voor Rechtsbescherming een concept van een wetsvoorstel in consultatie gegeven waarin een verschijningsplicht wordt voorgesteld voor de voorlopige gehechte verdachte van een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf. De verschijningsplicht strekt zich zowel uit tot het onderzoek op de terechtzitting als de uitspraakzitting.

SVenJ zegt toe het wetsvoorstel inzake strafbaarstelling van het inbrengen van contrabande z.s.m. naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Het voorstel zal rond de zomer van 2018 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

SVenJ zegt toe voorafgaand aan het debat over het wetsvoorstel inzake detentiefasering spreken met de betrokkenen bij de ZBBI's teneinde de informatie te actualiseren

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

Deze toezegging wordt betrokken bij het wetsvoorstel detentiefasering en V.I. die naar verwachting in het najaar bij uw Kamer wordt ingediend.

MVenJ zegt toe met de hoogleraar Van der Laan in gesprek te gaan over de meervoudige problematiek van adolescenten in de Veiligheidshuizen

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Hoogleraar Van der Laan is uitgenodigd voor een gesprek. De Kamer wordt naar verwachting in najaar 2018 geïnformeerd over de uitkomsten van dit gesprek.

MVenJ heeft toegezegd dat hij de Kamer informeert over de uitkomsten van de expertmeeting over aanpassing van de zedenwetgeving

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

De expertmeeting is geweest. Voor het einde van dit jaar zal ik uw Kamer informeren.

MVenJ heeft toegezegd een brief te verzenden naar de Tweede Kamer over evaluatie van toepassing wet in de praktijk binnen 5 jaar na inwerkingtreding

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties

TK

Het rapport Evaluatie Wets is op 17 juli aangeboden aan de Tweede Kamer. De beleidsreactie zal na de zomer worden verzonden aan de TK.

MVenJ heeft toegezegd met het OM in contact te treden over het opstellen van een duidelijke instructie voor de afname van handpalmafdrukken binnen het huidige wettelijke kader

Parlementaire Agenda punt [17-11-2014] – Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel over de nationale politie

TK

Er is een (ambtelijke) Werkgroep (met o.a. vertegenwoordigers van OM, Politie, DGPOL,DGRR) ingesteld die in 2018 en 2019 de trajecten begeleidt waarin uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het WODC-onderzoek.

SVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden De Boer (GroenLinks), Quik-Schuijt (SP) en Scholten (D66), toe dat de wet drie jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd wordt. Bij deze evaluatie zal onder andere, mede in reactie op vragen en opmerkingen van de leden Lokin-Sassen (CDA), Beuving (PvdA) en Duthler (VVD), aandacht worden besteed aan ervaringen van minderjarige transgenders en hun ouders in relatie tot de leeftijdsgrens. De Staatssecretaris zegt ten slotte toe dat het Transgender Netwerk Nederland (TNN) bij de evaluatie zal worden betrokken (T01914)

Parlementaire Agenda punt [16-12-2013] – Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33 351)

EK

De evaluatie is eind 2017 afgerond. Relevante koepels (COC, TNN) waren daarbij betrokken. Het streven is om rond de zomer van 2018 een kabinetsstandpunt aan te bieden aan de Tweede Kamer.

MVenJ zegt de Kamer toe in informatie over de wet aan slachtoffers en naasten de werking van de wet goed uit te leggen om de juiste verwachtingen te scheppen

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] – Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

TK

Aan deze toezegging kan pas uitvoering worden gegeven nadat het wetsvoorstel tot wet is verheven en in werking is getreden.

MVenJ zegt de Kamer toe de wet 5 jaar na haar inwerkingtreding te evalueren en daarbij te betrekken 1. de premiestijging van de WA-verzekering t.g.v. de wetswijziging 2. of het passend is om in uitzonderlijke gevallen hogere bedragen voor affectieschade toe te kennen, dan nu voorzien

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] – Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

TK

Conform toezegging zal deze wet geëvalueerd worden 5 jaar na de inwerkingtreding.

SVenJ heeft toegezegd dat de door de PvdA opgehaalde knelpunten rondom het realiseren van vervolgzorg worden meegenomen in het programma continuïteit van zorg

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO TBS

TK

Deze toezegging zal worden meegenomen in een brief eind 2018 met de verschillende (nog lopende) initiatieven van continuïteit van zorg.

MVenJ zegt toe bij de wetsevaluatie (amendement 34 518, 11) aandacht te besteden aan mogelijke onnodige juridisering

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

TK

De wet wordt vóór 1 januari 2023 geëvalueerd.

MVenJ heeft toegezegd de indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer om artikel 6 Wet schadefonds geweldsmisdrijven zo aan te passen dat uitkeringen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven niet meer in mindering worden gebracht op de door het slachtoffer binnen het strafproces ingediende vordering

Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

TK

Het wetsvoorstel is in 2017 consultatie gegaan, in september 2017 aangeboden aan de ministerraad en in oktober 2017 aan de Raad van State. Naar verwachting krijgt de Kamer in de zomer van 2018 het wetsvoorstel aangeboden voor behandeling.

SvenJ zegt de Kamer toe onderzoek te doen naar zelfstandige strafbaarstelling van het onttrekken aan het toezicht (inclusief verduidelijking op het punt van het doen van aangifte voor het vernielen van de enkelband)

Parlementaire Agenda punt [01-06-2017] – Plenair debat enkelband voor criminelen

TK

Het WODC is met het onderzoek bezig. De onderzoeksresultaten worden begin 2019 verwacht.

MVenJ zegt de Kamer toe het Openbaar Ministerie te vragen om een analyse te doen naar de noodzaak om de strafbaarstelling van voorbereiding van misdrijven te wijzigen

Parlementaire Agenda punt [13-12-2016] – Mondelinge vraag van het lid Van Oosten (VVD) aan de MVenJ over het bericht dat het Openbaar Ministerie strengere wetgeving wil om liquidatiegolf te stoppen (NRC Next, 12 december 2016)

TK

Naar verwachting zal dit wetsvoorstel in het najaar 2018 bij de Kamer worden ingediend.

SVenJ heeft toegezegd dat de werking van de wet na drie jaar geëvalueerd wordt. Tussentijds met SZW monitoren inzake bijzondere bijstand

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054)

TK

De evaluatie is naar verwachting deze zomer gereed.

MJenV zegt toe de Kamer voor de kerst van 2018 te informeren over het wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf terroristisch grondgebied

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Uw Kamer zal voor het eind van 2018 worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer bij de aanbieding van het wetsvoorstel i.c. aanpak heling te informeren over de afhandeling van de aanbevelingen van het rapport «Focus op heling», waaronder de aanbeveling met betrekking tot contante betalingen bij handel in tweedehands goederen

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Het wetsvoorstel waar aan gerefereerd wordt is in voorbereiding. Naar verwachting wordt de Kamer eind 2018 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd naar aanleiding van een vraag van het lid Strik, toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (T01235)

Parlementaire Agenda punt [28-09-2010] – Plenaire behandeling 32 282 Wetsvoorstel Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES

EK

Uw Kamer zal worden geïnformeerd in reactie op het verzoek van de EK over de toezending van het rapport WODC inzake WTU-BES. Dit verzoek dateert van 12-06-2018.

SVenJ heeft toegezegd naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om de vraag of de taakstraf een bijkomende straf zou moeten worden bij de evaluatie van het wetsvoorstel te betrekken (T01429)

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

De beleidsreactie zal deze zomer aan uw Kamer worden aangeboden.

MVenJ heeft toegezegd naar aanleiding van vragen van het lid Schrijver (PvdA), toe dat hij het wetsvoorstel over vier jaar zal evalueren (T01437)

Parlementaire Agenda punt [15-11-2011] – Plenaire behandeling wetsvoorstel 32 168 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen

EK

De uitvoering van de evaluatie loopt. Doordat het verzamelen van informatie langer geduurd heeft dan te voorzien was zal rapportage aan de Tweede Kamer naar verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2019 en niet meer in 2018.

SVenJ heeft toegezegd samen met BZK de voortgang van de gefaseerde invoering te monitoren en informeren daarbij TK en EK periodiek bij invoering van een fase elektronische dienstverlening

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgelijke stand + Min BZK

EK

Het streven is om de Kamers gelijktijdig met de digitale geboorteaangifte, najaar 2018, te informeren.

SVenJ heeft toegezegd dat de fraudegevoeligheid van geboorteaangifte in persoon nader wordt bezien; met de VNG wordt overlegd omtrent de regierol van de VNG bij digitalisering

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgelijke stand + Min BZK

EK

Nu Den Bosch de pilots doet (huwelijk, overlijden, geboorte), is er aan een regierol van VNG geen behoefte. De Staatssecretaris zal de TK over de digitale geboorteaangifte informeren als de pilot in Den Bosch is afgerond het streven is uw Kamer in het najaar 2018 te informeren.

MRb zegt toe de Kamer begin 2018 een brief te sturen over de mogelijkheden van een notificatiesysteem voor het informeren van slachtoffers over nieuwe beelden die opduiken in onderzoek

Parlementaire Agenda punt [08-11-2017] – AO Berichtgeving Robert M.

TK

Het onderzoek wordt naar verwachting in december 2018 opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2019 zal de TK worden bericht over de uitkomsten.

SJenV zegt namens MJenV toe dat het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche komend jaar aan de Kamer wordt gestuurd

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Het wetsvoorstel ter vervanging van het wetsvoorstel regulering prostitutie wordt nog dit jaar aan de Kamer gestuurd.

