Base description which applies to whole site

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

01 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

168.599

113.998

80.074

101.734

51.801

0

10.969

8.921

2.138

   

2.227

 

Desalderen Houtribdijk

1.564

1.564

             

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 59.424

4.254

12.844

‒ 9.807

‒ 50.861

566

14.427

10.700

70.723

   

6.578

 

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

40.653

40.653

             

Correctie Innovatie HWPB en HWBP-2

‒ 1.531

‒ 1.226

   

‒ 305

         

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 18.433

4.254

12.844

‒ 9.807

‒ 51.166

566

14.427

10.700

70.723

0

0

0

6.578

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

150.166

118.252

92.918

91.927

635

566

25.396

19.621

72.861

0

0

0

8.805

0

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

282.880

299.710

546.877

335.406

476.374

470.231

407.901

467.577

408.206

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

Desaldering Vooroeververdediging

6.858

3.535

3.323

            

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

179.363

‒ 4.393

‒ 51.581

‒ 24.230

‒ 48.947

‒ 19.059

‒ 35.923

‒ 58.544

‒ 79.317

98.364

46.182

15.237

‒ 6.752

‒ 10.400

Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld

0

‒ 94.908

86.528

‒ 23.230

199.642

141.680

277.607

31.774

116.985

143.675

‒ 105.452

‒ 179.110

‒ 198.057

‒ 326.102

‒ 71.032

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

‒ 86.476

‒ 86.476

             

Correctie Innovatie HWPB en HWBP-2

1.531

1.226

   

305

         

Meevaller PWK Vlielanden

‒ 622

‒ 622

             

Overheveling restbudget niet DBFM

‒ 64

‒ 64

             

Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP

‒ 48.400

‒ 2.900

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 846

81.958

‒ 78.311

171.912

89.538

255.048

‒ 7.649

54.941

60.858

‒ 10.588

‒ 136.428

‒ 186.320

‒ 336.354

‒ 84.932

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

282.034

381.668

468.566

507.318

565.912

725.279

400.252

522.518

469.064

533.162

379.148

275.155

51.742

234.618

      

0

         

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 1.584

‒ 507

‒ 684

359

240

240

240

240

240

240

240

240

240

256

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

4.334

4.334

             

Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water

‒ 3.138

‒ 937

‒ 802

‒ 1.399

           

Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren

‒ 498

‒ 78

‒ 210

‒ 210

           

Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV

21.470

4.020

3.860

3.660

3.810

3.570

2.100

450

       

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020

1.850

200

550

550

550

          

Staf Deltacommissaris: BOA 2020

370

370

             

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

580

580

             

Agentschapsbijdrage KNMI

‒ 80

‒ 80

             

Cybersecurity inhuur VNAC

‒ 160

‒ 160

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

6.665

2.891

1.917

4.719

3.810

2.340

690

240

240

240

240

240

240

256

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

17.634

11.103

9.617

12.401

10.687

9.337

7.687

7.237

7.237

7.237

7.237

7.237

7.237

7.253

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

462.448

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

 

449.834

511.023

571.101

611.646

577.234

735.182

433.335

549.376

549.162

540.399

386.385

282.392

67.784

241.871

                
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

152.067

138.450

150.591

151.869

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Desalderingen

8.990

5.667

3.323

            

GCA

4.900

4.900

             

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

217

820

  

‒ 1.037

         

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

115

115

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

10.899

4.143

0

0

‒ 1.037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

183.311

154.853

159.396

149.819

147.663

152.067

138.450

150.591

151.869

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

 

183.311

154.853

159.396

149.819

147.663

152.067

138.450

150.591

151.869

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

02 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

24.435

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

     

Desaldering Haringvlier de Kier

6.893

6.893

             

Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening

0

‒ 26.634

‒ 13.454

23.050

9.081

694

919

3.006

919

919

1.500

    

Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening

19.790

19.790

             

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020

‒ 1.650

 

‒ 550

‒ 550

‒ 550

          

Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld

‒ 20

‒ 20

             

Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer

‒ 559

‒ 559

             

Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte

‒ 70

‒ 70

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 600

‒ 14.004

22.500

8.531

694

919

3.006

919

919

1.500

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

23.835

14.862

24.378

11.000

2.752

2.752

4.839

2.752

2.752

1.500

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

3.085

4.100

1.100

1.366

1.100

 

200

       

Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening

‒ 95

‒ 95

             

voorbereiding zoetwater

2.990

854

 

167

717

167

167

367

551

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

759

0

167

717

167

167

367

551

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

3.844

4.100

1.267

2.083

1.267

167

567

551

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

27.520

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

27.679

18.962

25.645

13.083

4.019

2.919

5.406

3.303

2.752

1.500

    
                
