Base description which applies to whole site

3.1 De beleidsartikelen (Ministerie van Financiën IXB)

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.864.839

‒ 18.000

2.846.839

339.481

3.186.320

504.680

230.265

256.995

234.720

waarvan betalingsverplichtingen

2.864.439

‒ 18.000

2.846.439

339.481

3.185.920

504.680

230.265

256.995

234.720

waarvan garantieverplichtingen

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Procesrisico's

400

0

400

0

400

0

0

0

0

          

Uitgaven (1) + (2)

2.944.639

‒ 18.000

2.926.639

316.663

3.243.302

504.680

230.265

256.995

234.720

          

(1) Programma-uitgaven

495.609

‒ 18.000

477.609

33.283

510.892

103.081

66.086

60.209

49.836

waarvan juridisch verplicht

68,8%

 

68,8%

 

62,6%

    
          

Bekostiging

6.178

0

6.178

50

6.228

0

0

0

0

Vergoeding proceskosten

6.178

0

6.178

50

6.228

0

0

0

0

     

0

    

Garanties

245

0

245

0

245

0

0

0

0

Garantie procesrisico's

245

0

245

0

245

0

0

0

0

          

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

14.908

0

14.908

0

14.908

0

0

0

0

Waarderingskamer

1.953

0

1.953

0

1.953

0

0

0

0

Kadaster

1.971

0

1.971

0

1.971

0

0

0

0

Kamer van Koophandel

4.270

0

4.270

0

4.270

0

0

0

0

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

6.714

0

6.714

0

6.714

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

437

0

437

0

437

0

0

0

0

Internationale Douaneraad

175

0

175

0

175

0

0

0

0

Overige internationale organisaties

262

0

262

0

262

0

0

0

0

          

Opdrachten

258.961

0

258.961

37.956

296.917

85.081

48.086

42.209

31.836

ICT opdrachten

209.043

0

209.043

40.856

249.899

87.981

51.086

45.209

34.836

Overige opdrachten

49.918

0

49.918

‒ 2.900

47.018

‒ 2.900

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

          

Bijdrage agentschappen

104.880

0

104.880

‒ 19.723

85.157

3.000

3.000

3.000

3.000

Logius

104.690

0

104.690

‒ 22.723

81.967

0

0

0

0

CIBG

190

0

190

0

190

0

0

0

0

Overig

0

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

          

Rente

110.000

‒ 18.000

92.000

15.000

107.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Belasting-en invorderingsrente

110.000

‒ 18.000

92.000

15.000

107.000

15.000

15.000

15.000

15.000

          

(2) Apparaatsuitgaven

2.449.030

0

2.449.030

283.380

2.732.410

401.599

164.179

196.786

184.884

waarvan: Uitvoering fiscale wet- en regelgeving en douanetaken Caribisch Nederland

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

0

          

Personeel

2.109.698

0

2.109.698

245.658

2.355.356

323.191

140.962

166.929

155.781

waarvan: Eigen personeel

1.868.318

0

1.868.318

73.929

1.942.247

142.864

70.869

88.946

88.347

waarvan: Inhuur externen

233.664

0

233.664

170.729

404.393

179.327

70.093

77.983

67.434

waarvan: Overig personeel

7.716

0

7.716

1.000

8.716

1.000

0

0

0

          

Materieel

339.332

0

339.332

37.722

377.054

78.408

23.217

29.857

29.103

waarvan: ICT

22.188

0

22.188

‒ 9.000

13.188

‒ 4.445

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

waarvan: Bijdrage SSO's

199.745

0

199.745

46.897

246.642

71.925

43.622

50.262

49.508

waarvan: Overige

117.399

0

117.399

‒ 175

117.224

10.928

‒ 10.405

‒ 10.405

‒ 10.405

          

Ontvangsten (3) + (4)

156.444.315

‒ 240.005

156.204.310

‒ 361.518

155.842.792

233.940

236.538

234.474

234.474

          

(3) Programma-ontvangsten

156.401.221

‒ 240.005

156.161.216

‒ 365.764

155.795.452

230.000

230.000

230.000

230.000

waarvan: Belastingontvangsten

155.510.240

‒ 75.005

155.435.235

‒ 510.764

154.924.471

0

0

0

0

          

Rente

474.377

‒ 106.000

368.377

115.000

483.377

165.000

165.000

165.000

165.000

Belasting- en invorderingsrente

474.377

‒ 106.000

368.377

115.000

483.377

165.000

165.000

165.000

165.000

          

Boetes en schikkingen

203.777

‒ 26.000

177.777

30.000

207.777

50.000

50.000

50.000

50.000

Ontvangsten boetes en schikkingen

203.777

‒ 26.000

177.777

30.000

207.777

50.000

50.000

50.000

50.000

          

Bekostiging

212.827

‒ 33.000

179.827

0

179.827

15.000

15.000

15.000

15.000

Kosten vervolging

212.827

‒ 33.000

179.827

0

179.827

15.000

15.000

15.000

15.000

          

(4) Apparaatontvangsten

43.094

0

43.094

4.246

47.340

3.940

6.538

4.474

4.474

Toelichting

Verplichtingen

Verplichting (+ € 339,5 mln.)

