Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2018 en de stand ontwerpbegroting 2019. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

De mutaties uit de eerste suppletoire begroting zijn reeds toegelicht in de memorie van toelichting op de eerste suppletoire begroting 2018. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht. Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft de budgettaire verwerking van de:

 • 1. Leerlingen- en studentenontwikkeling

 • 2. Loonbijstelling

 • 3. Prijsbijstelling

 • 4. Regeerakkoord-maatregelen

1. Leerlingen- en studentenontwikkeling

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de mutaties als gevolg van de raming van de leerlingen- en studentenaantallen en de studiefinanciering weer. Zie de overzichtstabel in de beleidsagenda voor een nadere toelichting op deze mutaties.

Tabel 1 Leerlingen- en studentenontwikkeling (Bedragen x € 1 miljoen)

Artikelnr.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Primair onderwijs

7,7

7,8

11,5

16,1

2,3

– 17,5

3

Voortgezet onderwijs

7,2

4,0

7,5

16,7

29,9

42,5

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0,0

27,9

3,7

– 12,4

– 27,4

– 42,2

6

Hoger beroepsonderwijs

33,6

23,8

24,5

35,3

51,4

67,7

7

Wetenschappelijk onderwijs

58,0

72,0

78,7

86,5

96,8

107,0

11, 12, 13

Studiefinanciering, WTOS en lesgelden

84,9

76,7

36,2

46,8

59,2

60,4

Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling

191,3

212,2

162,0

189,0

212,1

217,9

2. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2018 is uitgekeerd aan de departementen. OCW heeft ervoor gekozen om een deel van de loonbijstelling (over de instrumenten subsidies en opdrachten, op een deel van artikel 16 en over een deel van de intensiveringen uit het Regeerakkoord) niet uit te keren, maar in te zetten voor de tegenvaller op de leerlingen- en studentenontwikkeling. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 2 Loonbijstelling tranche 2018 (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Primair onderwijs

241.561

237.928

236.323

234.801

233.508

232.627

3

Voortgezet onderwijs

184.724

181.964

179.604

177.618

176.336

175.437

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

80.988

80.354

80.106

79.274

78.396

77.333

6

Hoger beroepsonderwijs

60.975

61.496

61.740

63.262

63.971

63.741

7

Wetenschappelijk onderwijs

82.412

82.966

83.773

85.350

86.599

87.325

8

Internationaal beleid

137

134

134

133

133

133

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

868

858

903

826

837

808

11

Studiefinanciering

1.499

1.441

1.449

1.460

1.471

1.482

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

222

222

222

222

222

221

13

Lesgelden

93

93

93

93

93

93

14

Cultuur

10.547

10.754

10.729

10.685

10.685

10.685

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

2.010

2.010

2.010

2.010

2.010

2.010

25

Emancipatie

239

239

239

239

239

239

95

Apparaatsuitgaven

5.038

4.974

5.099

5.111

5.119

5.119

91

Inzet voor tegenvaller (deels via kasschuiven)

32.000

40.437

41.545

42.711

41.115

41.990

Totaal

703.313

705.870

703.969

703.795

700.734

699.243

3. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2018 is uitgekeerd aan de departementen. OCW heeft ervoor gekozen om een deel van de prijsbijstelling (over de instrumenten subsidies en opdrachten, op een deel van artikel 16 en over een deel van de intensiveringen uit het Regeerakkoord) niet uit te keren, maar in te zetten voor de tegenvaller op de leerlingen- en studentenontwikkeling. In de onderstaande tabel wordt de totale budgettaire bijstelling per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 3 Prijsbijstelling tranche 2018 (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Primair onderwijs

21.053

20.979

20.834

20.665

20.533

20.451

3

Voortgezet onderwijs

20.069

19.515

19.107

18.757

18.698

18.603

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

18.374

18.221

18.167

17.980

17.781

17.544

6

Hoger beroepsonderwijs

12.391

12.499

12.550

12.853

12.996

12.950

7

Wetenschappelijk onderwijs

23.350

23.499

23.727

24.197

24.595

24.824

8

Internationaal beleid

76

75

76

77

77

77

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

68

69

70

67

68

67

11

Studiefinanciering

21.133

21.405

21.747

22.083

22.318

22.544

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.311

1.308

1.285

1.271

1.256

1.222

13

Lesgelden

41

40

40

40

40

40

14

Cultuur

6.137

7.591

7.595

7.571

7.571

7.571

15

Media

10.461

8.742

9.021

7.009

6.989

7.059

25

Emancipatie

34

34

34

33

34

34

95

Apparaatsuitgaven

2.624

4.509

4.297

6.434

6.557

6.561

91

Inzet voor tegenvaller (deels via kasschuiven)