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Desaldering Haringvlier de Kier

6.893

6.893

             

Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 5.373

‒ 5.373

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

1.520

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.520

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

1.520

             

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.155

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

       

4.009

6.296

4.116

‒ 1.623

205

‒ 703

‒ 4.920

‒ 4.920

‒ 2.460

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

204.320

218.900

162.018

164.787

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging

0

4.009

6.296

4.116

‒ 1.623

205

‒ 703

‒ 4.920

‒ 4.920

‒ 2.460

0

    

Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

9.005

9.005

             

Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld

20

20

             

Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer

559

559

             

Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte

70

70

             

Herstart project besturingssysteem Maeslantkering

7.600

3.500

4.100

            

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

17.163

10.396

4.116

‒ 1.623

205

‒ 703

‒ 4.920

‒ 4.920

‒ 2.460

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

143.080

144.668

136.076

157.898

160.917

203.617

213.980

157.098

162.327

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

150.416

152.004

143.412

165.234

168.279

210.979

221.342

164.667

169.482

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

56.700

59.002

58.166

57.342

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Desaldering Afsluitdijk

285

285

             

Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet

0

13.605

‒ 8.246

‒ 8.607

4.691

42

‒ 73

‒ 72

‒ 71

‒ 71

‒ 70

‒ 68

‒ 67

‒ 66

‒ 927

Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet

‒ 5.196

‒ 5.196

             

Overheveling restbudget niet DBFM

64

64

             

Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk

‒ 15.629

‒ 1.511

‒ 1.011

‒ 416

‒ 2.855

‒ 1.162

‒ 1.158

‒ 1.159

‒ 1.159

‒ 1.159

‒ 1.159

‒ 1.159

‒ 1.159

‒ 562

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

7.247

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

‒ 1.231

‒ 1.231

‒ 1.230

‒ 1.230

‒ 1.229

‒ 1.227

‒ 1.226

‒ 628

‒ 927

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

20.290

42.002

41.869

224.191

59.892

55.469

57.771

56.936

56.112

54.682

53.907

53.146

52.993

52.621

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

20.290

42.002

41.869

224.191

59.892

55.469

57.771

56.936

56.112

54.682

53.907

53.146

52.993

52.621

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

231.056

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

LNV: programmamanager Informatiehuis Marien

120

120

             

Kas en VP schuif inzake P-uitgaven

0

‒ 196

98

98

           

Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven

557

557

             

Duurzaam voor Elkaar

470

235

235

            

Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP

48.400

2.900

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Interne dienstverlening Deltacommissaris

‒ 274

‒ 274

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

3.342

3.833

3.598

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

249.488

248.188

238.759

237.120

232.917

234.556

230.631

235.288

235.287

234.556

234.556

234.556

234.556

234.556

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

63.129

65.075

65.071

66.582

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven

428

428

             

Duurzaam voor Elkaar

‒ 470

‒ 235

‒ 235

            

Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water

3.138

937

802

1.399

           

Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren

498

78

210

210

           

Staf Deltacommissaris: BOA 2020

‒ 537

‒ 537

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

671

777

1.609

           

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

68.782

69.142

68.200

66.404

66.663

63.129

65.075

65.071

66.582

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

38.675

81.441

70.907

127.958

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven

0

‒ 11.505

10.106

4.411

10.282

7.845

‒ 7.996

‒ 7.258

21.676

‒ 20.034

‒ 34

‒ 3.154

‒ 15.410

0

11.071

Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven

10.789

10.789

             

Meevaller PWK Vlielanden

622

622

             

Desaldering

283

283

             

Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV

‒ 15.020

‒ 4.020

‒ 3.860

‒ 1.660

‒ 1.810

‒ 2.570

‒ 1.100

        

Staf Deltacommissaris: BOA 2020

167

167

             

voorbereiding zoetwater

‒ 2.990

‒ 854

 

‒ 167

‒ 717

‒ 167

‒ 167

‒ 367

‒ 551

      

Herstart project besturingssysteem Maeslantkering

‒ 7.600

‒ 3.500

‒ 4.100

            

Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk

15.629

1.511

1.011

416

2.855

1.162

1.158

1.159

1.159

1.159

1.159

1.159

1.159

562

 

Programmaruimte ILT

‒ 3.182

‒ 1.511

‒ 1.011

‒ 416

‒ 244

          

Caribisch Nederland

‒ 13.903

‒ 3.750

‒ 3.975

‒ 2.400

‒ 2.114

‒ 1.664

         