De ophoging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de ophoging van de uitgaven. Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de uitgaven.

Uitgaven (+ € 316,7 mln.)

Opdrachten (+ € 38,0 mln.)

Dit betreft met name mutaties bij ICT opdrachten (+ € 40,9 mln.). De belangrijkste daarbij zijn:

 • Een ophoging van de middelen voor de IV-organisatie (€ 22,6 mln.) om het gegeven dat processen steeds meer afhankelijk worden van ICT dienstverlening waardoor meer netwerk en opslagcapaciteit nodig is. Daarnaast is er sprake van prijsstijgingen bij leveranciers die sterker stijgen dan de prijsbijstelling die de Belastingdienst ontvangt. Tot slot zijn de afgelopen jaren de middelen niet toereikend geweest om tijdig de benodigde materiële investeringen te doen voor gelijkmatige vervanging. Met deze middelen wordt toegewerkt naar een betere planning van doorontwikkeling en tijdige vervanging, het zogenaamde Lifecycle management. De mutatie maakt onderdeel uit van "Belastingdienst op orde".

 • Hogere kosten voor telefoniecontracten om de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon te vergroten (+ € 4,0 mln.). Deze mutatie maakt onderdeel uit van "Belastingdienst op orde".

 • Een correctie voor ICT opdrachten die abusievelijk begroot stonden als apparaat (+ € 10,0 mln.).

Bijdrage agentschappen (- € 19,7 mln.)

De raming op de bijdrage Logius wordt neerwaarts bijgesteld, omdat betaling van het eerste kwartaal aan Logius in 2019 heeft plaatsgevonden(- € 22,7 mln.). Daarnaast stonden de uitgaven aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) abusievelijk begroot als overige opdracht. Deze uitgaven zijn overgeheveld naar het juiste financiële instrument; bijdragen aan overige agentschappen (+ € 3 mln.).

Rente ( + 15,0 mln.)

Bij de belasting- en invorderingsrente (BIR) wordt een autonome tegenvaller verwacht als gevolg van hogere belastingteruggaven waarover rente moet worden betaald en gewijzigde verdeelsleutels van de BIR, waardoor bij de rente-uitgaven de verhouding tussen het belasting- en het premiedeel verschuift ten nadele van eerstgenoemde.

Personele uitgaven (+ € 245,7 mln.)

 • Zoals in hoofdstuk 2 «Belastingdienst op orde» aangegeven, zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de structurele versteviging en verbetering van de uitvoering van Toeslagen, voor de herstelorganisatie Toeslagen en voor het structureel verbeteren van de dienstverlening en borgen van de stabiliteit van cruciale processen van de Belastingdienst. Hiertoe wordt budget toegevoegd aan eigen personeel (€ 73,9 mln.) en voor extra inzet van externe inhuur (€ 170,7 mln.).

 • Naast Toeslagen (ca. € 60 mln.) wordt dit (extern) personeel ingezet voor verbetering van de bereikbaarheid en klantgerichtheid van de Belastingtelefoon (ca. € 20 mln.), het verbeteren van de bezwaarafhandeling bij Particulieren en MKB (ca. € 20 mln.), het versterken van het beheer en onderhoud van de ICT-systemen, de vraag naar ICT-projecten die volgen uit Belastingwetgeving (bijvoorbeeld op terrein van vennootschapsbelasting) of Europese wetgeving zodat betrouwbare informatievoorziening van de IV-organisatie wordt geborgd (ca. € 80 mln.) en het op orde houden van de belastinginning en –invordering (ca. € 12 mln.). Voor de aanloopkosten (externe inhuur) van de implementatie van de nieuwe EU-richtlijn btw e-commerce worden extra middelen beschikbaar gesteld (€ 13 mln.).

