Base description which applies to whole site

6.2. Verdiepingsbijlage

In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2018 kort toegelicht.

Toelichting op de mutaties

1. Overdracht BIV trekkingsrechten aan BZ, BH&OS en naar de defensieonderdelen

Defensie hevelt € 60,0 miljoen structureel over vanuit het BIV naar de begrotingen van BZ en BH&OS. Met dit budget worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtsstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is gefinancierd. Ook betreft dit de structurele toedeling van budget vanuit het BIV aan overige artikelen van de defensiebegroting (€ 59,5 miljoen) voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg.

2. Herschikkingen van budgetten tussen defensieonderdelen (alle artikelen)

De belangrijkste herschikkingen zijn: herschikkingen van de budgetten voor MOC Kustwacht Nederland en I devices (van CZSK naar JIVC) en het herschikken van de budgetten van tweede en derde orde effecten van hosting PI-NL van de KMar naar het CLAS, DMO en DOSCO. De raming voor het verwerven van civiele dienstauto’s is structureel bijgesteld omdat voorlopig besloten is om af te zien van de taakstellende reductie van het bestand civiele dienstauto’s. Hierdoor is er een verschuiving in het investeringsbudget (artikel 6) en de exploitatiekosten bij DOSCO (artikel 8).

3. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit diverse ministeries is budget naar het Ministerie van Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer de vervanging van de varende middelen en de uitbreiding van de personele capaciteit voor de Kustwacht Nederland, de bijdragen voor de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (PI-NL) en de bijdrage voor het NATO Communications and Information Agency (NCIA). Defensie hevelt budget over naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de bijdrage aan de exploitatie meldkamer (C2000). Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 2,5 miljoen voor 2019 (zie ook de beleidsagenda).

4. Extrapolatie

De begrotingsstanden zijn voor artikel 6, Investeringen, geëxtrapoleerd tot en met 2032. Dit is van belang voor de meerjarige doorkijk van de investeringen.

5. Uitdeling prijsbijstelling

De toegekende prijsbijstelling is vanuit artikel 12 Nog onverdeeld verder uitgedeeld aan de defensieonderdelen op basis van de ontwerpbegroting 2018 en de toegekende budgetten vanuit het regeerakkoord.

6. Ontvlechting agentschap DTO

Op 1 januari 2019 wordt het agentschap DTO opgeheven. Hiertoe vinden de volgende ontvlechtingen plaats:

  • een verlaging van het instrument informatievoorziening vanwege het vervallen van verrekeningen op basis van tarieven;

  • het verhogen van de uitgaven voor personele uitgaven en inhuur, doordat het personeel weer binnen de begroting van Defensie valt;

  • een herschikking van het budget van investeringen IT naar exploitatie, door het vervallen van tarieven op IT projecten.

7. Kasschuiven

Kasschuif Investeringen

Ter optimalisering van het kasritme van de staat wordt budget verschoven van 2020 (€ 250 miljoen) en 2021 (€ 25 miljoen) naar 2022.

Kasschuif Pensioenen

De kasschuif Pensioenen (op artikel 10 Apparaat kerndepartement) leidt tot een betere aansluiting van de uitgaven op de nieuwste pensioenramingen.

Kasschuif Nog onverdeeld

De kasschuif Nog onverdeeld (artikel 12 Nog onverdeeld) zorgt ervoor dat de middelen evenredig gespreid worden over de jaren 2019–2023.

8. Intensivering Kustwacht CARIB inclusief prijsbijstelling

Met de maatregel «Intensivering Kustwacht Caribisch gebied» uit het regeerakkoord wordt structureel € 10 miljoen toegevoegd voor goede taakuitoefening door de Kustwacht Caribisch gebied. Tevens is de prijsbijstelling van € 0,8 miljoen hierover verwerkt.

9. C20 versterken veiligheidsorganisatie (herschikking)

Met de C20 maatregel «het versterken van de veiligheidsorganisatie» uit het regeerakkoord zijn naar aanleiding van het bestedingsplan de budgetten herschikt daar waar de activiteiten worden uitgevoerd.

10. Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

Het kabinet heeft in de voorjaarsnota 2017 structureel € 20 miljoen extra jaar beschikbaar gesteld voor de grenspolitietaak van de Koninklijke Marechaussee. In aanvulling hierop is in de Augustusbrief 2017 structureel vanaf 2019 € 23,4 miljoen vrijgemaakt voor de verdere intensivering van de grensbewakingstaak. Naar aanleiding van het bestedingsplan zijn de budgetten uitgedeeld naar de uitvoerende diensten.

