Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

Tabel 1 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (Bedragen x € 1 miljoen)1

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie2

Begrotingsartikel(en)

Begrotingsramingen

Verwijzing naar website RWT/ZBO

Hyperlink uitgevoerd evaluatie ZBO onder Kaderwet

ZBO’s

             

Stichting Fonds voor de Podiumkunsten

 

X

 

14

60,6

Stichting Fonds Podiumkunsten

2019 (visitatierapport)

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

 

X

 

14

28,6

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

2019 (visitatierapport)

Stichting Nederlands Filmfonds

 

X

 

14

51,7

Stichting Nederlands Filmfonds

2019 (visitatierapport)

Stichting Mondriaan Fonds

 

X

 

14

28

Stichting Mondriaanfonds

2019 (visitatierapport)

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

X

 

14

15,5

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

2019 (visitatierapport)

Bureau Architectenregister

 

X

 

14

0,1

www.architectentregister.nl

 

Stichting Nederlands Letterenfonds

 

X

 

14

11,2

Stichting Nederlands Letterenfonds

2019 (visitatierapport)

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)

 

X

 

15

0

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties

 

Commissariaat voor de Media (CvdM)

 

X

 

15

4,6

Commissariaat voor de Media

 

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

 

X

 

6

3,6

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

 

Koninklijke Bibliotheek (KB)

 

X

 

16

47,2

Koninklijke Bibliotheek

Voorzien in 2019

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

 

X

 

6, 16

1.027,8

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Voorzien in 2020

Stichting Participatiefonds

 

X

 

1

2,7

Stichting Participatiefonds (PF)

Geen3

Stichting Vervangingsfonds

 

X

 

1

2,0

Stichting Vervangingsfonds (VF)

Geen3

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

 

X

 

15

2,1

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

 

College voor Toetsen en Examens

 

X

 

3, 4

9

College voor Toetsen en Examens

 

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

 

X3

 

15

124

Nederlandse Publieke Omroep

2019 (visitatierapport)

Regionale Publieke Omroep (RPO)

 

X

 

15

0.8

Stichting Regionale Omroepen

Voorzien voor 2019 (evaluatie)

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

 

X4

 

16

89,2

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

2014

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

 

X3

 

4

56,0

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Voorzien voor 2020 (evaluatie)

               

RWT’s

             

Landelijk Omroepbestel

X

   

15

616,2

   

Regionaal Omroepbestel

X

   

15

143,9

   

Instellingen die onder de Erfgoedwet vallen

X

   

14

206,7

   

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

X

   

1

10.675,5

   

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

X

   

3

8.438,7

   

Mbo-instellingen

X

   

4

3.514,5

   

Instellingsbesturen hogescholen

X

   

6

3.199,9

   

Instellingsbesturen universiteiten

X

   

7

4.197,0

   

Academische Ziekenhuizen

X

   

7

671,8

   

Cito

X

   

3, 4

31,6

Stichting Cito

 

SLO

X

   

3

10,6

Stichting SLO

 
1

De volgorde van de opsomming in dit overzicht is aangepast aan het besturingsmodel van OCW. Zie hiervoor ook de toelichting op deze tabel.

2

Zie toelichting op tabel ZBO’s en RWT’s

3

In verband met voorgenomen aanstaande beëindiging van de zbo-status van deze fondsen.

4

Kaderwet zbo’s niet van toepassing.

Toelichting op de in de tabel opgenoemde RWT’s en ZBO’s:

Algemeen

OCW hanteert het volgende model om zicht te houden op de instellingen rond het kerndepartement en de bestuurlijke relaties die daarmee worden onderhouden.

De schillen representeren de bestuurlijke verhouding tot de bestuurskern: hoe dichter bij de bestuurskern hoe groter de politieke verantwoordelijkheid, hoe nauwer de sturingsrelaties en hoe beter verantwoording moet worden afgelegd over de financieringsstromen. De volgorde van presentatie van ZBO’s en RWT’s in de tabel is aangepast op dit model. Om het onderscheidend vermogen van de tabel, het schillenmodel en de daaraan gerelateerde sturing en verantwoording te behouden zijn de organisaties die al als zbo’s zijn aangemerkt omdat zij taken uitvoeren die gepaard gaan met de uitoefening van openbaar gezag niet tevens als RWT aangemerkt omdat zij ook nog andere wettelijke taken uitvoeren.

Hieronder volgt de toelichting op de functie van de zbo’s.

ZBO’s:

Cultuurfondsen

In 2019 worden bijdragen verstrekt aan de volgende fondsen:

Stichting Fonds Podiumkunsten

Het fonds ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunsten in Nederland: muziek, theater, muziektheater en dans. Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het fonds.

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Het fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

Stichting Nederlands Filmfonds

Het fonds stimuleert de filmproductie in Nederland, met de nadruk op kwaliteit en diversiteit en bevordert een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur.

Stichting Mondriaanfonds

Het fonds bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het doel is hiermee de betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland te stimuleren daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het fonds voert verschillende subsidieregelingen uit die zijn gericht op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling van de ontwerpende disciplines en het vergroten van de belangstelling voor architectuur, vormgeving en e-culture.

Bureau Archtectectenregister

Bureau Architectenregister (BA) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel, zorg draagt voor het beheer van het architectenregister en bevoegd is om op te treden tegen onrechtmatig titelgebruik. Daarnaast is BA de bevoegde autoriteit in Nederland voor de uitvoering van de Europese richtlijn voor de erkenning van professionele kwalificaties van de onder haar vallende beroepen.