 • Tot slot zijn er meerjarig middelen vanuit de Aanvullende Post voor Beheerst vernieuwen overgeheveld naar de begroting van de Belastingdienst (ca. € 20 mln. voor personele uitgaven in 2020). Hier ligt een vijftal bestedingsplannen aan ten grondslag met de volgende thema’s: vernieuwing (bedoeld ter vervanging van verouderde of handmatige processen ten behoeve van medewerkers, burgers en bedrijven), cultuur, versterken bedrijfsvoeringssystemen en versterken managementinformatie en risicomanagement. Over de voortgang van Beheerst vernieuwen wordt u geïnformeerd middels de voortgangsrapportages van de Belastingdienst. Hier wordt ingegaan op de stand van zaken in de pijlers Personeel, ICT, Sturing en Cultuur.

 • Bovenstaande mutaties maken deel uit van «Belastingdienst op orde». De overige mutaties die leiden tot een stijging van het budget voor personele uitgaven bevatten herschikkingen en overboekingen.

 • De externe inhuur betreft voor circa een derde deel ICT en Informatievoorziening en wordt daarnaast ingezet voor bijvoorbeeld Toeslagen, teneinde sneller capaciteit op te bouwen. De Belastingdienst blijft inzetten op het waar mogelijk verlagen van de externe inhuur en het vergroten van de (relatieve) omvang van eigen personeel. Dit vertaalt zich in een daling van de meerjarig geraamde uitgaven aan externe inhuur.

 • De overheadkosten die gepaard gaan met de geraamde extra personele uitgaven worden toegelicht onder "materiële uitgaven".

Materiële uitgaven (+ € 37,7 mln.)

De belangrijkste mutaties zijn:

 • De overheadkosten die gepaard gaan met de bovengenoemde verhoging van de personele capaciteit, zoals kosten voor huisvesting, kantoorautomatisering en reis- en opleidingskosten (+ € 30,0 mln.). Deze mutatie maakt onderdeel uit van «Belastingdienst op orde».

 • Een correctie op uitgaven aan SSO's die abusievelijk als overige materiële uitgaven begroot stonden (+ € 15,0 mln.).

 • Een correctie op uitgaven aan ICT-opdrachten die abusievelijk als apparaat begroot stonden (- € 9,0 mln.).

Ontvangsten

Rente ( + € 115,0 mln.)

Bij de belasting- en invorderingsrente (BIR) wordt een ramingsbijstelling met meerjarige doorwerking verwerkt als gevolg van wijzigingen in de grondslag en de verdeelsleutels. Het aantal (belastingplichtige) bedrijven en burgers dat afgelopen jaren gestegen is, heeft positieve gevolgen voor de belastingbasis en daarmee de grondslag voor de meerjarige BIR-raming. Tevens is bij de BIR-ontvangsten de verhouding tussen het belasting- en het premiedeel verschoven ten faveure van eerstgenoemde. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door wijzigingen van afgelopen jaren in het fiscale- en premiebeleid, waardoor in de Inkomensheffing het aandeel van de belastingontvangsten relatief toeneemt ten opzichte van de premieontvangsten. Dit werkt door in gewijzigde verdeelsleutels van de BIR, waardoor voor 2020 een ramingsbijstelling mogelijk is (+ € 115,0 mln.). Structureel wordt bij de ontvangsten een ramingsbijstelling op artikel 1 doorgevoerd van € 165 mln. Bij de uitgaven wordt een tegenvaller verwacht van € 15 mln. structureel. De per saldo meevaller bedraagt € 150 mln. structureel.

Naast deze structurele bijstellingen heeft het kabinet, zoals beschreven in de brief «Noodpakket banen en economie» van 17 maart 2020, besloten de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen door tijdelijk – gedurende drie maanden – zowel de belastingrente als de invorderingsrente naar 0,01% te verlagen. Het incidentele effect van deze tijdelijke maatregel bedraagt per saldo € 88 mln. in 2020. Deze tijdelijke bijstelling is in de ISB van Financiën4 dd. 18 maart 2020 verwerkt.

Boetes en schikkingen (+ € 30 mln.)

Dit betreft een structurele ramingsbijstelling op de ontvangsten van boetes en schikkingen als gevolg van wijzigingen in de verdeelsleutels.

Belastingontvangsten (- € 510,8 mln.)

Belastingontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2020

Nvw en ISB

Vastgestelde begroting 2020 na NvW en ISB (1)

Mutatie 1e suppletoire begroting (2)

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (3) = (1+2)