12.620

16.790

17.999

18.382

17.185

17.361

Totaal

149.742

155.276

156.549

157.419

159.698

156.908

4. Regeerakkoord-maatregelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de budgettaire bijstelling op de OCW-begroting als gevolg van de diverse Regeerakkoord-maatregelen.

Tabel 4 RA intensiveringen per maatregel en sector (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

G32 Voor- en vroegschoolse educatie

           

1

Primair onderwijs

40.000

130.000

170.000

170.000

170.000

170.000

 

G33 Aanpak werkdruk primair onderwijs

           

1

Primair onderwijs

108.000

257.000

257.000

257.000

257.000

257.000

 

G34 Modernisering cao primair onderwijs

           

1

Primair onderwijs

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

 

G35 Kwaliteit technisch onderwijs vmbo

           

3

Voortgezet onderwijs

40.000

70.000

120.000

120.000

100.000

100.000

 

G36 Fundamenteel onderzoek OCW

           

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

95.000

155.000

200.000

200.000

200.000

200.000

 

G37 Toegepast onderzoek

           

6

Hoger beroepsonderwijs

15.000

20.000

25.000

25.000

25.000

25.000

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

10.000

18.000

25.000

25.000

25.000

25.000

 

G38 Onderzoeksinfrastructuur

           

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

45.000

55.000

0

0

0

0

 

G40 Cultuur en Historisch Democratisch bewustzijn

         

14

Cultuur

25.000

48.270

52.145

52.120

51.120

51.160

 

G41 Nederlandse scholen in het buitenland

           

1

Primair onderwijs

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

G42 Media/onderzoeksjournalistiek

           

15

Media

5.000

0

0

0

0

0

 

G43 RA Intensivering Erfgoed en monumenten

           

14

Cultuur

98.500

101.400

60.000

25.000

0

0

 

G44 Aanpak laaggeletterdheid

           

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

G45 Onderwijsachterstandenbeleid en hoogbegaafde kinderen

           

1

Primair onderwijs

10.000

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

3

Voortgezet onderwijs

5.000

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

 

G46 Doelmatiger onderwijs

           

1

Primair onderwijs

– 6.666

– 30.664

– 45.663

– 60.996

– 60.996

– 60.996

3

Voortgezet onderwijs

– 5.171

– 23.786

– 35.420

– 47.313

– 47.313

– 47.313

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

– 2.754

– 12.666

– 18.862

– 25.195

– 25.195

– 25.195

6

Hoger beroepsonderwijs

– 1.913

– 8.800

– 13.104

– 17.503

– 17.503

– 17.503

7

Wetenschappelijk onderwijs

– 2.854

– 13.129

– 19.551

– 26.116

– 26.116

– 26.116

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

– 642

– 2.955

– 4.400

– 5.877

– 5.877

– 5.877

 

G47 Terugdraaien taakstelling OCW

           

91

Nog onverdeeld

244.000

415.000

410.000

338.000

183.000

183.000

 

G48 Terugdraaien Taakstelling Groen Onderwijs

           

3

Voortgezet onderwijs

0

3.606

5.075

5.326

4.905

4.501

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0

1.993

2.834

2.989

2.672

2.387

6

Hoger beroepsonderwijs

0

1.088

1.648

1.866

1.789

1.685

7

Wetenschappelijk onderwijs

0

2.313

3.443

3.819

3.634

3.427

 

G49 Halvering Collegegeld eerstejaars HO

           

6

Hoger beroepsonderwijs

50.602

113.100

112.266

114.527

113.079

114.831

7

Wetenschappelijk onderwijs

19.398

51.900

52.734

55.473

56.921

60.169

Totaal

1.068.500

1.659.670

1.668.145

1.521.120

1.319.120

1.323.160

Verdiepingshoofdstuk per artikel

Uitgaven art.nr. 1 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

10.472.423

10.356.120

10.306.756

10.254.789

10.204.540

 

