Base description which applies to whole site

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 17

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2022

2022

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

10

9

190

190

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

146

128

2.452

2.452

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

1

2

46

46

   

afrondingen

‒ 1

      

Programma

156

139

2.688

2.688

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

156

139

     

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

7

10

2.258

2.258

   

afrondingen

       

Programma

7

10

2.258

2.258

   

Begroting (DF 1.01.03)

7

10

     

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 19

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

2

2

117

117

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

5

5

401

401

2020

2020

 

afrondingen

‒ 1

      

Programma

6

7

518

518

   

Begroting (DF 1.01.04)

6

7

     

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 20

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

7

6

640

640

   

HWBP Waterschapsprojecten

219

242

5.880

5.880

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

9

9

99

99

   
        

Dijkversterking en herstel steenbekleding

       

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

2

2

191

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

5

27

25

   

Zandhonger Oosterschelde

3

4

10

10

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

1

1

7

7

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

0

 

1

1

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

2

19

19

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

9

11

95

95

   

Monitoring Langsdammen Waal

1

1

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

1

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

26

23

827

827

2021

2021

 

afrondingen

 

‒ 1

 

2

   

Programma

286

306

8.970

8.971

   

Begroting (DF 1.02.02)

265

240

     

Overprogrammering (-)

‒ 21

‒ 66

     

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 21

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

6

6

  

Ambitie Afsluitdijk

    

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

127

127

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

84

84

2022

2022

afronding

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

231

231

  

Begroting DF 1.02.01

231

231

  

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

15

16

75

76

2021

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

7

6

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

83

83

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

       

Programma

23

24

168

169

   

Begroting (DF 2.02.02)

23

24

     

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

0

0

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

0

0

   

Begroting DF 2.02.01

0

0

   

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 24

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

73

21

1.643

1.621

2025

2022

1

Totaal programma

73

21

1.643

1.621

   

Begroting DF 4.02.01

73

21

     

Toelichting

Een van de indices waarmee het DBFM contract Afsluitdijk wordt geindexeerd betreft de CBS-index 4211b Wegen met gesloten verharding. Van deze index is dit jaar het basisjaar verlegd en is tevens de samenstelling van de index aangepast. Deze aanpassing betekent een verhoging van het projectbudget met € 21,6 miljoen.

De opleveringsdatum is gewijzigd van 2022 naar 2025. Deze vertraging is een gevolg van de problematiek rondom de hydraulische randvoorwaarden. Voor nadere informatie omtrent deze problematiek verwijs ik u naar de Kamerbrief van 4 november 2020 voor het Wetgevingsoverleg Water.

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

 

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

22

21

625

625

2027

2027

 

afrondingen

       

Totaal programma

22

21

655

655

   

Begroting DF 7.01.01

22

21

     

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

 

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Verruiming vaargeul Westerschelde

22

22

26

26

   

Grote wateren

1

3

166

168

2032

2032

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

1

‒ 1

     

Totaal programma

24

24

192

194

   

Begroting DF 7.02.01

24

24

     

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 27

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

4

2

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

102

102

2023

2023

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

106

104

   

Begroting DF 7.02.02

106

104

   
Licence