Totaal belastingontvangsten

193.285.600

0

193.285.600

0

193.285.600

– /– Afdracht Gemeentefonds

31.826.405

75.005

31.901.410

428.266

32.329.676

– /– Afdracht Provinciefonds

2.480.413

0

2.480.413

76.437

2.556.850

– /– Afdracht BES-fonds

41.875

0

41.875

2.175

44.050

– /– Belastingontvangsten artikel 6 Btw-compensatiefonds

3.426.667

0

3.426.667

3.886

3.430.553

Belastingontvangsten artikel 1 Belastingen

155.510.240

‒ 75.005

155.435.235

‒ 510.764

154.924.471

De Voorjaarsnota 2020 bevat niet de gebruikelijke actualisatie van de kabinetsraming van belastinginkomsten. Op dit moment is er veel onzekerheid over met name de economische ontwikkeling en de impact hiervan op onder andere de belastinginkomsten. Ook onzekerheid over het beroep op de noodmaatregelen van het kabinet zorgt ervoor dat een accurate inschatting lastig is. Het kabinet baseert diens budgettaire ramingen altijd op de economische ramingen van het CPB. Er is op dit moment geen CPB-raming beschikbaar die rekening houdt met de actuele situatie. De eerstvolgende CPB-raming, de juniraming, wordt verwacht op 16 juni. Na doorrekening van de juniraming zal het kabinet het parlement informeren met een actueel beeld van belastinginkomsten, EMU-saldo en EMU-schuld.

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

26.608

0

26.608

11.294

37.902

834

84

84

84

waarvan betalingverplichtingen

26.608

0

26.608

11.294

37.902

834

84

84

84

Muntcirculatie

9.300

0

9.300

‒ 3.464

5.836

‒ 3.740

‒ 2.650

‒ 2.650

‒ 2.650

Vakbekwaamheid

4.500

0

4.500

502

5.002

0

0

0

0

Bijdrage DNB BES-toezicht en FEC

4.270

0

4.270

950

5.220

827

827

827

827

Schadeloosstelling SRH

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

Overige betalingsverplichtingen

7.538

0

7.538

3.306

10.844

3.747

1.907

1.907

1.907

          

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grarantie verhoging plafond kredietfaciliteit AFM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garantie BES

1000

0

1.000

0

1000

0

0

0

0

Overige garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Uitgaven

26.608

0

26.608

11.294

37.902

834

84

84

84

waarvan juridisch verplicht

82,3%

 

82,3%

 

60,0%

    
          

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vakbekwaamheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bekostiging

10.700

0

10.700

‒ 2.885

7.815

‒ 3.400

‒ 2.650

‒ 2.650

‒ 2.650

Accountantskamer

1.400

0

1.400

109

1.509

0

0

0

0

Muntcirculatie

9.300

0

9.300

‒ 3.464

5.836

‒ 3.740

‒ 2.650

‒ 2.650

‒ 2.650

Afname munten in circulatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IMVO Convenanten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig

0

0

0

470

470

340

0

0

0

          

Garanties

1.875

0

1.875

‒ 250

1.625

0

0

0

0

Dotatie begrotingsreserve DGS BES

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Dotatie begrotingsreserve NHT

875

0

875

‒ 250

625

0

0

0

0

          

Opdrachten

7.613

0

7.613

13.590

21.203

3.123

1.623

1.623

1.623

Wijzer in Geldzaken

1.613

0

1.613

197

1.810

0

0

0

0

Vakbekwaamheid

4.500

0

4.500

502

5.002

0

0

0

0

Uitvoeringskosten SRH

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

Schadeloosstelling SRH

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

Overig

1.500

0

1.500

891

2.391

3.123

1.623

1.623

1.623

          

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

5.980

0

5.980

755

6.735

1.027

1.027

1.027

1.027

Bijdrage toezicht AFM BES-toezicht

505

0

505

0

505

200

200

200

200

Bijdrage DNB toezicht & DGS BES

1.300

0

1.300

700

2.000

700

700

700

700

Bijdrage FEC

2.970

0

2.970

250

3.220

127

127

127

127

Bijdrage Toezicht en Handhaving MIF

260

0

260

‒ 250

10

0

0

0

0

Bijdrage PSD II

195

0

195

‒ 195

0

0

0

0

0

Overig

750

0

750

250

1.000

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

440

0

440

84

524

84

84

84

84

Caribean Financial Action Task Force

20

0

20

84

104

84

84

84

84

IASB

420

0

420

0

420

0

0

0

0

          

Ontvangsten

9.155

0

9.155

‒ 250

8.905

0

0

0

0

          

Bekostiging

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Ontvangsten muntwezen

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Toename munten in circulatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Opdrachten

1.455

0

1.455

0

1.455

0

0

0

0

Wijzer in Geldzaken

1.455

0

1.455

0

1.455

0

0

0

0

          

Overig

5.700

0

5.700

‒ 250

5.450

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Bekostiging (- € 2,9 mln.)

De lagere uitgaven voor bekostiging zijn voornamelijk te verklaren door het lager uitvallen van de kosten voor muntcirculatie. In 2020 zullen er minder munten worden geslagen en geproduceerd, omdat er van de meeste muntsoorten al voldoende munten in omloop zijn (- € 3,5 mln).

