Base description which applies to whole site

Bijlage 8.4. Subsidieoverzicht

Artikel

Naam subsidie(regeling)/ subsidie ontvanger

Hyperlink naar vindplaats subsidieregeling

Reali- satie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie-moment subsidie

hypelink naar vindplaats laatste evaluatiemoment

Volgende evaluatie-moment

Einddatum

31

Stichting NL Confidential

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

700

700

700

700

700

700

700

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

 

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

 

337

515

515

515

515

515

515

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

32

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008448

1.156

843

635

498

515

523

523

2018

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatieonderzoek-stichting-geschillencommissies-voor-consumentenzaken-sgc.aspx

2022

Bekostigings- subsidie1

 

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

455

645

455

455

455

455

455

2013

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2306-evaluatie-subsidie-nvvr.aspx

2019

Bekostigings- subsidie1

 

Wetgeving

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.160

1.520

1.520

1.519

1.519

1.519

1.519

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

 

Overig Subsidie toegang rechtsbestel

 

117

115

120

130

130

130

130

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Projectsubsidie2

 

Overige subsidies Rechtpleging

 

119

43

0

0

0

0

0

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Projectsubsidie2

33

Centrum voor Criminaliteitsbe-strijding en Veiligheid (CCV)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

4.582

4.651

4.420

4.193

4.194

3.741

3.741

2013

http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/8/4/kst184379.html

2018

Bekostigings- subsidie1

 

VKB

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

439

323

243

162

162

0

0

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

 

Criminaliteit tegen bedrijven

 

994

1.029

1.028

1.027

1.027

1.027

1.027

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.325

1.375

731

385

385

0

0

2014

http://www.wodc.nl/error.aspx?aspxerrorpath=/%20onderzoeksdatabase/%20evaluatie-keurmerk-%20veilig-ondernemen.aspx?%20nav=ra&l=veiligheid_en_%20preventie&l=preventieprogramma

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Uitstapprogramma's prostituees

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025075

1.185

1.622

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

   

2018

2018

 

Comensha

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.475

1.590

1.554

1.345

1.345

1.345

1.345

2016

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-pilot-categorale-opvang-slachtoffers-mensenhandel.aspx 

2021

Bekostigings- subsidie2

 

Meldpunt Internet Discriminatie (MIND)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

154

100

200

0

0

0

0

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie[3]

 

Sektesignaal (Meldpunt Sekten)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

92

100

100

0

0

0

0

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie[4]

 

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

295

338

277

233

168

168

168

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie[5]

 

Overige subsidies opsporing en vervolging

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.455

798

207

451

516

516

516

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Projectsubsidie2

34

Subsidies Integriteit

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.174

2.800

2.799

2.797

2.799

2.798

2.798

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33199–2.html

2018

Projectsubsidie2

 

Preventieve maatregelen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

4.477

4.904

4.368

4.163

4.165

4.164

4.165

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33199–2.html

2018

Projectsubsidie2

 

Slachtofferzorg / Perspectief Herstelbemiddeling

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.649

1.879

1.866

1.365

1.365

1.365

1.365

2014

http://www.rijksbegroting.nl/system/files/18/vj-beleidsdoorlichting-slachtofferzorg.pdf

2019

Bekostigings- subsidie1

 

Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

660

660

660

660

660

660

660

Zie toelichting

   

Bekostigings- subsidie1

 

Stichting adoptievoorziening

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004582

677

1.427

1.424

1.424

1.425

1.425

1.425

2011

http://rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/6/7/kst167945.html

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Jeugdbescherming overig

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

2.509

1.870

2.246

2.245

2.246

2.246

2.246

2012

 

2018

Projectsubsidie2

                     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31101–8.html

   
 

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

600

608

606

606

606

606

606

Zie toelichting

 

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Het Gevangenismuseum

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

800

810

808

808

809

809

809

Zie toelichting

 

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008122

3.009

4.183

4.180

4.179

4.180

4.180

4.180

Zie toelichting

   

Bekostigings- subsidie1

 

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008123

1.755

2.523

1.155

1.152

1.152

1.152

1.152

Zie toelichting

   

Projectsubsidie2

36

Nederlands Rode Kruis

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024998

1.400

1.257

1.257

1.257

1.257

1.257

1.257

   

2019

2019

 

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Brief Minister aan het NVI

1.265

1.274

1.267

1.266

1.269

1.267

1.269

   

