Base description which applies to whole site

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2024

2024

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

8

40

190

188

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

124

157

2.434

2.436

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

2

2

46

46

   

afrondingen

       

Programma

134

199

2.670

2.670

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

134

199

     
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

10

29

2.257

2.257

   

afrondingen

       

Programma

10

29

2.257

2.257

   

Begroting (DF 1.01.03)

10

29

     
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

2

2

116

116

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

5

13

400

400

2022

2022

 

afrondingen

‒ 1

      

Programma

6

15

516

516

   

Begroting (DF 1.01.04)

6

15

     
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

5

2

629

629

   

HWBP Waterschapsprojecten

239

178

5.466

5.486

  

1

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

9

5

95

109

   
        

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

2

7

192

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

5

5

24

24

   

Zandhonger Oosterschelde

4

5

10

10

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

0

0

1

2

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

2

19

19

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

10

36

95

95

   

Monitoring Langsdammen Waal

1

1

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

1

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

23

2

826

820

2021

2021

 

afrondingen

 

‒ 1

‒ 2

‒ 2

   

Programma

301

243

8.529

8.558

   

Begroting (DF 1.02.02)

255

243

     

Overprogrammering (-)

‒ 46

0

     

ad 1. Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

6

7

  

Ambitie Afsluitdijk

    

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

125

125

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

83

83

2022

2022

afronding

‒ 1

‒ 1

  

Totaal programma planuitwerking en verkenning

227

228

  

Begroting DF 1.02.01

227

228

  

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

16

3

74

74

2021

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

6

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

83

76

2018

2018

 

Afrondingen

1

      

Programma

24

4

167

160

   

Begroting (DF 2.02.02)

24

4

     

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

10

12

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

10

12

   

Begroting DF 2.02.01

10

12

   

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

20

21

1.595

1.613

2022

2022

1

Totaal programma

20

21

1.595

1.613

   

Begroting DF 4.02.01

20

21

     
  • 1. Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt 1,5 miljoen.

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

21

20

615

615

   

afrondingen

       

Totaal programma

21

20

645

645

   

Begroting DF 7.01.01

21

20

     
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Verruiming vaargeul Westerschelde

22

0

26

26

   

Grote wateren

5

0

170

14

2032

2021

1

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

 

1

     

Totaal programma

27

1

196

40

   

Begroting DF 7.02.01

27

1

     
  • 1. Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. De oplevering hiervan is voorzien in 2032.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

2

2

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

100

100

2025

2023

1

Totaal programma planuitwerking en verkenning

102

102

   

Begroting DF 7.02.02

102

102

   
  • 1. De planuitwerking van de Grevelingen krijgt naar verwachting begin 2020 een officieel startsein en zal drie jaar duren. Daarop volgt nog 2 jaar realisatie. De oorzaak van de bijgestelde planning is dat eind 2018 een verlengde opdracht is gegeven voor de verkenningsfase. Dit om de kosten voor Natura2000 beter in te kunnen schatten en het project klimaatrobuust te ontwerpen. Uit het Plan van Aanpak dat nu aan de voorfase van de planuitwerkingsfase wordt opgesteld blijkt dat de planuitwerking 3 jaar duurt. Specifieke onderzoeken die nodig zijn om eventueel een marktpartij te interesseren voor de bouw en exploitatie van de getijdencentrale is hier de oorzaak van. De realisatiefase duurt vervolgens naar inschatting 2 jaar.

Licence