Stichting Nederlands Letterenfonds

Het fonds bevordert de kwaliteit, diversiteit, productie en de vertaling van de Nederlandse- en Friestalige literatuur. Ook verzorgt het Letterenfonds de promotie en zichtbaarheid van de Nederlandse en Friese literatuur in het buitenland.

Commissariaat voor de Media(CvdM)

Het Commissariaat ziet toe op de naleving van de Mediawet en de daarop gebaseerde regels. Het garandeert daarmee een eerlijke toegang tot de media en bewaakt de kwaliteit, de diversiteit en de onafhankelijkheid van de informatievoorziening.

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie(NVAO)

De NVAO borgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zij beoordeelt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van de opleidingen, verleent accreditatie, toetst nieuwe opleidingen en de instellingstoets kwaliteitszorg. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en bevordert zij de internationale samenwerking om tot afstemming en samenhang binnen de Europese hoger onderwijsruimte te komen.

Koninklijke Bibliotheek (KB)

De KB brengt als de nationale bibliotheek van Nederland mensen en informatie samen. De KB speelt voorts een centrale rol in de Nederlandse (wetenschappelijke) informatie-structuur en bevordert de duurzame toegang tot digitale informatie in (inter)nationaal verband.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

De NWO heeft als taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek.

Stichting Participatiefonds (PF)

Het PF is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het PF betaalt de uitkeringskosten van ontslagen personeel. Daarnaast ondersteunt het PF schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid en individuele medewerkers die werkloos zijn met trainingen en cursussen.

Stichting Vervangingsfonds (VF)

Het VF betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel en heeft als taak het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel in het primair onderwijs door de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en het personeelsbeleid te verbeteren.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het fonds heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

College voor Toetsen en Examens(CvTE)

Het College is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal.

Nederlandse Publieke Omroep(NPO)

De NPO is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de landelijke publieke omroep. Vanaf begrotingsjaar maken de uitgaven voor NIS (€ 0,1), Caribische mediavoorziening (€ 0,3), Stichting BVN (€ 1,5) en CoBOfonds (€ 8,3) onderdeel uit van het NPO-budget. Het budget voor Uitzenden en uitzend gereedmaken (oud NOB) dat onderdeel uitmaakt van het budget «Nederlandse Publieke Omroep (NPO-organisatie)» (€ 25,7) wordt vanaf 2018 ook meegenomen in het budget van de NPO.

Stichting Regionale Omroep

De Stichting Regionale Publieke Omroep is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de regionale omroep.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

De KNAW bevordert als forum, geweten en stem van de wetenschap de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

SBB ontwikkelt kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van deze leerbedrijven.

RWT’s:

Landelijk Omroepbestel

Het betreft middelen die aan de landelijke publieke omroepen beschikbaar zijn gesteld.

Regionaal Omroepbestel

Het betreft middelen die aan de regionale publieke omroepen beschikbaar zijn gesteld.

Instellingen die onder de Erfgoedwet vallen

Het betreft 29 instellingen, waaronder de musea, die onder de Erfgoedwet (Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen) vallen.

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

Het betreft 1057 bevoegde gezagsorganen van 6985 instellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

Het betreft 338 bevoegde gezagsorganen van 652 onderwijsinstellingen. Binnen deze aantallen zitten ook gemeentelijke bevoegde gezagen/onderwijsinstellingen die eigenlijk niet aan te merken zijn als RWT.

Regionale Opleidingscentra (roc’s) en vakinstellingen

Het betreft ruim 50 roc’s en vakinstellingen.

Instellingsbesturen hogescholen

Het betreft middelen die rechtstreeks aan 37 bekostigde hogescholen beschikbaar zijn gesteld.

Instellingsbesturen universiteiten

Het betreft middelen die rechtstreeks aan 18 bekostigde universiteiten beschikbaar worden gesteld.

Academische Ziekenhuizen

Het betreft middelen voor de 8 ziekenhuizen die verbonden zijn aan een universiteit ten behoeve van de opleiding van artsen en ten behoeve van onderzoek.

Stichting Cito

Op 1 januari 2014 is de wet SLOA 2013 (Stb. 2013, 438) in werking getreden. De wet biedt de wettelijke grondslag voor subsidiering van de wettelijke taken van stichting Cito en SLO.

Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling heeft tot taak:

  • het ontwikkelen van de centrale eindtoets in het primair onderwijs;

  • het ontwikkelen van de centrale examens/en rekentoetsen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.

Stichting SLO

Op 1 januari 2014 is de wet SLOA 2013 (Stb. 2013, 438) in werking getreden. De wet biedt de wettelijke grondslag voor subsidiering van de wettelijke taken van stichting Cito en SLO.

Stichting leerplanontwikkeling heeft tot taak het ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders en het ondersteunen en adviseren van Onze Minister met betrekking tot leerplanontwikkeling.

Tabel 2 Overzicht RWT’s en ZBO’s(vallend onder andere ministeries) (Bedragen x € 1 miljoen)
 

RWT

ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

 

X

1

2,5

Toelichting op de in de tabel opgenoemde RWT’s en ZBO’s:

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Het UWV voert de regeling onderwijsvoorziening jonggehandicapten uit voor OCW.

Licence