Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2020

  

Vastgestelde begroting 2020

2.480.413

  

Belangrijkste suppletoire mutaties

 
  

Nominale mutaties

 

1 Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2019

26.344

  

Overboekingen

 

2 Regionale opgaven

26.702

  

Overige mutaties

23.391

  

Stand 1e suppletoire begroting 2020

2.556.850

Toelichting

1. Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2019

Bij Slotwet 2019 is vastgesteld hoe de in 2019 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene uitkering aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de tweede suppletoire begroting 2019 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er bij de algemene uitkering lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2019 werd verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 26,3 mln. Dit bedrag wordt, conform de bestaande systematiek, toegevoegd aan het uitgavenbudget voor 2020, zodat de betalingen aan gemeenten in 2020 plaats kunnen vinden.

2. Regionale opgaven

Het Kabinet heeft geld gereserveerd voor het aanpakken van regionale opgaven, onder meer in diverse provincies. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de leefbaarheid, kennis en innovatie en het voorzieningenniveau van bedrijven.

Overige mutaties

Onder de overige mutaties voor 2020 zijn onder meer opgenomen de incidentele en de structurele component van de afrekening van het accres over 2019 op de algemene uitkering (€ 2,2 mln. elk), de wijziging betalingsverloop 2019 op de decentralisatie-uitkeringen (€ 5,7 mln.) en een overboeking vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de decentralisatie-uitkering Schokland (€ 5,0 mln.).

Licence