Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Specifieke uitkeringen

Overzicht specifieke uitkeringen (bedragen in € mln.)

Nr. in SiSa bijlage

Toelichting

Rijksbegroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

A2

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Veiligheidsregio's

JenV VI

196,9

196,9

181,1

167,1

167,2

167,2

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Artikel 36

           

http://rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/3/1/stb13141.html

             

Vindplaats regelgeving

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027844

             

A3

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Nb

JenV VI

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten. (Uitkering vindt alleen plaats in geval van calamiteiten en achteraf. Omvang daarvan vooraf niet te ramen

             

Vindplaats regelgeving

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013371

             

D1

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

OCW VIII

35,4

35,3

35,3

35,3

35,3

35,3

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Dit betreft de bekostiging van de uitvoering van de taken van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van 39 RMC-regio’s. De financiering voor de uitvoering van de RMC-taak vindt plaats middels een specifieke uitkering. De verdeelsleutel ligt vast in een ministerieel besluit.

Artikel 4

           

Vindplaats regelgeving

             

Artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

             

D1A

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

OCW VIII

21,9

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

De middelen voor de uitvoering van de maatregelen uit het Regionaal Programma worden deels aan de RMC-contactgemeenten verstrekt. Voorheen werden deze middelen onder de naam «programmagelden» geheel aan de contactscholen verstrekt.

Artikel 4

           

Vindplaats regelgeving

             

Artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

             

D9

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Diverse gemeenten1

OCW VIII

366,5

462,0

492,1

492,1

492,1

492,1

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Artikel 1

           

Vindplaats regelgeving

             

Besluit specifieke uitkeringen GOA.

             

D10

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

OCW VIII

60,4

60,4

60,4

60,4

60,4

60,4

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Sinds 1 januari 2015 wordt het educatiebudget per specifieke uitkering verstrekt aan samenwerkende gemeenten binnen een arbeidsmarktregio (via de contactgemeente).

Artikel 4

           

Vindplaats regelgeving

             

Wijzigingswet Wet participatiebudget, enz. (invoeren specifieke uitkering educatie en vervallen verplichte besteding educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra)

             

E03

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten, provincies, WGR

IenW XII

15,01

22,55

23,04

23,74

23,81

25,65

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (incl. bestrijding spoorweglawaai)

Artikel 20

           

E11

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten, Provincies en WGR

IenW XII

11,24

0

0

0

   

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Artikel 20

           

E27A

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Openbaar lichamen als bedoeld in artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000, de twee zogeheten vervoerregio’s, die als zodanig zijn aangewezen, ontvangen nog een uitkering op basis van de Wet BDU verkeer en vervoer.

IenW XII

929,57

899,97

898,47

887,44

887,44

887,44

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Artikle 25

           

E37

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Provincies

IenW XII

0

2,79

0

0

   

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Regeling Wilhelminasluis

Artikel 15 (Infrastructuurfonds)

           

F1

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

EZ XIII

37,1

24,4

17,2

21

1,3

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Uitkoopregeling Hoogspanningslijn

Artikel 4

           

Vindplaats regelgeving

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0038872/2017-01-01

             

F2

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (GR-SNN)

EZ XIII

40

         

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Een bijdrage voor verschillende energiebesparende maatregelen, per aanvraag max € 4.000

Artikel 5

           

Vindplaats regelgeving

             

Stcrt. 2017, nr. 15110

             

F3

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (GR-SNN)

EZ XIII

14

         

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Een bijdrage voor verschillende energiebesparende maatregelen, per aanvraag max € 7.000

Artikel 5

           

Vindplaats regelgeving

             

Stcrt. 2018 nr. 27837

             

F4

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Provincies

EZ XIII (EZK/LNV t/m 2018)

8,0

7,8

8,0

     
 

LNV XIV (vanaf 2019)

           

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Deelprojecten 750 hectare Natuur en Recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Artikel 8 (t/m 2017 artikel 2)

           

Vindplaats regelgeving

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008091/1996-08-01

             

F15

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

De Rijkscofinanciering wordt op landsdeelniveau ingezet via door EZK aangewezen managementautoriteiten die de EFRO-programma’s uitvoeren. Voor landsdeel Noord is dit SNN, voor landsdeel Oost is dit provincie Gelderland, voor landseel Zuid de provincie Noord-Brabant en voor landseel West via de gemeente Rotterdam.

EZ XIII

34

27

23

24

24

23

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Cofinanciering van projecten die bijdragen aan realisatie van Rijksbeleid voor innovatie en koolstofarme economie binnen programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Financieringsperiode 2014–2020.

Artikel 2

           

Vindplaats regelgeving

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/2018-04-07

             

G2

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

SZW hoofdstuk 15

6.202,3

6.187,5

6.289,6

6.491,3

6.639,4

6.748,1

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Macrobudget participatiewet-uitkeringen en inter-temporele tegemoetkoming (incl. startende zelfstandigen)

Artikel 2

           

Vindplaats regelgeving

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703

             

G3

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

SZW hoofdstuk 15

36,6

26,2

23,9

23,9

23,9

23,9

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (excl. startende zelfstandigen).

Artikel 2

           

Vindplaats regelgeving

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015711

             

H1

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

VWS XVI

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Ministeriële regeling heroïnebehandeling, tbv behandelkosten heroïnepoli’s.

Artikel 1

           

Vindplaats regelgeving

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020561

             

H3

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

VWS XVI

35,1

35,1

35,1

35,1

35,1

35,1

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

Artikel 1

           

Vindplaats regelgeving

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018743

             

H4

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

Gemeenten

VWS XVI

0

152

152

152

152

152

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Artikel 6

           

Vindplaats regelgeving

             

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40847.html

             

L1

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           

WGR (GGD's) en gemeenten

EZK XIII (EZK/LNV t/m 2018) LNV XIV (vanaf 2019)

0,76

0,76

0,76

     

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           

Jong Leren Eten

           

Vindplaats regelgeving

             

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-08-01#Hoofdstuk4

             

Totaal

 

8.058,08

8.173,17

8.272,47

8.445,48

8.574,45

8.682,69

1

Voor 2018 (oude regeling) betreft het de gemeenten waarbij de som schoolgewichten op 1-10-2009 groter is dan 0. Voor 2019 en volgende jaren betreft het de gemeenten met ten minste één achterstandskind dat binnen de 15% doelgroep onderwijsachterstandenbeleid valt.

Licence