Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 20 Nog onderdeeld (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

0

0

53.626

53.626

51.936

47.789

47.579

47.368

Uitgaven

0

0

0

53.626

53.626

51.936

47.789

47.579

47.368

          

Loonbijstelling

   

31.671

31.671

30.664

27.769

27.736

27.628

Prijsbijstelling

   

21.955

21.955

21.272

20.020

19.843

19.740

Onvoorzien

         
          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Bij Voorjaarsnota 2020 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2020 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingstranche 2020 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.

Licence