SJenV neemt de Regionale Prostitutie Teams mee in het plan van aanpak mensenhandel

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Deze toezegging wordt meegenomen in het plan van aanpak mensenhandel dat voor het einde van 2018 aan uw Kamer wordt verzonden.

MRb zegt toe een voorontwerp over het concreter invullen van het openbare orde-begrip in de artikel 2:20 BW in de eerste helft van 2018 in consultatie te brengen

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

De consultatie zal in de zomer 2018 plaatsvinden.

MRb zeg toe te bekijken of de in de media genoemde financiële prikkel van TBS-klinieken om delinquenten met TBS sneller klaar te stomen voor hun terugkeer in de samenleving geen pervers effect heeft

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

De Kamer wordt hierover na de zomer geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer medio 2018 te informeren over het kabinetsstandpunt ten aanzien van het progressief boetestelsel

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Conform toezegging zal ik uw Kamer medio 2018 informeren.

MRb zegt toe in het voorjaar van 2018 met een visiedocument te komen over horizontale privacy

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Een interdepartementale werkgroep bereidt deze kabinetsvisie voor. Daarin zullen ook de voorstellen uit de Initiatiefnota Koopmans over onderlinge privacy worden meegenomen. In verband daarmee zal deze kabinetsvisie niet al dit voorjaar, maar in dit najaar worden uitgebracht.

MRb zal de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verzoeken om in het recent aangekondigde onderzoek naar de veiligheid bij re-integratie van gedetineerden en tbs-gestelden ook het functioneren van het verlofsysteem in het gevangeniswezen en bij tbs-klinieken mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – VAO Gevangeniswezen

TK

De Onderzoeksraad is verzocht het verlofsysteem mee te nemen in zijn onderzoek naar de veiligheid bij re-integratie van gedetineerden en tbs-gestelden. Uw Kamer wordt geïnformeerd zodra dit onderzoek gereed is.

MRb informeert de Kamer over de uitkomst van de pilot met de gedetineerden relatiemonitor in PI Leeuwarden en Veenhuizen, na afronding van deze pilot

Parlementaire Agenda punt [23-11-2017] – AO Gevangeniswezen

TK

De pilot met de gedetineerden relatiemonitor in PI Leeuwarden en PI Veenhuizen wordt naar verwachting in het voorjaar van 2019 afgerond. Uw Kamer wordt vervolgens geïnformeerd over de uitkomst van de pilot.

MJenV zegt toe de uitkomsten van het WODC rapport naar de kosten en baten van integraal afpakken en betere registratie met de Kamer te delen

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Het WODC-onderzoek loopt nog, afronding is voorzien in september 2018. Zodra het onderzoek gereed is, zullen de uitkomsten met de Kamer gedeeld worden.

MRb zegt toe DJI te verzoeken om (a) in het jaarverslag van DJI in te gaan op het aantal incidentenmeldingen en de lessen die hieruit getrokken zijn, en (b) in de jaarlijkse publicatie den DJI in getal in te gaan op de incidentmeldingen en de trends die hieruit af te leiden zijn

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – VAO Gevangeniswezen

TK

Eind juli 2018 komt «DJI in getal» uit. Hierin wordt o.a. ingegaan op de incidenten: ontvluchtingen, overige onttrekkingen en suicides. Voorzover mogelijk wordt ingegaan op een eventuele aanwezige trend.

SJenV zegt toe te bezien hoe over doorlooptijden rechtspraak gerapporteerd wordt in Rapportage Vreemdelingenketen

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Uw Kamer wordt over de eerste helft van 2018 geïnformeerd via de Rapportage vreemdelingenketen. Deze zal medio oktober 2018 aan uw Kamer worden verzonden.

MRb zegt toe een beleidsbrief te sturen over de nadere kaders en voorstellen t.a.v. een toekomstgericht adoptiestelsel (incl. activiteiten in internationale context, toetsingskader m.b.t. subsidiariteitsbeginsel, eisen m.b.t. documentatie afkomstinformatie)

Parlementaire Agenda punt [18-01-2018] – AO Adoptie

TK

De Kamer zal naar verwachting in de tweede helft 2018 worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over het gesprek met detailhandel Nederland over informatiedeling bij fraude-aanpak

Parlementaire Agenda punt [22-02-2018] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

De Minister spreekt eind juli Detailhandel Nederland hierover. Het resultaat van het gesprek wordt meegenomen in de voortgangsbrief Actieplan Overvallen 2.0 dat na zomer 2018 naar de Kamer gaat.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over het gebruik van de Indigo-afdoening

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] – Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik

TK

In opdracht van de politie wordt er een extern onderzoek verricht naar INDIGO. Het eerste rapport zal gereed zijn in 2019. De TK wordt hierover geïnformeerd in de voortgangsrapportage kinderpornografie van het najaar 2018.

MJenV zegt de Kamer toe te informeren over de aantallen opgelegde reismaatregelen bij kindersekstoerisme

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] – Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik

TK

Deze toezegging wordt meegenomen in de voortgangsrapportage aanpak kinderpornografie die in het najaar (2018) naar aan de Tweede Kamer zal worden verzonden.

MJenV zegt toe met de Minister voor Basis-, Voortgezet en Onderwijs en Media en de Minister van VWS te overleggen over voorlichting over sexting door scholen en samenwerking van scholen/(jeugd)zorg en strafrechtketen

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] – Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik

TK

Samen met de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Minister van VWS wordt gekeken naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen het funderend onderwijs, de (jeugd)zorg en de strafrechtketen rondom de aanpak van onwenselijk seksueel gedrag op lokaal niveau te verbeteren.

MRb zegt de Kamer toe een brief te sturen met een plan voor het verkorten van de doorlooptijden van strafzaken

Parlementaire Agenda punt [16-11-2017] – AO Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

TK

Elk jaar (in juni) ontvangt de Tweede Kamer een brief over de ontwikkeling van de prestaties van de strafrechtketen. In deze brief wordt de stand van zaken van het ambitietraject voor de strafrechtketen toegelicht en wordt de uitkomst van de Strafrechtketenmonitor over 2016 toegelicht en meegezonden (factsheet).

MJenV zegt toe de Kamer in de eerste maanden van 2018 een wetsvoorstel over verhoogde strafbaarstelling van haatzaaien toe te sturen

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Deze wetswijziging is onderdeel van het wetsvoorstel actuele delictsvormen dat in het voorjaar van 2018 in (internet)consultatie is gegaan en naar verwachting in het najaar van 2018 bij de TK wordt ingediend.

MRb zegt toe gegevensuitwisseling in gemeentes te regelen in 3 stappen: Bjsg in consultatie, wordt verwacht; bredere informatie delen op basis van het toestemmingsvereiste, moet medewerking van gedetineerden geëist worden?; onderzoeken welke informatie gedeeld moet worden, bekijken subsidiariteit en proportionaliteit. (aangehouden motie Van Toorenburg)

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

TK

De TK kan hierover naar verwachting voor het einde van 2018 worden geïnformeerd.

MRb zegt toe het vergoeden van schade aan slachtoffers mee te nemen in wijziging stelsel vervroegde invrijheidsstelling en het instellen van commissie voorwaardelijke invrijheidsstelling

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

TK

Met het wetsvoorstel Detentiefasering en VI, dat naar verwachting in het najaar bij uw Kamer wordt ingediend, wordt de motie omtrent het vergoeden van schade aan slachtoffers opgevolgd.

MRb zegt contact op te nemen met WODC over beschikbaarheid van internationaal vergelijkend onderzoek over het effect van re-integratieprojecten

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

TK

Met het WODC en met DJI is overleg geweest over beschikbaarheid van internationaal vergelijkend onderzoek over het effect van re-integratieprojecten. Uit de afgelopen jaren is dit onderzoek niet beschikbaar. Uw Kamer wordt hier in het najaar over geïnformeerd.

Mrb zegt de Kamer toe de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland voldoende te betrekken bij de (implementatie van de Wet) forensische zorg

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK d.d. 15 en 16 januari 2018

EK

Met de afronding van de implementatie wordt u hierover geïnformeerd, naar verwachting begin 2019.

SJenV heeft toegezegd de Minister van Buitenlandse Zaken verduidelijking te vragen van ogenschijnlijke verschillen tussen ambtsbericht en reisadvies Somalië en de Kamer hierover informeren

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Uw Kamer wordt naar verwachting in het najaar geïnformeerd, mogelijk vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Markuszower(PVV), toe de uitbreiding van het spreekrecht tot de stieffamilie mee te nemen in de evaluatie van het huidige spreekrecht (T02307)

Parlementaire Agenda punt [05-04-2016] – Plenaire Behandeling Wetsvoorstel 34 082 Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

EK

De uitbreiding van de kring van wettelijk spreekgerechtigden tot de stieffamilie wordt voorgesteld in een wetsvoorstel waarvan het concept in juni 2018 door de Minister voor Rechtsbescherming in consultatie is gegeven. Het voorstel voorziet in de uitbreiding van slachtofferrechten in het strafproces. Een aankondiging van dit wetsvoorstel is door de Minister gedaan in de brief «Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018–2021».

