Base description which applies to whole site

5.3 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap KNMI Eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

60.299

‒ 3.830

56.469

Omzet overige departementen

2.763

 

2.763

Omzet derden

25.234

3.300

28.534

Rentebaten

   

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

 

3.750

3.750

Totaal baten

88.297

3.220

91.517

    

Lasten

   

Apparaatskosten

62.527

4.129

66.656

- Personele kosten

37.793

1.899

39.692

Waarvan eigen personeel

35.772

1.899

37.671

Waarvan inhuur externen

1.969

 

1.969

Waarvan overige personele kosten

52

 

52

- Materiële kosten

24.734

2.230

26.964

Waarvan apparaat ICT

5.105

 

5.105

Waarvan bijdrage aan SSO's

3.975

 

3.975

Waarvan overige materiële kosten

15.654

2.230

17.884

Rentelasten

   

Afschrijvingskosten

3.438

200

3.638

- Materieel

3.038

200

3.238

Waarvan apparaat ICT

   

Waarvan overige materiële afschrijvingskosten

   

- Immaterieel

400

 

400

Overige Lasten

22.307

‒ 1.109

21.198

- Dotaties voorzieningen

22.307

‒ 1.109

21.198

- Aardobservatie

   

- Bijzondere lasten

   

Totaal lasten

88.272

3.220

91.492

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

25

0

25

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De per saldo lagere bijdrage aan het KNMI vanuit het moederdepartement wordt met name veroorzaakt door een lagere omzet voor aardobservatie (- € 1,1 miljoen) en de overheveling van € 3,75 miljoen naar bijzondere baten (zie toelichting bijzondere baten). Daarnaast stijgt de bijdrage van het moederdepartement door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling (€ 1,24 miljoen).

Omzet derden

De omzet derden stijgt door een uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 3,3 miljoen).

Bijzondere baten

Zoals aangegeven in de leeswijzer is in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften een aandeel van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten (€ 3,75 miljoen). Dit betreffen de ontvangen middelen voor de verbetering en transformatie van de informatievoorziening (IT Migratie € 2,5 miljoen en I-Strategie € 1,25 miljoen). Deze projecten dragen voor een belangrijk deel direct bij aan de producten, maar zijn niet opgenomen in de kostprijzen van deze producten.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De kosten stijgen door het uitvoeren van extra maatwerk projecten (€ 0,2 miljoen), stijging van loonkosten (€ 0,6 miljoen) en de uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 1,2 miljoen).

Materiële kosten

De kosten stijgen door de uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 1,9 miljoen) en gestegen prijzen (€ 0,3 miljoen).

Afschrijvingskosten

De kosten stijgen door de uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 0,2 miljoen).

Overige lasten

De kosten dalen door vertragingen in programma's bij EUMETSAT waardoor de af te dragen contributies lager uitvallen (- € 1,1 miljoen).

Tabel 3 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

9.850

4.262

14.112

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

3.438

959

4.397

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 900

‒ 10.426

‒ 11.326

2.

Totaal operationele kasstroom

2.539

‒ 9.467

‒ 6.930

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.700

‒ 3.630

‒ 5.330

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

  

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 1.700

‒ 3.630

‒ 5.330

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

300

 

300

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.750

933

‒ 1.817

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.700

3.630

5.330

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 750

4.563

3.813

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

9.939

‒ 4.272

5.667

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

De stand is aangepast conform de jaarrekening 2019. Voornaamste oorzaak van de stijging betreft een lagere uitgave operationele kasstroom in 2019 doordat de schulden (en vooruitontvangen bedragen) zijn gestegen in plaats van gedaald.

Operationele kasstroom

De mutaties in het exploitatieoverzicht hebben naar verwachting geen invloed op de operationele kasstroom. De ontvangsten operationele kasstroom stijgen doordat de ontvangen bedragen voor aardobservatie hoger zijn dan de verwachte uitgaven. De uitgaven operationele kasstroom zijn verhoogd vanwege de betaling in 2020 van de dienstverlening SSC Campus 2019 (€ 1,3 miljoen), IT Migratie (€ 0,8 miljoen) en I-Strategie (€ 0,5 miljoen), daling van de vooruitontvangen bedragen (subsidie)projecten (€ 2 miljoen) en een daling van de ontvangsten van de luchtvaartsector als gevolg van het Corona virus (€ 6,0 miljoen).

Investerings- en financieringskasstroom

De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn aangepast conform de leenaanvraag 2020. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de de daadwerklijke afgesloten leningen in 2019.

Over het jaar 2019 is Eigen Vermogen van het KNMI als gevolg van een negatief resultaat van € 0,7 miljoen afgenomen tot ‒ € 0,1 miljoen. In lijn met de regeling agentschappen wordt het Eigen Vermogen aangevuld tot € 0,2 miljoen met een reeds bij de begroting 2020 voorziene directe vermogensmutatie door de eigenaar van € 0,3 miljoen ten behoeve van het behoedzaam opbouwen van het Eigen Vermogen.

Licence