Opdrachten (+ € 13,6 mln.)

De belangrijkste mutatie betreft een mogelijke schadeloosstelling bij de procedure voor de onteigening van Stichting Reaal Holding (SRH N.V.) (+ € 10 mln.). Sinds 2013 wordt bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam geprocedeerd over de omvang van de schadeloosstelling voor de onteigening van SNS REAAL en SNS Bank. In 2013 is, conform het geldende wettelijk kader, aan onteigende schuldeisers een aanbod gedaan van 0 euro. Ontwikkelingen gedurende de daaropvolgende periode hebben ertoe geleid dat dat aanbod is bijgesteld tot circa € 10 mln. Het definitief oordeel over de omvang van de schadeloosstelling is aan de rechter. In de tweede helft van het jaar wordt de uitspraak van de Ondernemerskamer verwacht en hierop vooruitlopend is derhalve € 10 mln. op de begroting gereserveerd.

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

143.836

0

143.836

5.500

149.336

1.750

‒ 1.000

0

0

waarvan betalingsverplichtingen

443.836

0

443.836

5.500

449.336

1.750

‒ 1.000

0

0

Verwerving vermogenstitels

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kapitaalinjectie Invest-NL

330.000

0

330.000

0

330.000

0

0

0

0

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

0

100.000

0

0

0

0

Schikking Alawwal Bank

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lening SRH

1.660

0

1.660

0

1.660

0

0

0

0

Overige betalingsverplichting

12.176

0

12.176

5.500

17.676

1.750

‒ 1.000

0

0

          

waarvan garantieverplichtingen

‒ 300.000

0

‒ 300.000

0

‒ 300.000

0

0

0

0

Garantie DNB Winstafdracht

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen

‒ 300.000

0

‒ 300.000

0

‒ 300.000

0

0

0

0

          

Uitgaven

442.176

0

442.176

5.500

447.676

1.750

‒ 1.000

0

0

waarvan juridisch verplicht

98,5%

 

98,5%

 

97,6%

    
          

Vermogensverschaffing

330.000

0

330.000

0

330.000

0

0

0

0

Kapitaalinjectie TenneT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kapitaalinjectie Invest-NL

330.000

0

330.000

0

330.000

0

0

0

0

Verwerving vermogenstitels

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Vermogenonttrekking

100.000

0

100.000

0

100.000

0

0

0

0

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

0

100.000

0

0

0

0

          

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

NLFI

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

          

Garanties

3.176

0

3.176

0

3.176

0

0

0

0

Regeling BF

20

0

20

0

20

0

0

0

0

Dotatie begrotingsreserve TenneT

3.156

0

3.156

0

3.156

0

0

0

0

          

Opdrachten

4.000

0

4.000

5.500

9.500

1.750

‒ 1.000

0

0

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

4.000

0

4.000

0

4.000

‒ 750

0

0

0

Opstart Invest-NL

0

0

0

5.500

5.500

2.500

‒ 1.000

0

0

          

Ontvangsten

1.816.656

0

1.816.656

145.000

1.961.656

‒ 495.000

0

0

0

          

Vermogenonttrekking

1.809.000

0

1.809.000

145.000

1.954.000

‒ 495.000

0

0

0

Opbrengst verkoop vermogenstitels

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

1.455.000

0

1.455.000

‒ 230.000

1.225.000

‒ 495.000

0

0

0

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

0

100.000

0

0

0

0

Winstafdracht DNB

254.000

0

254.000

375.000

629.000

0

0

0

0

waarvan: Griekse inkomsten ANFA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan: Griekse inkomsten SMP

6250

0

6.250

0

6.250

0

0

0

0

          

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

4.500

0

4.500

0

4.500

0

0

0

0

NLFI

4.500

0

4.500

0

4.500

0

0

0

0

          

Garanties

3.156

0

3.156

0

3.156

0

0

0

0

Premieontvangsten garantie TenneT

3.156

0

3.156

0

3.156

0

0

0

0

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen en uitgaven

Opstart InvestNL (+ € 5,5 mln.)

Dit betreft een overboeking van artikel 10 (Nog onverdeeld) van het resterende budget voor de opstartkosten van InvestNL (+ € 5,5 mln.).

Ontvangsten

Dividend staatsdeelnemingen (- € 230,0 mln.)

Vanwege de (voorziene) impact van de COVID-19 crisis op de staatsdeelnemingen worden de dividendramingen naar beneden bijgesteld (- € 230,0 mln).

Winstafdracht DNB (+ € 375,0 mln.)