11. Vullen valutafonds bij projecten > € 100 miljoen

In 2016 is eenmalig € 40 miljoen vrijgemaakt om een reservering voor valutaschommelingen binnen de defensiebegroting aan te leggen. Defensie vult deze reservering verder zelf aan. Om schokken in de Defensiebegroting als gevolg van valutaschommelingen beter op te kunnen vangen zal de in 2017 gecreëerde valutareserve binnen artikel 6 Investeringen voortaan beschikbaar zijn voor alle investeringsprojecten, inclusief de verwerving F-35.

12. Herallocaties n.a.v. midterm review

Jaarlijks wordt in de zogeheten midterm review in juni gekeken naar de realisatie in het uitvoeringsjaar en worden budgetten bijgesteld waar nodig. Door het inlopen van achterstanden op materieellogistiek gebied zijn er hogere uitgaven te verwachten voor instandhouding. Daar tegenover staan lagere uitgaven voor formatie, uitkeringen (pensioenen) en gereedstelling. Het CLAS levert uit de exploitatie een bijdrage voor het bepantseren van het investeringsproject CV90. Het eigen vermogen van DTO wordt bij DMO ingezet om de incidentele meeruitgaven voor de ontvlechting van DTO deels te dekken. Bij DOSCO worden de budgetten voor huisvesting en overige materiële uitgaven bijgesteld.

13. Middelen aanvullende post t.b.v. arbeidsvoorwaarden

Er zijn middelen overgeheveld vanaf de aanvullende post naar de defensie begroting voor de afspraken over arbeidsvoorwaarden.

14. Kasschuif incidentele uitkering

Naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden wordt budget van 2019 naar 2018 verschoven.

15. Kasschuif exploitatie

Om te voorkomen dat artikel 12 «nog onverdeeld» een negatief sado laat zien in 2019, wordt vanuit 2018 budget naar 2019 verschoven.

16. Kasschuif investeringen

De verwachte onderrealisatie in 2018 binnen het investeringsartikel wordt via de eindejaarmarge doorgeschoven naar de jaren 2020 en 2021 zodat de investeringsplanning aansluit bij het beschikbare budget.

Mutatieoverzicht per artikel

In onderstaande tabellen worden de mutaties per artikel weergegeven.

Artikel 1 Inzet uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

335.839

315.838

315.838

315.837

315.838

315.837

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

– 56.906

600

600

600

600

600

Stand 1e suppletoire begroting 2018

278.933

316.438

316.438

316.437

316.438

316.437

Nieuwe mutaties

           

BIV trekkingsrechten naar BZ & BHOS

 

– 60.000

– 60.000

– 60.000

– 60.000

– 60.000

BIV trekkingsrechten naar defensieonderdelen

 

– 59.500

– 59.500

– 59.500

– 59.500

– 59.500

BIV trekkingsrechten voor inzet VPD’s

 

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Uitdelen prijsbijstelling 2018

50

50

50

50

50

50

Stand ontwerpbegroting 2019

278.983

199.488

199.488

199.487

199.488

199.487

Artikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

731.436

743.370

751.120

756.148

755.507

756.018

Mutaties nota van wijziging nr 1

14.142

29.190

43.138

47.154

44.818

44.822

Mutaties nota van wijziging nr 2

41.246

36.504

35.782

35.688

35.688

35.688

Mutaties incidentele begroting 2018

1.370

1.370

       

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

54.923

23.064

24.655

24.820

17.983

18.268

Nieuwe mutaties

           

BIV trekkingsrechten voor trainings- en capaciteitsopbouw

 

4.450

4.450

4.450

4.450

4.450

Herschikking van budgetten voor o.a. MOC KWNL en I devices naar JIVC (art 6)

 

– 2.276

– 2.276

– 2.059

– 2.059

– 2.059

Bijdrage JenV, LNV, FIN, IenW uitbreiding personele capaciteit KWNL

 

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Bijdrage JenV tbv varende middelen kustwacht NL

       

2.581

2.581

Uitdelen prijsbijstelling 2018

3.848

3.758

3.937

4.003

3.880

3.889

Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord

29

37

53

53

53

53

Midterm review inlopen logistieke schuld marinebedrijf

28.300

         

