Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

6.195.972

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Verkiezingen

1

2.490

2) Huurtoeslag

3

‒ 89.300

3) Woningbouwimpuls

3

200.000

4) Versterkingsoperatie Groningen

10 + 11

22.870

5) Doc-Direkt

11

31.459

6) Dienstverleningsafspraken

11

8.500

7) Loonbijstelling

13

22.712

8) Prijsbijstelling

13

25.275

9) Eindejaarsmarge

 

42.094

10) Overige mutaties

 

40.632

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

6.502.704

Toelichting

1) Verkiezingen

In 2020 wordt circa € 2,5 mln. beschikbaar gesteld voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan. 

2) Huurtoeslag

Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) wordt de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. Het budget huurtoeslag valt lager uit als gevolg van een in de eerste jaren lager dan verwachte werkloosheid en een hogere inkomensontwikkeling. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag.

3) Woningbouwimpuls

Voor de woningbouwimpuls wordt de eerse tranche van de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) overgeheveld.

4) Versterkingsoperatie Groningen

Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van BZK vanuit de Aanvullende Post.

5) Doc-Direkt

Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten die gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen.

6) Dienstverleningsafspraken

De uitgaven naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2020 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.

7) Loonbijstelling

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de departementale begroting.

8) Prijsbijstelling

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de departementale begroting.

9) Eindejaarsmarge

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van 2019 aan begrotingshoofdstuk VII. Deze wordt onder andere ingezet voor de transitiekosten Shared Service Center-ICT (SSC-ICT), woondeals en de investeringspost digitale overheid.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

729.449

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Huurtoeslag

3

‒ 54.300

2) Doc-Direkt

11

31.549

3) Dienstverleningsafspraken

11

8.500

4) Surplus eigen vermogen RVB

12

13.200

5) Overige mutaties

 

‒ 2.259

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

726.139

Toelichting

1) Huurtoeslag

De ontvangstenraming van de huurtoeslag is naar beneden bijgesteld. Er is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg van minder aanvragers en als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.

2) Doc-Direkt

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van uitgaven.

3) Dienstverleningsafspraken

De ontvangsten naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2020 (DVA) van het kerndepartement met de baten-lastenagentschappen.

4) Surplus eigen vermogen RVB

De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) (€ 13,2 mln.) conform de Regeling Agentschappen.

Licence