Base description which applies to whole site

5.1 Inleiding

In de 1e suppletoire begroting 2020 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2020-2024 vanaf de ontwerpbegroting 2020 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.

Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2019, geeft deze paragraaf de bijstellingen weer voor 2020 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.

De effecten van COVID-19 op de premie-gefinancierde zorguitgaven zijn op dit moment nog ongewis. De bijstelling van de raming van de zorguitgaven gebeurt aan de hand van realisatiecijfers per kwartaal, aangevuld met schattingen van verzekeraars over de uitgaven in de daarop volgende kwartalen. Op dit moment kunnen verzekeraars op basis van die eerste kwartaalcijfers, nog geen inschatting maken van het effect op de zorguitgaven in heel 2020, gegeven de onzekere situatie waar we op dit moment in zitten.

Wijzigingen in de 1e suppletoire begroting 2020

De 1e suppletoire begroting 2020 heeft ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2019 de onderstaande verandering ondergaan:

  • Het verdiepingshoofdstuk wordt integraal als open data beschikbaar gesteld. Op https://opendata.rijksbegroting.nl/#dataset_4c en https://data.overheid.nl/data/dataset?tags=vws wordt integraal ingegaan op zowel de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg als de meerjarige ontwikkeling. Hierin worden de financiële bijstellingen per deelsector tussen de ontwerpbegroting 2020 en de 1e suppletoire begroting 2020 gepresenteerd en toegelicht.

Licence