Loon en prijsbijstelling Kustwacht Carib

724

630

630

630

630

630

Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking)

– 72

300

1.135

1.135

1.135

1.135

Stand ontwerpbegroting 2019

875.946

842.097

864.324

873.722

866.366

867.175

Artikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.293.771

1.306.537

1.325.064

1.344.578

1.350.914

1.347.101

Mutaties nota van wijziging nr 1

27.837

57.769

87.634

105.663

105.762

105.832

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

48.746

43.564

58.961

53.905

54.180

52.850

Nieuwe mutaties

           

Herschikking van budgetten o.a.Hosting en radar improvement PI-NL

 

404

264

656

– 4.478

– 5.878

BIV trekkingsrechten voor trainings- en capaciteitsopbouw en civiel militair capaciteit

 

11.750

11.750

11.750

11.750

11.750

Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

 

200

200

200

200

200

Uitdelen prijsbijstelling 2018

5.318

5.534

5.789

6.189

6.301

6.246

Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord

23

23

23

23

23

23

Midterm review bijstelling exploitatie

– 4.900

         

Midterm review bijdrage aan bepantsering midlife update CV90

   

– 27.500

– 27.500

   

Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking)

671

1.506

3.549

3.549

3.549

3.549

Stand ontwerpbegroting 2019

1.371.466

1.427.287

1.465.734

1.499.013

1.528.201

1.521.673

Artikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

709.310

702.436

707.472

713.521

712.271

707.745

Mutaties nota van wijziging nr 1

12.460

25.422

43.002

55.702

55.881

61.356

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

43.645

47.316

42.832

38.290

25.433

26.305

Nieuwe mutaties

           

Herschikking van budgetten oa. Instandhouding Patriot Missiles en exploitatie voor Harris USA

 

– 2.892

– 2.774

– 2.816

– 2.816

– 7.616

BIV trekkingsrechten voor luchttransportcapaciteit

 

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Uitdelen prijsbijstelling 2018

4.942

5.379

5.495

5.589

5.298

5.274

Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord

23

23

23

23

23

23

Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking)

– 72

300

392

392

392

392

Stand ontwerpbegroting 2019

770.308

799.984

818.442

832.701

818.482

815.479

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

361.173

357.037

358.362

360.404

360.404

360.403

Mutaties nota van wijziging nr 1

601

1.311

1.311

1.311

1.311

1.311

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

37.317

23.340

24.560

23.977

23.253

23.257

Nieuwe mutaties

           

Herschikking van budgetten naar DO’n van o.a. Hosting PI-NL en exploitatie RHIB

 

– 1.465

– 1.465

– 1.465

– 1.465

– 1.465

BIV trekkingsrechten voor KMar Pool

 

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

Bijdrage JenV impact capaciteit en frontoffice Pi-NL

476

1.260

1.260

1.260

1.260

1.260

Bijdrage JenV bestrijding computercriminaliteit

 

300

300

300

300

300

Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

 

18.200

18.200

18.200

18.200

18.200

Herschikking Versterken veiligheidsorganisatie

– 443

207

1.321

1.321

1.321

1.321

Uitdelen prijsbijstelling 2018

527

531

539

568

568

568

Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord

23

23

23

23

23

23

Stand ontwerpbegroting 2019

399.674

405.344

409.011

410.499

409.775

409.778

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

2.009.861

2.026.705

1.909.677

1.748.628

1.692.074

1.769.213

Mutaties nota van wijziging nr 1

82.000

60.000

40.000

40.000

40.000

39.690

Mutaties nota van wijziging nr 2

6.425

         

Mutaties incidentele begroting 2018

2.000

         

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

865.041

724.184

767.400

838.554

843.024

828.115

Stand 1e suppletoire begroting 2018

2.965.327

2.810.889

2.717.077

2.627.182

2.575.098

2.637.018

Nieuwe mutaties

           

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

– 1.160.505

39.468

414.849

634.345

300.463

14.993

Kasschuif investeringen

   

– 250.000

– 25.000

275.000

 

Uitdelen prijsbijstelling 2018

30.486

34.441

33.522

31.918

31.436

32.666

Intensivering Kustwacht Carib incl prijsbijstelling

10.316

10.218

10.218

10.218

10.218

10.218

Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

 

800

800

800

800

800

Aanpassing raming business civiele dienstauto's.

