Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

1.131.383

 

1.131.383

‒ 247.375

884.008

111.729

293.607

‒ 113.528

‒ 202.897

Uitgaven

 

462.448

 

462.448

‒ 12.614

449.834

89.103

‒ 63.550

166.824

42.182

waarvan juridisch verplicht

 

94%

 

94%

 

49%

    

1.01

Grote projecten waterveiligheid

168.599

 

168.599

‒ 18.433

150.166

4.254

12.844

‒ 9.807

‒ 51.166

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

110.311

 

110.311

13.868

124.179

14.997

‒ 5.698

‒ 7.647

‒ 25.068

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

20.485

 

20.485

‒ 10.416

10.069

‒ 20

‒ 20

‒ 10

‒ 19.151

1.01.03

Ruimte voor de rivier

12.773

 

12.773

‒ 3.183

9.590

5.566

341

325

 

1.01.04

Maaswerken

25.030

 

25.030

‒ 18.702

6.328

‒ 16.289

18.221

‒ 2.475

‒ 6.947

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

282.880

 

282.880

‒ 846

282.034

81.958

‒ 78.311

171.912

89.538

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

32.718

 

32.718

‒ 5.803

26.915

6.900

18.600

28.837

24.500

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

537

 

537

 

537

    

1.02.02

Realisatieprogramma

250.162

 

250.162

4.957

255.119

75.058

‒ 96.911

143.075

65.038

1.03

Studiekosten

10.969

 

10.969

6.665

17.634

2.891

1.917

4.719

3.810

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.969

 

10.969

6.665

17.634

2.891

1.917

4.719

3.810

Ontvangsten

 

172.412

 

172.412

10.899

183.311

4.143

  

‒ 1.037

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

172.412

 

172.412

10.899

183.311

4.143

  

‒ 1.037

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

56.356

 

56.356

‒ 55

56.301

    

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

   

0

0

    

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

109.049

 

109.049

6.168

115.217

    

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

   

20

20

    

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

7.007

 

7.007

4.766

11.773

4.143

  

‒ 1.037

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 248 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 132 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € 383 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 4 miljoen.

De verlaging van € 383 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingenschuiven vanuit 2020 naar latere jaren op de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 32 miljoen), HWBP-waterschapsprojecten (€ 236 miljoen) door aangepaste planningen van de beheerders, HWBP-Rijksprojecten (€ 49 miljoen), HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 5 miljoen) vanwege minder opgetrede risico's, Ruimte voor de Rivier (€ 16 miljoen) omdat een aantal restwerken later worden uitgevoerd, Zandmaas (€ 21 miljoen) en Grensmaas (€ 16 miljoen), omdat minder risico's zijn opgetreden en Pannerdenschkanaal kribverlaging (€ 10 miljoen).

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 18,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 59,4 miljoen, een verhoging van € 40,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een verhoging in verband met een desaldering van € 1,6 miljoen en een verlaging van € 1,2 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;

  • Ruimte voor de Rivier € -6 miljoen, omdat een aantal restwerken in een later stadium worden uitgevoerd.

  • Zandmaas € -17 miljoen, als gevolg van minder opgetrede risico's en minder uitgaven als gevolg van lagere grondverwerving.

  • HWBP-2 Rijksprojecten € -8 miljoen, omdat bij het project Houtribdijk in 2020 minder risico's worden verwacht dan gepland. De risicoreservering verschuift naar een later jaar.

  • HWBP-2 Waterschapsprojecten € -22 miljoen. Deze kasschuif betreft voornamelijk een aangepaste planning bij het project Markermeerdijk, omdat het goedkeuringsbesluit van de provincie Noord Holland op het projectplan Waterwet en de lange looptijd van de RvS-procedure meer tijd vergt.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 40,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desaldering

De hogere ontvangsten ad € 1,5 miljoen betreft de vergoeding van de provincie Flevoland voor de aanleg van de uitbreiding van het watersportstrand als onderdeel van het project Houtribdijk

Overboekingen binnen het Deltafonds

Hogere ontvangsten van derden in de kosten van innovatie HWBP bij de projecten IJsseldijk Gouda € 0,7 miljoen, Deltagooten € 0,3 miljoen, Voorlanden € 0,2 miljoen, Krachtige IJsseldijken € 0,3 miljoen zijn met de 2e suppletoire begroting 2019 gesaldeerd met Innovatie HWBP-2 (artikelonderdeel 1.01.01). Dit is niet correct daar de betreffende projecten onder het HWBP vallen (artikel 1.02.02). Met deze mutatie wordt de correctie (€ 1,2 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2024) doorgevoerd.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 0,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren van € 84,5 miljoen, een verlaging ad € 86,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een desaldering ad € 3,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds per saldo een verlaging van € 2,4 miljoen.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2020 bedroeg € 83 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2019 € 192 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2020 een bedrag van € 241 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze omslaat naar een onderprogrammering van € 49 miljoen. Om de overprogrammering op een gewenst niveau te brengen wordt middels een kasschuif ten laste van de generale beeld € 94,9 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Hiermee wordt de overprogrammering in 2020 € 46 miljoen.