Mutatie nota van wijziging 20181

131.034

336.036

361.037

345.704

345.704

 

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

271.310

322.793

317.196

309.539

294.448

 

Nieuwe mutaties

269.298

287.412

256.755

268.709

268.709

 

1.

overboekingen (intern)

620

4.614

2.796

0

0

 

2.

overboekingen met andere departementen

– 1.322

– 1.702

– 1.541

– 1.291

– 1.291

 

3.

kasschuif transitievergoeding

0

14.500

– 14.500

0

0

 

4.

arbeidsvoorwaarden primair onderwijs

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

 

Stand ontwerpbegroting 2019

11.144.065

11.302.361

11.241.744

11.178.741

11.113.401

11.053.470

1

Bedrag is inclusief ISB.

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. Dit saldo betreft onder meer een overboeking naar artikel 1 t.b.v. toevoeging vergoeding museumbezoek aan prestatiebox PO 2018–2019 en 2019–2020.

 • 2. Dit saldo betreft onder meer een overboeking vanuit artikel 1 naar het GF voor toezicht en handhaving kwaliteit VVE.

 • 3. Wegens het controversieel verklaren van de wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid zal deze wet niet eerder dan in 2020 in werking treden. Om de korting ook in dat jaar te laten neerslaan, is deze kasschuif nodig.

 • 4. Omdat met de afspraken in de nieuwe cao primair onderwijs aan de gestelde voorwaarden m.b.t. normalisering van de bovenwettelijke uitkeringen wordt voldaan, wordt het door het kabinet vrijgemaakte bedrag voor modernisering van de cao aan artikel 1 toegevoegd.

Ontvangsten art.nr. 1 (Bedragen x € 1 000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

17.661

8.661

8.661

8.661

1.708

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

           

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

7.000

 

1.

ramingsbijstelling ontvangsten

0

0

0

0

7.000

 

Stand ontwerpbegroting 2019

17.661

8.661

8.661

8.661

8.708

8.708

Toelichting nieuwe mutaties:

Ontvangsten

 • 1. Met deze bijstelling wordt de ontvangstenraming voor 2023 in lijn gebracht met die van voorgaande jaren.

Uitgaven art.nr. 3 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

8.123.146

8.013.229

7.921.263

7.843.593

7.791.761

 

Mutatie nota van wijziging 2018

337.793

306.421

282.025

262.161

260.847

 

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

254.244

280.875

333.956

342.333

332.989

 

Nieuwe mutaties

– 2.122

11.331

– 10.390

2.295

2.895

 

1.

Kasschuif transitievergoeding

 

12.000

– 12.000

     

2.

Overboekingen (intern)

– 2.122

– 669

1.610

2.295

2.895

 

Stand ontwerpbegroting 2019

8.713.061

8.611.856

8.526.854

8.450.382

8.388.492

8.359.318

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. Wegens het controversieel verklaren van de wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid zal deze wet niet eerder dan in 2020 in werking treden. Om de korting ook in dat jaar te laten neerslaan, is deze kasschuif nodig.

Ontvangsten art.nr. 3 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

7.361

7.361

7.361

7.361

7.361

 

Mutatie nota van wijziging 2018

30

30

30

30

30

 

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

Uitgaven art.nr. 4 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

4.325.690

4.492.572

4.488.665

4.458.412

4.417.403

 

Mutatie nota van wijziging 2018

171.189

151.632

141.225

131.692

126.304

 

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

129.656

138.979

124.410

104.585

– 125.227

 

Nieuwe mutaties

4.205

– 206.207

– 6.744

3.691

3.614

 

1.

Overboeking Permanent leren

0

– 196.800

0

0

0

 

2.

Kasschuif Permanent leren

0

10.150

– 10.150

0

0

 

3.

Verwerking korting praktijkleren

 

– 19.452

       

4.

Overboekingen (intern)

2.292

2.770

3.406

3.691

3.614

 

5.

Overboekingen met andere departementen

1.913

– 2.875

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2019

4.630.740

4.576.976

4.747.556

4.698.380

4.422.094

4.744.426

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Financiën. In het Regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening. In 2019 blijft de fiscale scholingsaftrek nog behouden en daarom een is overboeking naar Financiën noodzakelijk.

 • 2. Deze kasschuif is nodig om in 2019 uitvoering te geven aan het beleid voor een leven lang ontwikkelen.