2.193

1.719

2.119

2.119

2.119

2.119

Vullen valutafonds bij projecten > 100 miljoen

– 3.500

– 2.900

– 4.500

– 8.400

– 14.300

– 26.000

Defensie herschikking materieel nav Wet Inlichtingen en Voorlichting

 

– 4.810

– 4.810

– 4.810

– 4.810

– 4.810

Midterm review bijdrage aan bepantsering midlife update CV90

   

27.500

27.500

   

Kasschuif investeringen

– 1.200.000

 

600.000

600.000

   

Opdracht Voorzien in Infrastructuur

4.064

4.287

12.146

4.070

4.192

4.070

Bijdrage BUZA voor NCIA

   

8.000

     

Uitdelen prijsbijstelling 2018

4.064

3.787

3.646

3.570

3.570

3.570

Maatregelnota behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

 

500

500

500

500

500

Opdracht Voorzien in IT

3.309

– 19.120

– 19.394

– 19.454

– 19.878

– 17.948

Uitdelen prijsbijstelling 2018

3.309

3.130

2.856

2.796

2.372

2.316

Ontvlechting agentschap DTO

 

– 22.250

– 22.250

– 22.250

– 22.250

– 22.250

Extrapolatie bijdrage Maritiem Operations Centre (MOC)

         

1.986

Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek

964

1.071

1.101

1.132

1.162

1.162

Uitdelen prijsbijstelling 2018

964

1.071

1.101

1.132

1.162

1.162

Bijdrage aan de NAVO

438

470

445

460

473

471

Uitdelen prijsbijstelling 2018

438

470

445

460

473

471

Reserve valutaschommelingen

3.500

2.900

4.500

8.400

14.300

26.000

Vullen valutafonds bij projecten > 100 miljoen

3.500

2.900

4.500

8.400

14.300

26.000

Stand ontwerpbegroting 2019

1.817.097

2.839.964

3.130.724

3.256.135

2.875.688

2.665.766

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Stand ontwerpbegroting 2018

1.784.087

1.803.139

1.803.918

1.826.395

1.822.432

72.000

88.937

12.653

9.488

Mutaties nota van wijziging nr 1

39.690

39.690

39.690

39.690

39.690

39.690

39.690

39.690

39.690

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

833.115

833.115

833.114

833.116

832.979

832.966

832.966

829.259

832.914

Stand 1e suppletoire begroting 2018

2.656.892

2.675.944

2.676.722

2.699.201

2.695.101

944.656

961.593

881.602

882.092

Nieuwe mutaties

                 

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

– 25.374

– 25.343

– 18.306

– 2.896

– 3.527

1.383.524

1.407.875

1.423.745

1.423.722

Extrapolatie

– 58.623

– 62.823

– 59.322

– 44.424

– 43.471

1.341.928

1.366.314

1.381.495

1.381.415

Intensivering Kustwacht Carib

10.218

10.218

10.218

10.218

10.218

10.218

10.218

10.218

10.218

Prijsbijstelling 2018

32.922

33.253

33.189

33.501

33.517

33.369

33.334

34.023

34.080

Maatregelnota behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

800

800

800

800

800

800

800

800

800

Aanpassing raming business civiele dienstauto's

2.119

2.119

2.119

2.119

2.119

2.119

2.119

2.119

2.119

Defensie herschikking materieel nav Wet Inlichtingen en Voorlichting

– 4.810

– 4.810

– 4.810

– 4.810

– 4.810

– 4.810

– 4.810

– 4.810

– 4.810

Vullen valutafonds bij projecten > 100 miljoen

– 8.000

– 4.100

– 500

– 300

– 1.900

– 100

– 100

– 100

– 100

Opdracht Voorzien in Infrastructuur

4.770

4.770

4.828

4.813

4.770

153.508

115.474

190.861

190.744

Extrapolatie

700

700

700

700

700

149.438

111.404

186.791

186.674

Maatregelnota behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Prijsbijstelling 2018

3.570

3.570

3.628

3.613

3.570

3.570

3.570

3.570

3.570

Opdracht Voorzien in IT

36.426

40.632

37.133

22.281

21.281

140.617

136.092

117.195

115.209

Extrapolatie

54.400

58.600

55.100

40.200

39.200

158.561

154.028

135.156

133.170

Prijsbijstelling 2018

2.290

2.296

2.297

2.345

2.345

2.320

2.328

2.303

2.303

Ontvlechting agentschap DTO

– 22.250

– 22.250

– 22.250

– 22.250

– 22.250

– 22.250

– 22.250

– 22.250

– 22.250

Extrapolatie bijdrage Maritiem Operations Centre (MOC)