Audit instandhoudingskosten naar infrastructuurfonds

‒ 425

‒ 425

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 12.193

‒ 1.829

184

8.252

4.606

‒ 8.105

‒ 6.466

22.284

‒ 18.875

1.125

‒ 1.995

‒ 14.251

562

11.071

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

5.257

18.471

23.984

53.952

76.656

30.570

74.975

93.191

109.083

29.800

16.680

57.733

217.964

350.659

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

65.000

94.400

109.400

109.400

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven

0

‒ 6.600

2.400

9.080

7.500

12.700

27.620

30.500

30.000

30.000

‒ 100.000

‒ 43.200

   

Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven

3.100

3.100

             

Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV

‒ 6.450

  

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 450

       

grote wateren

‒ 158.000

‒ 1.500

‒ 9.000

‒ 11.500

‒ 10.000

‒ 21.000

‒ 21.000

‒ 21.000

‒ 21.000

‒ 21.000

‒ 21.000

    

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 5.000

‒ 6.600

‒ 4.420

‒ 4.500

‒ 9.300

5.620

9.050

9.000

9.000

‒ 121.000

‒ 43.200

   

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

4.500

8.589

21.369

27.289

78.300

70.620

103.450

118.400

118.400

29.000

192.600

235.800

169.800

169.800

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

328.027

344.390

352.312

384.765

454.536

398.875

474.131

511.950

529.352

356.174

506.654

590.907

685.138

817.794

                
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

               

Saldo 2019: Overige uitgaven

43.986

43.986

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

43.986

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

43.986

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

43.986

             

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

993.029

1.138.423

1.131.267

1.119.649

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld

0

‒ 94.908

86.528

‒ 23.230

199.642

141.680

277.607

31.774

116.985

143.675

‒ 105.452

‒ 179.110

‒ 198.057

‒ 326.102

‒ 71.032

LNV : Nutrienten

‒ 150

‒ 150

             

LNV: programmamanager Informatiehuis Marien

120

120

             

Audit instandhoudingskosten

‒ 425

‒ 425

             

Interne dienstverlening Deltacommissaris

‒ 274

‒ 274

             

GCA

‒ 4.900

‒ 4.900

             

Programmaruimte ILT

‒ 3.182

‒ 1.511

‒ 1.011

‒ 416

‒ 244

          

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen

‒ 230

‒ 230

             

Caribisch Nederland

‒ 13.903

‒ 3.750

‒ 3.975

‒ 2.400

‒ 2.114

‒ 1.664

         

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

580

580

             

Agentschapsbijdrage KNMI

‒ 80

‒ 80

             

Cybersecurity inhuur VNAC

‒ 160

‒ 160

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 105.688

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

277.607

31.774

116.985

143.675

‒ 105.452

‒ 179.110

‒ 198.057

‒ 326.102

‒ 71.032

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

826.551

1.044.280

1.106.483

1.345.624

1.269.032

1.270.636

1.170.197

1.248.252

1.263.324

1.022.417

963.486

1.043.042

921.716

1.186.502

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

826.551

1.044.280

1.106.483

1.345.624

1.269.032

1.270.636

1.170.197

1.248.252

1.263.324

1.022.417

963.486

1.043.042

921.716

1.186.502

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

47.612

81.520

53.873

50.284

53.690

 

93.662

91.818

86.919

     

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 29.577

10.253

33.328

‒ 4.698

601

‒ 9.907

        

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

2.840

2.840

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 26.737

10.253

33.328

‒ 4.698

601

‒ 9.907

        

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

20.875

91.773

87.201

45.586

54.291

‒ 9.907

93.662

91.818

      
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

30.424

26.484

49.444

23.393

0

         

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 6.789

‒ 16.438

‒ 36.055

‒ 1.555

52.444

8.393

        

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

6.220

6.220

             

Grote wateren

158.000

1.500

9.000

11.500

10.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

    

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

931

‒ 7.438

‒ 24.555

8.445

73.444

29.393

21.000

21.000

21.000

21.000

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

31.355

19.046

24.889

31.838

73.444

29.393

21.000

21.000

21.000

21.000

    
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

49.476

9.990

9.450

9.100

1.000

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

Deskstudie nutrienten

50

50

             

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 54.000

10.000

10.000

10.000

24.000

         

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

32.663

32.663

             

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020

‒ 200

‒ 200

             

LNV : Nutrienten

‒ 150

‒ 150

             

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen

‒ 230

‒ 230

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 21.867

10.000

10.000

10.000

24.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

27.609

19.990

19.450

19.100

25.000

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

127.512

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

79.839

130.809

131.540

96.524

152.735

19.486

116.662

112.818

21.000

21.000

0

0

0

0

                
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

332

508

            

Deskstudie nutrienten

50

50

             

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid ontvangsten

0

451

‒ 451

            

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

‒ 116

‒ 116

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

385

‒ 451

            

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

717

57

            
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

332

508

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

717

57

            
Licence