Base description which applies to whole site

6.3. Moties en toezeggingen

Deze bijlage bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de vorige begroting, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de vorige begroting zijn afgehandeld.

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Van Raan en Kerstens: Verzoekt de regering de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op te stellen als goede buur

plenair debat

Luchthavenbesluit

5-7-2018

34 932, nr. 6

In behandeling

 

Kerstens: verzoekt het kabinet in het kader van bedoelde zorgvuldigheid in overleg met betrokkenen zoals hiervoor genoemd te bezien op welke wijze tot een gedragen besluit kan worden gekomen en de Kamer hierover te informeren

plenair debat

Luchthavenbesluit

5-7-2018

34 932, nr. 9

In behandeling

 

Van Helvert: verzoekt de regering de toenadering van Turkije tot Rusland en de aanschaf van het S-400 systeem door Turkije in het kader van de NAVO aan de orde te stellen

VAO

NAVO

5-7-2018

28 676, nr. 294

In behandeling

 

Kerstens en Karabulut: Verzoekt het kabinet op zo kort mogelijke termijn met vertegenwoordigers van desbetreffende medewerkers in overleg te treden omtrent bovenbedoelde, en bijvoorbeeld in een sociaal plan of sociaal statuut neer te leggen, regelingen

VAO

MATERIEEL

5-7-2018

27 830, nr. 256

In behandeling

 

Diks: verzoekt de regering, bij gemandateerde materieelverwervingsprojecten van defensie met een financiële omvang van meer dan € 100 miljoen de A-brieven ter behandeling aan de Kamer voor te leggen en geen onomkeerbare stappen te zetten voorafgaand aan deze behandeling, voor dergelijke projecten of indien geen B-brief wordt verzonden in de A-brief uitgebreid te informeren over de risico’s van het project en het al dan niet voorhanden zijn van verwervingsalternatieven

VAO

MATERIEEL

5-7-2018

27 830, nr. 254

In behandeling

 

Diks: verzoekt de regering, tijdelijke ontheffingen vanwege operationele noodzaak voortaan altijd te laten vergezellen door een formeel vastgelegde schriftelijke verslaglegging van de uitgevoerde veiligheidschecks waaruit blijkt dat de munitie gedurende deze periode veilig kan worden gebruikt, en na het verstrijken van de tijdelijke ontheffing de typeclassificatie alsnog zo spoedig mogelijk uit te voeren

algemeen overleg

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

25-4-2018

34 775 X, nr. 116

In behandeling

 

V. Dijk: verzoekt de regering de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer betreffende de administratie van de munitieopslag over te nemen, en onderzoek te doen of dit probleem ook speelt bij de administratie van de voorraad van explosieven

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

16-5-2018

34 950 X, nr. 9

In behandeling

 

V.d. Bosch: verzoekt de regering met concrete voorstellen te komen om de in de veteranenwet vastgelegde zorgplicht volledig in de praktijk te brengen en de Kamer hier binnen een jaar over te informeren

Notaoverleg

VETERANEN

26-6-2018

30 139, nr. 187

In behandeling

 

V.d. Bosch: verzoekt de regering, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de financiering van het Nationaal Fonds Ereschuld ook open te stellen voor derden om additioneel in te investeren, opdat dit een écht nationaal fonds kan worden, en de Kamer hier voor de behandeling van de defensiebegroting 2019 over te informeren

Notaoverleg

VETERANEN

26-6-2018

30 139, nr. 188

In behandeling

 

Bruins Slot & Kerstens: verzoekt de regering om, in overleg met betrokken organisaties zoals de samenwerkende veteranenontmoetingscentra, het vfonds, het Veteranen-instituut en betrokken gemeenten te werken aan een passende ondersteuning van de inloophuizen voor komende jaren en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren

Notaoverleg

VETERANEN

26-6-2018

30 139, nr. 189

In behandeling

 

Belhaj: verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om het dragen van een militair uniform door niet actief dienende veteranen tijdens veteranenevenementen mogelijk te maken en bestaande regelingen daarvoor aan te passen

Notaoverleg

VETERANEN

26-6-2018

30 139, nr. 190

In behandeling

 

Belhaj: verzoekt de regering, spoed te betrachten bij het afhandelen van het aanpassen van het voorzieningenstelsel en maximaal gebruik te maken van de voorlopige voorziening wanneer veteranen in afwachting zijn van een definitieve toekenning

Notaoverleg

VETERANEN

26-6-2018

30 139, nr. 191

In behandeling

 

Belhaj: verzoekt de regering om, onderzoek naar moral injury te stimuleren en moral injury een vast onderdeel van het curriculum van opleidingen van de Nederlandse Defensie Academie te laten gelden

Notaoverleg

VETERANEN

26-6-2018

30 139, nr. 192

In behandeling

 

Belhaj: verzoekt de regering, te onderzoeken in welke mate het noodzakelijk is om externe medische adviseurs te betrekken bij het schaderegelingsproces en te onderzoeken of dit op een andere wijze (intern) georganiseerd kan worden, en hierover de Kamer te informeren voor november 2018

Notaoverleg

VETERANEN

26-6-2018

30 139, nr. 193

In behandeling

 

Diks: verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de mogelijkheden in kaart te brengen voor het verbeteren van de aandacht voor veteranen in gemeenten

Notaoverleg

VETERANEN

26-6-2018

30 139, nr. 194

In behandeling

 

Kerstens: verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze andere ministeries en de private sector, daaronder in de eerste plaats begrepen de (Nederlandse) defensie-industrie breder kunnen bijdragen aan het veteranenbeleid en de Kamer hierover te informeren

Notaoverleg

VETERANEN

26-6-2018

30 139, nr. 197

In behandeling

 

Bruins Slot: verzoekt de regering, de ondertekening van het contract met de te selecteren leverancier voor GrIT te laten voorafgaan door een nieuw BIT-advies, waarbij ook ingegaan wordt op de implementatie van eerdere aanbevelingen door het BIT; verzoekt de regering tevens, de Kamer over dit uitgebrachte BIT-advies te informeren, tijdig voorafgaand aan de contractondertekening

Voortgezet Algemeen Overleg

IT

19-6-2018

31 125, nr. 88

In behandeling

 

Bruins Slot: verzoekt de regering, de Kamer tijdig te informeren als het programma GrIT duurder wordt dan de initiële reservering dan wel dat de functionaliteit wordt verminderd of het niveau van IT-dienstverlening naar beneden wordt gesteld, omdat het maximum van de reservering bereikt is

Voortgezet Algemeen Overleg

IT

19-6-2018

31 125, nr. 87

In behandeling

 

Motie Hachchi/Eijsink over verkennen van mogelijkheden tot samenwerking met België

notaoverleg

TOEKOMST VAN DE KRIJGSMACHT

6-11-2013

33 763, nr. 30

Afgedaan

33 729, nr. 10 en 33 729, nr. 12 en 33 279, nr. 16

Motie Eijsink c.s. over monitoren van geluidscontouren rond vliegbases Volkel en Leeuwarden

notaoverleg

TOEKOMST VAN DE KRIJGSMACHT

6-11-2013

33 763, nr. 22

In behandeling

26 488, nr. 404 en 33 763, nr. 96

Motie Hachchi c.s. over besparen via pooling and sharing

plenair debat

BEGROTING

14-11-2013

33 750 X, nr. 28

Afgedaan

31 125, nr. 63, en 33 279, nr. 16

Motie Cegerek over afspraken met de NAVO over het structureel maken van de 35% geluidsreductie

algemeen overleg

AWACS

13-5-2014

33 750 XII, nr. 84

In behandeling

34 000 XII, nr. 27 en 34 300 XII, nr. 69

Motie Van Tongeren/Smaling over de Kamer op de hoogte houden over de voortgang van de aanplant van compensatiebos

algemeen overleg

AWACS

13-5-2014

33 750 XII, nr. 86

In behandeling

34 300 XII, nr. 69

Motie Van der Staaij c.s. over het noodzakelijke ambitieniveau van onze krijgsmacht in de komende jaren

plenair debat

ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN

18-9-2014

34 000, nr. 23

Afgedaan

33 763, nr. 81 en 33 763, nr. 98 en 33 763 nr. 126

Motie Eijsink/Bosman over een evaluatie van het beleid en aanzien van de inzet en inhuur van lokaal personeel

algemeen overleg

NEDERLANDSE DEELNAME AAN VREDESMISSIES

14-10-2014

29 521, nr. 262

Afgedaan

29 521, nr. 316

Motie Knops over een inhaalslag op het gebied van loonontwikkeling

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

3-11-2014

34 000 X, nr. 18

Afgedaan

34 300 X, nr. 11

Motie Eijsink/Bosman over onevenredige effecten op het ondersteunend personeel

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

3-11-2014

34 000 X, nr. 19

Afgedaan

Opgenomen in P-rapportage

Motie Segers/Eijsink over een thuisfrontcheck

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

3-11-2014

34 000 X, nr. 24

Afgedaan

30 139, nr. 154

De Tweede Kamer wordt tijdig geïnformeerd over een voorgenomen verkoop van wapensystemen in lijn met de motie-Van den Doel c.s. van 17 december 1996 (Kamerstuk 22 054, nr. 24). Minister Hennis-Plasschaert heeft dit bevestigd in het begrotingsoverleg van 12 en 13 november 2014 en in het algemeen overleg Materieel van 26 maart 2015. Hierin heeft zij gemeld de Kamer te informeren over de verkoop van wapensystemen voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen.

