Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Provinciefonds

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 provinciefonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.480.413

0

2.480.413

44.353

2.524.766

2.135

2.135

2.135

1.985

          

Uitgaven:

2.480.413

0

2.480.413

76.437

2.556.850

2.135

2.135

2.135

1.985

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

Opdrachten

         

Kosten Financiële- verhoudingswet

100

0

100

0

100

0

0

0

0

          

Bijdragen aan medeoverheden

         

Algemene uitkering

2.276.013

0

2.276.013

37.016

2.313.029

1.727

1.727

1.727

1.727

Decentralisatie-uitkeringen

204.300

0

204.300

39.421

243.721

408

408

408

258

          

Ontvangsten:

2.480.413

0

2.480.413

76.437

2.556.850

2.135

2.135

2.135

1.985

Toelichting

Opdrachten

Kosten Financiële-verhoudingswet

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het provinciefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Bijdragen aan mede overheden

Algemene uitkering

Dit betreft de uitkering aan alle provincies, die ten goede komt aan de algemene middelen van de provincies. De uitkering is gebaseerd op de artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1.

Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering kent het provinciefonds ook decentralisatie-uitkeringen. De decentralisatie-uitkeringen zijn gebaseerd op de artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.1.

Licence