De Minister van Justitie zegt toe de Kamer tijdig en op voorhand te zullen informeren over de ontwikkelingen in de sanctiecapaciteit en eventuele bijbehorende maatregelen, alsook over de eventuele toepassing van artikel 15l (versnelde voorwaardelijke invrijheidstelling bij een cellentekort

Parlementaire Agenda punt [27-11-2007] – (30 513) wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ivm de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling

EK

Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd in het wetsvoorstel detentiefasering en VI dat naar verwachting na de zomer wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

MJenV zegt de Kamer toe dat de gestelde vragen over mogelijke knelpunten in de ontnemingsprocedure worden meegenomen in het binnenkort te starten WODC-onderzoek naar knelpunten en verbetermogelijkheden bij het afpakken van crimineel vermogen

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Het WODC-onderzoek zal na de zomer van 2018 starten.

SVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Duthler (VVD), toe om in de tussenevaluatie (na ca. 3 jaar) en in de eindevaluatie (na ca. 5 jaar) mee te nemen of een onbedoeld en ongewenst neveneffect van de Wet auteurscontractenrecht is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en om, als dit neveneffect zich inderdaad zou voordoen, een wetsaanpassing te initiëren (T02137)

Parlementaire Agenda punt [30-06-2015] – Plenaire behandeling Wet auteurscontractenrecht 33 308

EK

De toezegging wordt meegenomen bij de tussenstand van de Wet auteurscontractenrechtrecht en de evaluatie volgt in 2020.

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Van Bijsterveld, toe de Kamer op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het EHRM op het gebied van het overgangsrecht, met gevolgen voor strafzaken waarin wat de verjaringsregeling betreft overgangsperikelen spelen (T01614)

Parlementaire Agenda punt [06-11-2012] – Plenair debat 32 890 Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

EK

Zodra er zich ontwikkelingen voordoen in de rechtspraak van het EHRM op het gebied van het overgangsrecht, met gevolgen voor strafzaken waarin wat de verjaringsregeling betreft overgangsperikelen spelen, zal uw Kamer worden geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Van Bijsterveld, toe de werking van onderhavig wetsvoorstel in de praktijk te analyseren (T01615)

Parlementaire Agenda punt [06-11-2012] – Plenair debat 32 890 Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

EK

Uw Kamer zal na de afronding van de evaluatie worden geïnformeerd.

SVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe om over toekomstige dialoog van serieuze aard met een ander land over het gebruik van Nederlandse penitentiaire inrichtingen voor veroordeelden uit dat land, het parlement in een vroegtijdig stadium te informeren (T02136)

Parlementaire Agenda punt [30-06-2015] – Wetsvoorstel 34 178 Goedkeuring en uitvoering Verdrag met Noorwegen over gebruik van penitentiaire inrichting Veenhuizen voor Noorse veroordeelden

EK

Er zijn thans geen gesprekken met het buitenland hierover. Indien dit wel aan de orde is zal ik uw Kamer hierover informeren.

MVenJ zegt de Kamer toe in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering een procedure op te nemen opdat informatie waarvoor een beroep bronbescherming wordt gedaan, in een strafrechtelijk onderzoek niet beschikbaar komt (verzegeld wordt), voordat de rechter daarover een beslissing heeft genomen

Parlementaire Agenda punt [30-01-2018] – Plenair debat 34 032 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

TK

Dit wordt overeenkomstig de toezegging meegenomen bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MRb zegt de Kamer toe om voor de zomer het wetsvoorstel tot aanpassing van artikel 51 Wrra in consultatie te brengen

Parlementaire Agenda punt [01-02-2018] – Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33 861) Tweede termijn

TK

Aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is op 14 juni jl. een uitgangspuntennotitie tot aanpassing van de 51 Wrra voorgelegd. Op basis van de uitkomst van het overleg hierover zal het wetsvoorstel verder worden uitgewerkt.

SVenJ heeft toegezegd een jaar nadat het API-3 systeem volledig in werking is getreden, een tweede evaluatie uit te voeren van het gebruik van API-gegevens waarover uw Kamer weer wordt geïnformeerd

Uitgaande brief [25-07-2014] – API-evaluatie

TK

De Kamer wordt naar verwachting in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd

MRb zegt de Kamer een brief toe met een overzicht van onderzoeken en wetgeving op het gebied van personen- en familierecht

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

Het overzicht zal na de zomer aan de Kamer worden gestuurd.

MRb zegt de Kamer twee brieven toe met informatie over IKO: één brief voor de zomer met huidige stand van zaken, één brief na een half jaar met de vorderingen

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

De eerste brief over internationale kinderontvoering is op 27 juni jl. aan de Tweede Kamer gestuurd. De tweede brief zal conform toezegging na de zomer aan uw Kamer worden verzonden.

MRb zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met Plan Angel en de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit gesprek. In deze brief zal ook de uitkomst van het overleg met VWS over kosteloze informatie van dna-databank worden meegenomen

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

De Tweede Kamer zal in het najaar worden geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe om in de brief over nazorg bij interlandelijke adoptie ook in te gaan op nazorg bij binnenlandse adoptie

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar hierover geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe de Kamer samen met VWS een inhoudelijke reactie te sturen t.a.v. een eventueel onderzoek naar afstandsmoeders

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

Er worden gesprekken ingepland met de belangengroepen zodat na het zomerreces een brief met concrete maatregelen naar uw kamer kan worden gestuurd.

MJenV informeert de Kamer over het terugdringen van het aantal sepots

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

De TK wordt in de loop van het najaar geïnformeerd.

MJenV informeert de Kamer over berichtgeving over bouwpakketten-vuurwapens in de brief n.a.v. Motie van Toorenburg / Rutte over strafverzwaring bezit automatische wapens

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Na de zomer van 2018 zal uw Kamer worden geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe dat hij informatie over het aantal rechtszaken m.b.t. vrouwelijke genitale verminking opneemt in de reeds toegezegde brief over de problematiek bij ontbinding van een religieus huwelijk (n.a.v. ingediend amendement van het lid Buitenweg, GroenLinks, tijdens de begrotingsbehandeling JenV op 30-11-2017)

Parlementaire Agenda punt [04-04-2018] – AO Kindermishandeling/GIA/Slachtoffers Loverboys met Minister VWS

TK

Uw Kamer zal hierover voor het einde van 2018 worden geïnformeerd

MRb zegt de Kamer toe een kabinetsreactie op de evaluatie transgenderwet, waaronder verschil geslachtswijziging transgender en intersekse personen

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

Uw Kamer zal hierover rond de zomer van 2018 worden geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met de Alliantie burgervoogdij

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

Het gesprek zal na het zomerreces van 2018 plaatsvinden.

MRb zegt de Kamer toe om de Kamer te informeren over de uitkomsten van de pilot in Zwolle

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

De pilot in Zwolle loopt t/m 1 mei 2019. Daarna zal de TK geïnformeerd worden over de uitkomsten en effecten van deze pilot.

MRb zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met Femmes for Freedom

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

Het gesprek zal in de zomer van 2018 plaatsvinden.

MRb zegt de Kamer een brief toe over bevallen onder pseudoniem

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

Na het zomerreces ontvangt uw Kamer een brief hierover.

MJenV zegt een brief toe over acties opgesteld i.s.m. het bedrijfsleven over naming en shaming van internet bedrijven

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – VAO Zeden

TK

Acties met het bedrijfsleven zijn 27 maart in een rondetafelconferentie geformuleerd en worden uitgevoerd (onder meer t.a.v. «naming and shaming»). Een voortgangsrapportage volgt na het zomerreces van 2018.

MJenV zegt toe de Kamer voor de zomer een beleidsreactie te sturen over de evaluatie van wet beperking oplegging taakstraf

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – VAO Zeden

TK

De beleidsreactie zal deze zomer aan uw Kamer worden aangeboden

SJenV zegt toe de Kamer rond de zomer de informeren over het onderzoek inzake het Vluchtelingenverdrag

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – AO Integrale Migratieagenda

TK

De Kamer wordt naar verwachting in 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd

MRb zegt toe voor de zomer met een beleidsreactie te komen op het onderzoek naar de oplegging van taakstraffen in zedenzaken

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

De beleidsreactie zal deze zomer aan uw Kamer worden aangeboden.

MRb zegt toe met instanties om tafel te gaan m.b.t. welke informatie nodig is en waarom deze informatie nodig is. Toetsen of dit gerechtvaardigd is. En ook ervaringen in Veiligheidshuizen mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

TK

De TK kan hierover naar verwachting voor het eind van 2018 worden geïnformeerd.

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd medio 2018 ontvangt de Kamer een definitief standpunt ten aanzien van een progressief boetestelsel

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid

TK

Een definitief standpunt wordt ingenomen na uitvoeringstoetsen door OM, Rvdr, CJIB en politie. Uw kamer zal uiterlijk in het najaar van 2018 worden geïnformeerd.

SJenV zegt toe om volgend jaar te bezien of er in de huidige regelingen barrières zijn om kennismigranten aan te nemen, en die wegnemen

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

De Kamer wordt naar verwachting rond het zomerreces van 2018 geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer in de eerste helft van 2018 een voorstel te doen over de maatregelen ten aanzien van rechtsbijstand in een asielprocedure, inclusief de waarborgen

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Op deze toezegging is nader ingegaan als onderdeel van de schriftelijke beantwoording voorafgaand aan het Algemeen Overleg met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 14 juni. In aanvulling hierop zal de betreffende maatregel, inclusief de waarborgen, worden losgekoppeld van de stelselherziening van de rechtsbijstand en worden gekoppeld aan het herontwerp van het asielproces, als onderdeel van de flexibilisering van de asielketen. De Kamer zal voor het kerstreces over de nadere uitwerking worden geïnformeerd.

