Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties IXB

In onderstaande tabel worden de COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten weergegeven per begrotingshoofdstuk. Deze zijn toegelicht in de incidentele suppletoire begrotingen van het ministerie van Financiën. In onderstaande tabel zijn bijbehorende kamerstukken opgenomen voor verdere toelichting.

In deze eerste suppletoire begroting zijn nog geen COVID-19 maatregelen van de internationale instellingen verwerkt. Op dit moment vindt nadere (technische) uitwerking en overleg hierover plaats. Na definitieve besluitvorming op internationaal niveau, wat onder voorbehoud zal zijn van nationale parlementaire goedkeuring, zullen de budgettaire gevolgen aan uw Kamer middels een ISB ter goedkeuring worden voorgelegd.

COVID-19 gerelateerde uitgaven 2020 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Kamerstuk

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

1

Noodpakket banen en economie

Kamerstukken II 2019-2020, 35 412, nr. 1

‒ 18.000

‒ 18.000

‒ 165.000

5

Crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

Kamerstukken II 2019-2020, 35 433, nr. 1

12.070.000

1.470.000

500.000

Totaal

  

12.052.000

1.452.000

335.000

Licence