plenair debat

BEGROTING

12-11-2014

27 830, nr. 152

In behandeling

Doorlopende motie

Motie Segers over de benodigde capaciteit van de MIVD

plenair debat

BEGROTING

13-11-2014

34 000 X, nr. 55

Afgedaan

33 763, nr. 81 en 33 763, nr. 126

Eijsink/Teeven over aanvullende middelen om ambities waar te maken

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

17-6-2015

34 200 X, nr. 12

Afgedaan

33 763, nr. 81 en 33 763, nr. 98 en 34 550 X, nr. 2

Motie Hachchi c.s. over een realistische inschatting van de investeringen

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

17-6-2015

34 200 X, nr. 11

Afgedaan

34 550 X, nr. 2

Motie Knops over het bij de uitvoering van de motie-Van der Staaij voorzien in een structurele oplossing voor de problematiek van onvoldoende ontvangen prijsbijstelling en stijgende kosten van defensiematerieel

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

17-6-2015

34 200 X, nr. 9

In behandeling

33 763, nr. 81 en 33 763, nr. 98 en 34 550 X, nr. 2

Motie Teeven/Eijsink over het sneller volgen van richtinggevende jurisprudentie om de afwikkeling van schadeclaims sneller te laten verlopen

algemeen overleg

VETERANEN

26-6-2015

30 139, nr. 149

Afgedaan

30 139, nr. 155

Motie Knops/Teeven over het op korte termijn serieus onderzoeken van de gevolgen van valutawisselingen en de ontwikkeling van materieel- en munitieprijzen en daarop in de begroting van 2016 nadrukkelijk terug te komen

algemeen overleg

MATERIEEL

2-7-2015

27 830, nr. 154

Afgedaan

34 550 X, nr. 2

Motie Knops over het pleiten voor een gezamenlijke inzet van de coalitie om te komen tot betere coördinatie en effectievere leverantie van wapens en andere benodigdheden voor de Peshmerga in Irak

plenair debat

ISIS

2-7-2015

27 925, nr. 553

Afgedaan

27 925, nr. 570

Motie Servaes/Eijsink over het integraal opnemen en expliciteren van de gevolgen van deelname aan missies voor de interne bedrijfsvoering en gereedheid van eenheden, inclusief de gevolgen van het uitzenden van specialistische functies

plenair debat

ISIS

2-7-2015

27 925, nr. 550

Afgedaan

32 733, nr. 151

Motie Knops over het niet toelaten van sympathiseren met het salafisme

algemeen overleg

MIVD

22-9-2015

29 924, nr. 34

Afgedaan

29 614, nr. 39

Motie Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen

wetgevingsoverleg

MATERIEEL

2-11-2015

34 300 X, nr. 63

Afgedaan

25-5-2016 RTG meerjarenplannen

Motie Günal-Gezer/Vuijk over een overzicht van de toegekende prijsbijstelling, de verdeling daarvan over de investeringsprojecten en exploitatie-uitgaven en de mate waarin de prijsbijstelling toereikend is

wetgevingsoverleg

MATERIEEL

2-11-2015

34 300 X, nr. 35

In behandeling

34 550 X, nr. 2

Motie Knops over het voorzien in eenstructurele versterking van de personele capaciteit in de verwervingsketen en de Kamer hierover uiterlijk 1 mei 2016 te informeren

wetgevingsoverleg

MATERIEEL

2-11-2015

34 300 X, nr. 34

Afgedaan

34 300 X, nr. 39 en 34 300 X, nr. 115

Motie Knops over met kracht het reservistenbeleid voort te zetten, de groeiende inzet van reservisten voluit te accommoderen binnen de Defensieorganisatie en af te zien van toekomstige bezuinigingen of tijdelijke beheersmaatregelen ten koste van reservisten

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

2-11-2015

34 300 X, nr. 25

Afgedaan

34 550 X, nr. 73

Motie Teeven/Eijsink over de bezetting en uitrusting van de medische troepen

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

2-11-2015

34 300 X, nr. 24

Afgedaan

34 550 X, nr. 2

Motie Teeven over evaluatie van de inzet van civiel en diplomatiek personeel

algemeen overleg

KLEINE MISSIES

18-11-2015

29 521, nr. 302

Afgedaan

29 521, nr. 315

Motie Teeven/Knops over een relevante, substantiële en langdurige bijdrage van de krijgsmacht aan het bewaken van de Europese en Nederlandse grenzen, alsmede de bestrijding van mensensmokkel en de informatie daarover effectief uit te wisselen

plenair debat

BEGROTING

24-11-2015

34 300 X, nr. 62

Afgedaan

32 317, nr. 399

Motie Belhaj/Van Dijk over aantal ingediende claims en causaliteit met werken met PX-10

plenair debat

GEBRUIK PX-10 BIJ DEFENSIE

18-2-2016

34 300 X, nr. 86

Afgedaan

34 550 X, nr. 63

Motie Samsom/Pechtold over onvoorwaardelijke en dwingende informatie-uitwisseling op het terrein van de politie en de inlichtingendiensten binnen de EU

plenair debat

BESTRIJDING INTERNATIONAAL TERRORISME

12-4-2016

29 754, nr. 380

Afgedaan

27 925, nr. 595

Motie Knops/Dijkgraaf over het werkelijk aan opleiding en training bestede uren per Natres reservist vaststellen op minimaal 121 uur per jaar

algemeen overleg

RESERVISTEN

7-7-2016

34 300 X, nr. 122

Afgedaan

35 550 X, nr. 73

Motie Knops c.s. over met meer urgentie en tempo de huidige knelpunten bij de reservisten oplossen.

algemeen overleg

RESERVISTEN

7-7-2016

34 300 X, nr. 121

Afgedaan

35 550 X, nr. 73

Motie Knops/Günal-Gezer over een heroverweging van het besluit om het FSC te verplaatsen naar Utrecht

algemeen overleg

VASTGOED

16-11-2016

33 763, nr. 118

Afgedaan

33 763, nr. 123

Motie Belhaj over het versneld aantrekken van cyberreservisten

plenair debat

BEGROTING

17-11-2016

34 550 X, nr. 35

In behandeling

 

Motie De Roon over het plaatsen van lange afstandkruisraketten op nieuwe fregatten

plenair debat

BEGROTING

17-11-2016

34 550 X, nr. 34

In behandeling

 

Motie Eijsink c.s. over de positie van militair personeel in wet- en regelgeving

plenair debat

BEGROTING

17-11-2016

34 550 X, nr. 32

In behandeling

 

Motie Belhaj c.s. over inzicht in de voortgang van de maatregelen voor versterking van personele en materiële basisgereedheid

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

14-6-2017

34 725 X, nr. 7

In behandeling

 

Motie Knops/Van den Bosch over het verruimen van uitzonderingsgronden op het verplicht internationaal aanbesteden

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

14-6-2017

34 725 X, nr. 6

Afgedaan

31 125, nr. 78

Motie-Popken, et al. over het verzoek de slachtoffers van de incidenten in Schaarsbergen psychologische hulp en persoonlijke begeleiding aan te bieden, zolang zij dat nodig hebben.

algemeen overleg

PERSONEEL

13-11-2017

34 775 X, nr. 19

Afgedaan

1-2-2018

Motie-Karabulut et al. over het verzoek de commissie die onafhankelijk en extern onderzoek gaat doen naar intimidatie en seksueel geweld, voldoende middelen en mogelijkheden te geven om ook de praktijk mede bij de operationele eenheden te onderzoeken.

algemeen overleg

PERSONEEL

13-11-2017

34 775 X, nr. 21

In behandeling

 

Motie-Belhaj, et al. over het verzoek om binnen het externe onderzoek naar sociale veiligheid ook extra alert te zijn op de signalen die op een angstcultuur zouden kunnen wijzen binnen Defensie.

algemeen overleg

PERSONEEL

13-11-2017

34 775 X, nr. 32

In behandeling

 

Motie Agema en Popken. Regering dient een einde te maken aan de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 35

In behandeling

 

Motie Diks en Van de Molen: verzoekt de regering, te bezien hoe Defensie bij kan dragen aan deze Elfwegentocht door bijvoorbeeld experimenten te doen met alternatieve brandstoffen of in die periode geen of veel minder fossiele brandstoffen te gebruiken

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 37

In behandeling

 

Motie Ploumen en Karabulut: verzoekt de regering, te waarborgen dat er ook na het melden van een incident een mogelijkheid tot nazorg is

