Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Tabel 2
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2020

 

1.105,0

1.105,0

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

1.056,1

1.056,1

    

Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)

 

12,1

12,1

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
    

Relevante kadermutaties:

   

1) Saldo 2020

4

51,9

‒ 1,5

2) Diverse overboekingen ministeries

diversen

2,0

2,0

3) Diverse overboekingen naar begroting IenW

diversen

‒ 2,1

‒ 2,1

4) Desalderingen

1

0,4

0,4

    

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

1.120,3

1.066,9

Toelichting

 • 1. Het saldo 2020 bestaat uit € 51,9 miljoen hogere uitgaven en € 1,5 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een nadelig saldo 2020 van € 53,4 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2021 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2021 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2021.

 • 2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;

  • € 2,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RWS voert voor EZK de opdracht Wind op Zee uit. Dit betreft een vergoeding voor de interne en externe kosten in 2020 die RWS maakt in verband met de opdracht Wind op Zee.

  • Betreft een overboeking van € 1,3 miljoen naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit voor 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.

  • Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan het project Getij Grevelingen.

  • Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit als de medefinanciering van extra monitoring voor de Kaderrichtlijn Marien.

  • Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verhoging van het Deltafonds ad € 0,2 miljoen betekenen.

 • 8. Vanuit het Deltafonds wordt per saldo € 2,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;

  • € 1,2 miljoen ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op hoofdstuk XII worden verantwoord. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.

  • € 0,6 Cybersecurity, met name inhuur

  • Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,3 miljoen betekenen.

 • 12. De desaldering betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI (Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium) 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

Licence