SJenV zegt toe om het ambtsbericht ten aanzien van Afghanistan te versnellen door aan BZ om een thematisch ambtsbericht te vragen. Dit kan in mei gereed zijn

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

De Kamer wordt naar verwachting tijdens het zomerreces 2018 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd het instrument van de borgsom te betrekken bij de modernisering van het wetboek van Sv

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – Mondelinge vraag van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de MVenJ over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie (Volkskrant, 18 april 2016)

TK

Dit onderwerp wordt meegenomen in het wetsvoorstel betreffende het voorbereidend onderzoek, dat volgens de huidige planning in de tweede helft van 2019 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

MRb zegt de Kamer toe dat hij zal praten met de organisatie Femmes for Freedom en dat hij de Kamer daarover zal informeren in de brief over problematiek rondom ontbinding van religieuze huwelijken (n.a.v. ingediend amendement van het lid Buitenweg, GroenLinks, tijdens de begrotingsbehandeling JenV op 30-11-2017)

Parlementaire Agenda punt [04-04-2018] – AO Kindermishandeling/GIA/Slachtoffers Loverboys met Minister VWS

TK

Het gesprek zal in de zomer van 2018 plaatsvinden.

SJenV zegt de Kamer toe dat zij wordt geïnformeerd over de Letter of Intent en het bijbehorende tijdspad

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – AO Spoor met Staatssecretaris I&W

TK

De Letter of Intent wordt naar verwachting in de zomer van 2018 ondertekend. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk daarna geïnformeerd

MJenV zegt toe de Kamer te zullen informeren over de prioriteitenbrief Koninklijke Marechaussee 2019, die hij aan de Minister van Defensie zal sturen

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Plenair debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland

TK

Uw Kamer zal na de zomer 2018 worden geïnformeerd.

SJenV zegt toe terug te komen op de mogelijkheden van Jeugdzorg bij Team Up in gezamenlijkheid met VWS

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – AO Integrale Migratieagenda

TK

Uw Kamer zal hierover na de zomer van 2018 worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren afhandeling Kowsoleea-zaak

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Sr. en de Wegenveerkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv., De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

TK

Ik zal uw Kamer informeren zodra de zaak is afgehandeld.

De Minister van Justitie zegt toe de Kamer inzicht te geven in de mate waarin de themaverwerking wordt toegepast. De Minister zal nog nader bepalen in welk onderdeel van de verantwoordingsstukken dit een plaats krijgt

Parlementaire Agenda punt [03-07-2007] – Wet politiegegevens (tweede termijn)

EK

Het streven is om een inhoudelijke reactie aan de Eerste Kamer te sturen voor de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de dataprotectie richtlijn in de Wpg en Wjsg in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel ligt op dit moment in de Tweede Kamer, de nota naar aanleiding van het verslag is voor het meireces verzonden.

De Minister van Justitie zegt toe in discussie te gaan over de manier waarbij het inzicht in de waarde van de gegevens wordt vergroot door het daaraan toekennen van een kwalificatie, een codering

Parlementaire Agenda punt [03-07-2007] – Wet politiegegevens (tweede termijn)

EK

Het streven is om een inhoudelijke reactie aan de Eerste Kamer te sturen voor de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de dataprotectie richtlijn in de Wpg en Wjsg in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel ligt op dit moment in de Tweede Kamer, de nota naar aanleiding van het verslag is voor het meireces verzonden.

De Minister van Justitie zegt toe de Kamer te informeren over de toepassing van de wet op de punten waar in het debat sprake van was. De Minister van Justitie zegt de Kamer bovendien een brief toe waarin hij zal ingaan op de rubricering

Parlementaire Agenda punt [03-07-2007] – Wet politiegegevens (tweede termijn)

EK

Het streven is om een inhoudelijke reactie aan de Eerste Kamer te sturen voor de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de dataprotectie richtlijn in de Wpg en Wjsg in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel ligt op dit moment in de Tweede Kamer, de nota naar aanleiding van het verslag is voor het meireces verzonden.

MJenV zegt toe dat de wijze van registratie en cijfers over niet ontvankelijkheid als gevolg van te lange doorlooptijden voor het zomerreces aan de Kamer worden gestuurd

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017

TK

De TK wordt in de loop van het najaar geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd de Kamer bij brief te informeren of het mogelijk is om de bevoegdheden voor de politie voor het doorzoeken van vervoermiddelen op verboden wapens uit te breiden

Parlementaire Agenda punt [04-04-2018] – Plenair debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld

TK

Uw Kamer zal na de zomer 2018 worden geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Strik (GroenLinks) en Stienen (D66), toe de Kamer in een later stadium te informeren of in de nieuwe Dublinregelgeving is verankerd dat gezinsleden die zich in de EU bevinden en de procedures rondom gezinshereniging afwachten niet onnodig naar een derde land buiten de EU worden teruggestuurd (T02543)

Parlementaire Agenda punt [17-04-2018] – Mondeling Overleg GEAS, Europees gemeenschappelijk asielstelsel

EK

Uw Kamer zal hierover geïnformeerd worden bij de geannoteerde agenda voor de JBZ-raad.

SJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Stienen (D66), toe de Kamer te informeren over kosteloze rechtsbijstand in het kader van verkorte procedures (T02544)

Parlementaire Agenda punt [17-04-2018] – Mondeling Overleg GEAS, Europees gemeenschappelijk asielstelsel

EK

Op deze toezegging is nader ingegaan als onderdeel van de schriftelijke beantwoording voorafgaand aan het Algemeen Overleg met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 14 juni. In aanvulling hierop zal de betreffende maatregel, inclusief de waarborgen, worden losgekoppeld van de stelselherziening van de rechtsbijstand en worden gekoppeld aan het herontwerp van het asielproces, als onderdeel van de flexibilisering van de asielketen. De Kamer zal voor het kerstreces over de nadere uitwerking worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe om MRb te vragen om bronlanden mee te nemen in de verkenning aanpak buitenlandse financiering

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

et verzoek is aan de Minister voor Rechtsbescherming doorgegeven. Bronlanden zullen conform toezegging mee worden genomen in de verkenning aanpak buitenlandse financiering. De Tweede Kamer wordt hierover in oktober geïnformeerd.

MJenV zegt toe te kijken naar de werkwijze van veterinair forensisch teams en zal deze werkwijze (laten) evalueren

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

Het WODC heeft de onderzoeksvraag gehonoreerd en gaat het onderzoek uitvoeren. Het onderzoek maakt deel uit van de tweede tranche van het Onderzoeksprogramma 2018 van het WODC. Hierna wordt de Kamer geïnformeerd.

MRb zegt toe samen met Minister JenV de TK te informeren over de stand van zaken van de patseraanpak

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Verlaat: VAO Justitiële Jeugd

TK

De Kamer zal naar verwachting in het najaar geïnformeerd worden.

MJenV zegt toe om nog eens te kijken of de casuïstiek voldoende verankerd is, voldoende wordt aangereikt aan de burgemeesters

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Plenair debat 34 763 Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid

TK

Er zal in overleg met gemeenten een communicatietraject worden gestart om de casuïstiek onder de aandacht van burgemeesters te brengen.

MRb zegt toe in gesprek te gaan met rechters over het opleggen van justitiële voorwaarden door de rechter

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

TK

Dit wordt meegenomen in de beleidsreactie op het rapport Evaluatie Wet voorwaardelijke sancties, die in de tweede helft van 2018 naar TK gaat.

MVenJ heeft toegezegd een tussenrapportage over effecten verhoorbijstand op capaciteit politie

Parlementaire Agenda punt [25-05-2016] – Plenair debat 34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures + 34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

TK

Het WODC voert een lange termijn-monitor uit. Het rapport zal naar verwachting in augustus uit komen.

MJenV zegt toe de TK te berichten over de resultaten van de haalbaarheidsstudie bestuurlijke aanpak kinderporno (incl. de grensoverschrijdende inning)

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/2)

TK

Het traject haalbaarheidsstudie loopt en vragen over grensoverschrijdende inning zijn daarin meegenomen. Naar verwachting wordt de TK voor het kerstreces 2018 geïnformeerd over de uitkomst.

MRb zegt de Kamer toe het wetsvoorstel beheer vermogen minderjarigen in 2018 in consultatie te doen

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

Het wetsvoorstel beheer vermogen minderjarigen gaat in 2018 in consultatie.

MRb heeft toegezegd de Kamer de vraag of het handelingsperspectief obv Wet Bibob t.a.v. ongewenst gedrag voortvloeiend uit buitenlandse financiering kan worden vergroot, te zullen verkennen (bij wijziging wet Bibob dan wel in kader brede verkenning naar huidige instrumentarium onder coördinatie van BZK)

Parlementaire Agenda punt [30-05-2018] – Debat over buitenlandse financiering moskeeën

TK

De Tweede Kamer wordt hierover dit najaar geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer een brief toe over US Cloud Act met daarin gevolgen voor Nederlandse burgers en Nederlandse inhoudelijke inzet t.a.v. onderhandelingen met US

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Uw Kamer zal na de zomer 2018 worden geïnformeerd.

MJenV zegt toe na het zomerreces van 2018 ontvangt de Kamer de tussenstand van de proef met de alcoholmeter

Parlementaire Agenda punt [13-03-2018] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid + Minister IenW

TK

De pilot met de Alcoholmeter is met een jaar verlengd. De evaluatie van het eerste jaar zal in oktober 2018 door het bureau Intraval opgeleverd worden en daarna aan de Tweede Kamer aangeboden worden.

