Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

1.131.383

884.008

22.270

‒ 53.174

853.104

Uitgaven

 

462.448

449.834

‒ 10.531

31.038

470.341

waarvan juridisch verplicht

 

49%

  

68%

1.01

Grote projecten waterveiligheid

168.599

150.166

3.812

16.141

170.119

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

110.311

124.179

3.381

18.428

145.988

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

20.485

10.069

167

26

10.262

1.01.03

Ruimte voor de rivier

12.773

9.590

159

‒ 2.348

7.401

1.01.04

Maaswerken

25.030

6.328

105

35

6.468

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

282.880

282.034

‒ 14.442

22.702

290.294

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

32.718

26.915

446

‒ 1.797

25.564

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

537

537

9

 

546

1.02.02

Realisatieprogramma

250.162

255.119

‒ 14.888

24.499

264.730

1.03

Studiekosten

10.969

17.634

99

‒ 7.805

9.928

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.969

17.634

99

‒ 7.805

9.928

1.03.02

Overige studiekosten

     

Ontvangsten

 

172.412

183.311

4.196

‒ 1.107

186.400

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

172.412

183.311

4.196

‒ 1.107

186.400

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

56.356

56.301

1.222

 

57.523

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

 

0

 

61

61

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

109.049

115.217

2.633

 

117.850

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

 

20

 

322

342

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

7.007

11.773

341

‒ 1.490

10.624

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie overig 2e suppletoire begroting betreft een verlaging van € 53 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten HWBP(-2) van € 42 miljoen, Ruimte voor de rivier € 3 miljoen en diverse kleinere mutaties van per saldo € 8 miljoen.Het verplichtingenritme van HWBP(-2) wordt aangepast naar aanleiding van de herziene planningen van de waterschappen bij het HWBP en HWBP-2. De lagere realisatie Ruimte voor de Rivier ontstaat door vertraging bij de afwikkeling nadeelcompensatie bij het project IJsseldelta.

1.01 Grote projecten veiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.

  • HWBP-2 Binnen het HWBP wordt in 2020 een hogere realisatie van € 18,4 miljoen voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Vorig jaar was voorzien dat de planning van dit project zou vertragen omdat dit bij de Raad van State lag. Echter blijkt het project toch te kunnen versnellen (€ 21,5 miljoen). Een hogere realisatie op het project Waddenzeedijk Texel doordat het waterschap in de uitvoering meer kosten heeft gemaakt dan gepland. Hierdoor is de eindafrekening van het waterschap hoger is dan verwacht (€ 6,2 miljoen).Daarnaast worden er vertragingen gemeld bij het opstellen van de eindafrekeningen bij de projecten Bergambacht (€ 1,9 miljoen.), Zettingsvloeien Spui (€ 1,9 miljoen) en Waddenzee Friese kust (€ 2,0 miljoen). De afrekeningen worden opgesteld door de waterschappen (die het project ook uitvoeren). De verwachte eindafrekeningen zijn vertraagd door diverse oorzaken (o.a. capaciteitsproblemen bij de waterschappen en het afwikkelen van restpunten). Een lagere realisatie op het project Hoogwaterkering Den Oever, doordat het waterschap in de uitvoering minder kosten heeft gemaakt. Hierdoor is de eindafrekening lager dan verwacht (€ 2,2 miljoen). Het restant, lagere realisatie van € 1,7 miljoen betreft diverse kleine verschuivingen.

  • Ruimte voor de rivierEen verlaging van € 2,3 miljoen op het project Ruimte voor de rivier doordat er vertraging is ontstaan bij de afwikkeling van het project IJsseldelta (€ 0,7 miljoen), bij afwikkeling van nadeelcompensatie (€ 0,4 miljoen), het afronden van de inundatie overeenkomst (€ 0,4 miljoen) en bij de afwikkeling van restpunten (€ 0,7 miljoen). Deze uitgaven worden nu in 2021 verwacht.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 22,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 21,2 miljoen, een desaldering € 0,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,1 miljoen.

Saldo 2020Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 44,1 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 65,7 miljoen naar 2021 wat leidt tot een resterende overprogrammering van € 21,6 miljoen in 2020. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

  • HWBP lagere realisatie € 21,5 miljoen. Niet alle declaraties van de waterschappen worden dit jaar ontvangen, met name die van het project GoWa (€ - 40,7 miljoen). Het Waterschap kan de declaratie nog niet inzenden, omdat nog niet aan alle voorwaarden voor declaratie is voldaan. Daarnaast worden bij projecten ook voorschotten eerder aangevraagd en betaald dan geraamd, zoals het project Lob van Gennep (€ 10,4 miljoen) Neder-Betuwe (€ 5,1 miljoen) en Lauwersmeer/Vierhuizergat (€ 3,5 miljoen).

  • Rivierverruiming lagere realisatie € 1,7 miljoenDoor vertraging in de bestuurlijke afstemming van de verkenningen inzake de systeemwerkingsmaatregelen Arcen Well en Thorn-Wessem alsmede Baarlo en de planuitwerking Oeffelt verschuift € 1 miljoen naar 2021 en bij het project IJsselpoort verschuift € 0,7 miljoen naar 2021.

  • Dijkversterking en herstel steenbekleding hogere realisatie € 3 miljoen.De hogere realisatie betreft kosten in verband met aangetroffen niet gesprongen explosieven. Compensatie vindt plaats vanuit 2021 ten laste van de risicoreservering.

Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie van € 1,6 miljoen.

DesalderingenDe desaldering van € 0,4 miljoen betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

Overboekingen binnen het Deltafonds De overboekingen binnen het Deltafonds leiden tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,1 miljoen. Het betreft de volgende mutaties.

  • RWS heeft vanuit IenW de opdracht ontvangen voor de coördinatie en de uitvoering van spoor II van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Voor de totale kosten van spoor II is € 12,2 miljoen begroot over de periode 2020-2026. Het aandeel 2020 bedraagt € 0,3 miljoen en wordt overgeboekt van artikelonderdeel 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven.

  • Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking geschiedt vanuit artikel 5.04 Reserveringen.

  • Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel 1.03 Studiekosten overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 6,0 miljoen, overboeking naar hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,0 miljoen.

Saldo 2020De lagere realisatie op studiekosten (€ 6 miljoen) betreft een saldo van een aantal posten. Door vertraging van projecten binnen het programma cybersecurity als gevolg van de problematiek bij de partners over hun eigen inzet en vertraging van de start van projecten door COVID 19 alsmede een langere opstarttijd voor de meerjarige projecten verschuift € 1,5 miljoen van 2020 naar 2021. Door de vertraging als gevolg van COVID 19 van het onderzoek verbetering beoordelingsinstrumentarium dijken verschuift € 1,9 miljoen naar 2021 en van het programma zeespiegelstijging verschuift € 0,7 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties optellend tot een overschot van € 1,9 miljoen.

Overboekingen naar begroting IenWNaar de begroting IenW wordt € 0,8 miljoen overgeboekt in verband met inhuur gerelateerd aan cybersecurity (€ 0,6 miljoen) en onderzoeksopdrachten aan RIVM (€ 0,2 miljoen) in het kader van PFAS en Corona. Bij de onderzoeksopdrachten aan het RIVM gaat het om werkzaamheden in het kader van Corona in afvalwater, recreatiewater en drinkwater en werkzaamheden met betrekking op vergroting van de weerbaarheid van de drinkwatervoorziening.

Overboekingen binnen het DeltafondsEen bedrag van € 0,3 miljoen wordt naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.€ 0,7 miljoen wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven. Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Het omvat een pakket aan maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen.

Licence