 • 3. Regeling Praktijkleren is incidenteel in 2019 met € 19,5 miljoen verlaagd ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming; zie de toelichting in de Beleidsagenda.

Ontvangsten art.nr. 4 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Uitgaven art.nr. 6 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.005.161

2.969.694

2.984.447

3.062.145

3.097.897

 

Mutatie nota van wijziging 2018

135.337

195.998

193.820

194.083

194.744

 

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

120.531

120.320

126.920

140.123

157.127

 

Nieuwe mutaties

2.034

– 8.270

2.086

– 1.178

– 1.101

 

1.

Halvering collegegeld

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

2.

Regeerakkoord 2012 – onderzoek

   

3.071

     

3.

Lumpsumkorting

 

– 7.781

       

4.

Overboekingen (intern)

– 60

– 1.581

– 2.052

– 2.178

– 2.101

 

5.

Overboekingen met andere departementen

94

92

67

     

Stand ontwerpbegroting 2019

3.263.063

3.277.742

3.307.273

3.395.173

3.448.667

3.449.766

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. Betreft de uitvoeringskosten uit Regeerakkoord maatregel G49 Halvering collegegeld.

 • 2. Dit betreft de middelen uit het Regeerakkoord 2012 voor onderzoek die middels een kasschuif van 2023 naar 2020 beschikbaar worden gesteld.

 • 3. De Lumpsum is in 2019 incidenteel verlaagd ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming; zie de toelichting in de Beleidsagenda.

Ontvangsten art.nr. 6 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

Uitgaven art.nr. 7 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

4.483.810

4.493.381

4.542.330

4.634.112

4.701.467

 

Mutatie nota van wijziging 2018

212.256

234.911

232.826

232.743

238.715

 

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

163.084

180.876

189.550

199.946

211.568

 

Nieuwe mutaties

1.218

– 10.439

1.338

1.438

1.438

 

1.

Overboekingen (intern)

– 46

106

212

312

312

 

2.

Overboekingen met andere departementen

138

         

3.

Lumpsumkorting

 

– 11.671

       

4.

HGIS loon- en prijsbijstelling

1.126

1.126

1.126

1.126

1.126

 

Stand ontwerpbegroting 2019

4.860.368

4.898.729

4.966.044

5.068.239

5.153.188

5.209.476

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 3. De Lumpsum is in 2019 incidenteel verlaagd ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming; zie de toelichting in de Beleidsagenda.

Ontvangsten art.nr. 7 (Bedragen x € 1 000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

16

16

16

16

16

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

16

16

16

16

16

16

Uitgaven art.nr. 8 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

11.716

11.028

10.997

10.954

10.964

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

927

782

783

75

75

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Departementale overboekingen.

256

975

375

– 4

– 4

 

Stand ontwerpbegroting 2019

12.899

12.785

12.155

11.025

11.035

11.035

Ontvangsten art.nr. 8 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

99

99

99

99

99

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

99

99

99

99

99

99

Uitgaven art.nr. 9 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

181.159

169.605

166.339

163.263

163.136

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

– 10.359

– 1.050

– 1.004

– 1.084

– 1.072

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Lerarenbeurs

– 15.000

         

2.

Overboekingen (intern)

– 120

         

3.

Overboekingen met andere departementen

– 253

         

Stand ontwerpbegroting 2019

155.427

168.555

165.335

162.179

162.064

160.868

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

 • 1. € 15 miljoen onderuitputting 2018 op de lerarenbeurs wordt ingezet ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming; zie de toelichting in de Beleidsagenda.

Ontvangsten art.nr. 9 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Uitgaven art.nr. 11 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

5.373.215

5.445.488

5.502.475

5.560.887

5.633.749

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

145.861

159.218

129.672

134.429

139.267

 

Nieuwe mutaties

           

1.

DUO

– 2.465

– 1.980

– 1.986

– 1.986

– 1.986

 

2.

