Base description which applies to whole site

5.2 Inspectie Leefomgeving en Transport

Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap ILT Eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

135.971

5.032

141.003

Omzet overige departementen

831

0

831

Omzet derden

23.869

0

23.869

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

13.118

13.118

Totaal baten

160.671

18.150

178.821

    

Lasten

   

Apparaatskosten

160.459

18.150

178.609

- Personele kosten

118.599

11.410

130.009

Waarvan eigen personeel

113.328

9.449

122.777

Waarvan inhuur externen

5.071

450

5.521

Waarvan overige personele kosten

200

1.511

1.711

- Materiële kosten

41.860

6.740

48.600

Waarvan apparaat ICT

200

0

200

Waarvan bijdrage aan SSO's

20.374

0

20.374

Waarvan overige materiële kosten

21.286

6.740

28.026

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

112

0

112

- Materieel

112

0

112

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

112

0

112

- Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

100

0

100

- Dotaties voorzieningen

100

0

100

- Bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

160.671

18.150

178.821

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De stijging van de omzet moederdepartement met € 5 miljoen bestaat uit de volgende mutaties:

  • Een toevoeging van + € 14,9 miljoen vanuit de balans ILT aan de omzet moederdepartement. Deze middelen zin bestemd voor: de inzet van middelen voor Merkbaar Meer, de inzet van het BCT programma en werkzaamheden die te maken hebben met de Afsluitdijk die in 2019 niet konden worden afgerond.

  • Zoals aangegeven in de leeswijzer is in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften een aandeel van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten (€ -12,73 miljoen). Het betreft de bijdrage van het moederdepartement, die bestemd is voor kosten van vergunningverlening, die niet geheel gedekt worden door de inkomsten die de ILT verkrijgt vanuit de tariefheffing.

  • Per saldo een hogere bijdrage van € 2,9 miljoen vanuit het moederdepartment door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling (+ € 3,6 miljoen), een bijdrage voor handhaving van de Afsluitdijk (+ € 1,5 miljoen) en daarnaast de bijdrage van ILT aan het moederdepartement (€ -2,3 miljoen) voor de overheveling van bedrijfsvoeringstaken die van ILT naar de centrale bedrijfsvoering van IenW gaan.

Bijzondere baten

Voor de toevoeging van € 12,73 miljoen aan de bijzonder baten zie toelichting omzet moederdepartement hierboven. Het overige deel (€ 0,381 miljoen) betreft de toevoeging van loon en prijsbijstelling vanuit het moederdepartement.

Lasten

Personele kosten

De kosten stijgen door met name de werving van extra fte’s voor de verdere ontwikkeling van Merkbaar Meer.

Materiële kosten

De kosten stijgen door met name de inzet van middelen voor het programma BCT en voor de inzet van middelen voor de Afsluitdijk.

Tabel 2 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

54.703

 

54.703

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

160.671

3.260

163.931

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 160.459

‒ 18.150

‒ 178.609

2.

Totaal operationele kasstroom

212

‒ 14.890

‒ 14.678

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 200

 

‒ 200

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

  

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 200

 

‒ 200

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

  

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

  

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

  

0

4.

Totaal financieringskasstroom

  

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

54.715

‒ 14.890

39.825

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

De stand is aangepast conform de jaarrekening 2019.

Operationele kasstroom

De hogere uitgaven aan operationele kasstromen betreffen de uitgave voor Merkbaar Meer, het BCT programma en voor middelen voor de inzet t.b.v de Afsluitdijk. Deze sluiten aan bij de afnamen van de balans met het zelfde bedrag.

Licence