Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2020 van hoofdstuk XVII van de begroting van het Rijk.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de extra maatregelen die genomen zijn als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19). Het betreft uitgaven welke binnen de bestaande budgettaire kaders op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden opgevangen. In de Kamerbrief zijn de maatregelen verder toegelicht, alsmede in het overzicht belangrijke uitgavenmutaties (onderdeel 2) en de artikelsgewijze toelichting budgettaire gevolgen van beleid (onderdeel 3).

Tabel 1 Extracomptabel overzicht Coronamaatregelen (bedrag x EUR 1 000)

Artikel

Naam maatregel

kamerstuk

bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

2

WASH programma UNICEF

2020Z06703

7.500

7.500

4

Strategic Preparedness and Responce Plan

2020Z06703

7.500

7.500

4

Dutch Relief Alliance

2020Z06703

10.000

10.000

4

Central Emergency Response Fund

2020Z06703

15.000

15.000

4

Country Based Pooled Funds

2020Z06703

5.000

5.000

4

Internationaal Comité van het Rode Kruis

2020Z06703

5.000

5.000

3

Global Financing Facility - Wereldbank

2020Z06703

10.000

10.000

5

IMF Catastrophe Containment and Relief Trust

2020Z06703

25.000

25.000

5

VN Responce and Recovery Trust Fund

2020Z06703

15.000

15.000

 

Subtotaal

 

100.000

100.000

4

Noodfonds WHO

2020Z06703

5.000

5.000

4

Internationaal Comité van het Rode Kruis

2020Z06703

6.300

6.300

 

Subtotaal

 

11.300

11.300

     
 

Totaal

 

111.300

111.300

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen met de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ten slotte volgt per artikel een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Hoofdstuk 3 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbij worden per artikel de mutaties die groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wijzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zijn dan 10% ten opzichte van de vorige stand op artikelniveau.

Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Licence