Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

Algemeen

Voor u ligt de de eerste suppletoire begroting 2020 van de Staten-Generaal (IIA). De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2020. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2020 opgebouwd.

Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2020

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 4 mln. ontvangsten 2 mln.

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

10 Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 1 mln.

Coronamaatregelen

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van de Staten-Generaal (IIA) zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.

Licence