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 49

In behandeling

 

Motie Ploumen en Voordewind: verzoekt de regering, jaarlijks een thuisfrontcheck uit te voeren waarbij wordt gekeken naar de uitkomsten en leerpunten om de bestaande dienstverlening te laten aansluiten op deze uitkomsten zodat tegemoetgekomen wordt aan de behoefte van het thuisfront

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 48

In behandeling

 

Motie Belhaj: verzoekt de regering om, de mogelijkheden te onderzoeken om de huidige maximalisering van leeftijd bij de aanbieding van betrekkingen te verruimen en daarmee bij te dragen aan de adaptieve krijgsmacht

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 46

In behandeling

 

Motie Belhaj: verzoekt de regering, de Kamer over het groeipad voor uitgaven aan research and development en innovatie te informeren bij het aanbieden van de Defensienota en bij de volgende aanvullende nota van wijziging of de suppletoire begroting (die de verdere verdeling van de extra middelen van Rutte III realiseert) inzichtelijk te maken

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 45

In behandeling

 

Motie Bruins Slot: verzoekt de regering, te investeren in cyber als volwaardig vijfde militaire domein en daarbij ook in te zetten op een grotere rol van Defensie in het kader van de derde hoofdtaak, om zo samen met civiele veiligheids-partners op te kunnen treden tegen digitale bedreigingen en aanvallen

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 40

In behandeling

 

Motie Bruins Slot: verzoekt de regering, de effecten van het AOW-pensioengat inzichtelijk te maken, integraal af te wegen en nader te bezien bij de Defensienota

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 39

In behandeling

 

Motie Bruins Slot: verzoekt de regering het onderzoek naar het delegeren van personeelsbesluiten te benutten om commandanten meer bevoegdheden en bijbehorende middelen op personeelsgebied te geven en daartoe met concrete maatregelen te komen

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 38

In behandeling

 

Motie Voordewind: verzoekt de regering, de tweedaagse geestelijke verzorgingsconferentie ook tot vast onderdeel te maken van de opleiding van de landmachtcadetten en de deelname van militairen aan de geestelijke verzorgingsconferenties voorafgaande aan uitzendingen te stimuleren

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 51

In behandeling

 

Motie Dijkgraaf: verzoekt de regering, zo mogelijk in de komende Defensienota, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot een langjarige financieringssystematiek te komen

plenair debat

BEGROTING

23-11-2017

34 775 X, nr. 53

In behandeling

 

Motie Sjoerdsma over: verzoekt de regering, zonder militairen in gevaar te brengen, gedetailleerder te rapporteren over militaire wapeninzet,

algemeen overleg

ISIS

21-12-2017

27 925, nr. 625

In behandeling

 

Motie Belhaj: verzoekt de regering om, de diversiteit en het diversiteitsbewustzijn in alle geledingen van Defensie te versterken door in te zetten op een inclusieve cultuur wat resulteert in zowel instroom als behoud van medewerkers uit groepen die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn; en hierbij specifiek te kijken naar de regelgeving en (bedrijfsvoerings-)voorschriften die belemmeringen zouden kunnen opwerpen voor de hier voor genoemde groepen en dit te betrekken bij de beleidsnota Diversiteit en Inclusiviteit

algemeen overleg

PERSONEEL

12-12-2017

34 775 X, nr. 63

In behandeling

 

Motie van Ojik: overwegende dat klimaatverandering in Mali een bedreiging is voor de voedselproductie en watervoorziening, en daarmee een bron voor conflict; overwegende dat Nederland bij de aanpak van conflicten een integrale aanpak voorstaat waar defensie, diplomatie en ontwikkeling hand in hand gaan; verzoekt de regering om, samen met internationale en Malinese partners te bezien hoe meer kan worden gedaan om klimaatverandering als bron van conflict in Mali tot staan te brengen,

algemeen overleg

VREDESMISSIES

12-12-2017

29 521, nr. 357

In behandeling

 

Motie Diks: verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat slachtoffers van misbruik binnen defensieorganisatie op geen enkele wijze worden beperkt in hun communicatie met externen over de misbruikzaak, anders dan ter voorkoming van onderlinge beïnvloeding hangende het onderzoek,»

Voortgezet Algemeen overleg

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

22-5-2018

34 775 X, nr. 115

In behandeling

 

Motie Diks: verzoekt de regering, het contact vanuit Defensie jegens nabestaanden van omgekomen militairen op een meer empathische en ruimhartige manier te organiseren dan nu het geval is, en de Kamer te informeren over de voorgenomen verbeteringen.

Voortgezet Algemeen overleg

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

22-5-2018

34 775 X, nr. 114

In behandeling

 

Motie Belhaj: verzoekt de regering, de inspecteur-generaal Veiligheid de Kamer jaarlijks te laten informeren middels een jaarverslag,

Voortgezet Algemeen overleg

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

22-5-2018

34 775 X, nr. 111

In behandeling

 

Motie Belhaj: verzoekt de regering, na het voltooien van het strafrechtelijk onderzoek door het OM, onderzoek te doen naar de mogelijkheid om tot (aanvullende) interne disciplinaire maatregelen over te gaan indien er op enig moment sprake is geweest van nalatig en/of verwijtbaar handelen.

Voortgezet Algemeen overleg

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

22-5-2018

34 775 X, nr. 109

In behandeling

 

Motie Bruins Slot: verzoekt de regering, een onafhankelijke visitatiecommissie in te stellen ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak integrale veiligheid en integriteit bij Defensie, die jaarlijks over de stand van zaken van het verbetertraject rapporteert aan de bewindslieden van Defensie en de Kamer, en halfjaarlijks aan de Kamer te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak en de aanbevelingen van deze visitatiecommissie

Voortgezet Algemeen overleg

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

22-5-2018

34 775 X, nr. 113

In behandeling

 

Motie Diks verzoekt de regering, de mogelijkheid tot het verlenen van een ontheffing voor het tijdelijk gebruik van munitie zonder volledige typeclassificatie te schrappen. AANGEHOUDEN

Voortgezet Algemeen overleg

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

22-5-2018

34 775 X, nr. 116

In behandeling

 

Motie van Dijk verzoekt de regering, alle mogelijke middelen in te zetten om het beantwoorden van de schuldvraag mogelijk te maken en daaraan consequenties te verbinden

Voortgezet Algemeen overleg

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

22-5-2018

34 775 X, nr. 112

In behandeling

 

Motie Karabulut en Ploumen verzoekt de regering, het tijdelijke externe meldpunt open te houden tot de behandeling van de definitieve aanbevelingen van de commissie-Giebels door de Tweede Kamer.

Voortgezet Algemeen overleg

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

22-5-2018

34 775 X, nr. 117

In behandeling

 

Motie Belhaj verzoekt de regering, te allen tijde de Kamer actief te informeren, mocht de taak die opgenomen is in een instellingsbesluit voor het oprichten van een (tijdelijke) commissie onverhoopt geheel of gedeeltelijk wijzigen.

Voortgezet Algemeen overleg

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

22-5-2018

34 775 X, nr. 110

In behandeling

 

Motie Belhaj en Voordewind: constaterende dat, in lijn met het regeerakkoord, de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de materieelbegroting van Defensie moet worden vergroot; constaterende dat een begrotingsfonds, conform de systematiek van het Infrastructuurfonds, bijdraagt aan de continuïteit van de investeringsplanning; constaterende dat de planfase en realisatie van investeringen in defensiematerieel gemiddeld een aantal jaren duren en beheer en onderhoud ook doorloopt; verzoekt de regering, wetgeving voor te bereiden voor het instellen van een Defensie Materieel begrotingsfonds.

Notaoverleg

Defensienota

28-5-2018

34 919, nr. 19

In behandeling

 

Motie Diks: constaterende dat in de Defensienota een bedrag van 20 miljoen euro structureel voor cyberdefensie wordt vrijgemaakt en hiermee gedurende deze kabinetsperiode slechts één cyberoperatie kan worden uitgevoerd; verzoekt de regering bij de nog uit te werken cyberstrategie expliciet te onderzoeken of de beschikbare capaciteit van het Defensie Cyber Commando voldoende is om cyberdreigingen het hoofd te kunnen bieden, en tevens te onderzoeken of en hoe cyber offensief – indien opportuun en proportioneel – ingezet zou kunnen worden in het kader van het verdedigen van de internationale rechtsorde

Notaoverleg

Defensienota

28-5-2018

34 919, nr. 11

In behandeling

 

Motie Diks: overwegende dat gelet op de destabilisering van Venezuela en de daarmee gepaard gaande politieke onvoorspelbaarheid in dat land een robuuste verdediging van de Caribische eilanden noodzakelijk is, en een verder geïntegreerde verdediging met andere westerse mogendheden bovendien kosten kan besparen; verzoekt de regering, te bezien of en hoe een verregaande vorm van geïntegreerde en gezamenlijk verdediging van het Caribisch gebied met andere westerse mogendheden mogelijk en wenselijk is, en daarbij tevens de mogelijkheid van wederzijdse verdediging te onderzoeken.

