Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht Niet-Juridisch Verplichte Uitgaven

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van voorgenomen uitgaven die naar verwachting op 1 januari 2019 nog niet juridisch zijn verplicht. Het gaat om gereserveerde middelen die later in het begrotingsjaar worden verplicht. In veel gevallen liggen er ook bestuurlijke afspraken aan deze voornemens ten grondslag. De niet-juridisch verplichte uitgaven zijn dan ook niet te beschouwen als middelen die zonder meer vrijelijk beschikbaar zijn voor alternatieve aanwending.

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bijdragen x € 1.000)

Art.

Naam artikel

Artikeltotaal

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

Bestemming van de niet juridisch verplichte uitgaven

1

Volksgezondheid

730.754

698.69

95,60%

32.063

4,40%

3.588

voor subsidieregeling Preventiecoalities

             

500

voor subsidieregeling Nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen (NODOK)

             

300

voor depressiepreventie

             

650

voor Productverbetering en onderzoek vergunningstelsel

             

200

voor Novel foods

             

125

voor College Toetsing Bestrijdingsmiddelen

             

4.800

voor financiële tegemoetkoming Q-koorspatiënten o.b.v. Regeerakkoord

             

5.000

voor uitvoering subsidieregeling NIPT

             

3.500

voor de uitbreiding van vaccinaties en preventieve medicaties

             

3.000

voor Interventies voor specifieke risicogroepen o.b.v. Regeerakkoord

             

5.000

voor Kansrijke start

             

500

voor preventie schadelijke middelengebruik ADT

             

1.500

Voor Uitrol landelijk netwerk voor keuzegesprekken o.b.v. Regeerakkoord

             

3.400

voor preventief gebruik hiv-remmers (PrEP)

2

Curatieve zorg

3.177.587

3.158.579

99,40%

19.008

0,60%

5.000

Voor bestrijding van antibioticaresistentie

             

2.000

Voor werkzaamheden ten behoeve van de implementatie Wet verplichte ggz.

             

3.000

Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord MSZ

             

2.578

Voor het overgangsrecht FLO/VUT ouderenregeling

             

1.800

Voor kwaliteitsgelden wijkverpleging als onderdeel van het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging

             

1.000

Voor de uitvoering nationale onderzoeksagenda als onderdeel va het hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg

             

1.000

Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg

             

2.630

Voor overig bestuurlijk gebonden opdrachten en subsidies

3

Langdurige zorg en ondersteuning

5.165.018

5.109.943

98,94%

55.075

1,06%

55.075

Voor de verschillende programma’s, cliëntondersteuning, palliatieve zorg, levensbegeleiders/geestelijke verzorging en LVB

4

Zorgbreed beleid

1.211.761

1.175.407

97%

36.354

3%

4.600

Programma’s jeugdgezondheidszorg

             

950

Programma’s tussen weten en doen

             

2.500

Programma academische werkplaatsen gehandicaptenzorg

             

2.000

Innovatie beroepen en opleidingen

             

2.000

Bijdragen onderzoeksprogramma SCP/CPB/Staat van VWS/RvS

             

450

Opzetten informatie knooppunt zorgfraude als organisatie met een wettelijke taak

             

1.500

subsidies transparantie kwaliteit van zorg

             

20.000

HLA: investering in opleidingen die het meest bijdragen aan het oplossen van wachttijden ggz

             

1.100

HLA: doorontwikkeling vervolgopleidingen MSZ

             

1.254

Overige bestuurlijke gebonden subsidies en opdrachten

5

Jeugd

101.104

87.524

86,60%

13.579

13,40%

79,677

voor de invulling van subsidies voor het programma Zorg voor de Jeugd

             

6,334

Voor de opdrachten, met name voor de aanpak kindermishandeling, professionalisering, informatievoorziening en gepaste zorg

6

Sport en bewegen

409.498

400.969

97,90%

8.529

2,10%

8.529

Voor diverse voorgenomen subsidies en opdrachten op het terrein van sportevenementen, de deelakkoorden van het sportakkoord en kennis en innovatie

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

260.760

258.739

99,20%

2.021

0,80%

2.021

Voor de programma’s op het terrein van educatie en projecten toekomst herinnering

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.051.849

5.051.849

100%

0

0%

0

Niet van toepassing

                 

Totaal aan niet verplichte uitgaven

   

218.739

     
Licence