MJenV zegt toe na het zomerreces van 2018 wordt de Kamer geïnformeerd over handhaving op het rijden zonder geldig rijbewijs

Parlementaire Agenda punt [13-03-2018] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid + Minister IenW

TK

De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer een reactie te sturen op het Rapport over de leefomstandigheden van kinderen in de opvang

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – AO Integrale Migratieagenda

TK

Naar verwachting zal uw Kamer na de zomer van 2018 worden geïnformeerd.

MVenJ zegt toe in overleg met de Minister van BZK te bezien of er in de wet een regeling moet komen die het voor alle rechterlijke ambtenaren, belast met rechtspraak, in zijn algemeenheid ongeoorloofd maakt lid te zijn/worden van een van beide Kamers en hierover de TK te berichten

Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

De Raad voor de rechtspraak heeft op 18 juni het advies van de Rechtspraak over de aanbeveling van de GRECO aan de Minister voor Rechtsbescherming aangeboden. De Minister zal in overleg met de Minister van BZK zijn standpunt bepalen en dit naar verwachting na het zomerreces aan de Kamer zenden.

MRb zegt toe met Nationaal Rapporteur en ketenpartners om tafel te gaan om te bezien of er meer maatregelen nodig zijn omtrent kennis van recidive en kansberekening

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

Na de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te vragen in te gaan op het ruimhartig toepassen van het buitenschuldcriterium Rohingya vluchtelingen. Hierbij worden ook aantallen genoemd

AO Myanmar 27 juni 2018 – VKC Buitenlandse Zaken

TK

De Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces van 2018 geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer een voortgangsbrief aanpak kinderporno toe (1. Aanpak internetbedrijven; 2. EU-voortgang rondom illegale content en verkenning vergewisplicht uploaden; 3. Bestuursrechtelijke aanpak; 4. Medeplichtigheid serviceproviders; 5. Samenwerking TdH rondom preventieve inzet techniek als virtuele lokfiguur)

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

Een voortgangsrapportage volgt na het zomerreces.

MJenV zegt toe Stas SZW te vragen te reageren op dat norm/jpr seks intimidatie in praktijk onvoldoende duidelijkheid is voor werkgevers

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

Uw Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Baay-Timmerman, Barth, Bikker, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Van Dijk, Oomen-Ruijten, Schnabel, Strik en Wezel, toe om de alternatieven voor de regeling voor weigerende observandi te onderzoeken en hierover met experts en belanghebbenden (waaronder de tbs-advocaten) het gesprek aan te gaan. De Kamer zal voor eind 2018 een eerste verkenning ontvangen. In aanloop naar de evaluatie van de wet zullen een of twee van die veelbelovende alternatieve of aanpalende maatregelen verder worden uitgewerkt (32 398) (T02558)

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] – Gezamenlijke Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 399, 31 996, 32 398

EK

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de verkenning van aanvullende maatregelen om de problematiek van de weigerende verdachten aan te pakken.

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Bikker en Strik, toe het gebruik en de effectiviteit van de regeling voor weigerende observandi, inclusief de jurisprudentie daaromtrent en de behandeling door de penitentiaire kamer, te evalueren. In aanloop naar de evaluatie van de wet zullen een of twee veelbelovende alternatieve of aanpalende maatregelen worden uitgewerkt, zodat bij de wetsevaluatie een integrale discussie kan worden gevoerd (32 398) (T02559)

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] – Gezamenlijke Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 399, 31 996, 32 398

EK

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. De inwerkingtreding vindt gedeeltelijk op 1-1-2019 en gedeeltelijk 1-1-2020 plaats.

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Wezel, toe om de kabinetsreactie op het onderzoek van de Raad voor de Strafrechtstoepassingen Jeugdbescherming over de re-integratie van (ex-)gedetineerden in afschrift naar de Eerste Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] – Gezamenlijke Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 399, 31 996, 32 398

EK

Het rapport zal naar verwachting uiterlijk einde van de zomer aan de EK worden gestuurd.

MRb zegt de Kamer toe om rond de zomer van 2018 een brief te sturen over de gevolgen van technologische ontwikkelingen en de digitalisering op de rechtspraak

Parlementaire Agenda punt [08-02-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

De Kamer wordt na de zomer 2018 geïnformeerd.

MRb zegt toe hard zijn best te gaan doen om een structurele oplossing te vinden voor extra budget voor mediation in het strafrecht (structureel 1 miljoen extra)

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

De TK zal uiterlijk bij de aanbieding van de begroting op Prinsjesdag nader inhoudelijk worden geïnformeerd over deze toezegging.

MJenV zegt toe dat hij in de begroting zal rapporteren over de voortgang van de cultuurverandering bij het NFI

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017

TK

Uw Kamer zal hierover conform toezegging in de begroting van 2019 over worden geïnformeerd.

MJenV zegt toe in september met een voortgangsbrief in het kader van de voorraadvorming bij het OM te komen

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017

TK

De TK wordt in de loop van het najaar geïnformeerd.

MJenV zegt toe in het najaar terug te komen op de meer principiële discussie over het optimaliseren van de capaciteitsbehoefte aan forensisch onderzoek in Nederland en daarbij de mogelijkheden van marktpartijen bij forensisch onderzoek te betrekken

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017

TK

De visie op forensisch onderzoek, zoals toegezegd in debat d.d. 30 mei 2017, is in voorbereiding en wordt in september aan de Tweede Kamer gestuurd.

MRb zegt toe in voorstellen over toegang tot het recht/rechtsbijstand de consequenties voor specifieke groepen zoals laagopgeleiden, vrouwen en migranten inzichtelijk te maken

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017

TK

De toezegging wordt uitgevoerd i.h.k.v. het programma rechtsbijstand. Voor Prinsjesdag 2018 worden de Staten-Generaal over de hoofdlijnen voor herziening van het stelsel van rechtsbijstand geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over quick scan assessment interoperabiliteit

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

De quickscan zal na de zomer worden afgerond, waarna uw Kamer zal worden geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over inventarisatie speelgoed wapens en ervaringen politie

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Op dit moment vindt de inventarisatie plaats. Na de zomer wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

De Minister voor Veiligheid en Justitie zegt toe voor de herfst van 2018 ontvangt de Kamer nadere informatie over de inzet van BOA's met betrekking tot de handhaving van lichtere verkeersovertredingen

Parlementaire Agenda punt [13-03-2018] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid + Minister IenW

TK

Gesprekken met gemeenten, VNG, Politie en OM hierover vinden thans plaats. De Kamer zal hierover in het najaar worden geïnformeerd.

MRb zegt toe de Kamer rond de zomer van 2018 in het kader van herziening stelsel rechtsbijstand een reactie op het SP-initiatief «Huis van het Recht» te zenden

Parlementaire Agenda punt [25-04-2018] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

De toezegging wordt uitgevoerd i.h.k.v. het programma rechtsbijstand. Voor Prinsjesdag 2018 worden de Staten-Generaal over de hoofdlijnen voor herziening van het stelsel van rechtsbijstand geïnformeerd.

MRb zegt toe de Kamer kort na de zomer van 2018 te informeren over nadere uitwerking scenario 1B griffierechten en de nadelen van het percentagestelsel

Parlementaire Agenda punt [25-04-2018] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

De brief aan de Tweede Kamer zal na de zomer aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

MRb zegt toe dat hij bij opstellen van het contourenplan nieuwe kader rechtsbijstand een gedegen financiële doorrekening laat maken en dit tezamen met dit contourenplan naar de Kamer zal sturen

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

De toezegging wordt uitgevoerd i.h.k.v. het programma rechtsbijstand. Voor Prinsjesdag 2018 worden de Staten-Generaal over de hoofdlijnen voor herziening van het stelsel van rechtsbijstand geïnformeerd.

MRb zegt toe specifiek aandacht te besteden aan specialisatie bij de hervorming van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

De toezegging wordt uitgevoerd i.h.k.v. het programma rechtsbijstand. Voor Prinsjesdag 2018 worden de Staten-Generaal over de hoofdlijnen voor herziening van het stelsel van rechtsbijstand geïnformeerd.

MRb erkent dat personen die verplichte zorg ontvangen een kwetsbare groep vormen en zegt toe dat dit als extra aandachtspunt wordt meegenomen bij de herziening van het stelsel rond de rechtsbijstand

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK d.d. 15 en 16 januari 2018

EK

De toezegging wordt uitgevoerd i.h.k.v. het programma rechtsbijstand. Voor Prinsjesdag 2018 worden de Staten-Generaal over de hoofdlijnen voor herziening van het stelsel van rechtsbijstand geïnformeerd.

MJenV zegt een brief toe over de voortgang van de Taskforce overvallen

Parlementaire Agenda punt [22-02-2018] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Na het zomerreces 2018 wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Actieplan Overvallen 2.0.

MRb zegt toe de aanbevelingen van de NRM aan ZM (motivering in zedenzaken) te bespreken met de Rvdr

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] – Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik

TK

De aanbevelingen van de NRM worden eind augustus in een formeel overleg met de Raad voor de Rechtspraak besproken, waarna uw Kamer zal worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer na het zomerreces het onderzoek naar (de opleiding van) lijkschouwers ontvangt

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

Deze toezegging wordt betrokken bij de Kabinetsreactie op het rapport van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, welke na het zomerreces naar de TK zal gaan.

