Base description which applies to whole site

6.1 Agentschapsparagraaf NVWA

Exploitatieoverzicht Baten-lasten NVWA 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

omzet moederdepartement

187.900

‒ 28.031

‒ 11.566

148.303

Omzet overige departementen

96.505

5.680

‒ 4.815

97.370

Omzet derden

103.113

‒ 2.333

‒ 6.450

94.330

Rentebaten

 

0

Vrijval voorzieningen

 

0

Bijzondere baten

16.204

‒ 232

15.972

Totaal baten

387.518

‒ 8.480

‒ 23.063

355.975

     

Lasten

    

Apparaatskosten

371.963

24.095

3.704

399.762

Personele kosten

229.689

10.396

3.870

243.955

waarvan eigen personeel

204.712

12.357

‒ 6.736

210.333

waarvan inhuur externen

13.802

‒ 3.173

14.779

25.408

waarvan overige personele kosten

11.175

1.212

‒ 4.173

8.214

Materiële kosten

141.874

13.699

234

155.807

waarvan apparaat ICT

300

2.005

‒ 205

2.100

waarvan bijdrage aan SSO's

48.066

1.467

1.826

51.359

waarvan overige materiële kosten

93.508

10.227

‒ 1.387

102.348

Rentelasten

98

‒ 68

30

Afschrijvingskosten

15.357

‒ 399

3.733

18.691

Materieel

3.175

‒ 399

24

2.800

waarvan apparaat ICT

194

‒ 96

2

100

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

2.981

‒ 303

22

2.700

Immaterieel

12.182

3.709

15.891

Overige lasten

500

500

1.000

waarvan dotaties voorzieningen

500

500

1.000

waarvan bijzondere lasten

 

0

Totaal lasten

    
 

387.518

23.696

8.269

419.483

Saldo van baten en lasten

0

‒ 32.176

‒ 31.332

‒ 63.508

Toelichting

Toelichting op de baten

De totale omzet wordt € 23,1 mln lager ingeschat dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door de Corona-crisis. Als gevolg daarvan kunnen bepaalde werkzaamheden niet worden uitgevoerd en ligt het ziekteverzuim hoger dan normaal. Inmiddels is er weer veel opgestart, maar het herstel verloopt minder voorspoedig dan in het voorjaar was ingeschat.

Deze daling doet zich vooral voor bij LNV, (€ 11,6 mln.), maar ook bij VWS, (€ 4,8 mln.), en derden (retributies) (€ 6,5 mln.).

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Aan de kostenkant zien we lagere kosten van eigen personeel, met name veroorzaakt door een vertraagde instroom van nieuwe medewerkers. Ook de overige personele kosten zijn lager, onder andere als gevolg van het thuiswerken. Dit leidt tot lagere reis- en verblijfskosten.

Daar tegenover staan hogere kosten voor inhuur van externen, die zijn ingehuurd om het werk uit te voeren dat door de vertraagde instroom achterbleef.

De totale personele kosten stijgen hierdoor met € 3,9 mln.

Materiële kosten

De afschrijvingskosten (immaterieel) zijn € 3,7 mln hoger dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit betreft met name de versnelde afschrijving op INSPECT.

Kasstroomoverzicht 2020 (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

75.194

‒ 27.119

0

48.075

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

387.518

‒ 8.480

‒ 15.587

363.451

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 373.113

‒ 22.643

‒ 5.036

‒ 400.792

2.

Totaal operationele kasstroom

14.405

‒ 31.123

‒ 20.623

‒ 37.341

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.100

‒ 1.050

0

‒ 7.150

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

2.625

0

0

2.625

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 3.475

‒ 1.050

0

‒ 4.525

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 17.736

0

‒ 17.736

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

32.176

32.176

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 14.361

991

0

‒ 13.370

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.100

1.050

0

7.150

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 8.261

‒ 15.695

32.176

8.220

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

77.863

‒ 74.987

11.553

14.429

Toelichting

De totale kasstroom is € 11,6 mln. hoger dan bij 1e suppletoire begroting. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd:

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom 2020 is € 20,6 mln lager. Dit bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten en afschrijvingskosten. Ook de BTW-compensatie van € 7,5 mln in verband met de inhuur van practitioners en KDS is hierin opgenomen.

Financieringskasstroom

De totale financieringskasstroom 2020 is € 32,2 mln hoger dan bij 1e suppletoire begroting. Dit betreft de bijdrage van het moederdepartement aan de bedrijfsvoeringkosten door middel van een dotatie aan het Eigen Vermogen.

Rekening courant

De verwachte stand rekening-courant neemt ten opzichte van de 1e suppletoire begroting toe met € 11,6 mln tot € 14,4 mln.

Overzicht Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2020

2020

Vastgestelde begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

107,23

107,23

Tarieven

  

Index 2012 = € 94,07 = 100

113,99

113,99

Omzet per productgroep ( in € mln.)

  

Handhaven

213,3

203,8

Keuren certificering op afstand

6,7

7,0

Keuren import

12,6

18,3

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

53,7

70,1

Overig

101,2

56,8

FTE

  

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)1

2.450

2.524

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

1.889/561

1.946/578

Salariskosten per fte

82.831

82.831

Saldo van baten en lasten

0

‒ 63.508

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

0%

‒ 17,84%

Kwaliteit

  

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

90%

90%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

95%

95%

1

De gerealiseerde gemiddelde bezetting is niet alleen exclusief herplaatsingskandidaten, maar ook exclusief VanWerkNaarWerk-kandidaten.

Licence