Base description which applies to whole site

4.2 Overzicht decentralisatie-uitkeringen

Tabel 4 Overzicht decentralisatie-uitkeringen (Bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2020

Aanpak discriminatie

257

Aanpak laaggeletterdheid

5.000

Aanpak lerarentekort G4

4.000

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

156

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Bevolkingsdaling

11.245

Bibliotheekmiddelen

1.000

Bodemsanering

51.760

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

73.000

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

Buurtsportcoaches

75.005

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.695

Crisisdienstverlening (covid 19)

16.040

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie

4.639

Dialoog Sinterklaasintocht

35

Duurzaam erfgoed

913

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

18.000

Erfgoed deal

2.205

Experiment gesloten coffeeshopketen

1.500

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19

28.975

Faciliteitenbesluit opvangcentra

13.657

Geweld hoort nergens thuis

3.600

Gezond in de stad

24.042

Groeiopgave Almere

8.676

Impactanalyse Leefbaarheid en veiligheid

198

Implementatie traject 5 sociaal domein

310

Jeugd

21.700

Jeugd aan zet

470

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

Kerkenvisies

3.200

Koplopergemeenten clientondersteuning

4.152

Landelijke functies opvang

8.114

Landelijke voorziening vreemdelingen

17.000

LHBTI beleid regenboogsteden

1.323

Maatschappelijke begeleiding

18.005

Maatschappelijke opvang

476.057

Meetsystemen geluidsnet Geilenkirchen

40

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

23.000

Perspectief op werk

35.000

Pilot opvang en begeleiding asielzoekers

443

Pilots Logeerzorg

485

Pilots Roma en Sinti

239

Pilots Veranderopgave inburgering (VOI)

5.109

Pilots Verdere integratie arbeidsmarkt (VIA)

176

Precariobelasting en mark- en evenemententleges

20.000

Proeftuinen cultuurprofielen

1.399

Programmabureau Sociaal domein

325

Regionale opgaven

64.342

Scholenprogramma Groningen

3.000

Toeristen- en parkeerbelasting

225.000

Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd

36.000

Veilige steden

391

Veiligheidshuizen

7.699

Verhoging taalniveau statushouders

20.000

Versterken lokale werkgelegenheid Groningen (1000 banenplan)

1.300

Versterking arbeidsmarktregio's

2.692

Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede

22.225

Voorschoolse voorziening peuters

38.300

Vrouwenopvang

217.655

VTH-taken

46.700

Vuelta 2020

1.500

Weerbare samenleving

133

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkering 2019

38.357

  

Stand 2e suppletoire begroting 2020

1.817.770

Licence