1.986

1.986

1.986

1.986

1.986

1.986

1.986

1.986

1.986

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

1.162

1.162

1.162

1.162

1.162

61.634

62.353

68.110

64.353

Extrapolatie

         

60.472

61.191

66.891

63.191

Prijsbijstelling 2018

1.162

1.162

1.162

1.162

1.162

1.162

1.162

1.219

1.162

Bijdrage aan de NAVO

– 1.009

– 1.055

– 1.039

– 1.039

– 1.039

27.312

27.638

27.638

27.638

Prijsbijstelling 2018

468

422

438

438

438

438

438

438

438

Extrapolatie

– 1.477

– 1.477

– 1.477

– 1.477

– 1.477

26.874

27.200

27.200

27.200

Reserve valutaschommelingen

8.000

4.100

500

300

1.900

100

100

100

0

Vullen valutafonds bij projecten > 100 miljoen

8.000

4.100

500

300

1.900

100

100

100

 

Stand ontwerpbegroting 2019

2.680.867

2.700.210

2.701.001

2.723.821

2.719.647

2.711.350

2.711.124

2.709.250

2.703.757

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

851.960

856.639

885.778

893.447

892.575

891.134

Mutaties nota van wijziging nr 1

8.287

17.621

30.872

38.087

40.406

41.626

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

– 3.606

20.442

20.078

23.012

23.737

23.634

Nieuwe mutaties

           

BIV trekkingsrechten voor IT deel

 

300

300

300

300

300

Herschikking van budgetten naar DO'n van oa.2 en 3de orde effecten hosten PI NL, MOC kustwacht NL en munitie Patriots en radar improvement

 

5.733

5.755

5.071

10.214

16.412

Bijdrage aan Fin voor categorie management

– 708

– 708

– 717

– 717

– 718

 

Bijdrage JenV impact capaciteit en frontoffice Pi-NL

37

93

93

93

93

93

Bijdrage aan pilot rijksinkoop (bijdrage aan circulaire co2-arme economie)

65

         

Bijdrage aan JenV voor exploitatie meldkamer (C 2000)

   

– 6.310

– 6.310

– 6.310

– 6.310

Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

 

900

900

900

900

900

Prijsbijstelling 2018 exploitatie

9.024

9.231

9.662

9.831

9.887

9.925

Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking)

– 865

– 308

806

806

806

806

Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord

23

27

30

31

31

31

Midterm review informatievoorziening (surplus EV DTO)

12.900

         

Ontvlechting agentschap DTO

 

22.250

22.250

22.250

22.250

22.250

Stand ontwerpbegroting 2019

877.117

932.220

969.497

986.801

994.171

1.000.801

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.127.450

1.109.599

1.122.340

1.111.802

1.113.789

1.115.633

Mutaties nota van wijziging nr. 1

28.283

40.659

51.908

60.008

63.297

66.343

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

103.012

108.352

93.154

71.473

47.871

47.421

Nieuwe mutaties

           

BIV trekkingsrechten voor nazorg en attaches

 

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

Herschikking van budgetten naar DO’n van oa.2 en 3de orde effecten hosten PI NL

 

565

565

565

565

565

Prijsbijstelling 2018

8.674

8.422

8.620

8.988

9.091

9.175

Bijdrage JenV impact capaciteit en frontoffice Pi-NL

135

229

229

229

229

229

Bijdrage aan pilot rijksinkoop (bijdrage aan circulaire co2-arme economie)

50

         

Maatregelnota behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

 

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Aanpassing raming business civiele dienstauto’s.

