Base description which applies to whole site

6.7. Overzicht uitgaven IT

Aan de Kamer is toegezegd dat in de begroting een integraal overzicht wordt opgenomen van de begrote uitgaven aan IT. De uitgaven zijn in de begroting verwerkt in de begrotingsartikelen Investeringen krijgsmacht (investeringen IT), Taakuitvoering Zeestrijdkrachten en Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (exploitatie IT).

Overzicht uitgaven aan IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Informatievoorziening, exploitatie

Artikel 2

2.327

3.418

1.264

1.322

1.321

1.321

1.320

Voorzien in IT, investering

Artikel 6

112.078

368.298

332.230

311.856

247.696

222.672

311.316

Informatievoorziening, exploitatie

Artikel 7

251.151

231.791

132.554

131.754

132.978

131.974

132.919

Totaal uitgaven IT

 

365.556

603.507

466.048

444.932

381.995

355.967

445.555

De IT van Defensie is dringend toe aan vernieuwing. Deze vernieuwing is nodig omdat anders de continuïteit van de IT niet gewaarborgd kan worden. Vooral met het Programma Grensverleggende IT (of kortweg GrIT) geeft Defensie hieraan uitvoering. Het gaat om de vernieuwing van de gehele IT-infrastructuur, bestaande uit datacenters, netwerken, werkplekken en voorzieningen voor beheer en beveiliging. Voor de gehele IT-vernieuwing was in de begroting 2018 een reservering opgenomen van € 201,8 miljoen. Hierbij was het uitgangspunt dat de structurele kosten binnen de begroting kon worden opgevangen. Gebleken is dat zowel de eenmalige als de structurele kosten hoger zijn. De IT-vernieuwing is noodzakelijk om de ambities van Defensie te kunnen waarmaken. Daarom zijn met de Defensienota extra reserveringen gemaakt. Deze zijn in beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht in deze begroting opgenomen.

Defensie heeft voor de uitvoering van de IT twee organisaties: het Joint Informatie Voorzienings Commando en het agentschap DTO (Operations). Deze organisaties worden samengevoegd tot één IT-bedrijf. Daarbij wordt het agentschap Operations per 31 december 2018 opgeheven en stapt over van het baten-lastenstelsel naar het kas-verplichtingenstelsel. Als gevolg hievan wijzigt de samenstelling van de IT in de begroting. In de 1e suppletoire begroting is de wijziging van de financiering van de investeringsuitgaven opgenomen. In deze begroting is de ontvlechting van de personele exploitatie verwerkt. Voorheen werden deze uitgaven voor personele exploitatie verantwoord als uitgaven voor IT. Deze worden nu als formatieve uitgaven bij DMO verantwoord. Als gevolg daarvan dalen in 2019 de budgetten voor Informatievoorziening in artikel 7 (met € 121 miljoen) en voor Voorzien in IT in artikel 6 (met € 22 miljoen) ten opzichte van de begroting 2018 en stijgen de personele budgetten bij DMO evenredig.

Licence