Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting

 

1.105,0

1.105,0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Saldo 2019

5

 

44,0

Verwerking saldo op de artikelen

alle

38,6

‒ 5,4

2. Kasschuif Deltafonds

alle

‒ 94,9

‒ 94,9

3. Desalderingen

1,2,7

12,6

12,6

4. Overboekingen andere begrotingen

div.

‒ 5,9

4,9

 

6

 

‒ 10,8

5. Actualisering Delta-Aanpak Waterkwaliteit

1

54,0

 
 

7

‒ 54,0

 

6. Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

1

29,6

 
 

7

‒ 29,6

 

7. Actualisering programmering Zoetwatermaatregelen

1

15,4

 
 

2

‒ 15,4

 

Overige mutaties

 

0,7

0,7

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

1.056,1

1.056,1

Toelichting

 • 1. Saldo 2019

  De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2019 een voordelig saldo van € 44 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

 • 2. Kasschuif Deltafonds

  Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 46 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 24 miljoen op het Deltafonds. De overprogrammering over de gehele looptijd van het Deltafonds sluit op € 0. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.

 • 3. Desalderingen

  Het bedrag aan desalderingen bedraagt € 12,6 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten Houtribdijk (€ 1,6 miljoen), Haringvliet de Kier (€ 6,9 miljoen, het project Vooroeververdediging (€ 2,8 miljoen), HWBP (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,7 miljoen.

 • 4. Overboekingen andere begrotingen

  Voor een bedrag van € 10,8 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft met name een overboeking naar hoofdstuk XII (artikel 11) in verband met de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland (€ 3,8 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk (€ 1,5 miljoen). Daarnaast betreft het ontvangsten op het DF ten aanzien van de Global Commission on Adaptation (GCA), maar waarvan de uitgaven op hoofdstuk XII worden verantwoord (€ 4,9 miljoen) en een overboeking naar het Infrastructuurfonds voor bijdragen in de kosten Audit instandhoudingskosten waarvan de uitgaven op het Infrastructuurfonds worden verantwoord (€ 0,4 miljoen). Tevens vinden er diverse kleinere overboekingen voor een bedrag van € 0,6 miljoen plaats.

 • 5. Actualisering Delta-Aanpak Waterkwaliteit

  De beschikbare bedragen voor de Delta-Aanpak waterkwaliteit worden in lijn gebracht met de geactualiseerde bestedingsprogrammering die is opgesteld door een inventarisatie van de korte en lange termijn plannen bij de waterschappen. De verwachting is dat de uitgaven in de beginjaren lager zullen zijn dan in de latere jaren aangezien 20 waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering en de pilots pas later tot realisatie zullen leiden.

 • 6. Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

  De kasschuiven met betrekking tot Investeren in waterkwaliteit betreffen voornamelijk het programma Kader Richtlijn Water in verband met een actualisatie bij het onderdeel anticiperende grondverwerving, het niet doorgaan van het project Brunnermond omdat de maatregel technisch niet uitvoerbaar is en minder opgetreden risico's.

 • 7. Actualisering programmering Zoetwatermaatregelen

  In verband met de actualisering van de programmering Zoetwatermaatregelen wordt vanuit 2020 € 15,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Dit omdat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen verlengd is. Het betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

Licence