De hogere winstafdracht van De Nederlandsche Bank (+ € 375,0 mln.) is het gevolg van wijzigingen in het monetaire beleid. Hieronder valt onder andere:

 • het opkoopprogramma van de ECB, waarin extra staats- en bedrijfsobligaties beschikbaar zijn gekomen.

 • de ontwikkeling in de rentecurve, waardoor DNB in 2019 een lagere voorziening voor het renterisico aan diende te houden en er in 2020 een deel van de voorziening is vrijgevallen.

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

912.681

0

912.681

2.090.017

3.002.698

‒ 49.050

20.000

‒ 4.710

19.000

waarvan betalingsverplichtingen

912.681

0

912.681

43.279

955.960

18.000

20.000

20.000

19.000

Wereldbank

877.856

0

877.856

43.279

921.135

0

0

0

0

AIIB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Technische assistentie kiesgroeplanden

1.731

0

1.731

0

1.731

0

0

0

0

SMP/ANFA

33.010

0

33.010

0

33.010

0

0

0

0

ESM

0

0

0

0

0

18.000

20.000

20.000

19.000

Overige betalingsverplichtingen

84

0

84

0

84

    
          

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

2.046.738

2.046.738

‒ 67.050

0

‒ 24.710

0

Wereldbank

0

0

0

49.030

49.030

0

0

0

0

Garantie aan DNB inzake IMF

0

0

0

96.839

96.839

0

0

0

0

Kredieten EU-betalingsbalanssteun

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EFSM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AIIB

0

0

0

6.644

6.644

0

0

0

0

EIB

0

0

0

1.900.425

1.900.425

0

0

0

0

Compensatie ESM

0

0

0

‒ 6200

‒ 6.200

‒ 67.050

0

‒ 24.710

0

          

Uitgaven

103.694

0

103.694

3.290

106.984

11.432

7.762

3.283

5.108

waarvan juridisch verpicht

99,8%

 

99,8%

 

99,8%

    
          

Bijdrage aan (inter)nationale instellingen

68.953

0

68.953

3.290

72.243

11.432

7.762

3.283

5.108

Wereldbank

68.869

0

68.869

3.290

72.159

‒ 6.568

‒ 12.238

‒ 16.717

‒ 13.892

AIIB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IFI's

84

0

84

0

84

0

0

0

0

Compensatie ESM

0

0

0

0

0

18.000

20.000

20.000

19.000

          

Leningen (Griekenland)

33.010

0

33.010

0

33.010

0

0

0

0

Teruggeven winsten SMP

33.010

0

33.010

0

33.010

0

0

0

0

          

Opdrachten

1.731

0

1.731

0

1.731

0

0

0

0

Technische assistentie kiesgroeplanden

1.731

0

1.731

0

1.731

0

0

0

0

          

Ontvangsten

52.804

0

52.804

‒ 7.455

45.349

‒ 5.948

‒ 19.059

‒ 20.257

‒ 18.775

          

Bijdrage aan (inter)nationale instellingen

3.279

0

3.279

‒ 132

3.147

7.030

‒ 897

2.415

‒ 819

Ontvangsten IFI's

3.279

0

3.279

‒ 932

2.347

‒ 720

‒ 897

‒ 775

‒ 819

Ontvangsten ESM

0

0

0

800

800

7.750

0

3.190

0

          

Leningen (Griekenland)

49.525

0

49.525

‒ 7.323

42.202

‒ 12.978

‒ 18.162

‒ 22.672

‒ 17.956

Renteontvangsten lening Griekenland

7.569

0

7.569

‒ 7.323

246

‒ 12.978

‒ 18.162

‒ 22.672

‒ 17.956

Aflossing lening Griekenland

41.956

0

41.956

0

41.956

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Wereldbank (+ € 92,3 mln.)

De mutatie op de verplichtingen aan de Wereldbank bestaat uit 1. een per saldo ophoging van de betalingsverplichting (+ € 43,3 mln.) en 2. een wisselkoersbijstelling op de garantieverplichting (+ € 49,0 mln.).

 • 1. In 2020 zal naar verwachting de kapitaalophoging van de International Finance Corporation (IFC), waarover reeds in 2018 politieke overeenkomst was, worden geformaliseerd (+ € 103,2 mln. voor Nederland conform verwachte betaalschema). Verder worden de uitstaande betalingsverplichtingen aan de IFC en International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) aangepast aan de hand van de meest recente wisselkoersen van het CPB (+ € 6,0 mln.). Daarnaast wordt de meerjarenraming van de 19e kapitaalstorting aan de International Development Association (IDA) aangepast aan het uiteindelijke onderhandelingsresultaat (- € 67,5 mln.).

