Base description which applies to whole site

2.3 Uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2020 (incl. amendementen en NvW'n)

 

11.035.078

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
       

1

O&T-munitie

7

40.000

2

Nationaal Fonds Ereschuld

8

20.800

3

Werkkostenregeling

8

5.000

4

Nog onverdeeld

12

‒ 49.500

5

Defensiebrede herprioritering

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

‒ 30.600

6

Loonbijstelling

12

170.320

7

Prijsbijstelling

12

92.282

8

Eindejaarsmarge Defensie

6, 12

136.407

9

Eindejaarsmarge HGIS

1, 8, 11

72.845

10

Claims en bijdragen

1, 6, 8

‒ 43.657

11

Interdepartementale Budgetoverhevelingen

2, 5, 6, 7, 9,10

22.346

12

Doorwerking hogere ontvangsten door medegebruik

8

6.000

       
 

Overige mutaties

 

14.352

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

11.491.673

 

De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

1. O&T-munitie

Het budget voor munitie wordt in 2020 verhoogd met € 40 miljoen. De verhoging is noodzakelijk omdat het budget leidde tot een belemmering in het operationeel gereed stellen van (a) eenheden in het algemeen en (b) voor het operationeel gereed stellen van eenheden voor inzet, standby-opdrachten en de nationale taak (EODD) in het bijzonder.

2. Nationaal Fonds Ereschuld

Het budget voor Nationaal Fonds Ereschuld wordt in 2020 verhoogd met € 20,8 miljoen. Met de bijstelling van het budget zijn geraamde uitgaven en budget in evenwicht.

3. Werkkostenregeling

Het budget voor de Werkkostenregeling wordt verhoogd met € 5,0 miljoen. Belangrijke oorzaak van de hogere uitgaven is enerzijds de belasting van WKR-plichtige uitgaven voor personeel en anderzijds het kleiner worden van de vrije ruimte van het Rijk. Hiervan kon Defensie eerder profiteren.

4. Nog onverdeeld

Vanuit het budget Nog onverdeeld (artikel 12) wordt € 49,5 miljoen overgeheveld naar (onder meer) de begrotingsartikelen 7 en 8 voor respectievelijk O&T-munitie en Nationaal Fonds Ereschuld.

5. Defensiebrede herprioritering

Het budget op de begroting van de Defensieonderdelen (artikelen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 10) wordt verlaagd met per saldo € 30,6 miljoen. Vrijval, vooral vanwege ondervulling, wordt ingezet ter dekking van de mutaties O&T-munitie, Nationaal Fonds Ereschuld en de Werkkostenregeling.

6. Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2020 van € 170,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

7. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2020 van € 92,3 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijstelling is geparkeerd op artikel 12 en zal met de tweede suppletoire begroting voor 2020 en meerjarig in de ontwerpbegroting 2021 worden toegewezen aan de betreffende artikelen.

8. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 van € 136,4 miljoen aan de begroting van Defensie. In dit bedrag zit ook de doorwerking van de meerontvangsten van HGIS (€ 3,9 miljoen), die is toegevoegd aan artikel 1 inzet.

9. Eindejaarsmarge HGIS

Dit betreft het saldo van de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 van HGIS. De eindejaarsmarge bestaat uit de toevoeging van de som van de eindejaarsmarge Budget Internationale Veiligheid (BIV) van € 69,8 miljoen, de toevoeging aan «Geheim (artikel 11)» met € 0,3 miljoen en de eindejaarsmarge Attaches € 2,8 miljoen.

10. Claims en bijdragen

Vanuit de eindejaarsmarge BIV 2019 is in 2020 voor € 8,8 miljoen bijgedragen aan de gasproblematiek, voor € 10 miljoen bijgedragen aan de versterking van de beveiliging van de hoog risico posten van Buitenlandse Zaken en is tevens een reservering gemaakt voor de uitvoering van het Srebrenica-arrest van € 35 miljoen in totaal verdeeld over de jaren 2020 t/m 2022, waarvan € 5 miljoen in 2020. De eindejaarsmarge Defensieattaches (€ 2,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2021, 2022 en 2023 en er is 0,5 miljoen euro structureel beschikbaar gekomen voor prijs- en loonbijstelling attaches. Ook wordt er per 2020 vanuit het BIV structureel bijdragen aan de inzet van de BSB met € 2,6 op de begroting van BZ. Tot slot is er vanuit de HGIS-middelen voor 2020 € 10 miljoen toegekend aan artikel 6, doordat door onvoorziene omstandigheden het beschikbaar gestelde bedrag voor de NCIA onvoldoende is gebleken om het project conform het aangegane commitment uit te voeren.

11. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit Defensie is onder andere € 1,2 miljoen overgeheveld naar Binnenlandse Zaken (BZK) voor het gebruik van softwarelicenties voor de MIVD. Ook is er € 0,4 miljoen naar Justitie en Veiligheid (J&V) overgeheveld als bijdrage aan het project Direct Betalen.

Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 15,3 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast is in totaal € 3,9 miljoen ontvangen van verschillende ministeries (Infrastructuur en Waterstraat, Justitie en Veiligheid, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor de ontwikkeling van het Maritiem Operatie Centrum (MOC). Ook wordt € 2,9 miljoen overgeheveld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 22,3 miljoen.

12. Doorwerking ontvangsten door medegebruik

Defensie ontvangt inkomsten door het faciliteren van het gebruik van (delen) van kazernecomplexen door met name (lagere) overheden. De inkomsten komen via het Rijksvastgoedbedrijf ten gunste van de defensiebegroting.

Licence