Base description which applies to whole site

5. BEGROTING AGENTSCHAP PARESTO

Algemeen

Het baten-lastenagentschap Paresto maakt deel uit van het Defensie Ondersteuningscommando. Paresto is een professionele cateringorganisatie die in opdracht van Defensie een pakket aan cateringondersteuning levert aan haar gehele organisatie en aan (NAVO-) bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt met focus op kwaliteit én de wensen van gasten en opdrachtgevers, binnen de financiële en bedrijfsvoeringskaders.

Paresto houdt voor 2019 en verder rekening met de toename in omvang van Defensie, voortkomend uit de Defensienota. De Defensienota heeft onder meer effect op het langer openhouden van kazernes en defensieterreinen, maar ook op de versterking van de bedrijfsvoering middels het repareren van tekortkomingen in mensen en materiaal. Dit zal ook voor Paresto groei betekenen.

Begroting van baten en lasten

Begroting van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2017

Begroting

2018

Raming

2019

2020

2021

2022

2023

BATEN

             

Omzet moederdepartement

43.340

58.017

48.999

49.914

50.422

50.756

51.107

Omzet overige departementen

383

 

400

400

400

400

400

Omzet derden

15.693

870

16.077

16.115

16.150

16.150

16.150

Rentebaten

             

Vrijval voorzieningen

             

Bijzondere baten

1.016

1.075

900

900

900

900

900

Totaal baten

60.432

59.962

66.376

67.329

67.872

68.206

68.557

               

LASTEN

             

Apparaatskosten

             

Personele kosten

38.104

36.563

42.173

43.032

43.490

43.825

44.239

– waarvan eigen personeel

32.017

31.173

36.688

37.538

38.288

38.768

39.178

– waarvan externe inhuur

5.751

5.000

5.100

5.100

4.800

4.650

4.650

– waarvan overige personele kosten

336

390

385

394

402

407

411

Materiële kosten

22.819

23.005

23.964

24.059

24.145

24.145

24.145

– waarvan apparaat IT

435

375

425

425

425

425

425

– waarvan bijdrage aan SSO’s

818

800

1.125

1.125

1.125

1.125

1.125

– waarvan overige materiële kosten

410

750

400

400

400

400

400

Rentelasten

13

9

4

3

2

1

Afschrijvingskosten

             

Materieel

7

385

235

235

235

235

173

– waarvan apparaat IT

1

260

110

110

110

110

110

– waarvan overige materiële kosten

6

125

125

125

125

125

63

Immaterieel

             

Overige kosten

             

Dotaties voorzieningen

             

Bijzondere lasten

182

           

Totaal lasten

61.124

59.962

66.376

67.329

67.872

68.206

68.557

Saldo van baten en lasten

– 692

Toelichting begroting baten en lasten

Baten

Wijziging presentatiewijze omzet

Ten opzichte van voorgaande jaren is de raming omzet derden gewijzigd. In overleg met de Auditdienst Rijk (ADR) is de presentatiewijze aangepast aan de hand van de definities «omzet» in de Rijksbegrotingsvoorschriften en «derden» in de Regeling Agentschappen. De omzet op locatie door burgers, militairen en/of overige gasten die middels pin of contanten afrekenen, dient onder de omzet derden gepresenteerd te worden. Hierdoor nemen de baten omzet moederdepartement af en omzet derden naar rato toe.

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement bestaat uit de omzet werkgeversbijdragen en de lopende bedrijfsvoering waaronder de cateringkosten van het Militair Revalidatie Centrum. De omzet werkgeversbijdragen bestaat uit de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen ter dekking van de personele en overige kosten die gemaakt worden om de service op locaties te kunnen bieden.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen betreft de opbrengst die Paresto in rekening brengt voor onder meer de hofmeesters van de Dienst Koninklijk Huis, maar ook uit kleinere opdrachten voor andere overheidsdiensten als politie en justitie.