 • 2. De uitstaande garantieverplichtingen aan de IFC- en IBRD-onderdelen van de Wereldbank worden bijgesteld aan de hand van de meest recente wisselkoersramingen van het CPB (+ € 49,0 mln.).

Garantie aan DNB inzake IMF (+ € 96,8 mln.)

De uitstaande garantieverplichtingen aan DNB inzake IMF worden met € 96,8 mln. aangepast aan de hand van de wisselkoersstand van de euro ten opzichte van de Special Drawings Rights (SDR) van het IMF.

AIIB (+ € 6,6 mln.)

De uitstaande garantieverplichtingen aan de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) worden met € 6,6 mln. aangepast aan de hand van de meest recente wisselkoersramingen van de euro ten opzichte van de dollar van het CPB.

EIB (+ € 1.900,4 mln.)

Het verlies van het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in het ingelegde kapitaal wordt volledig aangevuld via een omzetting van de bestaande reserves van de European Investment Bank (EIB), het kapitaal waarvoor het Verenigd Koninkrijk garant stond wordt aangevuld via een hogere garantstelling door de overige 27 EU-lidstaten5.

ESM (- € 6,2 mln.)

De garantstelling van de Nederlandse Staat aan het European Stability Mechanism (ESM) neemt in 2020, 2021 en 2023 af, vanwege het verlopen van de kortingsperiode van Malta, Slowakije en Estland. Nu de kortingsperiode van deze landen verstreken is, verhogen Malta, Slowakije en Estland hun garantstelling aan het ESM. Omdat het totale bedrag aan garantiekapitaal voor het ESM vaststaat, betekent dit dat de garantstelling van andere lidstaten aan het ESM lager uitvalt.

Uitgaven

Wereldbank (+ € 3,3 mln.)

De belangrijkste mutatie is ontstaan door het aanpassen van de uitstaande betalingen aan de IFC- en IBRD-onderdelen van de Wereldbank aan de hand van de meest recente wisselkoersramingen van het CPB (+ € 1,8 mln.).

Ontvangsten

Renteontvangsten lening Griekenland (- € 7,3 mln.)

De renteontvangsten op de lening aan Griekenland worden aangepast aan de hand van de meest recente renteramingen van het CPB. Gezien de lage rentestand dalen de ontvangsten (- € 7,3 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 5 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

10.015.244

12.070.000

22.085.244

70.244

22.155.488

70.244

70.244

70.244

70.244

waarvan betalingsverplichtingen

15.244

70.000

85.244

70.244

155.488

70.244

70.244

70.244

70.244

Waarvan kostenvergoeding Atradius DSB

15.187

0

15.187

0

15.187

0

0

0

0

Waarvan uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

0

70.000

70.000

0

70.000

0

0

0

0

Overige betalingsverplichtingen

57

0

57

70.244

70.301

70.244

70.244

70.244

70.244

          

waarvan garantieverplichtingen

10.000.000

12.000.000

22.000.000

0

22.000.000

0

0

0

0

Herverzekering leverancierskredieten

0

12.000.000

12.000.000

0

12.000.000

0

0

0

0

Exportkredietverzekeringen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

waarvan: aangegane garantieverplichtingen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

waarvan: vervallen garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Uitgaven

77.244

1.470.000

1.547.244

70.244

1.617.488

70.244

70.244

70.244

70.244

waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

100%

    
          

Garanties

62.000

1.400.000

1.462.000

70.244

1.532.244

70.244

70.244

70.244

70.244

Schade-uitkering EKV

62.000

0

62.000

0

62.000

0

0

0

0

Begrotingsreserve EKV

0

0

0

70.244

70.244

70.244

70.244

70.244

70.244

Schade-uitkering Seno-Gom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

0

1.400.000

1.400.000

0

1.400.000

0

0

0

0

          

Opdrachten

15.187

70.000

85.187

0

85.187

0

0

0

0

Kostenvergoeding Atradius DSB

15.187

0

15.187

0

15.187

0

0

0

0

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

0

70.000

70.000

0

70.000

0

0

0

0

          

Overig

57

0

57

0

57

0

0

0

0

Overige uitgaven

57

0

57

0

57

0

0

0

0

          

Ontvangsten

235.954

500.000

735.954

20.244

756.198

20.244

20.244

20.244

20.244

          

Garanties

235.954

500.000

735.954

20.244

756.198

20.244

20.244

20.244

20.244

Premies EKV

70.244

0

70.244

0

70.244

0

0

0

0

Premies herverzekering leverancierskredieten

0

200.000

200.000

0

200.000

0

0

0

0

Schaderestituties EKV

165.710

0

165.710

0

165.710

0

0

0

0

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

0

300.000

300.000

0

300.000

0

0

0

0

Begrotingsreserve EKV

0

0

0

20.244

20.244

20.244

20.244

20.244

20.244

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Begrotingsreserve EKV (+ € 70,2 mln.)

