Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

59.387

9.000

68.387

4.662

73.049

2.273

2.481

‒ 1.014

‒ 864

          

Uitgaven

59.387

9.000

68.387

3.777

72.164

1.092

2.481

‒ 1.014

‒ 864

Waarvan juridisch verplicht

82%

   

82%

    
          

1.1 Bestuur en regio

10.202

0

10.202

1.225

11.427

‒ 33

0

0

0

Subsidies

4.538

0

4.538

100

4.638

0

0

0

0

Bestuur en regio

1.124

0

1.124

100

1.224

0

0

0

0

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.414

0

3.414

0

3.414

0

0

0

0

Opdrachten

3.969

0

3.969

1.125

5.094

‒ 33

0

0

0

Bestuur en regio

3.969

0

3.969

1.029

4.998

‒ 33

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

1.660

0

1.660

0

1.660

0

0

0

0

Diverse bijdragen

1.660

0

1.660

0

1.660

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

35

0

35

0

35

0

0

0

0

Bijdrage aan internationaal

35

0

35

0

35

0

0

0

0

          

1.2 Democratie

49.185

9.000

58.185

2.552

60.737

1.125

2.481

‒ 1.014

‒ 864

Subsidies

32.152

9.000

41.152

1.123

42.275

0

0

0

0

Verbinding inwoner en overheid

2.507

0

2.507

600

3.107

0

0

0

0

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

3.021

0

3.021

0

3.021

0

0

0

0

Weerbaar bestuur

974

0

974

0

974

0

0

0

0

Politieke partijen

18.211

9.000

27.211

523

27.734

0

0

0

0

ProDemos

7.326

0

7.326

0

7.326

0

0

0

0

Comité 4/5 mei

113

0

113

0

113

0

0

0

0

Opdrachten

7.568

0

7.568

547

8.115

1.143

3.431

‒ 64

‒ 64

Verbinding inwoner en overheid

4.715

0

4.715

879

5.594

1.169

3.450

‒ 50

‒ 50

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

1.098

0

1.098

‒ 14

1.084

‒ 14

‒ 14

‒ 14

‒ 14

Weerbaar bestuur

1.755

0

1.755

‒ 318

1.437

‒ 12

‒ 5

0

0

Inkomenoverdracht

7.781

0

7.781

0

7.781

‒ 800

‒ 800

‒ 800

‒ 800

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

7.781

0

7.781

0

7.781

‒ 800

‒ 800

‒ 800

‒ 800

Bijdrage aan zbo/rwt's

400

0

400

1.078

1.478

932

0

0

0

Diverse bijdragen

400

0

400

1.078

1.478

932

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

68

0

68

0

68

0

0

0

0

Bijdragen aan internationaal

68

0

68

0

68

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Dienst Publiek en Communicatie

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

816

0

816

‒ 196

620

‒ 150

‒ 150

‒ 150

0

Gemeentefonds (H50)

616

0

616

0

616

0

0

0

0

Provinciefonds (H51)

200

0

200

‒ 196

4

‒ 150

‒ 150

‒ 150

0

          

Ontvangsten

21.965

0

21.965

0

21.965

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Bestuur en regio

Opdrachten

Bestuur en regio

Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder het beschikbaar stellen van € 0,9 mln. vanuit de eindejaarsmarge 2019 voor de uitvoering van Agenda Stad. Daarnaast wordt circa € 0,8 mln. vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overgeboekt naar BZK. BZK fungeert als opdrachtgever voor een onderzoek naar de structurele middelen voor jeugd. Verder is € 0,1 mln. bestemd voor een onderzoek naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord en is de bijdrage van BZK voor het vormgeven van het Kenniscentrum Inkoop Sociaal Domein (circa € 0,1 mln.) gerealloceerd naar artikel 4.1 bijdrage aan agentschappen om dit via de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te verantwoorden. Tot slot wordt de bijdrage van BZK aan de Innovatie Estafette 2020 (circa € 0,3 mln.) overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) via het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.

1.2 Democratie

Subsidies

Verbinding inwoner en overheid

Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 0,6 mln. beschikbaar gesteld voor de volgende editie van het Democratiefestival.

Politieke partijen

Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is circa € 0,5 mln. bijgedragen voor het Politieke Partijen Programma (PPP) van Shiraka voor buitenlandse activiteiten van politieke partijen met zusterpartijen in de Arabische regio, gericht op de opbouw van een solide functionerend democratisch meerpartijensysteem.

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan wordt circa € 8,5 mln. beschikbaar gesteld, waarvan circa € 2,5 mln. in 2020. Daarnaast wordt in 2020 circa € 0,9 mln. overgeboekt naar de Kiesraad voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), en wordt respectievelijk € 0,3 mln. en € 0,2 mln. herschikt naar artikel 6.2 voor de uitvoering van het programma Regeldruk en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO). Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden.

Weerbaar bestuur

Voor de subsidie aan het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voor het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) worden middelen herschikt naar artikel 7.1 subsidies om dit op het juiste artikel en instrument te verantwoorden. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd voor weerbaarheid om dit via de jaaropdracht aan RVO.nl te verantwoorden en wordt er een bijdrage verstrekt aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Bijdrage aan zbo/rwt's

Diverse bijdragen

Dit betreft een reallocatie vanuit artikel 6.6 voor het project City Deal Zicht op Ondermijning.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Provinciefonds

Dit betreffen bijdragen aan de provincie Friesland voor de uitvoering van de Wet gebruik Friese taal zoals overeengekomen in de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK) 2019-2023 en het adviesorgaan DINGtiid. De hiervoor bestemde middelen zijn overgeboekt naar het provinciefonds.

Licence