Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 28 Nog onverdeeld (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

0

0

0

322.701

322.701

211.009

213.574

194.320

191.688

          

Uitgaven

0

0

0

322.701

322.701

211.009

213.574

194.320

191.688

          

Loonbijstelling

0

0

0

95.339

95.339

100.753

114.435

110.783

112.054

programma

   

95.339

95.339

100.753

114.435

110.783

112.054

apparaat

         
          

Prijsbijstelling

0

0

0

127.362

127.362

110.256

99.139

83.537

79.634

programma

   

127.362

127.362

110.256

99.139

83.537

79.634

apparaat

         
          

Beschermingsfonds economische veiligheid

   

100.000

100.000

    
          

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Bij Voorjaarsnota 2023 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2023 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingstranche 2023 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.

Beschermingsfonds Economische VeiligheidDit betreft een reservering van € 100 mln voor de nadere uitwerking van het Beschermingsfonds Economische Veiligheid. De geopolitieke verhoudingen verschuiven, waarbij macht door statelijke actoren steeds vaker wordt uitgeoefend door inzet van economische instrumenten, controle over technologieën en risicovolle strategische afhankelijkheden (zoals grondstoffen, energie). De verwachting is dat deze ontwikkeling de komende jaren verder zal toenemen en dat daarom snelle financiële interventie door het Rijk steeds vaker noodzakelijk zal zijn. Ter bekostiging hiervan wordt een deel van de loon- en prijsbijstelling ingezet van het Nationaal Groeifonds (NGF). De Kamer wordt nader geïnformeerd over de uitwerking van het op te richten fonds. Wanneer positieve besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden, worden de middelen na afstemming met het Ministerie van Financiën overgeheveld naar het juiste instrument op de begroting.

Licence