Tot 2020 werden de toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de begrotingsreserve EKV gesaldeerd begroot. Vanaf de eerste suppletoire begroting 2020 en verder worden de toevoegingen aan de begrotingsreserve als uitgaven weergegeven en de onttrekkingen uit de begrotingsreserve als ontvangsten. De raming van de toevoeging aan de begrotingsreserve is gelijk aan de raming van de premieontvangsten (€ 70,2 mln.). Het toevoegen van de premieontvangsten aan de begrotingsreserve is een uitgave voor de Financiënbegroting.

Ontvangsten

Begrotingsreserve EKV (+ € 20,2 mln.)

Zoals toegelicht onder de uitgaven worden de toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de begrotingsreserve EKV niet langer gesaldeerd begroot. De geraamde onttrekking uit de begrotingsreserve is gelijk aan de geraamde uitvoeringskosten van Atradius, schades die definitief worden afgeschreven en overige kosten (€ 20,2 mln.). Een onttrekking uit de begrotingsreserve is een ontvangst voor de Financiënbegroting.

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

3.426.667

0

3.426.667

3.886

3.430.553

3.273

6.211

6.204

6.204

          

Uitgaven

3.426.667

0

3.426.667

3.886

3.430.553

3.273

6.211

6.204

6.204

waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

100%

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

3.426.667

0

3.426.667

3.886

3.430.553

3.273

6.211

6.204

6.204

waarvan: bijdragen aan gemeenten

3.014.557

0

3.014.557

3.388

3.017.945

3.273

6.211

6.204

6.204

waarvan: bijdragen aan provincies

412.110

0

412.110

498

412.608

0

0

0

0

          

Ontvangsten

3.426.667

0

3.426.667

3.886

3.430.553

3.273

6.211

6.204

6.204

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

440.852

0

440.852

‒ 10.087

430.765

6.384

5.734

2.334

‒ 166

          

Uitgaven (1) + (2)

440.852

0

440.852

‒ 10.087

430.765

6.384

5.734

2.334

‒ 166

          

(1) Programma-uitgaven

29.981

0

29.981

‒ 321

29.660

0

0

0

0

waarvan juridisch verlicht

53,5%

 

53,5%

 

65,0%

    
          

Opdrachten

27.881

0

27.881

‒ 321

27.560

0

0

0

0

ICT opdrachten

3.769

0

3.769

0

3.769

0

0

0

0

Overige opdrachten

24.112

0

24.112

‒ 321

23.791

0

0

0

0

          

Bijdrage aan agentschappen

2.100

0

2.100

0

2.100

0

0

0

0

Bijdrage overige agentschappen

2.100

0

2.100

0

2.100

0

0

0

0

          

(2) Apparaatsuitgaven

410.871

0

410.871

‒ 9.766

401.105

6.384

5.734

2.334

‒ 166

          

Personeel

404.202

0

404.202

‒ 5.766

398.436

6.384

4.234

‒ 166

‒ 166

Eigen personeel

397.079

0

397.079

‒ 5.766

391.313

6.384

4.234

‒ 166

‒ 166

Inhuur externen

6.968

0

6.968

0

6.968

0

0

0

0

Overig personeel

155

0

155

0

155

0

0

0

0

          

Materieel

6.669

0

6.669

‒ 4.000

2.669

0

1.500

2.500

0

ICT

5.145

0

5.145

‒ 4.000

1.145

0

1.500

2.500

0

Bijdrage aan SSO's

1.524

0

1.524

0

1.524

0

0

0

0

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

605

0

605

0

605

0

0

0

0

Apparaatontvangsten

605

0

605

0

605

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven (- € 5,8 mln.)

De verlaging van de personele uitgaven wordt grotendeels verklaard door twee mutaties:

 • Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt budget overgeheveld voor de jaren 2020, 2021 en 2022 ten behoeve van het handhavingsbeleid van de sancties Rusland. Dit betreft € 4,4 mln. in 2020, € 6,4 mln. in 2021 en € 4,2 mln. in 2022.

 • Als gevolg van een minder snelle personele instroom wordt een onderuitputting op de personele uitgaven verwacht. Hiervoor heeft een incidentele budgetoverdracht naar artikel 1 (Belastingen) plaatsgevonden (- € 10 mln.).

4

Kamerstukken II 2019-2020, 35 412, nr. 1

5

Kamerstukken II 2017-2018, 21 501-07, nr. 1541

Licence