Base description which applies to whole site

5.1 Agentschap DUO

In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Tabel 20 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DUO (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties1e suppletoirebegroting

(3)Mutaties2e suppletoirebegroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaalgeraamd

Baten

    

Omzet moederdepartement

243.030

5.514

36.582

285.126

Omzet overige departementen

72.623

0

‒ 4.224

68.399

Omzet derden

6.423

0

‒ 1.973

4.450

Rentebaten

   

0

Vrijval voorzieningen

    

0

Bijzondere baten

   

0

Totaal baten

322.076

5.514

30.385

357.975

     

Lasten

    

Apparaatskosten

302.776

5.514

23.816

332.106

Personele kosten

213.776

4.302

10.806

228.884

 

Waarvan eigen personeel

173.017

4.302

‒ 4.850

172.469

 

Waarvan externe inhuur

34.759

0

13.004

47.763

 

Waarvan overige personele kosten

6.000

0

2.652

8.652

Materiële kosten

89.000

1.212

13.010

103.222

 

Waarvan apparaat ICT

22.000

300

6.249

28.549

 

Waarvan bijdrage aan SSO’s

23.000

312

5.218

28.530

 

Waarvan overige materiële kosten

44.000

600

1.543

46.143

Rentelasten

 

500

0

0

500

Afschrijvingskosten

17.200

0

4.723

21.923

Materieel

12.000

0

809

12.809

 

- waarvan apparaat ICT

11.500

0

809

12.309

 

- waarvan overige materiële afschrijvingskosten

500

0

0

500

Immaterieel

5.200

0

3.914

9.114

Overige lasten

1.500

0

0

1.500

Dotaties voorzieningen

1.500

0

0

1.500

Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

321.976

5.514

28.539

356.029

      

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

100

0

1.846

1.946

Agentschapdeel Vpb lasten

100

0

0

100

Saldo van baten en lasten

0

0

1.846

1.846

Toelichting

De baten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 30,4 miljoen en de lasten laten een stijging zien van € 28,5 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 36,6 miljoen hoger dan de 1e suppletoire begroting. De stijging heeft deels betrekking op de verbetering van de telefonische bereikbaarheid. Daarnaast is invulling gegeven aan de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens inclusief de eindtoets Primair Onderwijs. In de omzet is verder begrepen de meerkosten Bekostiging en de implementatie van de werkplekdienstverlening. Verder zijn de meerkosten als gevolg van de coronacrisis en de daarmee samenhangende werkzaamheden, onder meer als gevolg van het uitstel van examens, extra werkplekkosten in verband met het thuiswerken en de meerkosten externen in deze omzet begrepen. De genoemde omzet van € 36,6 miljoen wordt voor € 36,2 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten) en € 0,4 miljoen vanuit middelen die reeds beschikbaar waren op de OCW begroting. 

Omzet overige departementen en derden

De omzet overige departementen en derden daalt per saldo met € 6,2 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting. Het betreft met name de werkzaamheden ten behoeve van het ministerie van SZW in het kader van de Inburgeringstaak en het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen welke een daling laten zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit onder meer als gevolg van vertraging binnen de veranderopdracht Inburgering. Daarnaast zijn de werkzaamheden voor het Participatiefonds verder afgenomen en zijn de examenbijdrage van kandidaten voor de staatsexamens afgenomen.

Lasten

Apparaatskosten

De kosten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 28,5 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2020. De personele begroting laat een stijging zien van € 10,8 miljoen. Deze stijging heeft een verband met de eerder genoemde verbetering telefonische bereikbaarheid, uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens, meerkosten Bekostiging, de implementatie van de werkplekdienstverlening, hosting-service en inkoopdienstverlening vanuit Shared Service Organisatie Noord, extra werkplekkosten in verband met het thuiswerken en de meerkosten externen door coronacrisis. De materiële begroting laat een stijging zien van € 13,0 miljoen, onder meer door de extra kosten van gedetacheerd automatiseringspersoneel bij DUO vanuit shared service organisaties en de materiële kosten samenhangend met de werkplekdienstverlening. De afschrijvingen laten een stijging zien van € 4,7 miljoen door extra investeringen in de vervanging van de ICT-systemen en de werkplekdienstverlening.

Kasstroomoverzicht

Tabel 21 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties1e suppletoirebegroting

(3)Mutaties2e suppletoirebegroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaalgeraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2020

14.194

  

14.194

 

Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)

322.076

5.514

22.948

350.538

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 303.376

‒ 5.514

‒ 23.816

‒ 332.706

2.

Totaal operationele kasstroom

18.700

0

‒ 868

17.832

3a

Totaal investeringen (-/-)

‒ 39.500

‒ 40.050

18.100

‒ 61.450

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 39.500

‒ 40.050

18.100

‒ 61.450

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

   

0

4b

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

   

0

4c

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 6.100

‒ 400

0

‒ 6.500

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

27.500

40.450

‒ 18.100

49.850

4.

Totaal financieringskasstroom

21.400

40.050

‒ 18.100

43.350

5.

Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

14.794

0

‒ 868

13.926

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van de nu voorziene additionele omzet en kosten rekening houdend met via de balans gereserveerde middelen voor in 2020 doorlopende projecten. Uit het kasstroomoverzicht valt ook af te lezen dat de investeringen in materiële vaste activa € 18,1 miljoen doorschuiven naar 2021. Dit in verband met, onder andere, langere doorlooptijd van projecten als gevolg van de coronacrisis. Het beroep op de leenfaciliteit is hierop aangepast.

Licence