De overige omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;

HWBP Waterschapsprojecten: Bij HWBP Waterschapsprojecten is uit gegaan van actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren. Daarmee wordt een bedrag van € 32 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren doorgeschoven.

Ijsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 18 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de regionale percelen. Het project IJsseldelta fase 2 bestaat uit meerdere samenhangende projecten, uitgevoerd door samenwerkende regionale overheden. Voor één perceel is de projectbeslissing in 2019 genomen. voor de andere twee percelen wordt deze in 2020 verwacht. De planuitwerking kost meer tijd in verband met de complexiteit van de samenhangende opgaven en te borgen belangen van de omgeving.

Daarnaast worden op basis van actualisatie van de uitvoering voor zowel HWBP(Rijksprojecten) als het project Dijkversterking/herstel steenbekleding elk € 6 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren doorgeschoven.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 86,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desaldering

RWS doet voor de provincie Zeeland de uitvoering van het natuurpark Westerschelde. Deze werkzaamheden worden meegenomen in het reguliere werk van RWS. De provincie vergoedt aan RWS de gemaakte kosten voor het natuurpark.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Hogere ontvangsten van derden in de kosten van innovatie HWBP bij de projecten IJsseldijk Gouda € 0,7 miljoen, Deltagooten € 0,3 miljoen, Voorlanden € 0,2 miljoen, Krachtige IJsseldijken € 0,3 miljoen zijn met de 2e suppletoire begroting 2019 gesaldeerd met Innovatie HWBP-2 (artikelonderdeel 1.01.01). Dit is niet correct daar de betreffende projecten onder het HWBP vallen (artikel 1.02.02). Met deze mutatie wordt de correctie € 1,2 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2024) doorgevoerd.

Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.

Een bedrag van € 0,6 miljoen wordt naar de investeringsruimte op artikel 5.03 geboekt in verband met een meevaller bij het project Primaire Waterkering Vlieland, welke is ontstaan doordat een deel van de zandaanvulling via suppletie ter beschikking kon komen. Daarnaast was er sprake van een positief aanbestedingsresultaat.

1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 6,7 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 1,6 miljoen, een verhoging ad € 4,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds per saldo een verhoging van € 3,6 miljoen.

Kasschuiven

In het regeerakkoord zijn in 2019 middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van cyber security in de watersector. Dit programma is in de opstartfase. De uitvoeringsplanning is vertraagd. Om aansluiting te krijgen op deze actualisatie is een kasschuif nodig.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Zeespiegelstijging kennisprogramma: Ter financiering van het onderzoeksprogramma zeespiegelstijgijng en het kennisprogramma waterveiligheid dijken en duinen in periode 2020 tot en met 2026 wordt vanuit de beleidreservering onderzoeken € 6,5 miljoen (artikel 5.04) en vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) € 12,6 miljoen overgeheveld naar MIRT onderzoeken waterveiligheid op het onderdeel studiekosten van artikel 1 van het DF. In 2020 betreft het een bedrag van € 4 miljoen.

Cybersecurity: Aan RWS wordt op artikel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de extra impuls van het cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water. Deze opdracht loopt mee met het project Landelijk Meetnet Water 2 voor de Life-cycle vernieuwing van het Landelijk Meetnet. In totaal betreft de opdracht een bedrag van € 3,1 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2020 wordt overgeboekt.

Staf Deltacommissaris BOA 2020: RWS voert in opdracht van het Ministerie van IenW en de staf Deltacommissaris diverse werkzaamheden uit. Dit betreft met name werkzaamheden op het gebied van beleidsondersteuning en advisering (de zogenaamde BOA). Evenals vorige jaren zijn de door RWS uit te voeren BOA activiteiten ten behoeve van de Staf Deltacommisaris betaald door het Ministerie van IenW. Met deze mutatie, overboeking van € 0,4 miljoen vanuit artikel 5.02.02 Programmauitgaven Staf Deltacommissaris, worden de kosten tussen het Ministerie van IenW en de Staf Deltacommissaris verrekend.

Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en desaleringen voor een bedrag van € 5,7 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desalderingen

De desalderingen hebben betrekking op de volgende projecten:

  • Houtribdijk: De provincie Flevoland draagt voor de aanleg van de uitbreiding van het watersportstrand € 1,5 miljoen bij.

  • Afsluitdijk: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever. Deze hogere ontvangsten worden aangewend op artikel 4.02 waar het project Afsluitdijk wordt verantwoord.

  • Vooroeververdediging: Het project Natuurpark Westerschelde wordt door RWS voor de provincie Zeeland uitgevoerd. De provincie vergoed deze gemaakte kosten aan RWS.

  • Project Lexmond Fort Everdingen: Hogere ontvangsten alsgevolg van terugontvangen te veel betaalde subsidie € 0,3 miljoen, verstrekt in het kader van het programma Delpaplan Grote Rivieren.

  • HWBP Marken: Hogere ontvangsten als gevolg van een bijdrage van de provincie Noord-Holland € 0,5 miljoen.

Licence