Notaoverleg

Defensienota

28-5-2018

34 919, nr. 13

In behandeling

 

Motie Bruins Slot: overwegende dat de inzet van drones vaker plaatsvindt en steeds eenvoudiger wordt voor niet-statelijke actoren; overwegende dat Defensie nog niet over voldoende counterdrones-middelen beschikt; verzoekt de Minister, in te zetten op het ontwikkelen van counterdrones-capaciteiten en de Kamer hierover te informeren.

Notaoverleg

Defensienota

28-5-2018

34 919, nr. 14

In behandeling

 

Motie Stoffer: constaterende dat tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 is afgesproken dat het Nederlandse Defensiebudget wordt verhoogd richting 2% van het BBP in 2024; overwegende dat de Defensienota hoofdzakelijk ingaat op de versterking van de krijgsmacht tijdens deze kabinetsperiode, maar onduidelijk is over de periode 2020–2024; verzoekt de regering, conform de NAVO-norm en in lijn met de aangenomen motie-Dijkgraaf over langjarige financieringssystematiek (34 775 X, nr. 57), prioriteit te geven aan een spoedige uitwerking van een perspectief op Defensie na 2020

Notaoverleg

Defensienota

28-5-2018

34 919, nr. 17

In behandeling

 
Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van Defensie zal in de komende Veteranennota nader inzicht geven in de ontwikkeling van de caseload van de zorgcoördinatoren.

algemeen overleg

VETERANEN

26-6-2018

In behandeling

 

De Minister van Defensie zal in samenspraak met de VNG bezien hoe er lokaal kan worden omgegaan met veteranen-vraagstukken, en de Kamer hierover uiterlijk met of bij de komende Veteranennota informeren, inclusief o.a. de situatie m.b.t. de benodigde financiering.

algemeen overleg

VETERANEN

26-6-2018

In behandeling

 

De Minister van Defensie zal bij de aanbieding van de begroting 2019 nader ingaan op de mogelijkheid van financiering door derden van het Nationaal Fonds Ereschuld.

algemeen overleg

VETERANEN

26-6-2018

In behandeling

 

De Minister van Defensie zal de resultaten van de externe evaluatie van het proces van de behandeling van klachten, inclusief plan van aanpak, uiterlijk eind 2018 aan de Kamer aanbieden. Daarin zullen ook de reactie op het rapport-Giebels en op het recent verschenen rapport van de Veteranenombudsman worden meegenomen.

algemeen overleg

VETERANEN

26-6-2018

In behandeling

 

De Minister van Defensie zegt toe in de komende Veteranennota meer in te zullen gaan op de langere termijn, en dit tweejaarlijks te zullen herhalen.

algemeen overleg

VETERANEN

26-6-2018

In behandeling

 

De Minister van Defensie zegt toe dat zij de Kamer tijdig vóór de plenaire begrotingsbehandeling in de herfst van 2018 zal informeren over de uitkomsten van de gesprekken met zorgcoördinatoren inzake de mogelijkheden van het meer «brengen» door Defensie dan het moeten «halen» door cliënten van voorzieningen.

algemeen overleg

VETERANEN

26-6-2018

In behandeling

 

De Minister van Defensie zegt toe dat zij de Kamer uiterlijk bij de komende Veteranennota zal informeren over noodzakelijke aanpassing van twee regelingen krachtens de Militaire Ambtenarenwet.

algemeen overleg

VETERANEN

26-6-2018

In behandeling

 

De Minister van Defensie zegt toe dat zij de Kamer uiterlijk op Prinsjesdag 2018 zal informeren over het gevolgde aanbestedingstraject m.b.t. het blad Checkpoint.

algemeen overleg

VETERANEN

26-6-2018

In behandeling

 

De Minister van Defensie zegt toe in de komende voortgangsrapportages en evaluaties van militaire missies nader in te zullen gaan op de effecten van lopende missies op de gereedheid van de Defensieorganisatie in brede zin.

algemeen overleg

EVALUATIE S MILITAIRE OPERATIES

27-6-2018

In behandeling

 

Aan mevrouw Karabulut is toegezegd dat vragen over de ESSM-raketten en Saudi-Arabië nog ter beantwoording aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden voorgelegd

algemeen overleg

MATERIEEL

21-6-2018

In behandeling

 

Voor het zomerreces komt er een volledige financiële plaat over alles wat er te doen staat rondom de marinierskazerne in Vlissingen. Ik zeg er wel bij dat deze komt onder de conditie dat het commercieel vertrouwelijk is.

algemeen overleg

MATERIEEL

21-6-2018

In behandeling

 

Tijdens de zomer, maar dat zal effectief na het zomerreces zijn, komt er een verzamelbrief over de laatste stand van zaken van de marinierskazerne.

algemeen overleg

MATERIEEL

21-6-2018

In behandeling

 

De Staatssecretaris zal bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat navraag doen over de inbreukprocedures door de Europese Commissie en daar per brief op terugkomen. Dit is naar aanleiding van de vraag van de heer Van Dijk.

algemeen overleg

MATERIEEL

21-6-2018

In behandeling

 

In de Defensie Industrie Strategie wordt teruggekomen op de rol en kennisinnovatie bij de aanbestedingsprocedures naar aanleiding van de vraag van mevrouw Bruins Slot en het overleg met het Ministerie van EZK.

algemeen overleg

MATERIEEL

21-6-2018

In behandeling

 

De Staatssecretaris komt in het najaar terug op het luchthavenbesluit Gilze-Rijen en zal de Kamer daarover verder informeren. Tevens zal zij ingaan op de verdere ontwikkelingen op het gebied van het laagvlieggebied.

algemeen overleg

MATERIEEL

21-6-2018

In behandeling

 

De Minister zegt toe de tekst van de intentieverklaring van het European Intervention Initiative, zoals die er op vrijdag 22 juni 2018 ligt, op vrijdag 22 juni 2018 vertrouwelijk te delen met de Kamer. Mocht de intentieverklaring op dat moment openbaar zijn dan zal de Minister de intentieverklaring ook openbaar delen met de Kamer.

algemeen overleg

EU RBZ

19-6-2018

Afgedaan

Brief is vertrouwelijk gestuurd BS2018013103

De Staatssecretaris vraagt aan het BIT of het eventueel een toetsing kan verrichten, voorafgaand aan de ondertekening van een overeenkomst met een leverancier, en onder welke voorwaarden. De Staatssecretaris informeert de Kamer over de uitkomst hiervan.

algemeen overleg

IT

13-6-2018

In behandeling

 

In de volgende voortgangsrapportage IT geeft de Staatssecretaris een beeld op hoofdlijnen van de personeelsontwikkeling en van de eventuele herprioriteringen.

algemeen overleg

IT

13-6-2018

In behandeling

 

De Staatssecretaris zendt de definitieve business case (vertrouwelijk) aan de Kamer, vóór de ondertekening van de overeenkomst met een leverancier.

algemeen overleg

IT

13-6-2018

In behandeling

 

De Minister zendt de tekst van de Europese Interventiecapaciteit (EI 2) aan de Kamer, zodra deze is uitonderhandeld.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

30-5-2018

In behandeling

 

In de reguliere brief in het najaar over snel inzetbare eenheden geeft de Minister uitleg over de toepasselijke procedures.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

30-5-2018

In behandeling

verwacht in najaar 2018

In het verslag van de NAVO Defensie ministeriële neemt de Minister een lijstje op van de NAVO-bijdrage percentages van de lidstaten.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

30-5-2018

In behandeling

 

Voor de zomer zendt de Minister een brief aan de Kamer waarin zij de samenhang tussen missies uiteenzet.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

30-5-2018

In behandeling

 

Na de zomer een nieuwe cyberstrategie

notaoverleg

DEFENSIENOTA

28-5-2018

In behandeling

 

Bij de begroting en de verantwoording aandacht voor het schrappen van regels.

notaoverleg

DEFENSIENOTA

28-5-2018

In behandeling

 

VNVR 1325 toevoegen aan de diversiteitsnota

notaoverleg

DEFENSIENOTA

28-5-2018

In behandeling

 

De motie Belhaj over de 2% EDA-norm uitvoeren en dus al voorafgaand aan de begroting het groeipad naar de norm inzichtelijk maken

notaoverleg

DEFENSIENOTA

28-5-2018

In behandeling

 

Vóór de begroting informeren over invulling regeerakkoord valutaschommelingen en prijsindexatie (voorstellen).

notaoverleg

DEFENSIENOTA

28-5-2018

In behandeling

 

De DIS in het najaar met uitwerking hoe we omgaan met art. 346

notaoverleg

DEFENSIENOTA

28-5-2018

In behandeling

 

In de volgende P-rapportage informeert de Staatssecretaris de Kamer over de resultaten van het lopende onderzoek naar de doorstroom van personeel binnen Defensie.