MVenJ heeft toegezegd dat in het kader van onderzoek «Gemiste misdrijven» de Kamer zal worden geïnformeerd over problematiek sectie bij zelfmoord

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

Deze toezegging wordt betrokken bij de Kabinetsreactie op het rapport van de taskforce lijkschouw welke na het zomerreces naar de TK zal worden verzonden.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Wolfsen en het wetsvoorstel. Hierbij zal worden ingegaan op een vraag van het lid Van Toorenburg (CDA) over de eigen bijdrage in het bestuursrecht

Parlementaire Agenda punt [08-09-2016] – Algemeen Overleg Gesubsidieerde rechtsbijstand

TK

Er is een traject tot herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand in gang gezet. Conform het Regeerakkoord zal dit binnen de huidige financiële kaders worden vormgegeven langs de lijnen van zowel het advies van de commissie-Wolfsen als dat van de commissie-Van der Meer. Het streven is om de Kamer vóór Prinsjesdag 2018 te informeren over hoe uitvoering gegeven zal worden aan de aanbevelingen in het rapport van de commissie-Van der Meer en dit onderdeel van het Regeerakkoord.

MVenJ zegt de Kamer toe in overleg te treden met de Nederlandse Orde van Advocaten over de hoogte van het subsidieplafond en de uitzonderingen daarop te bezien en de Kamer informeren als dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid

Parlementaire Agenda punt [27-09-2016] – VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 8/9)

TK

Vervolgstappen worden genomen in samenhang met de uitkomst van het programma redesign rechtsbijstand. De Tweede Kamer wordt hierover vóór Prinsjesdag 2018 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd een brief over de vraag of altijd sectie moet worden verricht indien er geen sprake is van een natuurlijke dood. Aan de taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie zal worden verzocht dat vraagstuk te betrekken in haar onderzoek en ook de vraag mee te nemen of standaard afname van bloed/urine moet plaatsvinden bij strafrechtelijk onderzoek

Parlementaire Agenda punt [09-02-2017] – Algemeen Overleg Onderzoek in strafzaken

TK

Deze toezegging wordt betrokken bij de Kabinetsreactie op het rapport van de taskforce lijkschouw welke na het zomerreces naar de TK zal worden verzonden.

In reactie op motie-Van Nispen nr 11 (algemene strafbaarstelling precursoren) zegt MJenV toe uit te zoeken of het zou kunnen om daarover een bepaling op te nemen in een apart wetsvoorstel en daar de Kamer een brief over te sturen

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Plenair debat 34 763 Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid

TK

Uw Kamer zal na de zomer 2018 worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe MOCW te vragen om het entameren van een vrij debat mogelijk te maken

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

De Tweede Kamer wordt in september over de uitvoering van de hiermee samenhangende motie en deze toezegging geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer schriftelijk toe deze regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van de voorbereidingen voor de oprichting van het EOM (33 709) (T02573)

Uitgaande brief [23-02-2018] – EK Voornemen tot deelname aan het Europees OM

EK

Dit betreft een doorlopende toezegging. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de Kamer geïnformeerd worden.

MJenV zegt, naar aanleiding van de vragen van de leden Duthler (VVD) en Postema (PvdA), toe de Kamer tijdig te informe-ren wanneer zich de situatie gaat voordoen dat er een voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het EOM op de JBZ-agenda gaat komen (33 709) (T02568)

Parlementaire Agenda punt [03-04-2018] – Plenair debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM (Europees Openbaar Ministerie)

EK

Als de Commissie een mededeling doet over de uitbreiding van het mandaat van het EOM, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

MJenV zegt, naar aanleiding van de vraag van het lid Van Hattem (PVV) toe de Kamer te informeren over de verwachte opbrengsten en kosten van de Nederlandse deelname aan het EOM (33 709)

Parlementaire Agenda punt [03-04-2018] – Plenair debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM (Europees Openbaar Ministerie)

EK

Zodra de kosten van deelname aan het EOM in kaart gebracht zijn, zal de Kamer hierover geïnformeerd worden. Hetzelfde geldt voor de opbrengsten van het EOM.

SJenV heeft toegezegd op werkbezoek te gaan in een AMV opvang waarover bij verschillende partijen het beeld bestaat dat deze niet zou voldoen aan het vereiste van kleinschaligheid en zal de Kamer over zijn bevindingen informeren

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

De Kamer wordt naar verwachting voor het kerstreces 2018 geïnformeerd.

MJenV zegt toe de vraag naar definitie van «ophelderingspercentage» mee te nemen naar het Bestuurlijk Ketenberaad en hierover de Kamer in het najaar 2018 te informeren

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017

TK

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer hierover in het najaar schriftelijk geïnformeerd.

MJenV zegt toe er naar te zullen streven om het plan van aanpak voor informatiebeveiliging gereed te hebben rondom de presentatie van de Najaarsnota

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017

TK

Uw Kamer zal voor het einde van 2018 worden geïnformeerd over het plan van aanpak.

MJenV zegt toe te bezien hoe in de begroting en jaarverslag korte duiding per organisatie kan worden gegeven

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017

TK

De uitvoering van deze motie is meegenomen in voorliggende begroting.

MJenV zegt toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling van J&V, OCW en EZK te informeren over de resultaten van de verkenning cyber security kennisontwikkeling

Parlementaire Agenda punt [28-06-2018] – Algemeen Overleg Cybersecurity

TK

De Tweede Kamer wordt eind november bericht.

SJenV zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren over het functioneren van de EBTL

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Uw Kamer wordt medio november 2018 geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over het overleg met de bonden over de flexibiliseringsagenda

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Politie (personeel)

TK

De Kamer zal na de lopende onderhandelingen worden geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe in de uitwerking van de resultaten van de commissie Van der Meer, de bijzonder curator mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] – Wetgevingsoverleg Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS/VenJ

TK

De bijzondere curator betreft ook een van de aanbevelingen van het Platform Rouvoet. De aanbeveling wordt meegenomen in de verdere uitwerking van deze aanbevelingen.

MVenJ zegt de Kamer toe in 2018 de pilot Blauw Talent te evalueren, te bezien of deze breder kan worden uitgerold en hierover de Kamer te informeren

Parlementaire Agenda punt [15-06-2017] – Dertigledendebat over het diversiteitsbeleid bij de Nationale Politie

TK

Het programma Blauw Talent zal in 2018 worden geëvalueerd. De Kamer zal daarna voor het Kerstreces over de bevindingen worden geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe om een onderzoek uit te laten voeren naar de aard, omvang, trend en verklaringen voor de sepotbeslissingen door het OM

Parlementaire Agenda punt [12-09-2017] – Mondelinge vraag van het lid BUITENWEG (GroenLinks) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het aantal sepots bij misdrijven (Volkskrant 11 september 2017)

TK

De Tweede Kamer wordt in de loop van het najaar geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd dat de Kamer een voortgangsrapportage ontvangt over de invoering van het jeugdstrafrecht BES

Parlementaire Agenda punt [31-01-2018] – Algemeen Overleg Justitieketen BES-eilanden

TK

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2018 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat de omvang en vormgeving van het algemeen bestuur van het IFV en het toezicht op het IFV wordt meegenomen in de evaluatie van het IFV door een onafhankelijke commissie

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer

TK

De evaluatie zal naar verwachting eind 2018 gereed zijn en aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

MVenJ heeft toegezegd om in het kader van de aangekondigde evaluaties, 3 jaar na inwerkingtreding, van de wet (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis) er ook zal worden bijgehouden hoeveel verdachten er onterecht in voorlopige hechtenis hebben gezeten

Parlementaire Agenda punt [12-06-2013] – Plenair debat 33 360 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

TK

De voorbereidingen voor de evaluatie vinden momenteel plaats. Afhankelijk van de uiteindelijke startdatum zal de Tweede Kamer in de loop van 2019 over de uitkomsten worden geïnformeerd.

SJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de evaluatie van het AMV-opvangmodel, die eind 2018 is afgerond

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Uw Kamer wordt naar verwachting in het voorjaar van 2019 geïnformeerd.

MVenJ zegt toe bij de evaluatie van de Wet DNA-V aandacht te besteden aan de situatie in het Verenigd Koninkrijk en te bezien wat hun aanpak oplevert en of dit ook in Nederland toepasbaar is. Daarnaast zegt MVenJ toe bij de evaluatie te kijken naar de mogelijkheden om oud vrijwillig afgegeven bloedmonsters te gebruiken voor DNA-onderzoek

Parlementaire Agenda punt [03-10-2017] – Mondelinge vraag van het lid VAN OOSTEN (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Verraden door een familielid» (Trouw, 30 september 2017)

TK

Deze toezegging aan de Tweede Kamer is verwerkt in de onderzoeksaanpak van de evaluatie. Beoogde einddatum van de evaluatie is april 2019.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de invulling van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

De Tweede Kamer wordt hierover aan het einde van het jaar met een brief geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd om met VNG te praten over het gebruik van bijzondere bijstand in geval van hoge leges voor naturalisatie

Parlementaire Agenda punt [26-09-2017] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

EK

Uw Kamer wordt naar verwachting voor het kerstreces van 2018 geïnformeerd.

SJenV zegt toe om dossiers van Syrische vreemdelingen die eerder zijn ingewilligd nogmaals te bezien op basis van nieuwe kennis (1F) over terrorisme en de Kamer over de resultaten hiervan te informeren

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV

TK

De Kamer wordt naar verwachting voor het kerstreces van 2018 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe om in de brief over verschillende onderwerpen die hij een half jaar na inwerkingtreding van de UAVG naar de Tweede Kamer zal sturen ook de rol van het HvJ-EU en de toepasselijkheid van het Europees Handvest van de grondrechten ook op die terreinen waarop de AVG van overeenkomstige toepassing wordt verklaard in de UAVG zal betrekken

Parlementaire Agenda punt [08-03-2018] – Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34 851)

TK

De brief wordt voor het einde van het jaar naar de Kamer gestuurd.