2021

2021

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

4.908

2.433

2.422

2.420

2.424

2.423

2.423

Zie toelichting

 

2019

Projectsubsidie2

37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (Wet Justitiesubsidies)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

10.017

9.633

9.642

9.643

9.643

9.643

9.643

Zie toelichting

 

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Internationale Organisatie voor Migratie

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

7.064

8.370

9.239

9.243

9.244

9.243

9.243

Zie toelichting

 

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

938

2.065

1.749

1.691

1.692

1.691

1.691

Zie toelichting

 

2018

Projectsubsidie2

 

Totaal subsidieregelingen

58.942

63.003

59.893

58.032

58.067

57.068

57.071

       
1

Deze subsidie vindt zijn grondslag in de begroting. Voorafgaand aan de verstrekking wordt jaarlijks bezien of de subsidie nog voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld.

2

Deze subsidie vindt zijn grondslag in de begroting

Toelichting op het subsidieoverzicht

Artikel 31

Stichting NL Confidential

Subsidie voor de ondersteuning van Stichting NL Confidential met als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke stichting exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven. De subsidie wordt jaarlijks toegekend op basis van een door de Minister geaccordeerde begroting voor dat jaar. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

Het betreft hier het budget voor incidentele subsidies aan verschillende organisaties zoals onder andere politievakorganisaties en de stichting World Police and Fire Games 2021. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Artikel 32

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

De SGC behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers door middel van bindende adviezen. De SGC heeft op dit moment bijna 70 geschillencommissies die klachten in een groot aantal sectoren behandelen. De SGC ontvangt voor de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van JenV. De geschillencommissies zijn met hun laagdrempelige werkwijze een goed alternatief voor de gang naar de rechter.

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)

Subsidie voor het ondersteunen van de rol van de NVvR als beroepsvereniging voor rechtelijke ambtenaren en als tegemoetkoming aan functionele autoriteiten waarbij rechtelijke ambtenaren werkzaam zijn die werkzaamheden voor de NVvR verrichten. De subsidie wordt bezien na de geplande evaluatie.

Wetgeving

Betreft onder andere subsidie aan de stichting Recht en Overheid. De subsidie is voor de bedrijfskosten van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen, met als doel het verhogen van de juridische kwaliteit door het bieden van een tweejarig duaal leerwerktraject aan talentvolle, recent afgestudeerde juristen, die meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor een juridische functie bij één van de Ministeries. Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor zittende juristen bij alle Ministeries en de Raad van State.

Ook de subsidie aan de Stichting Geschillencommissie Auteursrechten valt hieronder. De subsidie is voor de vaste organisatorische kosten van de Geschillencommissie Auteursrechten ten behoeve van de geschillenbeslechting op het gebied van het auteursrecht. Tevens ontvangt de Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM) subsidie. Deze organisatie is actief op het gebied van de mensenrechten in Nederland.

Overig subsidies Toegang rechtsbestel/Rechtspleging

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed zoals onder andere subsidie aan de SGC voor instandhouding van de Commissie Algemeen bij de SGC. Deze commissie is nodig voor een dekkend systeem over alle sectoren in de consumentenmarkt.

Artikel 33

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

CCV draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

Veiligheid Kleine Bedrijven

Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven. Deze regeling geeft kleine bedrijven de mogelijkheid veiligheidsmaatregelen te treffen tegen onder andere winkeldiefstal.

Criminaliteit tegen bedrijven

De aanpak van criminaliteit tegen bedrijven is gericht op een effectieve preventie en rechtshandhaving met betrekking tot tegen het bedrijfsleven gerichte criminaliteit en het bevorderen van de onderlinge samenhang tussen de beveiligingsinspanningen van het bedrijfsleven en de rechtshandhavingsinspanningen van de overheid.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in het voorjaar van 2014 kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan een implementatie-evaluatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO is een certificeringsregeling. Het keurmerk wordt toegekend aan een winkelcentrum of een bedrijventerrein wanneer ondernemers samenwerken met gemeente, politie en brandweer om de veiligheid in het gebied te verhogen.

Uitstapprogramma's prostituees

De opgestelde Regeling uitstapprogramma’s prostituees II biedt gemeentelijke overheden en maatschappelijke organisaties door middel van een toegekende subsidie voor maximaal vier jaar de mogelijkheid uitstapprogramma’s voor prostituees te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast maakt de regeling het mogelijk om bestaande uitstapprogramma’s door middel van een toegekende subsidie uit te breiden.