algemeen overleg

PERSONEEL

23-5-2018

In behandeling

verwacht in september 2018

In de volgende P-rapportage informeert de Staatssecretaris de Kamer over de versnelling van de aanname van herintredende militairen.

algemeen overleg

PERSONEEL

23-5-2018

In behandeling

verwacht in september 2018

In de volgende P-rapportage informeert de Staatssecretaris de Kamer over de voortgang van de uitvoering van de motie inzake inclusiviteit/diversiteit. De motie wordt tevens betrokken bij het plan van aanpak diversiteit.

algemeen overleg

PERSONEEL

23-5-2018

In behandeling

verwacht in september 2018

De Staatssecretaris bespreekt de invulling van de op 22 mei jl. aangenomen motie Diks/Karabulut/Ploumen met de commissie Giebels en informeert de Kamer daarover.

algemeen overleg

PERSONEEL

23-5-2018

In behandeling

verwacht in juni 2018

In de volgende P-rapportage informeert de Staatssecretaris de Kamer over de stand van zaken m.b.t de loonsancties en re-integratie.

algemeen overleg

PERSONEEL

23-5-2018

In behandeling

verwacht in september 2018

De Staatssecretaris informeert de Kamer op 4 juni a.s. over de voortgang van het dossier chroom-6.

algemeen overleg

PERSONEEL

23-5-2018

Afgedaan

34 775 X, nr. 126

De Staatssecretaris informeert de Kamer schriftelijk over de zogenaamde Dutch army shop.

algemeen overleg

PERSONEEL

23-5-2018

In behandeling

 

In de volgende P-rapportage informeert de Staatssecretaris de Kamer over de voortgang van het oplossen van de tekorten en wachtlijsten m.b.t. de functie-opleidingen en de aansluiting van de basisopleiding op de functie-opleiding.

algemeen overleg

PERSONEEL

23-5-2018

In behandeling

verwacht in september 2018

MinDef zegt toe dat er een studie zal worden gemaakt van het tuchtrecht in de zorg in relatie tot het tuchtrecht van Defensie en zal hierover vóór Prinsjesdag een brief aan de Kamer zenden.

algemeen overleg

Veiligheid en integriteit

25-4-2018

In behandeling

 

MinDef zegt toe uiterlijk eind mei 2018 de Kamer te zullen informeren over het idee om een visitatiecommissie in te stellen met betrekking tot de uitvoering van het Plan van aanpak.

algemeen overleg

Veiligheid en integriteit

25-4-2018

Afgedaan

34 775 X, nr. 106

De Staatssecretaris zegt toe de Aanwijzing SG over inwijdingsrituelen naar de Kamer te sturen

30-leden

Misbruik Schaarsbergen

29-3-2018

Afgedaan

2018D25902

De Minister van OCW zegt toe vóór de zomer van 2018 de Kamer te zullen informeren over een eventuele actualisering van het beleidskader uit 2002 m.b.t. maritiem erfgoed. Bij deze gelegenheid zal ook nader inzicht worden gegeven in het aantal nog niet geborgen Nederlandse scheepswrakken, en in de voortgang m.b.t. spoor 3.

algemeen overleg

JAVAZEE

21-2-2018

In behandeling

Verwacht in juli 2018

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer na de verkenning (samen met Indonesië), in ieder geval in mei 2018 en zoveel eerder als mogelijk, nader over de voortgang te zullen informeren.

algemeen overleg

JAVAZEE

21-2-2018

Afgedaan

32156–86 d.d. 02–02-’18

32156–85 d.d. 25–01-’18

De Staatssecretaris streeft ernaar de nota van wijziging vóór de plenaire begrotingsbehandeling Defensie aan de Kamer toe te zenden. Indien dit niet mogelijk blijkt, informeert de Staatssecretaris de Kamer hierover.

wetgevingsoverleg

MATERIEEL

13-11-2017

Afgedaan

34 775 X, nr. 25

De Staatssecretaris zegt toe de resultaten van het Amerikaanse onderzoek naar scheuren in de (springstof van de) Excalibur-granaten, dat binnenkort voltooid is, aan de Kamer toe te zenden.

wetgevingsoverleg

MATERIEEL

13-11-2017

In behandeling

Onderzoek is nog in volle gang, informatie wordt in najaar 2018 verwacht

De Staatssecretaris zendt haar standpunt over de invloed van missies op de gereedheid van eenheden in Nederland in relatie tot het IBO vóór de ontvangst van de Defensienota aan de Kamer.

wetgevingsoverleg

MATERIEEL

13-11-2017

Afgedaan

33 763, nr. 140

De Staatssecretaris zegt toe in de in februari 2018 te ontvangen Defensienota ook in te zullen gaan op de financiële beslaglegging van de middensomproblematiek.

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

13-11-2017

Afgedaan

34 919, nr. 1

De Staatssecretaris zegt toe in het eerste kwartaal van 2018, los van de Defensienota, een route-tijdtabel m.b.t. de medische zorgvoorzieningen aan de Kamer te zullen toesturen.

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

13-11-2017

Afgedaan

34 775 X, nr. 97

Staatssecretaris zegt toe in de in februari 2018 te ontvangen Defensienota ook expliciet in te zullen gaan op het bevorderen van werving en behoud.

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

13-11-2017

Afgedaan

34 919, nr. 1

Staatssecretaris zegt toe in de in februari 2018 te ontvangen Defensienota ook in te gaan op de verdere vormgeving van de adaptieve krijgsmacht, waarbij in ieder geval ook aandacht zal worden besteed aan de ontzorging van werkgevers en werknemers, aan de andere belemmeringen die reservisten in dit kader kunnen ervaren en aan de werving en selectie van reservisten.

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

13-11-2017

Afgedaan

34 919, nr. 1

De Minister informeert de Kamer over de gevolgen van de nieuwe commandostructuur van de NAVO voor het Joint Forces Command in Brunssum.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

31-10-2017

In behandeling

Komt in 2018 op de NAVO agenda, naar verwachting in najaar 2018

De Minister informeert de Kamer over de personele en financiële implicaties van de nieuwe commandostructuur van de NAVO, vóór de verwachte besluitvorming daarover in februari 2018.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

31-10-2017

In behandeling

Besluitvorming is verschoven naar achteren, wordt verwacht in najaar 2018

De Minister streeft ernaar de Defensienota in het eerste kwartaal van 2018 aan de Kamer toe te zenden.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

31-10-2017

Afgedaan

34 919, nr. 1

In het verslag van de NAVO Defensie ministeriële geeft de Minister de Kamer een reactie op de vraag of de NAVO (nog) het hoofd kan bieden aan serieuze dreiging van Rusland, zoals gesteld in een artikel van Der Spiegel naar aanleiding van (vermeende) geheime NAVO-stukken.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

31-10-2017

Afgedaan

28 676, nr. 280

Minister Defensie zegt toe in het jaarverslag Kustwacht Caribisch gebied 2017 in te gaan op de overschrijding van vaar- en vlieguren in 2017, m.n. als gevolg van de hulpverlening in het kader van orkaan Irma.

algemeen overleg

KUSTWACHT CARIBISCH GEBIED

21-9-2017

Afgedaan

2018D28694

Minister van Defensie zegt toe in het jaarverslag Kustwacht Caribisch gebied 2017 nader in te gaan op de frequentie en prioriteitsstelling van de patrouilles in het Caribisch gebied.

algemeen overleg

KUSTWACHT CARIBISCH GEBIED

21-9-2017

Afgedaan

2018D28694

Minister van Defensie zegt toe in het jaarverslag Kustwacht Caribisch gebied 2017 nader in te gaan op het vraagstuk van de lokale werving voor functies binnen de Kustwacht Caribisch gebied, mede in relatie tot de kleinschaligheid van de (ei)landen.

algemeen overleg

KUSTWACHT CARIBISCH GEBIED

21-9-2017

Afgedaan

2018D28694

De Minister van Buitenlandse Zaken zegt toe de visie van de regering op de postmissiebeoordeling Uruzgan zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

algemeen overleg

EVALUATIE S MILITAIRE OPERATIES

13-9-2017

Afgedaan

27 925, nr. 614

In de volgende voortgangsrapportage informeert de Minister de Kamer over de voortgang van de informatiebeveiliging, conform de motie Aukje de Vries c.s. (Kamerstuk 34 725, nr. 5)

algemeen overleg

MATERIEEL

28-6-2017

Afgedaan

31 125, nr. 79

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer in de zomer van 2017 nader te zullen informeren over de aangenomen motie van het lid Belhaj inzake vrouwen binnen Defensie.

algemeen overleg

PERSONEEL

28-6-2017

Afgedaan

6-12-2017

In de volgende voortgangsrapportage vermeldt de Minister de stand van zaken met betrekking tot de transitieperiode.

algemeen overleg

VERWERVING F-35

27-6-2017

Afgedaan

26 488, nr. 435

In de volgende voortgangsrapportage neemt de Minister een passage op inzake geluidsoverlast, waaronder de geluidsoverlast op piekmomenten.