Omzet derden

De omzet derden betreft met name de opbrengst van de bijdragen die Paresto in rekening brengt bij haar eigen defensiemedewerkers en eventueel andere gasten op kazernes en defensieterreinen die met pin en/of contact betalen.

Bijzondere baten

De bijzondere baten betreffen producentenbonussen en betalingskorting.

Lasten

Personele kosten

Door de groei van Defensie stijgen de personele kosten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor 90 procent uit de kosten van de ingrediënten voor maaltijden en consumpties. De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit exploitatiekosten van de locaties, servicekantoor en instandhouding van IT, waaronder kassa’s.

Investeringen in bedrijfsvoeringsmiddelen

De afschrijvingskosten over vijf jaar betreft de nieuwe kleding voor medewerkers en de vervanging van IT.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2017

Begroting

2018

Raming

2019

2020

2021

2022

2023

1. Rekening courant RHB 1/1

11.402

11.403

12.997

12.997

12.997

12.997

12.997

               

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.595

385

235

235

235

235

173

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 792

2. Totaal operationele kasstroom

803

385

235

235

235

235

173

               

Totaal investeringen (–/–)

– 53

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

3. Totaal investeringskasstroom

– 53

               

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 750

– 206

Eenmalige storting door moederdepartement (+/+)

Aflossingen op leningen (–/–)

– 385

– 235

– 235

– 235

– 235

– 173

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

1.800

4. Totaal financieringskasstroom

– 750

1.209

– 235

– 235

– 235

– 235

– 173

               

5. Rekening courant RHB 31/12

11.403

12.997

12.997

12.997

12.997

12.997

12.997

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

In het overzicht van de kasstromen staan de meerjarige verwachting van de omvang en de besteding van de beschikbare investeringsruimte en de liquiditeitsverwachting in het algemeen centraal.

Investeringskasstroom

In 2018 investeerde Paresto in de vervanging van de kleding voor medewerkers en IT. Hiervoor is een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën.

Financieringskasstroom

In 2018 is een beroep gedaan op de leenfaciliteit voor de geplande investeringen voor de vervanging van de kleding voor medewerkers en IT. Deze wordt in de jaren daarna afgelost.

Doelmatigheidsparagraaf

Onderstaande tabel is onderverdeeld in een generiek deel en een specifiek deel. Deze indeling vloeit voort uit de aard van de dienstverlening door Paresto en de sturing op de bruto marge van de locaties. De hiermee samenhangende indicatoren zijn daarom als specifiek benoemd.

 

Realisatie

2017

Begroting

2018

Raming

2019

2020

2021

2022

2023

Generiek deel

             

Totaal omzet verkopen

(x € 1.000)

33.927

34.300

35.506

35.660

35.798

35.798

35.798

Vte’n totaal

746

746

803

805

800

792

784

– waarvan in eigen dienst

656

655

723

725

725

719

711

– waarvan inhuur

90

91

80

80

75

73

73

               

Saldo van baten en lasten

– 1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Specifiek deel

             

Aantal locaties

76

76

76

76

76

76

76

Productiviteit per medewerker (omzet per vte)

45.479

45.986

44.233

44.303

44.747

45.218

45.657

% Ziekteverzuim

7,8%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

% Bruto marge locaties

37,7%

38,0%

38,0%

38,0%

38,0%

38,0%

38,0%

Toelichting

Het overgrote deel van de kosten van Paresto bestaat uit personele en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt onder andere tot uitdrukking in een zo doelmatig mogelijke inzet van deze middelen. Twee belangrijke graadmeters daarvoor zijn de productiviteit per vte (omzet / aantal vte) en het percentage bruto marge (verbruik ten opzichte van de omzet).

De productiviteit per vte laat in 2019 een lichte daling zien. De jaren daarna neemt de productiviteit per vte geleidelijk toe. Enerzijds door een stijging in omzet vanwege de middelen uit het regeerakkoord en anderzijds door een daling in het aantal vte’n vanaf 2022. Paresto verwacht de bruto marge de komende jaren op het niveau van 38% te kunnen voortzetten.

Licence