– 2.193

– 1.719

– 2.119

– 2.119

– 2.119

– 2.119

Midterm review exploitatie huisvesting en overige exploitatie

10.000

         

Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking)

587

1.237

3.550

3.550

3.550

3.550

Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord

88

132

217

216

216

216

Stand ontwerpbegroting 2019

1.276.086

1.279.776

1.290.764

1.267.012

1.248.789

1.253.313

Niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

98.233

97.664

97.380

97.881

98.049

98.014

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

16.226

7.185

2.199

3.194

3.199

3.196

Stand 1e suppletoire begroting 2018

114.459

104.849

99.579

101.075

101.248

101.210

Bijdrage aan BZ project Progress

– 800

         

Defensie herschikkingen

 

– 65

– 65

– 65

– 65

– 65

Prijsbijstelling 2018

1.713

1.521

1.433

1.458

1.459

1.460

Bijstelling programma uitgaven naar apparaat (art 10)

– 553

– 526

– 539

– 534

– 539

– 536

Stand ontwerpbegroting 2019

114.819

105.779

100.408

101.934

102.103

102.069

Niet-beleidsartikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.574.248

1.533.218

1.523.096

1.544.514

1.493.587

1.466.774

Mutaties nota van wijziging nr 1

5.027

21.329

30.470

34.625

35.788

36.007

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

109.047

53.696

34.399

19.374

12.238

41.895

Nieuwe mutaties

           

BIV trekkingsrechten voor militaire capaciteit

 

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Kasschuif pensioenen

 

4.400

– 29.100

– 7.700

24.700

7.700

Herschikking van budgetten voor o.a. Hosten PI NL

 

230

230

230

230

230

Bijdrage aan BZ voor detachering medewerker

– 143

– 132

– 132

– 88

   

Bijdrage JenV impact capaciteit en frontoffice Pi-NL

28

77

77

77

77

77

Prijsbijstelling 2018

436

520

461

535

568

682

Uitdelen loonbijstelling restant regeerakkoord

547

785

909

1.044

1.095

1.095

Bijstelling programma uitgaven (art 9) naar apparaat (art 10)

553

526

539

534

539

536

Bijdrage aan BZK voor het werk van de veteranenombudsman

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

Bijdrage aan BZK voor STAS defensie

– 166

– 166

– 166

– 166

– 166

– 166

Bijdrage AZ detachering adviseur defensie

57

114

114

57

0

0

Midterm review bijstelling formatie en uitkeringen (pensioenen)

– 29.800

         

Defensie herschikking materieel nav Wet Inlichtingen en Voorlichting

 

4.701

4.701

4.810

4.810

4.810

Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking)

872

2.436

4.925

4.925

4.925

4.925

Herallocatie overige personele uitgaven

   

111

     

Maatregelnota behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

 

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Stand ontwerpbegroting 2019

1.660.606

1.626.034

1.574.934

1.607.071

1.582.691

1.568.865

Niet-beleidsartikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

7.470

7.467

7.466

7.466

7.466

7.466

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

– 363

         

Nieuwe mutaties

           

Prijsbijstelling 2018

119

119

119

119

119

119

Stand ontwerpbegroting 2019

7.226

7.586

7.585

7.585

7.585

7.585

Niet-beleidsartikel 12 Onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

103.202

76.356

91.992

65.644

79.089

71.950

Mutaties nota van wijziging nr 1

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

30.302

– 57.905

64.473

81.540

96.829

73.213

Nieuwe mutaties

           

Kasschuif onverdeeld

 

22.600

6.100

– 8.800

– 23.000

3.100

Herallocatie overige personele uitgaven

   

– 111

     

Prijsbijstelling over restant regeerakkoord

19.176

23.534

27.892

30.071

30.071

30.071

Uitdellen prijsbijstelling 2018

– 39.261

– 42.898

– 41.570

– 39.876

– 39.013

– 40.185

Uitdellen prijsbijstelling 2018 exploitatie

– 34.651

– 35.065

– 36.105

– 37.322

– 37.222

– 37.387

Midterm review (afroming EV DTO en afdekking maatregelen)

– 16.500

         

Versterken veiligheidsorganisatie (herschikking)

– 678

– 5.678

– 15.678

– 15.678

– 15.678

– 15.678

Behoeftestelling luchthavens en maritieme grensbewaking (2e batch)

 

– 23.400

– 23.400

– 23.400

– 23.400

– 23.400

Loonbijstelling over restant 400 pakket regeerakkoord

– 756

– 1.050

– 1.278

– 1.413

– 1.464

– 1.464

Middelenen aanvullende post tbv arbeidsvoorwaarden

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Kasschuif Incidentele uitkering

30.000

– 30.000

       

Kasschuif exploitatie

– 55.000

55.000

       

Stand ontwerpbegroting 2019

75.834

11.494

102.315

80.766

96.212

90.220

Licence