algemeen overleg

VERWERVING F-35

27-6-2017

Afgedaan

26 488, nr. 435

In de volgende voortgangsrapportage neemt de Minister een passage op met betrekking tot de zuurstofvoorziening aan piloten.

algemeen overleg

VERWERVING F-35

27-6-2017

Afgedaan

26 488, nr. 435

In de volgende voortgangsrapportage vermeldt de Minister de resultaten van het Amerikaanse onderzoek inzake de verlaging van de prijs, mits deze beschikbaar en openbaar zijn.

algemeen overleg

VERWERVING F-35

27-6-2017

Afgedaan

26 488, nr. 435

In de volgende voortgangsrapportage vermeldt de Minister de stand van zaken met betrekking tot de block buy.

algemeen overleg

VERWERVING F-35

27-6-2017

Afgedaan

26 488, nr. 435

De Minister informeert de Kamer bij het volgende verslag van de NAVO-Defensieministeriële over de definities die de NAVO hanteert inzake de 2%-norm.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

22-6-2017

In behandeling

Verwacht in najaar 2018

De Minister informeert de Kamer over de aangepaste commandostructuur, die in oktober 2017 wordt besproken, zodra dat mogelijk is.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

22-6-2017

Afgedaan

Nader te bepalen

De Minister zegt toe de Kamer nader te informeren over integriteitsschendingen in de eerder toegezegde brief inzake (vermeende) corruptie bij de aanschaf van auto’s. Ook wordt de Kamer hierbij geïnformeerd over de wijze waarop Defensie omgaat met de klachten van twee medewerkers.

algemeen overleg

MIVD

21-6-2017

Afgedaan

28 844, nr. 118

In het volgende jaarverslag MIVD gaat de Minister uitgebreider in op radicalisering.

algemeen overleg

MIVD

21-6-2017

Afgedaan

29 924, nr. 165

De Minister geeft in de volgende Veteranennota de stand van zaken met betrekking tot het preventief medisch onderzoek en de nazorgvragenlijsten.

notaoverleg

VETERANEN

19-6-2017

Afgedaan

30 139, nr. 186

De Minister geeft in de volgende Veteranennota een stand van zaken met betrekking tot de financiering van de nuldelijnsondersteuning.

notaoverleg

VETERANEN

19-6-2017

Afgedaan

30 139, nr. 186

De Minister neemt in de volgende Veteranennota een stappenplan op met betrekking tot ISAF-veteranen.

notaoverleg

VETERANEN

19-6-2017

Afgedaan

30 139, nr. 186

De Minister zal in de volgende Veteranennota ingaan op de mogelijkheid om de Invictus Games in Nederland te organiseren.

notaoverleg

VETERANEN

19-6-2017

Afgedaan

30 139, nr. 186

De Minister informeert de Kamer zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor het zomerreces, over de IT-problematiek van de KMar op luchthavens.

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

14-6-2017

Afgedaan

30 176, nr. 35

De Minister zegt toe de Kamer vóór het zomerreces te informeren over de mutatie van € 173 miljoen in de Slotwet en daarbij voorts in te gaan op alle mutaties.

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

14-6-2017

Afgedaan

34 550 X, nr. 106

De Minister zegt toe de Kamer voorafgaand aan de komende begrotingsbehandeling te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de informatiebeveiliging.

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

14-6-2017

Afgedaan

31 125, nr. 79

De Minister zegt toe om in de Jaarverslagen het stoplichtmodel te implementeren voor de maatregelen ter versterking van de basisgereedheid.

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

14-6-2017

Afgedaan

33 763, nr. 133

Minister van Defensie zegt toe zo enigszins mogelijk vóór de zomer van 2017 een herziene business case inzake de voorgenomen verhuizing van het Financieel Servicecentrum aan de Kamer te zullen doen toekomen.

algemeen overleg

VASTGOED DEFENSIE

23-2-2017

Afgedaan

33 763, nr. 138

De Minister zegt toe dat zij Defensiecommandanten zal laten nagaan in hoeverre er nog steeds sprake is van onvoldoende beschermd werken door personeel, en hierover rapporteren tijdens de eerstkomende voortgangsrapportage over chroom-6 (vóór de zomer van 2017).

algemeen overleg

PERSONEEL

22-2-2017

Afgedaan

34 550 X, nr. 100

De Minister houdt de Kamer op de hoogte over de supreme-zaak in de reguliere verslaglegging van NAVO-bijeenkomsten. De Minister informeert de Kamer zodra de uitspraak van de rechter beschikbaar is.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

14-2-2017

In behandeling

Nog onder de rechter

In de volgende voortgangsrapportage meldt de Minister welke verschillende missies de F-35 kan vliegen op basis van de afspraken die met de Minister zijn gemaakt sinds de kandidatenvergelijking.

algemeen overleg

VERWERVING F-35

8-12-2016

Afgedaan

26 488, nr. 431

Met betrekking tot de block buy legt de Minister het op pagina 2 van haar brief van 6 december 2016 (Kamerstuk 26 488, nr. 422) bedoelde rapport (inzake kostenramingen van de firma RAND) vertrouwelijk ter inzage voor aan de Kamer, na toestemming van de Minister van V&J.

algemeen overleg

VERWERVING F-35

8-12-2016

Afgedaan

26 488, nr. 432

Met betrekking tot het onderhoud van de F-35 en de spin-offs die dit kan opleveren, zal de Minister de resultaten van de gesprekken met de gemeente Uden opnemen in de volgende voortgangsrapportage.

algemeen overleg

VERWERVING F-35

8-12-2016

Afgedaan

26 488, nr. 431

Naar aanleiding van de motie Vuijk-Eijsink inzake reservisten zendt de Minister het plan van aanpak inzake de implementatie van total force vóór het Kerstreces aan de Kamer. Daarin wordt ook de internationale vergelijking meegenomen.

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

9-11-2016

Afgedaan

34550 X, nr. 60

Op korte termijn (binnen twee weken) zendt de Minister het onderzoeksrapport inzake het recente ongeval in Mali, alsmede het onderzoeksrapport inzake het ongeval met een Apache-helikopter, aan de Kamer.

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

9-11-2016

Afgedaan

29 521, nr. 332

De Kamer blijft regulier betrokken en geïnformeerd worden bij/over de uitwerking van alle afspraken van de NAVO-top in Warschau. De manier waarop zal de Minister nog bepalen.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

13-10-2016

In behandeling

doorlopende toezegging

In de volgende voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS wordt ook ingegaan op de stand van zaken met de Non Lethal Assistance in Irak.

algemeen overleg

MISSIES/OPERATIES

29-9-2016

Afgedaan

29 521, nr. 349

De Minister van Defensie stuurt een brief over de problemen en de mogelijke vertraging die is opgetreden met de aanbesteding en de verschillende leveringen van de communicatiemiddelen, zoals radio’s en IED-scanners, zo snel mogelijk en in ieder geval voor het einde van het zomerreces.

algemeen overleg

NL BIJDRAGE STRIJD TEGEN ISIS

7-7-2016

Afgedaan

27 925, nr. 596

Indien er sprake is van het aanschaffen van toestellen middels een Block Buy, informeert de Minister de Kamer daarover tijdig.

algemeen overleg

VERWERVING F-35

23-6-2016

Afgedaan

26 488, nr. 432

Voor het eind van het jaar stuurt de Minister de resultaten van het onderzoek t.a.v. het PTSS protocol naar de Kamer.

notaoverleg

VETERANEN

20-6-2016

Afgedaan

30 139, nr. 69

De Minister gaat nog duidelijker aangeven in rapportages en brieven wat het aandeel van pensioenen en uitkeringen is.

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

16-6-2016

Afgedaan

34 550 X, nr. 2

De Minister houdt de Kamer op de hoogte van de gesprekken met het Ministerie van VWS en de consequenties voor het calamiteitenhospitaal en de rol 4 als een deel van de financiering wordt stopgezet.

algemeen overleg

PERSONEEL

21-4-2016

 

Er is op dit moment geen sprake van het verminderen van dreigingsniveau en daarmee het militaire scenario in het calhosp

De Minister zegt toe de Kamer, zodra deze informatie met haar gedeeld kan worden, te zullen informeren over eventuele initiatieven van EU-lidstaten voor een Center of Excellence.

algemeen overleg

DEFENSIERAAD

14-4-2016

In behandeling

Er is nog geen met de Kamer deelbare informatie voorhanden

De Kamer ontvangt een brief over de lopende onderzoeken naar de EULEX missie in Kosovo, als daar aanleiding toe is.

algemeen overleg

EVALUATIE S MILITAIRE OPERATIES

4-11-2015

In behandeling

Nog geen aanleiding voor geweest

De Minister van Defensie zal de Kamer informeren over de gevolgen voor de nationaliteit van de actief dienende militair, die recent is vertrokken naar Syrië en zich waarschijnlijk heeft aangesloten bij ISIS (betreft vraagstuk van statelijke/niet-statelijke actoren).

algemeen overleg

MIVD

9-9-2015

In behandeling

Zodra de vertrouwelijkheid zich niet meer daartegen verzet wordt de Kamer ingelicht

De Minister van Defensie zal de Kamer informeren over de resultaten van het onderzoek naar de actief dienende militair die recent is vertrokken naar Syrië en zich waarschijnlijk heeft aangesloten bij ISIS, zodra de vertrouwelijkheid zich daartegen niet meer verzet.

algemeen overleg

MIVD

9-9-2015

In behandeling

Zodra de vertrouwelijkheid zich niet meer daartegen verzet wordt de Kamer ingelicht

De Kamer wordt bij toekomstige aanschaf van meer F-35 toestellen opnieuw vooraf geïnformeerd, echter niet meer met een DMP-D brief.

algemeen overleg

VERVANGING F-16

26-2-2015

In behandeling

26 488, nr. 435

Tot de basisimplementatie van ERP informeert de Minister de Kamer bij de halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het product, het tijdsbestek en de kosten.

