Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties IXA

In onderstaande tabel worden de belangrijkste uitgavenmutaties weergegeven.

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikel

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

36.701.905

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Rente vaste schuld

11

‒ 31.000

2) Aflossing vaste schuld

11

‒ 185.000

Overige mutaties

 

‒ 500

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

36.485.405

Toelichting

1. Rente vaste schuld: de rentelasten vallen in 2020 naar verwachting lager uit. Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. De rentetarieven zijn lager dan eerder geraamd. Hierdoor ontstaat een meevaller (- € 31 mln.).

2. Aflossing vaste schuld: de aflossingen op de vaste schuld worden bepaald door de uitgifte van leningen in het verleden en zijn afhankelijk van de looptijd van de diverse leningen. Uit cashmanagement overwegingen is eind 2019 een deel van de staatsobligaties met een aflosdatum in 2020 vervroegd afgelost. Hierdoor is de totale omvang van de aflossingen van de vaste schuld in 2020 gedaald (- € 185 mln.).

In onderstaande tabel worden de belangrijkste ontvangstenmutaties weergegeven.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikel

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

37.786.300

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Uitgifte vaste schuld

11

‒ 5.140.000

2) Mutatie vlottende schuld

11

2.277.000

3) Ontvangen aflossingen

12

‒ 35.000

4) Mutaties in rekening-courant en deposito's

12

308.000

Overige mutaties

 

‒ 46.467

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

35.149.833

Toelichting

1. Uitgifte vaste schuld: de raming voor de uitgifte van vaste schuld is bijgesteld op basis van het financieringsplan voor 2020 (- € 4.955 mln.) en als gevolg van de vervroegde aflossingen van schuld die eind 2019 zijn gedaan (- € 185 mln.).

2. Mutatie vlottende schuld: de mutatie vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van het verwerken van het financieringsplan voor 2020 waarin een verschuiving heeft plaatsgevonden van lange naar korte financiering.

3. Ontvangen aflossingen: op basis van de actuele realisaties wordt verwacht dat de aflossingen op leningen, die door de Agentschappen en RWT's zijn afgesloten, lager uitkomen dan eerder geraamd (- € 35 mln).

4. Mutaties in rekening-courant en deposito's: uit een actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van sociale fondsen blijkt dat deze fondsen naar verwachting meer geld storten in de schatkist. Dit betekent dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekening-couranten en deposito’s stijgt (+ € 308 mln.).

Licence