Comensha

Stichting tegen Vrouwenhandel en voor opvang en procesbegeleiding van slachtoffers van mensenhandel.

MIND

Het meldpunt discriminatie voor preventie van discriminatie via het internet. Het bestrijden van racisme, fascisme en andere vormen van discriminatie op het internet in Nederland maar ook elders.

Sektesignaal

Sektesignaal is een laagdrempelig meldpunt waar iedereen persoonlijke ervaringen en vragen over misstanden binnen gesloten groepen kan bespreken met een vertrouwenspersoon en advies geeft over mogelijke vervolgstappen. Het meldpunt is een particulier initiatief om onder andere de opgedane kennis, (internationale) contacten en ervaring met betrekking tot kinderporno te waarborgen.

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de veiligheid van kinderen en heeft als missie het voorkomen en bestrijden van (online) seksueel kindermisbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.

Overige subsidies opsporing en vervolging

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed zoals onder andere Fraude helpdesk, etc. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Artikel 34

Subsidies Integriteit

De doelstelling van de subsidies in het kader van integriteit is het beschermen van kwetsbare groepen in sport, opvang etc. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diversie projectsubsidies wordt besteed. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Preventieve maatregelen

Het doel van subsidies in het kader van preventieve maatregelen is onder andere. het terugdringen van overvallen via programma Gewelddadige Overvalcriminaliteit. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Slachtofferzorg

Dit betreft onder andere subsidie aan Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in beeld). Perspectief Herstelbemiddeling bemiddelt tussen slachtoffers en daders van misdrijven (en verkeersongevallen) om samen te kijken naar de vragen rondom een misdrijf, de motieven en de gevolgen ervan. Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden leidt dit tot een gesprek of briefwisseling tussen slachtoffer en dader, onder begeleiding van een bemiddelaar.

Centrum Internationale Kinderontvoering

Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Stichting adoptievoorziening

Een stichting ten behoeve van voorlichting aan aspirant adoptiefouders voor het verrichten van taken op het terrein van de behandeling van aanvragen tot beginseltoestemming.

Jeugdbescherming overig

Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. De afzonderlijke projecten kennen een einddatum. Een einddatum voor het verzamelbudget in totaal kan niet worden gegeven.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenningen.

Het Gevangenismuseum

Het gevangenismuseum biedt informatie over hoe we in Nederland omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenningen.

Vrijwilligerswerk gedetineerden

Op basis van het subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing kunnen vrijwilligersorganisaties, die duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive als doel hebben, in aanmerking komen voor een subsidie. Zowel grote vrijwilligersorganisaties als Humanitas, Exodus, Bonjo en Gevangenzorg Nederland, als kleine vrijwilligersorganisaties kunnen hiervoor in aanmerking komen. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidies die worden verstrekt nog voldoen aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenningen.

Artikel 36

Nederlands Rode Kruis

Het NRK ontvangt jaarlijks subsidie voor de inzet bij crisis en rampen in Nederland. De subsidie aan het NRK loopt in principe door, omdat er altijd een ramp of crisis kan uitbreken.

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Het NVI ontvangt subsidie om de collecties van de politie en de brandweer te beheren en te exposeren.

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Is feitelijk een verzameling van diverse incidentiele subsidies die worden toegekend na beoordeling van de bijdrage aan de doelstellingen van JenV. De begroting is de grondslag voor deze subsidies.

Artikel 37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

Vanuit dit budget worden incidentele subsidies verstrekt op het terrein van vreemdelingenzaken. Subsidiëring vindt plaats op basis van de beoordeling van ingediende subsidieverzoeken. Het belang van de activiteiten van VWN is bij de start van het kabinet Rutte uitgesproken. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Op deze wijze houdt JenV controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning. Tevens is hierbij aangegeven dat de subsidie wordt gecontinueerd, zonder hierbij een einddatum op te nemen.

Internationale Organisatie voor Migratie

De REAN(Return and Emigration of Aliens from the Netherlands)-subsidie wordt verstrekt aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om vreemdeling te helpen bij het vrijwillig vertrek en re-integratie in het land van herkomst. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Op deze wijze houdt JenV controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Het betreft een verzameling van overige subsidies (bijv. Comensha en The Hague Process).

Licence