Base description which applies to whole site

7 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen.

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

36.357

72.194

0

42.268

114.462

garantieverplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

overige verplichtingen (indien van toepassing)

0

0

0

0

0

      

Uitgaven

36.357

72.194

0

42.268

114.462

waarvan juridisch verplicht

72%

72%

  

72%

      
      

Opdrachten

33.594

72.194

0

42.268

114.462

Waarvan:

     

Bewaking van dierziekten

19.847

19.847

0

1.463

21.310

Bestrijding van dierziekten

10.987

49.587

0

40.658

90.245

Overig

2.760

2.760

0

147

2.907

      

Verwacht effect op het DGF-saldo

2.763

0

0

0

0

DGF-saldo

0

0

0

0

0

Crisisreserve

0

0

0

0

0

      
      
      
      

Ontvangsten

36.357

104.712

0

39.663

144.375

Waarvan:

     

Ontvangsten van LNV

10.387

45.987

0

39.177

85.164

Ontvangsten van sector

14.300

14.300

0

1.444

15.744

Ontvangsten EU

3.910

3.910

0

‒ 885

3.025

Bijdrage sector crisisreserve

7.760

7.760

0

‒ 73

7.687

Saldo van de afgeloten rekeningen

0

32.755

0

0

32.755

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Bestrijding van dierziekten

De stijging in de miljoenennota wordt met name veroorzaakt door de bestrijdingsmaatregelen van covid-19 op nertsenbedrijven. Hiervan is € 1,46 mln. euro ten behoeve van o.a. verdenkingskosten, screeningsonderzoek, early warning en € 77,3 mln. euro voor de ruimingskosten en de tegemoetkoming in schade.

Het gaat om extra uitgaven die vanuit de LNV-begroting worden toegevoegd aan het Diergezondheidsfonds vanwege schadecompensatie aan pelsdierhouders, operationele kosten en kosten van screening en early warning. De kosten van bestrijding en bewaking komen volledig ten laste van de rijksoverheid. In de vierde incidentele suppletoire begroting is reeds € 37 mln. opgenomen. Voor deze tweede suppletoire begroting wordt er gelet op de bijgestelde raming van het aantal te ruimen bedrijven aanvullend nog eens € 38 mln. gereserveerd.

Toelichting op de ontvangsten

Ontvangsten van LNV

De ontvangsten van LNV worden bij de najaarsnota met € 39,1 mln . verhoogd in verband met verwachte extra kosten voor de ruiming van nertsen. Dit bedrag komt derhalve bovenop de € 35,6 mln die reeds bij 4e incidentele suppletoire begroting voor de ruiming van nertsen aan het Diergezondheidsfonds is toegevoegd.

Licence