MRb zegt de Kamer toe dat er voorstellen komen om misbruik van procedures in het strafproces te voorkomen

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Op dit moment worden hierover verkennende gesprekken gevoerd. Naar verwachting zal de Tweede Kamer hierover voor het eind van het jaar worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer per brief te informeren over de afspraken met Turkije inzake terrorisme gerelateerde uitzettingen vanuit Turkije naar Schengenlanden

Parlementaire Agenda punt [07-04-2016] – Voortzetting Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

In de beleidsreactie bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 is aangegeven dat de gesprekken gaande zijn. Dit is nog steeds het geval. Zodra de gesprekken zijn afgerond zal uw Kamer hierover worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd bij de evaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden onderzoeken in hoeverre de verbetermaatregelen hebben bijgedragen aan de uitvoering van die wet, of in de wetgeving van drie eerder onderzochte landen inmiddels wijzigingen zijn aangebracht die relevant zijn voor een eventuele andere vormgeving van de afname van celmateriaal van veroordeelden in Nederland, en aan de hand daarvan beoordelen of wetswijziging nodig c.q. mogelijk is

Parlementaire Agenda punt [09-02-2017] – Algemeen Overleg Onderzoek in strafzaken

TK

Deze aandachtspunten van de Kamer maken inmiddels deel uit van de onderzoeksopzet. Het onderzoek is aanbesteed en de inhoudelijke werkzaamheden zijn gestart. De beoogde oplevering is voorzien voor april 2019.

MRb zegt de Kamer een verzamelbrief toe over planning uitwerking nader rapport bestuurlijke boete, nadere criteria voor de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht, rechtswaarborgen in het bestuursrecht en de vraag of het wenselijk is om bepalingen over bewijsrecht op te nemen in de Awb

Parlementaire Agenda punt [05-07-2018] – Algemeen Overleg Bestuursrecht

TK

Uw Kamer zal voor het einde van 2018 worden geïnformeerd.

MRb zegt een terugkoppeling van gesprekken met koepelorganisaties toe over het instellen van algemene richtlijnen, waarbij expliciet en kenbaar wordt gemaakt wanneer organisaties zelf een onderzoek dienen op te pakken

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – VAO Zeden

TK

De Kamer wordt in 2019 geïnformeerd over een dergelijk onderzoek en richtlijnen waar de Kamer tijdens het AO Zeden naar vroeg.

MRb zegt toe na de zomer met een brief te komen met daarin de opzet voor het onderzoek naar de aangifteplicht

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

De Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd over de opzet van het onderzoek.

MJenV zegt de Kamer toe, mocht de Hoge Raad besluiten dat het verhalen van kosten geen nieuwe wettelijke basis vereist, dat ik dan meteen samen met het OM meters kan gaan maken. Als de Hoge Raad geen wettelijke basis ziet, dan kan ik de Kamer aankondigen dat ik zal onderzoeken of dit punt in wetgeving onder te brengen is. In beide gevallen kom ik daar bij uw Kamer op terug; dat zeg ik hierbij toe

Parlementaire Agenda punt [20-06-2018] – Plenair debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling

TK

Overeenkomstig de toezegging zal de Kamer in het najaar worden geïnformeerd.

MJenV hoopt de Kamer in het najaar uitsluitsel te kunnen geven over een oplossing voor het probleem van de bewaking van in beslag genomen vuurwerk. Ik zeg hierbij toe om de Kamer hoe dan ook in het najaar nader te berichten, zodat men het ook van mij hoort als ik nog geen uitsluitsel heb

Parlementaire Agenda punt [20-06-2018] – Plenair debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling

TK

Overeenkomstig de toezegging wordt de Kamer in het najaar geïnformeerd. Op dit moment worden verschillende oplossingen onderzocht.

MJenV zegt toe bij het wetsvoorstel tot het wijzigen van het Wetboek van Strafrecht voor het hinderen van hulpverlener ook in te gaan op geweld tegen hulpverleners

Parlementaire Agenda punt [20-06-2018] – Plenair debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling

TK

Overeenkomstig de toezegging zal de Kamer in het najaar worden geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe om het onderzoek van Nobel inzake het naamrecht goed te bestuderen en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

Het rapport van Nobel hierover wordt bestudeerd. Uw Kamer wordt hierover na de zomer geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe dit najaar met een brief te komen over mogelijke wettelijke waarborgen bij gebruik van Big Data

Parlementaire Agenda punt [30-05-2018] – Algemeen Overleg inz. Big data en de bescherming van persoonsgegevens

TK

Uw Kamer zal in het najaar worden geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe dit najaar met een visie op horizontale privacy te komen

Parlementaire Agenda punt [30-05-2018] – Algemeen Overleg inz. Big data en de bescherming van persoonsgegevens

TK

Uw Kamer zal hierover in het najaar van 2018 worden geïnformeerd.

SJenV heeft toegezegd dat hij zal bezien of onderzocht kan worden welke en hoeveel incidenten op COA-locaties niet gemeld worden door bewoners zelf en of en hoe COA-personeel daar vervolgens dan mee omgaat. Uitdrukkelijk benoemd dat onderzoek naar zaken die niet gemeld zijn, wellicht moeilijk is. De Kamer zal hierover geïnformeerd worden

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

De Kamer wordt voor het kerstreces van 2018 geïnformeerd.

MRb zegt toe de Kamer te informeren over de gevolgen van de pilot samenwerking politie, OM en GGZ

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

OM bekijkt of een pilot zoals bij Emergo heeft plaatsgevonden opnieuw uitgevoerd kan worden. Uw Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd.

MRb zegt toe een brief te sturen over minimumleeftijd jeugdstrafrecht, detentieduur jeugd- en adolescentenstrafrecht en gaat daarbij ook in op de aanpak in Duitsland

Parlementaire Agenda punt [05-04-2018] – AO Justitiële jeugd

TK

De Kamer zal dit najaar geïnformeerd worden.

MRb zegt toe een aparte brief te sturen over de duur van de inverzekeringstelling

Parlementaire Agenda punt [05-04-2018] – AO Justitiële jeugd

TK

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2018 geïnformeerd.

MRb zegt toe de Kamer te informeren over de verkenning van de voordelen van de Belgische incassoprocedure voor vorderingen tussen bedrijven (griffierechten)

Parlementaire Agenda punt [25-04-2018] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

Het onderzoek is aangemeld bij het WODC. De uitkomsten zijn naar verwachting in het najaar 2018 gereed.

MRb zegt toe de Kamer in het najaar van 2018 te informeren over de verkenning naar het afschaffen van de verplichte procesvertegenwoordiging in hoger beroep van kantonzaken

Parlementaire Agenda punt [25-04-2018] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

Uw Kamer wordt over de uitvoering van deze toezegging in het najaar van 2018 geïnformeerd.

MRb zegt toe nieuwe afspraken te maken met gemeentes: update van het convenant van 4 jaar geleden (2014). Betreft de samenwerking tussen de gemeentes en DJI, en de rol van gemeentes in de re-integratie. In dit kader ook de rol van gemeentes in het voorzien van ID-bewijzen; schuldhulpverlening; zinvolle dagbesteding na detentie; terugkeer naar gemeentes van ex-gedetineerden; onderzoeken of een wettelijke basis kan worden gecreëerd op basis waarvan de gegevens over deze vijf basisvoorwaarden met gemeenten kunnen worden gedeeld en de Kamer hierover te informeren (motie 103, 28 719)

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden

TK

In het najaar worden nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in het convenant met DJI en gemeenten. De Tweede Kamer kan hierover naar verwachting voor het eind van 2018 worden geïnformeerd.

MJenV zegt toe in het onderzoek van het OM en de Raad voor de Rechtspraak naar de omvang van de problematiek en benodigde maatregelen om voorraadvorming tegen te gaan, dat einde van dit jaar gereed zal zijn, het verschil in financieringsmethodiek en de vraag of het verschil daartussen wellicht een oorzaak is van de problemen meegenomen

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017

TK

Naar verwachting zal uw Kamer voor het einde van dit jaar geïnformeerd worden.

MJenV zegt toe ook de Eerste Kamer de brief toe te zenden die aan de Tweede Kamer is toegezegd over het instemmingsvereiste

Parlementaire Agenda punt [10-07-2018] – Gezamenlijke behandeling Wetsvoorstellen 34 915 Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking m.b.t. misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 en 34 916 Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

EK

Conform de toezegging zal de brief aan de Tweede Kamer ook aan de Eerste Kamer worden verzonden.

MJenV zegt toe ook de Eerste Kamer de brief toe te zenden die aan de Tweede Kamer is toegezegd over (verhaal van) schadevergoeding

Parlementaire Agenda punt [10-07-2018] – Gezamenlijke behandeling Wetsvoorstellen 34 915 Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking m.b.t. misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 en 34 916 Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

EK

Conform de toezegging zal de brief aan de Tweede Kamer ook aan de Eerste Kamer worden verzonden.

