Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x €1 mln.)

Maatregel1

Bedrag 20202

Bedrag 2021

Bedrag 2022

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

‒ 146

‒ 11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

477

467

 

3) IC-capaciteit

118

174

154

4) Ondersteuning sportsector

84

60

 

5) Ondersteuning zorgpersoneel

15

22

 

6) Onderzoek inzake COVID-19

52

40

 

7) Testcapaciteit RIVM en GGD

929

1.375

 

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

123

635

 

9) Zorgbonus

2.001

970

 

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

78

13

 

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

62

123

 

12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

  

13) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

 
    

Totaal

5.955

3.778

143

1

Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg

2

Kamerstukken II 2019/20, 35450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35585. nr. 1, nr. ISB4 en 2e Suppletoire begroting 2020 volgen.

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020 en de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze tweede suppletoire begroting 2020.

Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste uitgaven en ontvangsten zoals opgenomen in deze tweede suppletoire begroting 2020, waarvoor de autorisatie van de Kamer wordt gevraagd.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

18.846.295

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

24.195.903

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Kasschuif vertraging in uitvoering van programma's ZonMw

1

‒ 76.000

2) Extra middelen aanpak dak- en thuislozen

1

‒ 73.000

3) Hogere deelname Griep- en pneumokkkenvaccinatie

1

12.429

4) Compensatie AHOY/MECC

2

14.100

5) Kasschuif Versnellingsprogramma informatieuitwisseling patiënt en professional (VIPP)

2

‒ 18.281

6) Stimuleringsmaatregel E-Heath Thuis (SET)

3

85.000

7) SET COVID 2.0 regeling

3

‒ 38.000

8) Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo

3

‒ 18.000

9) Kasschuif Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

3

‒ 14.300

10) Rijksbijdrage Wlz

3

2.850.000

11) BIKK WLZ

3

‒ 33.500

12) Kasschuif sectorplan plus

4

‒ 62.197

13) Ophoging budget Zorgbonus

4

800.000

14) Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg

5

‒ 20.000

15) Onderhoud Sportaccommodatie (BOSA)

6

‒ 20.000

16) Compensatie sportclubs

6

25.000

17) Zorgtoeslag

8

130.900

18) Overige mutaties

 

‒ 37.208

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

27.702.846

Toelichting

 • 1. Kasschuif naar latere jaren door vertraging programma’s ZonMw als gevolg van de coronacrisis.

 • 2. Centrum- en regiogemeenten hebben voor 2020 en 2021 extra middelen ontvangen voor dak- en thuislozen.

 • 3. Extra middelen vaccins voor inenting van pneumokokken en griep in verband met een verwacht hoger aantal deelnemers.

 • 4. Tegemoetkoming voor tijdelijke extra beddencapaciteit voor coronapatiënten in zwaar getroffen regio’s.

 • 5. Kasschuif van middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) wegens naar achteren schuiven (als gevolg van COVID-19) van toekomstige digitalisering.

 • 6. Ophoging subsidieplafond voor e-health toepassingen bij o.m. thuiszorg en wijkverpleging.

 • 7. Een gedeeltelijke vrijval van de middelen voor Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) COVID-19 2.0 in verband met een daling van het aantal aanvragen.

 • 8. Vrijstelling eigen betalingen voor april en mei 2020 i.v.m. niet volledig geleverde zorg door COVID-19.

 • 9. Kasschuif voor Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

 • 10. De rijksbijdrage aan de Wlz wordt aangepast naar aanleiding van de actuele raming van het Centraal Planbureau. De middelen worden gestort zodat er geen negatief saldo ontstaat in het Fonds langdurige zorg.

 • 11. In de Macro Economische Verkenning van het CPB opgenomen mutatie van bijdragen in de kosten van kortingen (BIKK) Wlz.

 • 12. Verschuiving naar volgende jaren van het aan Regioplus toegekende bedrag.

 • 13. Ophoging budget Zorgbonus.

 • 14. Kasschuif naar 2021 ten behoeve van subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg.

 • 15. De subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties is minder benut dan vooraf geraamd, dit als gevolg van achterblijvende investeringen door COVID-19.

 • 16. Compensatie sportclubs.

 • 17. De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

133.631

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

170.854

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Transitie Autoriteit Jeugd

5

‒ 22.000

2)Meerontvangsten ZonMw

4

11.909

6) Overige mutaties

 

29.081

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

189.034

Toelichting

 • 1. VWS brede dekking i.v.m. besparingsverlies Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).

 • 2. Op basis van de jaarrekening 2019 van ZonMw is de overschrijding van de overlooppost teruggevorderd.

Licence