Deze rapportage zal geschieden volgens het model van grote I.V.-projecten.

Na de voltooiing van de basisimplementatie volgt een eindevaluatie, die de Minister aan de Kamer doet toekomen. In deze evaluatie wordt ook duidelijkheid verschaft over de geraamde en gerealiseerde bezuiniging op vte’n.

algemeen overleg

SPEER

10-4-2014

Afgedaan

31 125, nr. 80

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over nieuwe ontwikkelingen in het UAV-project, indien deze zich voordoen.

algemeen overleg

DRONES/UAV’S

5-2-2014

In behandeling

Deze hebben zich tot nu toe niet voorgedaan

In de volgende Veteranennota gaat de Minister in op de wel bekende informatie over de stand van zaken met de ISAF-veteranen.

notaoverleg

VETERANEN

27-1-2014

Afgedaan

30 139, nr. 134

De Minister zal de Kamer twee keer per jaar key performance indicators ten behoeve van de bezuinigingen doen toekomen, namelijk bij de verantwoording en bij de begroting.

wetgevingsoverleg

MATERIEEL

7-11-2011

Afgedaan

Niet meer toepassing, er is geen bezuinigingsoperatie meer

Tweemaal per jaar (in de begroting en in het jaarverslag) zal de Minister van Defensie een voortgangsrapportage m.b.t. de drie sporen van de bezuinigingen aan de Kamer aanbieden. De Minister zal de Algemene Rekenkamer verzoeken bij deze rapportages iedere keer een eigen oordeel aan de Kamer te doen toekomen.

notaoverleg

BELEIDSNOTA DEFENSIE

6-6-2011

Afgedaan

Niet meer toepassing, er is geen bezuinigingsoperatie meer

De Kamer wordt voorafgaand aan de verkoop van aandelen (vertrouwelijk) geïnformeerd.

algemeen overleg

DTO

11-12-2001

Afgedaan

Niet meer van toepassing

De Staatssecretaris informeert de Kamer nader over de wijze waarop de beveiliging van overige zaken haar beslag heeft gekregen inde vorm van contractuele afspraken of anderszins.

algemeen overleg

DTO

11-12-2001

Afgedaan

niet meer van toepassing

De Staatssecretaris stuurt de Kamer afspraken inzake het sociaal beleidskader toe. Het uitgangspunt daarbij is dat personeel en materieel van DTO (incl. hardware in Maasland) overgaan naar de nieuwe strategische partner.

algemeen overleg

DTO

11-12-2001

Afgedaan

niet meer van toepassing

Als de KDC-10 in Quatar wordt geplaatst zal daar een klein detachement van de KMar worden gestationeerd. Zodra hierover meer bekend is, wordt de Kamer ingelicht.

algemeen overleg

UITZENDINGEN

5-12-2001

Afgedaan

niet meer van toepassing

De Kamer ontvangt informatie over de evaluatie van de UNMEE-operatie in SHIRBRIG-kader.

algemeen overleg

UITZENDINGEN

29-11-2001

Afgedaan

niet meer van toepassing

De Kamer ontvangt informatie over het functioneren van de communicatiemiddelen in de Chinooks tijdens UNMEE.

algemeen overleg

UITZENDINGEN

29-11-2001

Afgedaan

Niet meer van toepassing

De Minister van Buitenlandse Zaken zegt toe in de volgende evaluatie meer visuals (infographics) op te nemen.

algemeen overleg

EVALUATIE S MILITAIRE OPERATIES

13-9-2017

In behandeling

nog niet gerapporteerd

De Minister van Defensie zegt toe in de volgende evaluaties het aantal militairen en het aantal missies te vermelden.

algemeen overleg

EVALUATIE S MILITAIRE OPERATIES

13-9-2017

In behandeling

nog niet gerapporteerd

Minister van Defensie zegt toe de jaarlijkse voortgangsrapportages vastgoed Defensie ieder najaar aan de Kamer te zullen aanbieden, tijdig vóór de behandeling van de defensiebegrotingen in de Kamer.

algemeen overleg

VASTGOED DEFENSIE

23-2-2017

In behandeling

2018Z01614

Minister Defensie zegt toe in oktober 2017, en vervolgens ieder jaar in oktober, een vervolgrapportage m.b.t. het Total Force Concept aan de Kamer te doen toekomen.

algemeen overleg

PERSONEEL

26-1-2017

In behandeling

33763, nr. 136

De Kamer blijft regulier betrokken en geïnformeerd worden bij/over de uitwerking van alle afspraken van de NAVO-top in Warschau. De manier waarop zal de Minister nog bepalen.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

13-10-2016

In behandeling

28 676, nr. 280

De Minister stuurt de afgeronde onderzoeken van het RZO meteen naar de Kamer (en niet 1x per jaar).

notaoverleg

VETERANEN

20-6-2016

In behandeling

30 139, nr. 184 /

30 139, nr. 185

De Kamer ontvangt bij de begroting jaarlijks inzicht in de effecten van het wel/niet toekennen van prijscompensatie door Minister van Financiën.

wetgevingsoverleg

BEGROTING, MATERIEEL

2-11-2015

In behandeling

34 775 X, nr. 2

De Minister zal in de volgende Materieelprojectenoverzichten nadere toelichting geven op de keuzes die voor bepaalde materieelprojecten gemaakt zijn. Daarbij wordt ingegaan op de overwegingen en de mogelijke gevolgen voor andere materieelprojecten. Dit met als voorbeeld dit jaar om de MALE UAV voor aantal jaar uit te stellen.

wetgevingsoverleg

BEGROTING, MATERIEEL

2-11-2015

In behandeling

27 830, nr. 206

De Minister zal het verloop van de gerealiseerde waarde en nieuwe opdrachten van Fokker separaat aan de Kamer kenbaar maken, dit in aanvulling op de eerder toegezegde informatieverschaffing over alle opdrachten aan Fokker.

algemeen overleg

VERWERVING F-35

29-9-2015

In behandeling

26 488, nr. 435

De Minister van Defensie informeert de Kamer twee keer per jaar met een integrale rapportage (IV, IT en ERP) over de uitvoering van het IT-plan, uitgedrukt in product, tijd en geld. De eerste rapportage is in september 2015 en betreft de eerste verfijning van de uitwerking van het high level IT-ontwerp.

algemeen overleg

IV/IT

23-6-2015

In behandeling

31125, nr. 79

De Minister neemt voortaan bij artikel 100-brieven op wat de materiële gereedheid is alsmede de gevolgen daarvan voor de operationele gereedheid, inclusief de financiële aspecten daarvan.

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG EN SLOTWET 2014

17-6-2015

In behandeling

29 521, nr. 349 /

2018Z11519

De Kamer zal tijdig worden geïnformeerd over een voorgenomen verkoop van materieel, in lijn met de motie Van den Doel.

algemeen overleg

MATERIEEL

26-3-2015

In behandeling

nog niet voorgekomen

De Kamer blijft het jaarlijkse rapport van de Amerikaanse Rekenkamer (GAO) toegezonden krijgen, inclusief een appreciatie van het kabinet.

algemeen overleg

VERVANGING F-16

26-2-2015

In behandeling

26 488, nr. 439

Vanaf de volgende voortgangsrapportage in mei 2015 voegt de Minister de eerder wel bijgevoegde bijlage met de stand van zaken per maatregel weer toe.

algemeen overleg

VASTGOED DEFENSIE

24-2-2015

In behandeling

33 763, nr. 122

De Ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken zeggen toe het gender-aspect, daar waar relevant, bij missies mee te nemen in een volgende evaluatie.

algemeen overleg

KLEINE OPERATIES

26-11-2014

In behandeling

nog niet voorgekomen

In de volgende Personeelsrapportages zal voortaan ook worden ingegaan op problemen en ontevredenheid onder het personeel, die concreet opgelost kunnen worden.