Kasschuif OV contract

850.000

 

– 425.000

– 425.000

   

Stand ontwerpbegroting 2019

6.366.611

5.602.726

5.205.161

5.268.330

5.771.030

5.842.009

Ontvangsten art.nr. 11 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

896.901

944.304

1.007.932

1.080.588

1.159.149

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

– 46.627

– 51.080

– 59.375

– 64.728

– 72.140

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

850.274

893.224

948.557

1.015.860

1.087.009

1.155.007

Uitgaven art.nr. 12 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

89.501

89.198

87.797

86.954

86.012

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

4.200

3.873

3.726

3.810

4.267

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

93.701

93.071

91.523

90.764

90.279

88.579

Ontvangsten art.nr. 12 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

2.415

2.404

2.356

2.328

2.297

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

1.270

1.253

1.224

1.215

1.223

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

3.685

3.657

3.580

3.543

3.520

3.437

Uitgaven art.nr. 13 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

6.555

6.520

6.520

6.517

6.511

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

117

129

125

122

118

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

6.672

6.649

6.645

6.639

6.629

6.614

Ontvangsten art.nr. 13 (Bedragen x € 1 000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

238.269

240.901

243.263

244.315

244.652

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

– 580

– 2.167

– 2.192

– 1.886

– 2.110

 

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

237.689

238.734

241.071

242.429

242.542

240.575

Uitgaven art.nr. 14 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

777.883

838.211

836.392

833.673

833.680

 

Mutatie nota van wijziging 2018

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

76.252

90.986

81.294

56.720

32.169

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Gelden Regeerakkoord G 40 en G43

 

23.270

24.120

24.095

26.120

 

2.

Monumentenaftrek

 

5.000

5.000

5.000

5.000

 

3.

Overig

– 2.254

236

1.804

6.220

570

 

Stand ontwerpbegroting 2019

861.881

967.703

958.610

935.708

907.539

902.288

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. betreft toevoeging van gelden uit het Regeerakkoord, reeksen G40 en G43.

 • 2. betreft verhoging van het budget monumentenaftrek vanwege de groei-effecten in de periode 2016–2018.

Ontvangsten art.nr. 14 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

494

494

494

494

494

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

6.185

         

Nieuwe mutaties

609

         

Stand ontwerpbegroting 2019

7.288

494

494

494

494

494

Uitgaven art.nr. 15 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

989.426

988.512

1.001.409

1.001.629

1.014.879

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

– 11.678

8.217

8.496

6.509

6.489

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Correctie overschrijding budget 2017

– 1.000

         

2.

Lagere raming reclamopbrengsten

 

– 36.000

– 39.600

– 54.700

– 53.800

 

3.

Financiële afwikkeling DAB+ (van EZ)

55

100

       

Stand ontwerpbegroting 2019

976.803

960.829

970.305

953.438

967.568

945.345

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. Dit betreft een correctie op de overschrijding van het uitgavenbudget in 2017.

 • 2. De ramingen voor de reclameopbrengsten zijn op basis van een onderzoek van Ernst&Young naar beneden bijgesteld. Dit leidt ook tot een lager uitgavenbudget.

 • 3. Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de financiële afwikkeling van DAB+-radio.

Ontvangsten art.nr. 15 (Bedragen x € 1 000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

206.500

199.500

206.500

199.500

206.500

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

– 27.175

– 500

– 500

– 500

– 500

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Lagere raming reclamopbrengsten

 

– 36.000

– 39.600

– 54.700

– 53.800

 

Stand ontwerpbegroting 2019

179.325

163.000

166.400

144.300

152.200

125.600

Toelichting nieuwe mutaties:

Ontvangsten

 • 1. De ramingen voor de reclameopbrengsten zijn op basis van een onderzoek van Ernst&Young naar beneden bijgesteld.

Uitgaven art.nr. 16 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.009.038

1.005.223

956.606

999.018

1.000.523

 

Mutatie nota van wijziging 2018

– 642

– 2.955

– 4.400

– 5.877

– 5.877

 

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

197.547

225.803

222.963

223.381

222.181

 

Nieuwe mutaties

           

1.

overboekingen (intern)

668

300

200

     

2.

regeerakkoord- onderzoek

   

47.000

     

Stand ontwerpbegroting 2019

1.206.611

1.228.371

1.222.369

1.216.522

1.216.827

1.216.657

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 2. Dit betreft de middelen uit het vorige Regeerakkoord voor onderzoek 2020, door middel van een kasschuif uit 2023 komen deze middelen beschikbaar in 2020.

