Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

6.195.972

Stand 1e suppletoire begroting 20201

 

6.757.607

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

1) Afdracht Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

3

33.860

2) Doorbouwplan Scholen

4

‒ 40.000

3) Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

4

‒ 42.000

4) Omgevingswet

5

4.167

5) Bijdrage voor BRP

6

10.618

6) Definitieve afrekening 2019 RVB

9

5.928

7) Versterkingsoperatie Groningen

10 en 11

356.000

8) Nationaal Programma Groningen

10

‒ 59.800

9) Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma

10

‒ 27.168

10) Overige mutaties

 

‒ 9.724

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

6.989.488

1

In deze cijfers zijn ook de mutaties uit eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35521 nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1) verwerkt.

Toelichting

1) Afdracht Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2019 bedraagt afgerond € 33,9 mln.

2) Doorbouwplan Scholen

In 2020 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Op 1 oktober 2020 kwam het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen met de eindrapportage waarin de ventilatiesituatie op scholen in beeld is gebracht. Het kabinet heeft naar aanleiding van dit rapport € 60 mln. extra beschikbaar gesteld in 2021 om deze problematiek aan te pakken. De reeds beschikbaar gestelde € 40 mln. schuift ook door naar 2021. In totaal komt er via de regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) van het Ministerie van BZK in 2021 € 100 mln. beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs.

3) Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Een deel van de Urgenda middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) zal dit jaar niet meer tot betaling komen. De bijbehorende middelen worden nu afgeboekt en bij 1e suppletoire begroting 2021 worden de middelen weer toegevoegd aan de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De middelen worden daarmee in lijn gebracht met de uitputtingsprognose.

4) Omgevingswet

In 2019 is vertraging opgelopen waardoor een deel van de ontwikkel- en beheerkosten voor de omgevingswet in 2020 zijn gemaakt door Rijkswaterstaat (RWS). De afrekening 2019 met RWS wordt ingezet ter dekking van deze vertraagde kosten.

5) Bijdrage voor BRP

Verschillende departementen en de VNG dragen totaal circa € 10,6 mln. bij aan de budgetfinanciering van de Basisregistratie Personen (BRP).

6) Definitieve afrekening 2019 RVB

Op artikel 9 wordt deels met een voorschotsystematiek gewerkt, waarbij volgens wet- en regelgeving nabetalingen en terugbetalingen via de begroting moeten lopen. De ontvangsten uit de definitieve afrekening 2019 worden ingezet voor nabetaling Rijkshuisvesting (€ 0,5 mln.), bijdrage moederdepartement (€ 0,2 mln.) en onderhoud- en beheerkosten (€ 1,5 mln.). Tot slot wordt het gebruikt ter dekking van tegenvallers op het Rijkshuisvestingsbudget (€ 0,7 mln.) en het budget voor de Hoge Colleges van Staat (€ 3 mln.).

7) Versterkingsoperatie Groningen

Dit betreft de uitgaven die tot en met het derde kwartaal 2020 gemaakt zijn in het kader van de versterkingsopgave in Groningen en de raming voor de kosten die in het vierde kwartaal 2020 gemaakt worden. Het gaat hier om zowel de kosten direct gerelateerd aan de versterkingsopgave als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze uitgaven zijn in rekening gebracht bij de NAM. Het betreft ook de BTW-component van de uitgaven die tot en met het derde kwartaal 2020 gemaakt zijn en de raming voor de BTW-component van de kosten die in het vierde kwartaal 2020 gemaakt worden. Op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen (Kamerstukken II 2017/18, 33529, nr. 493) is de BTW-component voor rekening van de Staat, deze kosten kunnen dan ook niet worden doorbelast aan de NAM.

8) Nationaal Programma Groningen

De uitvoering van het Nationaal programma Groningen (NPG) heeft onder andere door de coronacrisis vertraging opgelopen. Het betreft de projecten ‘Toukomst’ (door en voor de Groningers zelf) en de programmaplannen van de gemeenten en de provincie. De projecten en programmaplannen zijn reeds ingediend. De toekenning zal begin 2021 plaatsvinden. Van het NPG-budget zal € 59,8 mln. in 2020 niet meer tot betaling komen. In 2021 worden de middelen uit het NPG-budget opnieuw beschikbaar gesteld.

9) Energiebesparing woningen bouwkunding versterkingsprogramma

Middels de subsidieregeling ‘energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld’ kan per woning € 7.000 subsidie aangevraagd worden om een woning, die versterkt wordt, gelijktijdig te verduurzamen. De versterkingsoperatie heeft nog niet geleid tot grote aantallen versterkte woningen, waardoor er tot nu toe beperkt gebruik is gemaakt van de subsidieregeling. In 2020 zal circa € 27,2 mln. niet tot besteding komen. Nu de versterkingsoperatie op stoom komt en het aantal gerealiseerde versterkingen gaat toenemen, zal het beroep op de subsidie in 2021 toenemen. De middelen voor de subsidie komen in 2021 weer beschikbaar op de begroting van BZK.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

729.449

Stand 1e suppletoire begroting 20201

 

724.339

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Achtervangvergoeding Nationale Hypotheekgarantie

3

33.860

2) Omgevingswet

5

4.167

3) Bijdrage voor BRP

6

3.982

4) Meeropbrengsten benzineveilingen 2020

9

44.263

5) Definieve afrekening 2019 RVB

9

12.378

6) Versterkingsoperatie Groningen

10 en 11

179.000

7) DVA's baten-lastenagentschappen

11

7.000

8) Overige mutaties

 

10.860

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

1.019.849

1

In deze cijfers zijn ook de mutaties uit eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35521 nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1) verwerkt.

Toelichting

1) Achtervangvergoeding nationale hypotheekgarantie

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2019 bedraagt afgerond € 33,9 mln.

2) Omgevingswet

In 2019 is vertraging opgelopen waardoor een deel van de ontwikkel- en beheerkosten voor de omgevingswet in 2020 zijn gemaakt door RWS. De afrekening 2019 met RWS wordt ingezet ter dekking van deze vertraagde kosten.

3) Bijdrage voor BRP

Het Ministerie van BZK ontvangt circa € 4 mln. van de VNG voor de budgetfinanciering van de Basisregistratie Personen (BRP).

4) Meeropbrengsten benzineveilingen 2020

Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze hebben meer opgebracht dan geraamd.

5) Definitieve afrekening 2019 RVB

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2019 aan het Rijksvastgoedbedrijf, waaronder ook generale meerontvangsten voor benzineveilingen en bodemmaterialen.

6) Versterkingsoperatie Groningen

Dit betreft de ontvangsten voor uitgaven die in rekening zijn gebracht bij de NAM. Het gaat om uitgaven die tot en met het derde kwartaal van 2020 gemaakt zijn in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Het zijn zowel de kosten direct gerelateerd aan de versterkingsopgave als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De bijdragen van de NAM voor het eerste en tweede kwartaal zijn reeds ontvangen en de bijdrage van de NAM voor het derde kwartaal wordt voor eind 2020 verwacht.

7) DVA's baten-lastenagentschappen

Dit betreft een bijstelling van de raming op de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.

Licence