MJenV zegt toe de Kamer per brief te informeren over het instemmingsvereiste t.a.v. de gebruikmaking van videoconferentie in het licht van de ontwikkelingen in de jurisprudentie

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – Plenair debat Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 915) + Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 916)

TK

Uw Kamer zal voor het einde van 2018 worden geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer per brief te informeren over de mogelijkheden voor nabestaanden om een vordering te verhalen op daders die zich in het buitenland bevinden en over de invulling van een fonds voor nabestaanden

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – Plenair debat Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 915) + Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 916)

TK

Uw Kamer zal voor het einde van 2018 worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe dat zij een actualisering ontvangt over de ontwikkelingen in de ICAO t.a.v. de veiligheid van de burgerluchtvaart / het sluiten van het luchtruim

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – Plenair debat Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 915) + Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 916)

TK

Naar verwachting zal IenW u na de zomer 2018 informeren.

MJenV zegt de Kamer toe te informeren over de pilot inzake de «probation officer»

Parlementaire Agenda punt [22-02-2018] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

TK

Na het zomerreces 2018 wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Actieplan Overvallen 2.0. Hierin wordt ook ingegaan op de voortgang van de pilot «probation officer».

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Hoekstra (CDA), toe dat hij de bevoegdheid tot insluitingsfouillering zal monitoren en afhankelijk van de aantallen ook evalueren

Parlementaire Agenda punt [13-05-2014] – Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33 112 Verruiming fouilleerbevoegdheden

EK

Na wijziging van de Ambtsinstructie in verband met fouilleren (Besluit van 3 mei 2018, Stb. 157) treden de nieuwe fouilleerbevoegdheden uit art. 7 Politiewet 2012 in werking op 1 juli 2018 (Besluit van 22 mei 2018, Stb. 143-n1). Bijgehouden zal worden hoe vaak de bevoegdheid tot fouillering in het lichaam wordt toegepast. Ik zal daarom uw Kamer drie jaar nadat de bevoegdheid van kracht is geworden, derhalve in 2021, voorzien van kwantitatieve informatie en van mijn oordeel of de bevoegdheid dient te worden geëvalueerd.

SVenJ zegt toe de activeringsactiviteiten op de pilotlocaties zoveel als mogelijk te continueren en komende periode te onderzoeken of uitrol op alle gezinslocaties mogelijk is. Juist omdat een concrete meting niet mogelijk is, zal ik na drie jaar een evaluatie op laten stellen om nader inzicht te verkrijgen in de effecten van de activering

Uitgaande brief [11-01-2016] – TK Reactie rapport «Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel. Evaluatie van de pilot activeren bewoners gezinslocatie»

TK

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer medio 2019 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat de implementatiewetgeving voor de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers in 2019 zal worden geëvalueerd

Uitgaande brief [28-10-2016] – TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid

TK

De evaluatie zal worden opgenomen in de WODC-agenda voor 2019.

MVenJ heeft toegezegd in overleg te treden met de politie en het OM over de uitkomsten van het onderzoek over de toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging in het algemeen en in het bijzonder over de aanbevolen verbeteringen van de huidige praktijk. Voor zover op basis van dat overleg verbeteringen worden geïmplementeerd zal de Minister na twee jaar bezien in welke mate de nu voorgestelde verbeteringen hebben bijgedragen aan de optimalisering van de praktijk.

Uitgaande brief [26-07-2017] – TK Aanbieding rapport De toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging

TK

Er vindt momenteel overleg plaats met het OM en de politie. Voor zover op basis van dat overleg verbeteringen worden geïmplementeerd zal de Minister na twee jaar bezien in welke mate de nu voorgestelde verbeteringen hebben bijgedragen aan de optimalisering van de praktijk en uw Kamer hierover informeren.

MVenJ heeft toegezegd te monitoren en mogelijk evalueren van de insluitingsfouillering (T01925)

Parlementaire Agenda punt [13-05-2014] – Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33 112 Verruiming fouilleerbevoegdheden

EK

Na wijziging van de Ambtsinstructie in verband met fouilleren (Besluit van 3 mei 2018, Stb. 157) treden de nieuwe fouilleerbevoegdheden uit art. 7 Politiewet 2012 in werking op 1 juli 2018 (Besluit van 22 mei 2018, Stb. 143-n1). Bijgehouden zal worden hoe vaak de bevoegdheid tot fouillering in het lichaam wordt toegepast. Ik zal daarom uw Kamer drie jaar nadat de bevoegdheid van kracht is geworden, derhalve in 2021, voorzien van kwantitatieve informatie en van mijn oordeel of de bevoegdheid dient te worden geëvalueerd.

MRb zegt toe in de eerste helft van 2019 met de resultaten van het onderzoek naar de aangifteplicht te komen

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden

TK

Het onderzoek wordt uitgezet via het WODC. De Kamer wordt voor het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer jaarlijks te informeren over de Nederlandse Cybersecurity Agenda, met daarbij aandacht voor de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software en het thema software-aansprakelijkheid. Informeren over de Roadmap gebeurt middels een brief door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Minister van Justitie en Veiligheid

Parlementaire Agenda punt [28-06-2018] – Algemeen Overleg Cybersecurity

TK

De Tweede Kamer wordt voor het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld (CDA), De Graaf (D66), Bikker (ChristenUnie), Ruers (SP) en Lintmeijer (GroenLinks), toe dat vijf jaar na inwerkingtreding van de wet een brede evaluatie zal plaatsvinden en dat daarbij in elk geval de volgende elementen zullen worden betrokken: (1) de vraag naar nut en noodzaak van artikel 172, tweede lid, van de Gemeentewet, nu de uiteindelijke wettekst niet bepaalt dat de sancties van private organisaties bij algemene maatregel van bestuur moeten zijn aangewezen; (2) de formulering van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet («tevens namens hem») in het licht van het territoriumvereiste van de burgemeester; (3) ervaringen in andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk; en (4) de controlerende rol van de gemeenteraad ten opzichte van een burgemeester die gebruikmaakt van de nieuwe, verzwaarde openbare ordebevoegdheid. (T02138)

Parlementaire Agenda punt [23-06-2015] – Plenaire behandeling 33 882 Wetsvoorstel Aanscherping maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

EK

Deze wet is in werking getreden op 1 juli 2015. De evaluatie zal in 2020 plaatsvinden.

MJenV zegt toe de Kamer begin 2020 te berichten over de resultaten van de voorlichting aan politiemedewerkers en officieren van justitie over de (juridische) mogelijkheden om handpalmafdrukken af te nemen

Parlementaire Agenda punt [08-02-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Conform de motie zal uw Kamer begin 2020 worden geïnformeerd.

Toezegging Vervolgevaluatie wet biometrie in de vreemdelingenketen (T02407)

Uitgaande brief [18-04-2017] – EK Reactie WODC rapport Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen

EK

De Kamer wordt naar verwachting in 2019 geïnformeerd over de vervolgevaluatie.

MVenJ heeft toegezegd vier jaar na inwerkingtreding het protocol van de werking van het protocol te evalueren

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 235 Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (R2053)

TK

Aan deze toezegging zal uitvoering worden gegeven vier jaar na inwerkingtreding van de wet. De wet is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer.

In reactie op motie-Buitenweg nr 10 (toepassing art. 13b driejaarlijks monitoren) zegt MJenV toe om de TK driejaarlijks te informeren, de 1e keer uiterlijk op 1 juni 2021

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Plenair debat 34 763 Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid

TK

De Tweede Kamer zal in 2021 geïnformeerd worden over de ervaringen met de sluitingsbevoegdheid.

MJenV informeert de Kamer over de uitkomsten van de pilot informatie-coördinator Matchfixing

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Een pilot met informatiecoördinator matchfixing start naar verwachting najaar 2018 en heeft een looptijd van twee jaar. Dat betekent dat de evaluatie eind 2020/begin 2021 plaatsvindt, waarop aan de Tweede Kamer gerapporteerd zal worden over de uitkomsten.

MVenJ heeft toegezegd n.a.v. een vraag van Van Oosten (VVD) om bij de wetsevaluatie ook de lokale afweging tussen veiligheid en privacy te betrekken, alsmede de praktische uitvoering die wordt gegeven aan het kenbaarheidsvereiste van het cameratoezicht

Parlementaire Agenda punt [25-03-2014] – Plenair debat 33 582 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

TK

Wetsvoorstel 33 582 is op 1 juli 2016 in werking getreden. De eerste evaluatie van deze wet wordt 5 jaar na inwerkingtreding – 2021- voorzien. Bij die evaluatie wordt invulling gegeven aan de toezegging.

MRb zegt de Kamer toe bij de evaluatie van de Wfz in ieder geval in te gaan op de effectiviteit en mogelijke neveneffecten van de regeling weigerende observandi en de behandeling van verzoeken om een machtiging onder die regeling door de penitentiaire kamer

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK. d.d. 15 en 16 januari 2018

EK

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. Inwerkingtreding vindt gedeeltelijk plaats op 1-1-2019 en gedeeltelijk op 1-1-2020.

SJenV zegt de Kamer het vervolg op de evaluatie van de Wet Biometrie toe

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

De Kamer wordt naar verwachting in 2019 geïnformeerd over de vervolgevaluatie.

MVenJ heeft toegezegd de ontwikkeling van het aantal IVS-en mee te nemen in het kader van de evaluatie van de (wet) raadsman bij het politieverhoor

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – Mondelinge vraag van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie (Volkskrant, 18 april 2016)

TK

De wetsvoorstellen ter implementatie en inbedding van het recht op toegang tot een raadsman in strafprocedures (34 157 en 34 159) zijn op 1 maart 2017 in werking getreden. Te zijner tijd zal in het kader van de evaluatie van beide wetten de ontwikkeling van het aantal IVS-en worden meegenomen.

Licence