Ontvangsten art.nr. 16 (Bedragen x € 1 000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

101

101

101

101

101

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

101

101

101

101

101

101

Uitgaven art.nr. 25 (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

15.444

15.094

15.581

15.581

15.591

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie eerste suppletoire begroting 2018

450

786

299

273

274

 

Nieuwe mutaties

           

1.

Overboeking BZK/GF

– 1.073

         

2.

Overboeking Financiën/BTW compensatiefonds

– 12

         

Stand ontwerpbegroting 2019

14.809

15.880

15.880

15.854

15.865

15.865

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. Projecten economische zelfstandigheid (7 gemeenten) en regenboogsteden (39 gemeenten).

 • 2. BTW in projecten genoemd onder 1.

Uitgaven art.nr. 91 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

– 244.318

– 415.479

– 409.900

– 338.348

– 182.715

 

Mutatie Nota van wijzigingen 2018

514.000

685.000

680.000

608.000

453.000

 

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

           

Nieuwe mutaties

           

1.

Uitdeling G34 Modernisering cao primair onderwijs

– 270.000

– 270.000

– 270.000

– 270.000

– 270.000

 

2.

Te dekken door tegenvaller ramingen

0

– 163.463

– 114.415

– 140.323

– 156.174

 

3.

Dekking tegenvaller

 

38.904

       

4.

LPO aanvullende post Tranche 2018

9.511

18.297

21.751

22.185

19.156

 

5.

Kasschuiven

– 9.193

106.741

– 21.851

– 21.837

– 19.441

 

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

– 114.415

– 140.323

– 156.174

– 160.921

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 1. «Dit betreft de Regeerakkoordmiddelen van G34 Modernisering CAO primair onderwijs. Deze middelen zijn tot er een cao akkoord was, op artikel 91 geparkeerd. Inmiddels is er een akkoord en zijn de middelen uitgekeerd.

 • 2. De tegenvaller als gevolg van de ramingen is voor 2019 gedekt. Het restant van de tegenvaller is als taakstelling op de leerling- en studentenraming geparkeerd op artikel 91 en zal bij Voorjaarsnota 2019 worden ingevuld.

 • 3. Een korting op artikel 4 regeling praktijkleren en artikel 6 en 7 lumpsum ho wordt ingezet ter dekking van de tegenvaller 2019.

 • 4. Dit betreft de LPO tranche 2018 over een deel van de intensiveringen uit het Regeerakkoord.

 • 5. De LPO tranche 2018 is over een dele van de intensiveringen uit het Regeerakkoord wordt via deze kasschuiven ingezet als dekking voor de tegenvaller van 2019.

Uitgaven art.nr. 95 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

250.133

252.689

257.447

258.044

258.473

 

Mutatie Nota van wijzigingen 2018

2.830

1.830

1.830

1.830

1.830

 

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

20.178

15.444

13.919

14.958

12.226

 

Nieuwe mutaties

– 19.018

– 9.988

– 1.679

– 3.462

– 3.461

 

1.

Overboeking (intern)

3.887

2.033

2.039

2.039

2.039

 

2.

Overboeking met andere departementen

– 1.919

– 23.622

– 2.449

– 2.420

– 2.420

 

3.

Kasschuiven

– 16.901

14.666

1.796

– 81

– 80

 

4.

Beleidsmatige herschikkingen

– 4.085

– 3.065

– 3.065

– 3.000

– 3.000

 

Stand ontwerpbegroting 2019

254.123

259.975

271.517

271.370

269.068

270.233

Toelichting nieuwe mutaties:

Uitgaven

 • 2. Dit betreft voornamelijk de mutatie als gevolg van verder uitstel van 2019 naar 2020 van de omvorming van de fiscale scholingsaftrek naar een uitgavenregeling. Hierdoor wordt in 2019 € 21,2 miljoen teruggeboekt naar Financiën.

 • 3. Als gevolg van vertraging in de implementatie van de nieuwe werkplek OCW wordt € 6,5 miljoen middels een kasschuif doorgeschoven van 2018 naar 2019. Daarnaast wordt de kasschuif van 2019 naar 2018 ad € 7,5 miljoen voor uitvoeringskosten ter voorbereiding van de voorgenomen regeling scholingsvouchers door uitstel teruggeboekt naar 2019.

Ontvangsten art.nr. 95 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

567

567

567

567

567

 

Mutatie Nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendementen 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2019

567

567

567

567

567

567

Licence