wetgevingsoverleg

PERSONEEL

3-11-2014

In behandeling

34 775 X, nr. 4

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over grote tegenvallers, buiten de reguliere informatie-afspraken (dat wil zeggen bovenop de informatievoorziening zoals afgesproken na het combineren van de B, C en D-fase).

algemeen overleg

MATERIEEL

5-6-2014

In behandeling

27 830, nr. 184

De Kamer wordt bij toekomstige missies/operaties voortaan geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de betreffende missie voor de personeelscapaciteit bij de (ondersteunende) onderdelen van de krijgsmacht.

algemeen overleg

PERSONEEL

27-5-2014

In behandeling

29 521, nr. 349

Kamer blijft ieder half jaar een rapportage vastgoed Defensie ontvangen en de Kamer wordt daarnaast, zoals gebruikelijk geïnformeerd over grotere tussentijdse wijzigingen in projecten e.d.

algemeen overleg

VASTGOED DEFENSIE

22-4-2014

In behandeling

33 763, nr. 122

De inzet van de Minister is om de toekomstige geannoteerde agenda’s en verslagen van NAVO-bijeenkomsten te verbeteren qua informatie over inhoud van de agendapunten en het Nederlandse standpunt.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE

18-2-2014

In behandeling

28 676, nr. 280

Kamer blijft ieder jaar een rapportage ontvangen over de herbeleggingen vastgoed Defensie, al is het nu dus geen plan meer, maar uitvoering.

algemeen overleg

VASTGOED DEFENSIE

12-12-2013

In behandeling

33 763, nr. 122

Vanaf begin 2014 ontvangt de Kamer aan het begin van ieder jaar een overzicht van de status van de defensiesamenwerking met de partnerlanden.

plenair debat (overig)

BEGROTING

14-11-2013

In behandeling

33 279, nr. 23

De Minister zendt de Kamer aan het begin van elk kalenderjaar een beknopt overzicht van de voortgang en stand van zaken van alle Declarations of Intent en overige samenwerkingsverbanden met partnerlanden.

algemeen overleg

EUROPESE DEFENSIESAMENWERKING

3-7-2013

In behandeling

33 279, nr. 23

In lijn met de toezeggingen in het algemeen overleg Speer op 2 april 2013 blijft de Kamer goed geïnformeerd worden over het project Speer en de uitrol in de komende jaren. De Minister zegt toe alsnog de halfjaarlijkse rapportages te handhaven.

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG, SLOTWET MINISTERIE VAN DEFENSIE, SLOTWET, JAARVERSLAG EN RAPPORT ARK

19-6-2013

In behandeling

31 125, nr. 79 /

31 125, nr. 82

De Minister zal bij de komende brieven over de NAVO-Defensieministeriële de Kamer uitgebreider informeren over de verschillende agendapunten en bijvoorbeeld de standpunten van de (groepen van) lidstaten.

algemeen overleg

NAVO DEFENSIEMINISTERIËLE, NAVO, SAMENWERKING DEFENSIE EDA/BENELUX, MILITAIRE SAMENWERKING, CYBERDEFENCE, CYBERCRIME

30-5-2013

In behandeling

28 676, nr. 280

De Minister stuurt de rapporten van de Raad voor Zorg en Onderzoek weer standaard naar de Kamer.

algemeen overleg

PERSONEEL

16-4-2013

In behandeling

30 139, nr. 184

De Minister zal de Kamer halfjaarlijks, bij de begroting en bij het jaarverslag, per brief informeren over de stand van zaken betreffende de uitvoering van het Herbeleggingsplan Vastgoed en de besparingen die op dit terrein zijn gehaald.

algemeen overleg

VASTGOED DEFENSIE

6-2-2013

In behandeling

33 763, nr. 122

De Minister zegt toe de Kamer voortaan jaarlijks in oktober te informeren over de update van de sourcings-agenda.

algemeen overleg

SOURCING

21-6-2012

In behandeling

31 125, nr. 77

De Minister van Defensie zegt toe voortaan in de halfjaarlijkse rapportages over personeel een passage op te nemen over het reservistenbeleid.

algemeen overleg

PERSONEEL

20-6-2012

In behandeling

34 775 X, nr. 4 /

34 775 X, nr. 102

De regering zegt toe in het vervolg vijf jaar na beëindiging van een missie een tweede report op te stellen, een zogenaamde after-mission report, te beginnen bij de SFIR-missie in Irak.

algemeen overleg

ISAF, UITZENDINGEN

16-2-2012

In behandeling

nog niet gerapporteerd

De Minister van Defensie zegt voortaan jaarlijks in het Jaarverslag van de MIVD een appreciatie te geven van de samenwerking met de AIVD in het achterliggende jaar.

algemeen overleg

MIVD

2-11-2011

In behandeling

29 924, nr. 148 /

29 924, nr. 165

In de memorie van toelichting bij de defensiebegroting zal ook worden ingegaan op de getalsmatige ontwikkeling met betrekking de personeelsformatie van de agentschappen van Defensie.

notaoverleg

BELEIDSNOTA DEFENSIE

6-6-2011

In behandeling

34 775 X, nr. 2

de Minister gaat in het vervolg in zijn begeleidende brief bij het jaarverslag van de IGK duidelijk in op de adviezen die hij niet over neemt.

algemeen overleg

JAARVERSLAG IGK

14-10-2009

In behandeling

34 550 X, nr. 85 /

34 775 X, nr. 107

In het jaarverslag en de begroting zal door middel van concrete personeelscijfers worden gerapporteerd over het voorgenomen beleid, de concrete kwantitatieve doelstellingen en de hierbij ingezette middelen. Ook zal de onderuitputting voor personeel worden opgenomen.

wetgevingsoverleg

JAARVERSLAG

16-6-2009

In behandeling

34 725 X, nr. 1

Per missie zal in het vervolg op voorhand een inschatting van de kosten voor de zorg worden aangegeven. De kosten voor nazorg zullen ook worden meegenomen in de evaluatie van missies.

algemeen overleg

PERSONEEL

25-3-2009

In behandeling

29 521, nr. 349 /

27 925, nr. 611 /

27 925, nr. 612

In de toekomst zal de Minister van Defensie in artikel-100 brieven en stand van zaken brieven, wanneer van toepassing, ingaan op civiele dienstverlening tijdens uitzendingen.

algemeen overleg

CIVIELE DIENSTVERLENING

23-10-2008

In behandeling

29 521, nr. 349 /

27 925, nr. 611 /

27 925, nr. 612

Jaarlijks in de begroting zal de Staatssecretaris ingaan op de stand van zaken van de Defensie Industrie Strategie.

algemeen overleg

MATERIEEL

1-10-2008

In behandeling

34 775 X, nr. 2

Er komt in september een nulmeting van het personeelsbestand en vervolgens in juli en december telkens een halfjaarlijkse update. De Kamer wordt hierover geïnformeerd.

plenair wetgevingsdebat

MILITAIRE AMBTENARENWET

14-6-2007

In behandeling

34 775 X, nr. 4

De Minister van Defensie zegt de Kamer toe jaarlijks een totaaloverzicht – dezelfde als de Tweede Kamer reeds ontvangt – te sturen van de stappen die zijn gezet op het terrein van internationale militaire samenwerking.

Begrotingsstaten Defensie 2014 (33 750 X)

internationale militaire samenwerking

25-11-2014

In behandeling

BS2017034626

De Minister van Defensie zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Franken (CDA), toe om de voortgangsrapportages over de F-35 ook aan de Eerste Kamer te zenden, en bij deze rapportages in te gaan op de ontwikkelingen in de stealthtechnologie en de sensoren.

Internationale Veiligheidsstrategie (33 694)

F35 voortgangsrapportage Stealth technologie

24-3-2015

In behandeling

BS2017026345

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer nader te informeren over de meest recente afspraak tussen het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van de intensivering op het Research and Development (R&D) budget voor CBRN-dreiging (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair).

Internationale Veiligheidsstrategie (33 694)

CBRN dreiging Research en development

31-5-2016

Afgedaan

34 550 X, nr. 50

De Minister van Defensie zegt toe voortaan documenten van algemeen defensiebelang, zoals de NATO Defence Planning Capability Review, ook aan de Eerste Kamer te sturen.

Internationale Veiligheidsstrategie (33 694)

NAVO

31-5-2016

In behandeling

34 919, nr. 1

De Minister van Defensie zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar twee mogelijk door Nederland veroorzaakte burgerslachtoffers in de strijd tegen ISIS.

Internationale Veiligheidsstrategie (33 694)

ISIS

31-5-2016

In behandeling

 

De Minister van Defensie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Kappen (VVD), Rombouts (CDA) en De Graaf (D66), toe de naleving van de bewaartermijn voor data, alsmede de lengte van de bewaartermijn zelf mee te nemen in de evaluatie na twee jaar en een voorstel te zullen doen deze te verlengen of in te korten als de evaluatie daartoe noopt.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34 588)

bewaartermijnen inlichtingendiensten verkeersgegevens

11-7-2017

In behandeling

 
Licence