Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

68.387

81.498

‒ 2.669

‒ 2.168

76.661

      

Uitgaven

68.387

80.613

‒ 2.669

‒ 2.168

75.776

Waarvan juridisch verplicht

 

82%

  

86%

      

1.1 Bestuur en regio

10.202

19.427

1.577

725

21.729

Subsidies(regelingen)

4.538

4.638

67

377

5.082

Bestuur en regio

1.124

1.224

67

290

1.581

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.414

3.414

0

87

3.501

Opdrachten

3.969

5.094

‒ 190

‒ 390

4.514

Bestuur en regio

3.969

5.094

‒ 190

‒ 390

4.514

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.660

1.660

‒ 300

700

2.060

Diverse bijdragen

1.660

1.660

‒ 300

700

2.060

Bijdrage aan medeoverheden

0

8.000

2.000

0

10.000

Compensatiepakket Zeeland

0

0

2.000

0

2.000

Lokale culturele voorzieningen

0

8.000

0

0

8.000

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

35

35

0

0

35

Bijdragen internationaal

35

35

0

0

35

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

38

38

RVB

0

0

0

38

38

      

1.2 Democratie

58.185

61.186

‒ 4.246

‒ 2.893

54.047

Subsidies(regelingen)

41.152

42.2752

‒ 472

‒ 1.040

40.763

Verbinding inwoner en overheid

2.507

3.1072

2.011

0

5.118

Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers

3.021

3.021

350

‒ 320

3.051

Weerbaar bestuur

974

974

0

205

1.179

Politieke partijen

27.211

27.734

‒ 3.020

‒ 925

23.789

ProDemos

7.326

7.326

184

0

7.510

Comité 4/5 mei

113

113

3

0

116

Opdrachten

7.568

8.5492

‒ 3.002

‒ 1.110

4.437

Verbinding inwoner en overheid

4.715

6.0432

‒ 2.902

‒ 1.160

1.981

Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers

1.098

1.084

0

‒ 320

764

Weerbaar bestuur

1.755

1.422

‒ 100

370

1.692

Inkomensoverdrachten

7.781

7.796

‒ 1.400

‒ 150

6.246

Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers

7.781

7.781

‒ 1.400

‒ 150

6.231

Vergoeding rouwvervoer

0

15

0

0

15

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

400

1.478

500

0

1.978

Diverse bijdragen

400

1.478

500

0

1.978

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

30

30

Diverse bijdragen

0

0

0

30

30

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

68

68

100

0

168

Bijdragen internationaal

68

68

100

0

168

Bijdrage aan agentschappen

400

400

0

25

425

Dienst Publiek en Communicatie

400

400

0

25

425

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

816

620

28

‒ 648

0

Gemeentefonds (H50)

616

616

30

‒ 646

0

Provinciefonds (H51)

200

4

‒ 2

‒ 2

0

      

Ontvangsten

21.965

21.965

2.800

‒ 1.500

23.265

1

In deze cijfers zijn ook de mutaties uit eerste en derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1) verwerkt.

2

Per abuis is per derde incidentele suppletoire begorting (Kamerstukken II, 2019/20, 35553 nr. 2) gecommuniceerd dat er circa € 0,5 mln. gerealloceerd is naar de regeling 'Verbinding inwoner en overheid' onder Subsidies (regelingen), deze middelen zijn echter naar de gelijknamige regeling onder het instrument Opdrachten gerealloceerd. Vandaar dat de hier gecommuniceerde standen afwijken van de derde incidentele suppletoire begroting.

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Schadevergoeding Vlissingen

Als onderdeel van de totale compensatiepakket Vlissingen en Zeeland, keert het Ministerie van BZK namens de Staat der Nederlanden een schadevergoeding van € 2 mln. uit aan de gemeente Vlissingen voor gederfde inkomsten uit onroerende zaakbelasting (OZB). Deze bijdrage wordt gedekt uit het budget voor de subsidies politieke partijen én het budget voor de pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers. De dekking uit deze budgetten is mogelijk omdat deze budgetten dit jaar niet volledig worden uitgeput.

Versterken lokale democratie

Betreft een reallocatie binnen het instrument subsidies voor diverse subsidies ten behoeve van de versterking van de (lokale) democratie, waaronder een subsidie van circa € 2 mln. aan de VNG in het kader van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.

Digitaal hulpmiddel uitslagvaststelling

Dit betreft een aanpassing van het kasritme van de middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2020 beschikbaar zijn gesteld voor het digitaal hulpmiddel om de verkiezingsuitslag te berekenen.

Ontvangsten

De Waterschapsverkiezingen worden één keer in de vier jaar georganiseerd door de gemeenten. De kosten die de gemeenten maken worden vergoed door de Waterschappen. Met ingang van 2020 gebeurt dat via een structurele toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 2,8 mln. per jaar. Dit bedrag wordt overgeheveld vanuit de begroting van BZK. Daar tegenover incasseert BZK jaarlijks eenzelfde bedrag via de Rijksfactuur bij de Waterschappen. Dit te factureren bedrag wordt elke 4 jaar geïndexeerd.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

1.1 Bestuur en regio

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt een bijdrage om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van Covid-19 gerelateerde maatregelen in de openbare ruimte. Hiervoor zijn binnen het artikel middelen herschikt om deze op het juiste instrument te verantwoorden.

1.2 Democratie

Subsidies

Politieke partijen

In de follow up van de Werkgroep Sociale Impact Coronacrisis is opdracht gegeven aan het Instituut voor Publieke Waarde (IPW) voor het Nationaal Doorbraakprogramma. De betrokken departementen zullen hiervoor in totaal € 6 mln. bijdragen, waarvan het Ministerie van BZK € 1,2 mln. voor haar rekening neemt.

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een reallocatie voor de bijdragen aan de gemeente Den Haag voor de kosten in verband met de invoering van een digitaal vervangend briefstembewijs voor kiezers in het buitenland (circa € 0,5 mln.) en de extra kosten voor het tellen van stemmen in verband met de afbouw van stembureaus bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (€ 0,3 mln.). Daarnaast worden middelen binnen het instrument herschikt voor weerbaar bestuur (€ 0,3 mln.).

Bijdragen aan medeoverheden

Diverse bijdragen

De € 30.000 wordt aan de gemeente Den Haag uitgekeerd middels een specifieke uitkering voor de kosten die zij maken met betrekking tot het Europees burgerinitiatief.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds

De gemeente Den Haag is conform de Kieswet verantwoordelijk voor de permanente registratie van Nederlanders die in het buitenland wonen en mogen stemmen. Voor de kosten van de permanente registratie én organisatie van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement voor de kiezers in het buitenland, ontvangt de gemeente circa € 0,6 mln. in 2020 bovenop de reeds bestaande uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast worden middelen herschikt om de specifieke uitkering aan de gemeente Den Haag voor de kosten van het Europees burgerinitiatief op het juiste instrument te verantwoorden.

Ontvangsten

Het Rijk en de Unie van Waterschappen (UvW) zijn overeengekomen dat de bijdrage van de Waterschappen in de kosten van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) in 2020 met € 2 mln. neerwaarts wordt bijgesteld. Dat betekent lagere ontvangsten voor BZK. Deze worden voor € 0,5 mln. gedekt uit extra ontvangsten op artikel 1 op de BZK begroting. De resterende € 1,5 mln. wordt opgebracht door het ministerie van Financiën.

Licence